Category: އެހެނިހެން

16

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ފަހުބައި

އިޝާން ދުވެފައި ގޮސް މީހުންތައް ފަޅާލާފައި އެތެރެއަށްވަނެވެ. އޭރު ސައިކަލު ދަށުވެފައި އޮތް ސޮރުވެސް ތެދުވެއްޖެއެވެ. ނިޝްވާ އޮތީ ބަންޑުންނެވެ. އިޝާން ދެކަކޫ ޖަހާ ނިޝްވާ ތެދުކޮށްލިއެވެ. ނިޝްވާގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނެތްއިރު...

9

އެސްފިޔައަށް އާ ސިފައެއް!! (އަނގަތެޅުމާއި ހޮޅުއަށި)

 އެސްފިޔައިގެ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް އެސްފިޔައިގެ މެސެޖު ކުރުމުގެ ސިފައަށް ލިބުނު ގަޔާވާ ޝުޢޫރުތަކަށް އެންމެހާ ލިޔުންތެރިންނާއި ކިޔުންތެރިންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.     މެސެޖު ކުރުމުގެ ސިފަ ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އެކު...

4

( އެހަނދާން… ނުފިލާނޭ …)

ޢައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ އާދެ މިވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަވާހަކަ. މިވާހަކަގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު އަލަށްމިފަށައިގަންނަ މިމަސައްކަތަކީ ތިޔަ އެންމެ ކިޔުންތެރިންނަށް ރީތި ވާހަކަތަކެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ފަށައިގަންނަ މަސައްކަތެއް. ވުމާއެކު...

12

ހުޅުކޮޅެއްގެ ނިވަލުގައި ޒިނޭއަށް ފަރުދާވެގެން

ރަސްކަލަކަށް ވަރަށް ރީތި އަންހެން ދަރިޔަކު ލިބިގެންވިއެވެ. މިއަންހެން ކުއްޖާ އެއްފަހަރަކު އޭނާގެ ބައްޕަމެންނާއި އެކީ ޝިކާރަކުރަން ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިއްޖެއެވެ. ދެން މިއަންހެން ކުއްޖާ ހިނގަމުން ހިނގަމުން ދަނިކޮށް ފެނުނީ...

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ސޯޅަވަނަބައި

އަރީކާ ފޯން ހިފައިގެން ނިކުތްއިރު އޭނާގެ ތުންފަތްމަތީ ލުއި ހިނިތުންވުމެއް ހުއްޓެވެ. މޫނުމަތިން ހިތްހަމަޖެހުމުގެ އަސަރު ފެނެއެވެ. އޭނާގެ ޕްލޭން ކާމިޔާބު ވީތީއެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ދަމުން ފޯން ބާއްވާފައި ދިޔައީ ގަސްތުގައެވެ....

9

އަސްލު އަހަރެން 1.1

އަހަރެން ހުރީ އަހަރެންގެ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާ ހަމްދު އާއި އެކު ފެން ކޫލަރު ކައިރީގައި ފެންބޯށެވެ، އަހަރެން ކުއްލިއަކަށް ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ފިޒިކްސް ޓިޗަރުގެ އަޑެވެ. ‘ހަވަރ ޔޫ ފަޒީން’ ފިޒިކްސް...

3

އެއްވަތް ދަށުން އަނެއްވަތް މަތިން

އިރުއޮއްސުމަށް ފަރިކޮށްލަމުން ދާއިރު، ގައިބާރު ދެރަވެ މުސްކުޅިވެފައިވާ އަންހެނަކު ފުންވިސްނުމަކަށް ގެއްލިފައި، އޮއްސެމުންދާ އިރާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. މޫނުމަތީން ފެންނަމުން ދަނީ މާޔޫސްކަމާއި ނާއުންމީދެވެ. އުފަންވީ ބިމުން ބޭރުކޮށްލެވި، ނުވެސް ދަންނަ...

10

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ފަނަރަވަނަ ބައި

މިހާރު ނަޢުމާގެ ދިރިއުޅުމަށް އިތުރު ބަދަލެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. ކުރިން ނަޢުމާއަކީ ފިރިމީހާގެ އަޅާލުމާ ލޯބި ލިބުނު އަތްބެކެވެ. ފިރިމީހާ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު އެހެންމީހުންވެސް މިސާލަކަށް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ އަންހެނެކެވެ. ޝަހީންއަށް...

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ސާދަވަނަބައި

ދެމިގަންނަ އުޅެ އުޅެވެސް ހިފަހައްޓާފައިވާލެއް ބާރުކަމުން ސަލާމަތްވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އިޙްސާން ނަޢުމާ ތުންފަތުގައި ބޮސްދެވޭތޯ އުޅުނެވެ. ނަޢުމާ ދެއަތަށް ދެއަތަށް ބޫހުރުވާތީ އެކަން ނުވީއެވެ. ނަޢުމާގެ ހިތް ބާރު ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައީ...

3

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ތޭރަވަނަބައި

“..މިރޭ ކޮން ގެސްޓް ހައުސް އަކުތަ ޝޮޕިން ކޮށްލާނީ..” ނިޝްވާ ރުޅިއައިސްފައި ސޯފާއިން ތެދުވަމުން ބުންޏެވެ. ނަޢުމާ ކުރިއަށް އަޅަ އަޅާހުރި ފިޔަވަޅުތައް ކުއްލިއަކަށް ހުއްޓުނެވެ. ހީވީ ދެފައި ޓައިލްސްމަތީ ތަތްލިހެންނެވެ. ދެލޯވެސް...

8

އެސްފިޔައަށް އާ ސިފައެއް!!

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް އައްސަލާމް އަލައިކުމް 16 މެއި 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެސްފިޔައަށް އައު ސިފައެއް އިތުރު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ހަބަރު އުފަލާއެކު ދެމެވެ. އަދި މިސިފައަކި އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުން ވަރަށް...

4

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟؟ ބާރަވަނަބައި

“..ތީ ކޮންކަހަލަ ސަމާސާއެއް..ކިހިނެއް ވެގެންތަ ތިއުޅެނީ…” ނަޢުމާ ނިޝްވާގެ އެޢަމަލުފެނިފައި ބިރުގަތް ނަމަވެސް ވާހަކަ ދެއްކުނީ ބާރަށެވެ. އޭނާއަށް ފެންނަމުން އެދާކަންތައް ޤަބޫލްކުރަންވެސް ދަތިވިއެވެ. “….މީ ތިކަހަލަ ގޮތެއް ފޮތެއްނެތް މުޑުދާރު އަންހެނުންނަށް...

8

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟ އެގާރަވަނަ ބައި

ނިޝްވާގެ ފައިދަށުން ބިންގަޑު ދެމިގަތްކަހަލައެވެ. ބޯމައްޗަށް އުޑު ވެއްޓުނު ކަހަލައެވެ. ނިޝްވާ އަށް ފެނުނީ އޭނާ ހީކުރި ވަރަށްވުރެވެސް ހުތުރު މަންޒަރެކެވެ. ނަޢުމާ އިތުރު ފިރިހެނަކާ ގުޅުން ބޭއްވުމުގެ އިތުރަށް ހަރާންގޮތުގަ ގުޅުންތައްވެސް...

5

އަގުބޮޑު ދިރިއުޅުން…..

ލިބޭއެއްޗަކުން ދެކޮޅުނުޖެހި، ކުރަންހުރި ޒަރޫރީ ކަންކަން ނުކުރެވި ހުންނަ ވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑަށްވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަޑުއިވޭ ވާހަކައެކެވެ. މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ މުސާރަކޮޅު މަހުން މަހަށް ޚަރަދުވެ، ބޮޑުލާރިއެއްހާ މިންވަރުވެސް ފަހަށް ރައްކާނުކުރެވޭ ވާހަކައާއި،...