Author: Nau

72

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (ފަހުބައިި)

“ބައްޕާ. ފަހަރެއްގަވެސް އަޅުގަނޑު އެކަން ހަނދާނެއް ނުނެތޭ. އެކަން ހަނދާން ނައްތާލީ މިހިރަ ރަހުމުކުޑަ އަންހެނާ. އަޅުގަނޑު އަތުގަ ހެކި ނެތްނަމަ އަޅުގަނޑުވެސް އެކަން ގަބޫލު ނުކުރީމުސް. އެކަމަކު..” ދެން އަރްޒަން ބުނެލި...

41

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (18)

“މައްސަލައެއް ނެތް. އަހަރެން ބުނެފާނަން.” ކޮނޑު އަރުވައިލަމުން ޒާވިލް ބުނެލިއެވެ. މިކަމުގައި އޮތީ ހަމައެކަނި އޭނާގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ވީއިރު އޭގެ އަދަބު ހަމައެކަނި އޭނާއަށް ލިބޭކަށް ޒާވިލް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. “ޔޫލީ...

58

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (17)

ކަންބޮޑުވެފައި އަރްޒަން ފޯނަށް ބަލައިލިއެވެ. އޭނާއަށް ޔަނާލަށް ގުޅުނު އަދަދެއްވެސް މިހާރު ނޭނގެއެވެ. މިވީ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި އޭނާ ގުޅުމުން އެއްފަހަރުވެސް ޔަނާލް ފޯނު ނުނަގާފައެއް ނެތެވެ. ޔަނާލްއަށް ކޮންމެވެސް ކަމެއްވީކަމުގެ އިންޒާރު...

38

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (16)

“ހަލޯ.” މަޑުމަޑުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ޔަނާ. އަހަރެން ފޮނުވި އެއްޗެއް ލިބުނުތަ؟” އަރްޒަންގެ އަޑުން އޭނާ ހިތްހަމަޖެހިފައިހުރިކަން އިނގެއެވެ. “ހޫމް. އެކަމަކު.. މީ.. މީ ކީކުރަން؟” ޔަނާލް ފާޑަކަށް އިނދެ އަހައިލިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟...

48

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (15)

އެތަންކޮޅު ކިޔައި ނިންމައިލަމުން އަރްޒަންއަށް ފޮތް ލައްޕައިލުމަށްފަހު ގެނެސް މޭގައި ޖައްސައި ބާރުކޮށްލެވުނެވެ. “ނޫން ޔަނާ. ވަރަށް ލޯބިވޭ. ވަރަށް ވަރަށް ލޯބިވޭ. ސޫން ޔޫ ވިލް ބީ މައިން އިންޝާ ﷲ..”...

25

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (14)

ނޭފަތް އެތެރެއަށް ދަމައިލަމުން ޔަނާލް އޭނާގެ ވާހަކަ ނިންމައިލިއެވެ. އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އަރްޒަން ހިމޭންވެފައި އިނީ އިވުނު ވާހަކަތަކާމެދުގައި ބަސްހުއްޓި އަޖައިބުވެފައެވެ. ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. “އެދުވަހު އަރްޒަންއަށް ފާހަގަ ނުވިއަސް ނިޝްޔާ...

50

ބުނާށެ ލޯބިި ނުވަނީހޭ (13)

އެނދުގައި އޮށޯވެއޮތް ޔަނާލް އޮތީ ޒާވިލްއަށް ފުރަގަސްދީގެންނެވެ. އަނގައިން އަޑެއް ބޭރު ނުވިއެއްކަމަކު ހިމޭންކަމުގެ ހޫނު ކަރުނަތިކިތައް ޔަނާލްގެ ކޯތާފަތުގައި ބޮސްދެމުން އޭނާގެ ބާލީސް ތެތްމަމުން ދިޔައެވެ. އަތުން ބާލީހުގެ ބައެއްގައި ބާރަށް...

48

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (12)

ދުވަހަކުވެސް މީހަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ވަރަށް ޔަނާލް އަރްޒަންއަށް އިތުބާރު ކުރެއެވެ. ދެލޯމަރައިލުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއްލަމުން ޔަނާލް އޭނާގެ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. ** ** ** ހުދު ކައިވެނީހެ ހެދުމުގައިހުރި ޔަނާލް މަޑުހިިނގުމެއްގައި ހަނީފާގެ...

64

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (11)

“ޒާ..ޒާވިލް. މިތާ.. މި.. މިތާ ކީކުރަނީބާ؟” އޭނާގެ ގޮނޑީގައި އިނށީދެވުމާއެކު ފެންކަޅިވެފައިއިން ޔަނާލްއަށް ބުނެލެވުނެވެ. އެއަޑު އޭނާގެ ފަހަތުންއައި އަރްޒަންއަށް ކިތަންމެ ރީއްޗަކަށްވެސް އިވުނެވެ. “ޔަނާ. ކިހިނެއްވީތަ؟” ފަހަތުން ޔަނާލްގެ ކޮނޑުގައި އަތްބާވައިލަމުން...

34

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީޙޭ (10)

ތެތްހެދުން ބަދަލުކޮށްލަމުން ނުކުތް ޔަނާލް މޭޒުމަތީގައިއޮތް މާބޮނޑި ނަގަމުން އެތަނުގައިހުރި ވާރސްއަކަށް ރީތިގޮތަކަށް ޖަހައިލިއެވެ. އަދި އެމާތަކުގައި އޭނާގެ ހިމަ އިނގިލިތަކުން ފިރުމައިލަމުން ވަސްބަލައިލިއެވެ. “އަރްޒަން.. އައި.. އައި ރިއަލީ ލަވް ޔޫ.”...

39

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (9)

“ހޭއި. އަހަރެން އަދި މިހުރީ ހަނދާންނެތިފައޭ. އައި ހޭވް އަ ސަޕްރައިޒް ފޯ ޔޫ.” ވަރަށް ފޯރިއާއެކު ނިޝްޔާ އެހެން ބުނެލުމުން އެކޮޅުން ވާހަކަދައްކަމުންދިޔަ މީހާގެ ހުނުމުގެ އަޑު އިވުނެވެ. “ނޫން މިހާރަކު...

48

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (8)

ހިންދިރުވައިލަމުން އެމީހުނަށް ފުރަގަސްދީގެން އައިކްއާ އެކުގައި ކުޅެންހުރި އަރްޒަންއަށް ބަލައިލަމުން އިސްޖަހައިލުމަށްފަހު އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި އެތަނުންދާން ޔަނާލް ހިނގައިގަތެވެ. އެތަންބަލަންހުރި ނިޝްޔާގެ މޫނުމަތީގައިއޭރުވީ ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ. ޔަނާލްއާއި ދޭތެރޭގައި ތަޤުދީރު މިކުޅެނީ...

26

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (7)

އަވަސް ހިނގުމެއްގައި އެކޮޓަރިން ނުކުންނަމުން ޔަނާލްއަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށްފަހު އައިކް ގޮވައިގެން އަރްޒަންގޮސް ލިފްޓަށް އަރަންދެން ދޮރުމަތީގައި ބަލަހައްޓައިގެން ޔަނާލް ހުއްޓެވެ. ލިފްޓް ލެއްޕުމުގެ ކުރިން އައިކް ޔަނާލްއަށް ހަނާއަޅައިލިތަންފެނި އޭނާވެސް ހިނިތުންވެލަމުން...

40

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (6)

އެވާހަކަ އަހަރެން ތަންކޮޅެއްފަހުން އަރްޒަންއަށް ކިޔައިދޭނަން. މިވަގުތު އަހަރެން އޭނަގެ ވާހަކަ ދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނޫން.” އެއްޗެއްއަހަން އަނގަ ހުޅުވައިލި އަރްޒަން ފެނުމުން އަވަސް އަވަހަށް ޒާވިލް ބުނެލިއެވެ. އެއަޑުގައިވި ނަފުރަތުން ހަމަރަނގަޅަށްވެސް އަރްޒަން...

30

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (5)

އައިކް ގޮވައިގެން ކާރަށް އަރައި ހަމަޖެހިލަމުން އަރްޒަން ހުންގާނުގައި އަތުން މަޑުމަޑުން ޖަހައިލިއެވެ. “ވައި އޭމް އައި ޑުއިންގް ދިސް؟ ހެހެހެ.” އަމިއްލަ ނަފުސާއި ސުވާލުކޮށްލަމުން އަރްޒަން ކުޑަކޮށް ހީލީ ހަގީގަތުގައިވެސް އޭނާއަށް...

35

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (4)

ގާތުގައިހުރި އައިކް ފެނުމުން ޔަނާލްއަށް ހިނިތުންވެލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. އެހެނަސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އެހިނިތުންވުން ފަނޑުވެގެންދިޔައީ ކުރިމަތީގައި އައިކްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުއްޓިހުރި ފިރިހެންމީހާ ފެނިފައެވެ. ބީރަށްޓެހި ގޮތަކަށް ޔަނާލް އެފިރިހެންމީހާގެ މޫނަށް ބަލަމުންދިޔައިރު...