Author: Nau

24

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ (ޓްރެއިލަރ)

ވެހެމުންދިޔަ ބޯވާރޭގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހުއްޓުންއަރައިފައި ސަހަރާގެ ތެރޭގައި އެކަނި އަރްޒަން ހުރީ އެތަނުންދާން ބޭނުންނުވެފައެވެ. ދާނީވެސް ކިހިނަކުންހެއްޔެވެ؟ ދާދި ދެންމެއަކު ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތައް ނިންމައިލުމަށްފަހު ބިމުގެ ތެރެއަށްލައި ފަސްއެލެވުނީ އޭނާގެ އަލަތު ލޯތްބެވެ....

17

ހިތަކުން ނުފިލާނެ

ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވަމުންދިޔަ ލާންޗްއިން ކަފަމުންދިޔަ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑަށް ގެއްލިފައި އަހަރެން ހުރީ ފުންވިސްނުމެއްގައެވެ. އިރުގެ ރަންދޯދީގެ ސަބަބުން ކުދިކުދި ޖަވާހިރުތަކެއްފަދައިން ލޮނުގަނޑު ވިދައި ބަބުޅަމުން ދިޔައެވެ. މިއިން އެއްވެސް ކަމަކަށް އަހަރެންގެ...

34

ތަޤްދީރު (30) ފަހުބައި

އޭނާ މަލްހާ ދޫކޮށްލީ ބޭނުންނުވެގެންނެވެ. ވީއިރު މިއަދު އެނިޔަނެތި އަންހެންކުއްޖާއާއި ދޭތެރޭ އެހައިވަރަށް ވިސްނެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެހިނިތުންވުން ފެނުމުން އޭމާއަށްވެސް ހިނިތުންވެވެނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އަބަދު ޒީވާނާއި އެކުގައި މަލްހާ ހީސަމާސަކުރާތަން ބަލަންހިތް އެދެނީ...

35

ތަޤްދީރު (29)

މަލްހާގެ މިހަރަކާތާއެކު ޔާނިކްގެ ހިތުގެ ހިނގުން އަވަސްވެގެންދިޔައެވެ. ފަނޑު ހިނިތުންވުމެއް އެތުންފަތްމަތީގައި ދުވެލީ ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ. އިންތަނުން ތެދުވަމުން ލަސްފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ޔާނިކް މަލްހާއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއިރު ދެހިތްވެސް ނެގިނެގިފައި ޖެހެމުންދިޔައެވެ. ޔޭއި އޭ ކިޔައިލަމުން...

36

ތަޤްދީރު (28)

“ރާދު ވީ ޝުޑްބީ ހެޕީ. އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުމުން ދޮންތަގެ ހިޔަނި އަބަދަށްފިލީ. ދެން ކީއްވެ ރާދު ތިފާޑަށް ތިއިންނަނީ؟ މިއެއްނޫންތަ އަހަރުމެން ބޭނުންވިގޮތަކީ.” ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ލިވްޔާ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އެއްދިމާއަކަށް ގެއްލިފައިއިން ކަހަލަ...

35

ތަޤްދީރު (27)

“ދެންހިނގާ އެތެރެއަށް. އިރުއޮއްސެނީ. ޒީވާންއަށް ކާންދޭގަޑި ޖެހެނީ.” އިރުކޮޅެއްގެ ހިމޭންކަމަށްފަހު މަލްހާ އަނެއްކާވެސް ބުނެލިއެވެ. އާއެނކޭ ބުނަމުން ޔާނިކްވެސް އިންތަނުން ތެދުވެ ގެއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. މަލްހާގެ ފަހަތުން ހިނގަމުންއައި ޔާނިކް ގޭތެރެއަށް...

21

ތަޤްދީރު (26)

ޒީވާނަށް ބަލަންތިބުމަށްފަހު ދެމީހުން އެހިސާބުގައިހުރި ސިމެންތި ގޮނޑިއެއްގައި އިނށީނެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ މަލްހާއަށް ޔާނިކްގެ މޫނަށް ބަލައިލެވެނީ ވާހަކައެއްބުނަން ބޭނުންވެފައިހުރި މީހަކުފަދައިންނެވެ. އެކަން ޔާނިކްއަށް ފާހަގަވީ ކަންނޭނގެއެވެ. މަލްހާގެ މޫނަށް ބަލައިލަމުން އޭނާ ނިތްއަރުވައިލީ...

22

ތަޤްދީރު (25)

“ﷲ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އަހަރެންނަށް ކެތްވާނެ. ލައްކަދުވަސްވެއްޖެ އެމީހުންގެ އެއަމަލުތަކުން އަހަރެން ކަރުނައަޅާތާ. ދެން އިތުރަށް ﷲ އިރާދުފުޅުން އެމީހުންގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ލޮލުން އެންމެ ކަރުނަތިއްކެއްވެސް ނުވެއްޓޭނެ. އެމީހުން ހީކުރަނީ އަހަރެންމީ ވަރަށް...

49

ތަޤްދީރު (24)

ސިޑިން ފަރިތަކަމާއެކު ފައިބަމުންދިޔަ ޔާނިކް ސިހުނީ ލުތުފީގެ އޯގާތެރި އަޑުންނެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ބައްޕަ އެހައި ލޯބިން ގޮވައިލުމުން އުފަލުންގޮސް ޔާނިކްގެ ހިތް ފުރުނެވެ. އެދިމާއަށް ހިނގައިގަނެވުނީ ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ. ޔާނިކްއަށް އޭނާ ގާތުގައި...

55

ތަޤްދީރު (23)

ކުއްލިއަކަށް ގޭގެ ގޭޓް ހުޅުވުނުއަޑަށް ސިހިފައި މަލްހާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލައިލިއެވެ. ގޭޓުން ވަދެގެންއައި ރާއިދް ފެނުމުން މަލްހާގެ ހިތް ހިނދުކޮޅަކަށް ހުއްޓުނުކަހަލައެވެ. ދެލޯބޮޑުކޮށްގެން ރާއިދާއި ދިމާއަަށް ބަލަންހުރި މަލްހާގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް...

26

ތަޤްދީރު (22)

ލޯމަރައިގެންހުރެ ޔާނިކް ހިނގަމުންދިޔައީ އެތަނުގައި ދުވަމުންދިޔަ ކުޑަ ޒީވާން އަތުލުމަށެވެ. ޔާނިކް އުޅެމުންދިޔަގޮތުން މަޖާވެފައި އަތްޖަހަމުން މުޅިއެތަނުގައި ޒީވާން ދުވަމުންދިޔައެވެ. ލޯމަރައިގެންހުރުމުގެ ސަބަބުން އެދިމާއަށްއައި މަލްހާއެއް ޔާނިކްއަކަށް ނުފެނެއެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާއަށް ގެނެވުނު...

31

ތަޤްދީރު (21)

ދެލޯމަރައިލަމުން ހަމަޖެހިލުމަށްފަހު މަލްހާ އިންތަނުން ތެދުވިއެވެ. އަދި ލަސްފިޔަވަޅުތަކެއްގައިގޮސް ކުޑަދޮރުކައިރީގަައި ހުއްޓިލިއެވެ. އެސްފިޔަތައް އުފުލައިލަމުން ކަޅުސާލެއް އޮޅައިލައިގެންވި އުޑާދިމާއަށް މަލްހާ ބަލައިލިއެވެ. ކުދި ޖަވާހިރުތަކެއްފަދައިން ވިދައި ބަބުޅަމުންދިޔަ ތަރިތަކަށް މަލްހާގެ ނަޒަރު ހުއްޓުނެވެ....

41

ތަޤްދީރު (20)

އެޖުމުލަތަކާއެކު މަލްހާއަށްހީވީ އޭނާގެ ވަށައިގެންވި މާހައުލު އެނބުރިގަތްހެންނެވެ. މީހަކު ބާރު އެތިފަހަރެއް އޭނާގެ ކޯތާފަތްމަތީގައި ޖެހިކަހަލަ އިހުސާސެއް ވެގެންދިޔައެވެ. ތޫނު ޚަންޖަރެއް އެހިތަށް ހަރައި ޗިސްކޮށްލިނަމަވެސް އެވަގުތު ހިތަށްވީތަދަށްވުރެ ކުޑަވާނެކަން ޔަގީނެވެ. “ނޫން....

57

ތަޤްދީރު (19)

އެއްފައްޗަކަށް އޭނާ ބުނަންބޭނުންވާ ހުރިހައި އެއްޗެއް ބުނުމަށްފަހު ލިވްޔާއަށް ވާހަކަދައްކާނޭ ފުރުސަތެއްވެސް ދިނުމެއްނެތި ހީނާ މަލްހާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގި ހުއްޓުން އަރައިފައި ލިވްޔާއަށް ހުރެވުނީއެވެ. ހީނާ ދިޔަދިމާއަށް...

39

ތަޤްދީރު (18)

“ކިހިނެއްތަ މަލް؟ ކަންތައްތައް ކިހިނެއް؟ ކޮބާ ހަޒްބަންޑް؟” އެއްފައްޗަކަށް އީނާލް ސުވާލުތައް އަމުނައިލިއެެވެ. އީނާލްގެ ސުވާލުތަކާއެކު މަލްހާ ތުންފަތުގައި ދައިގަންނަމުން އިސްޖަހައިލީ ދޭނެ ޖަވާބެއް ނޭނގުމުންނެވެ. މަލްހާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެންދިޔަގޮތުން އީނާލް...

28

ތަޤްދީރު(17)

“މަންމާ.” އޭނާއާއި ދިމާއަށް އަމާޒުވެފައިވާ އާބިދާއާއި ސަލީމްގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރުފެނި މަލްހާއަށް ވައިއަޑުން ގޮވައިލެވުނެވެ. އެއްގޮތަކަށްވެސް އާބިދާ އެހެންހަދަންޖެހުނު ސަބަބެއް މަލްހާއަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. ހައިރާންވެފައި ރާއިދަށްވެސް އެމަންޒަރުބަލަން ހުރެވުނުއިރު އޭނާގެ ފަހަތުގައި ހުއްޓިލައިގެންހުރި...