Category: އެހެނިހެން

8

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ފަސްވަނަ ބައި

ނައުމާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ނީޝްވާ އެކަންކުރީ ހިތުން ރުހުމަކުން ނޫނެވެ. ރީޝާ ކުރިންވެސް އުޅުން ގޮތަށް އުޅެވޭތޯ ބެލުމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ. އެގޮތަށް އުޅެގެން ހަޤީގަތް ހޯދުމުގެ އަޒުމާވެސް އެކުގައެވެ. ރީޝާ ބުނިގޮތަށް އެރޭ...

4

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ހަތަރުވަނަ ބައި

ކުއްލިއަކަށް ނަޢުމާ ލޯ މަރާލީ ނިދާފައި އޮތް ޝަޙީން ތެދުވުމުންނެވެ. އޭނާ ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނެކުތެވެ. އިރުކޮޅަކު ނަޢުމާ އޮތުމަށްފަހު އެނދުން ތެދުވިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ދޮރާ ދިމާލަށް...

3

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟ ދެވަނަބައި

“….މާބޮޑަށޭ ތި ވިސްނަނީ.. ބަލާބަލަ މީހާއަށް ތިހިރަ އަންނަ ބަދަލުތައް.. ތިހެން އުޅެން ހަދާގެން ދޮންތަ އަހަންނާ ސުވާލްކޮށްފާނެ… އަހަންނަށް ދޮގު ހަދަން އުނދަގޫވާނެކަން ނިޝްއަށްވެސް އެނގޭނެ… ކުރިން އުޅުން ގޮތަށް ނޯމަލްކޮށް...

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ފުރަތަމަ ބައި

ރެޔަކީ ވިއްސާރަ ރެޔެކެވެ. ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ އެކެއް ޖަހާ އެހާކަން ހާއިރެވެ. ނިޝްވާ އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. ފިނިރެއެއްކަމުން އޭނާ އޮތީ ރަޖާ އަޅާ މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްލައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ނިޝްވާ...

98

ލޯބީގެ ވާހަކައެއް!

ލޯބީގެ ހާސަރުގަނޑެއް ހަނދާންވެއްޖެއެވެ. ކުޑައިރެވެ. ވަރަށްވެސް ކުޑައިރެވެ. ދެންބުނަންޏާ ރަން ދޫންޏަށްވެ ނޫނީ ގުއި ދޫންޏަށްވެ މީސްމީހުންގެ ކޮށްޓަށް ގޮސްވަންނަހާވެސް ކުޑަ ކުޑައިރެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމުގައި ބޭބެ...

8

‘ސިކް’

ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލި ތެޅިގަތީމައެވެ. ހަންގަޑު ދޫވެ ނާރުއަރާ ދެއަތަށް ގަދަޔަށް ހޫރެނީއެވެ. ނިޔަފަތިގަނޑު ނުލާހިކު ގަދަ ހުދުކުލަޔަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ނިޔަރޮދި ބޭރަށް ނިކުންނަން ފެށިއެވެ. އެއަށްވުރެ ތިރިން ފަޅާފައިހުރި...

45

މަންމާއެވެ! އަޅުގަނޑަށް ރޮވެނީއެވެ.

މަންމާއެވެ! އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނީ ކާކުގެ ގާތުގައި ހެއްޔެވެ؟ މަންމަ، އަޅުގަނޑާއި ކޮއްކޮ އާއި ބައްޕަ ދޫކޮށްފައި ތިޔަ ދިޔައީ ހާދަހާ ދުރަަށެވެ. ގެއިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދަމުން ކޮއްކޮއެއް ބަލައި ދަނީއްޔޭ...

10

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……5

ލުފްޝާން ފެންވަރައި ހަދާލައިގެން ތިރިއަށް ފައިބަން ދިޔައިރު ފައްތާހް އިނީ ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލާށެވެ. ފަރިތަ ކަމާއިއެކު ސިޑިން ފައިބަމުން ލުފްޝާން އޭނާގެ ބައްޕައަށް ގޮވާލިއެވެ. “ބައްޕާ…ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްދީބަލަ….” ޓީވީ...

107

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……..4

ދުވަސް ތައް ހަފްތާތަކަށް ބަދަލުވަމުން ދެއެވެ.ހަލުވި ކަމާއިއެކުއެވެ. ފައްތާހުގެ އޯގާތެރިކަމާއި ނަސޭހަތް ތަކުން ނުހާގެ ދިރިއުޅުން މުޅިން ބަދަލު ކޮށްލައިފިއެވެ. މިވީހާ ދުވަހު ނުހާއަށް ނުލިބިފައިވާ ލޯތްބާއި ހަމްދަރުދީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ...

4

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……3

ކުޑަކުއްޖަކު ފަދައިން އާނއެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން ދެފަހަރަކު ބޯޖަހާލިއެވެ. އެހެންނޫނަސް ނުހާއަށް މިއަދު އެނޫން ގޮތެއް ނެތެވެ. ގޭގެ ބޮޑު ގޭޓުން ކާރު ވައްދާލި އިރު ފިނިހިޔާ ފެންނަނީ ވަރަށްވެސް ފުރިހަމަ ކޮންނެވެ....

12

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……..2

ނުހާ ވަރަށް ވަރުބަލި ކަމާއި އެކީ ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ނުހާ އެއޮތީ ކޮންތާކު ބާއެވެ؟ ނުހާއަށް ނިދުނީ ކޮން އިރަކު ބާއެވެ؟ ނުހާ އޮތީ ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ. އެތަކެއް ސުވާލުތަކެއް ނުހާގެ ސިކުނޑި...

11

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ…….1

ޖެހޭ މަޑުމަޑު ވައިރޯޅިން ނުހާގެ ހިތަށް ފިނިކަމެއް ލިއްބައިދެއެވެ. ނުހާ އޮތީ އޭނާގެ ގެ ކައިރީގައި ހުރި ޖޯލިފައްޗެއްގައެވެ. ރެއަކީ ރީތި ހަނދުވަރެއް ދޭ ރެއެކެވެ. އެހެން ކަމުން ކައިރީގައި ހުރި ގަސްތަކުގެ...

128

މުއްސަދި ކަމާއި، ކާމިޔާބާއި ލޯބި

ހަސީނާ އޭނާގެ ގެއިން ނިކުތުމަށް ފަހު ބޭރުބަލާލިއެވެ. އޭނާގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހުދު އަދި ދިގު ތުނބުޅިއެއް ހުރި ތިން މުސްކުޅި ފިރިހެނުން ގޭގެ ކުރިމަތީގައިވާ ހުސްތަނުގައި އިށީދެގެން ތިއްބައެވެ. އެކަމަކު އެއީ...