Author: Nau

1

ތަޤްދީރު (ޓްރެއިލަރ)

“ވާއު. ލިވީގެ ދޮންތަގެ ހަޒް ހާދަ ހެންސަމްއޭ. އަސްލުވެސް. އަދި އަލަށް އެހައި ރީތި މީހަކު މިފެނުނީ.” 16 އަހަރުގެ ލިވްޔާގެ ގާތުގައި ހުއްޓިލައިގެންތިބި އޭނާގެ އެކުވެރިންގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު މަޑުމަޑުން ލިވްޔާ...

37

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (ފަހުބައި)

އެނދުމަތީގައި މިއުޝީން ބާވައިލުމަށްފަހު ނިކްޔަލް މިއުޝީނާއި ގާތްވެލިއެވެ. އެވަގުތު ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މިއުޝީނަށް ލޯމަރައިލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ނިކްޔަލްގެ ލޯބިވެތި ކޮންމެ އަމަލަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ހާލުގައެވެ. އުއްބައްތީގެ ފަނޑު އަލިކަމުގެ ތެރޭގައި ފާރަށް އެޅިފައިވާ...

39

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (23)

ކޮންމެ ރެއަކު ނިދުމުން އޭނާއަށް ހުވަފެނުގައި ހަރީރާއަށް ޖެއްސުނު އިހާނެތި ހާލާއި، ކަޅުކޮށްތިބޭ ބަޔަކު އައިސް ދޮންވެފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ދަނގަޑުތަކަކުން އޭނާގެ ގައިގައި ޖައްސައި ފިއްސާތަން ފެނެއެވެ. އެތައްރެއަކު ރޮއިގަނެފައި ލީޒްއަށް...

41

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (22)

ރޮވިފައި އޭނާއާއި ދިމާއަށް ބަލަންހުރި މިއުޝީން ފެނުމާއެކު ހަރީރާގެ ހިތަކަށް ކެތެއްނުވިއެވެ. ބާރަށް ރޮއިގަންނަމުންހުރި ތަނަށް ތިރިވީ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. އެމަންޒަރުފެނިފައި މިއުޝީންގެ ހިތް ފަޅައިގެންނުދިޔައީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. ބޭއިޚުތިޔާރުގައި ހަރީރާއާއި...

82

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (21)

އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނުމަށްފަހު ނިކްޔަލް މިއުޝީންގެ ކޮނޑުގައިހިފައި އޭނާގެ ގަޔާ ދުރުކޮށްލިއެވެ. އަދި އެދޮން ލޯބި މޫނުކޮޅުގައި ދެއަތުން ހިފަހައްޓައިލުމަށްފަހު ލޯތްބާއެކުގައި މިއުޝީންގެ ނިތްކުރީގައި ބޮސްދިނެވެ. ލިބުނު ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު މިއުޝީނަށް ދެލޯމަރައިލެވުނެވެ. ނިކްޔަލް...

38

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (20)

“އައްޗި. ކަލޭ ހީކުރީ އަހަރެން މިއުޅެނީ ކަލޭދެކެ ލޯބިން ކަމަށްތަ؟ ޗީ. އަހަރެން ބޭނުމީ ހަމައެކަނި ކަލޭގެ ތިރީތި ހަށިގަނޑު. ކަލޭ ކޮންމެ މީހެއްދެކެ ލޯބިވިއަސް އަހަރެންނަށް ހެޔޮ. އެކަމަކު އެމީހަކަށްވެސް ތިހަށިގަނޑު...

61

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (19)

“ތީތާ މައްސަލައަކީ. އެއީ އަހަރެންގެ ފޮތެއް ނޫނޭ. ނިކްގެ ފޮތެއް. އޭނަ ހަނދާންނެތި އޮފީހުގައި ބާވާފަ ދިޔައީމަ އޭނަ އަތަށްދޭން އަސްލު ހިފައިގެން އައީ. މިހާރު އެފޮތް ބޭވުނު ތަނެއްވެސް ނޭނގެ. ނިކްއަށް...

30

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (18)

ވަރަށް ގިނަދުވަހު އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އެލޯތްބަށް އެދި އިންތިޒާރު ކޮށްފިއެވެ. އެއިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް ގެންނަނީ އާކިލްއެވެ. އެހެން ހިތަށްއެރުމާއެކު އެތުންފަތްމަތީގައިވި ހިނިތުންވުން އިތުރަށް ފުންވެގެން ދިޔައެވެ. ** ** ** ދަބަސް ކޮނޑުގައި...

47

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (17)

“ސްޓައިލިޝް ކްއީން” އޭ ބުނެފިނަމަ މިހާރު އެތަން ނޭނގޭ މީހެއް މުޅި މާލޭގައިވެސް މަދުވާނެކަން ހަމަ ޔަގީނެވެ. ** ** ** ފުއްމޮޑެން ހަރީރާ ހުރިއިރު އެއަތުގައި މަޑު ތުރުތުރެއްވަނީ އުފެދިފައެވެ. ނޭފަތް...

44

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (16)

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ހަމަހިމޭންކަމަށްފަހު ނިކްޔަލް ބުނެލި ޖުމުލަތަކުން މިއުޝީންގެ ހިތް ފިސްފިސްވެގެން ދިޔައެވެ. ވަގުތުން ދެލޯފުރި ހޫނު ކަރުނަތައް ބަންޑުންވާންފެށިއެވެ. ހިތަށްއެެރި ތޫނު ތަދާއެކު އެދިމާލުގައި މިއުޝީނަށް ހިފަހައްޓައިލެވުނީ ބޭއިޚުތިޔާރުގައެވެ. އޭނާއަށް އަބަދު މިހެންވަނީ...

71

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (15)

ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމެއްގައި އައިސް ނިކްޔަލް މިއުޝީންގެ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އަދި ލަދުވެތިކަމުގެ ސަބަބުން ރަތްވެފައިވާ އެދޮންމޫނަށް ހިތްގައިމު ގޮތަކަށް ބަލައިލިއެވެ. އެތަންފެނި މިއުޝީންގެ ހުރިހައި ލޯލިތަކެއް ކޮޅަށް ޖެހިގެންދިޔައެވެ. ކޮންފަދަ ހިތްގައިމު ފިރިހެނެއް...

49

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (14)

“މިރޭ 8 ޖަހާއިރަށް ތައްޔާރުވައްޗޭ.” ގެއަށްވަންނަމުން ނިކްޔަލް މިއުޝީނަށް ހަނދާންކޮށްދިނެވެ. “ޔަޕް. އެކަމަކު ކޮންތަނަކަަށްތަ ދާން މިއުޅެނީ؟” މިއުޝީން ނިކްޔަލްގެ މޫނަށް ބަލައިލަމުން އެހެން އަހައިލުމުން ނިކްޔަލްގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ....

42

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (13)

އެދުވަހަށްފަހު އެހިތުގެ ހަމަޖެހުންވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ކޮންމެ ހިނދެއްގައިވެސް އެހިތުގައި ރަސްކަންކުރަމުންދަނީ އެކުއްޖާގެ ޚިޔާލުތަކެވެ. އެނދުގައި އޮތް އާކިލް އޭނާާގެ އިސްތަށިގަނޑުގައި ހިފަހައްޓައިލިއެވެ. އެކުއްޖާ ހޯދަން ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު...

75

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (12)

“މީއަދި ފެށުންކަމަށް ބަލާ. މިއު ރަނގަޅުވީމަ އަދި މިއަށްވުރެ ބޮޑު ސަޕްރައިޒްއެއް އޮންނާނެ. ޖަސްޓް ވެއިޓް ފޯ ދެޓް.” ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރާ ދިމާއަށް ބަލައިލަމުން ނިކްޔަލް ބުނެލިއެވެ. މިއުޝީން ކުރިމަތީގައި ކިތަންމެ ހަމަޖެހޭގޮތް...

40

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (11)

މިއުޝީންގެ ހިތަށް ބައިވަރު އެއްޗެހި އަރައި ފައިބަމުންދިޔައެވެ. އެދެލޯ އޭރުވަނީ ފެންކަޅިވެފައެވެ. އެފުސްކަމުގެ ތެރެއިން އޭނާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެންހުރެ ހިނގަމުންދިޔަ ނިކްޔަލްގެ މޫނަށް މިއުޝީން ބަލައިލީ ޝުކުރުވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ. ** ** **...

47

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (10)

ލޯތްބަކީ ކޮންފަދަ ޖަޒުބާތެއް ހެއްޔެވެ؟ އެއްބަޔަކަށް ދުނިޔެމަތީގައި އުފާހޯދައިދެމުން ދާއިރު އަނެއްބައެއްގެ ދިރިއުޅުން އަންދައި އަޅިއަށް ހަދައިލަނީއެވެ. އެއްބައެއްގެ ހަޔާތް އުފާވެރިކަމުން ފުރައިލާއިރު އަނެއްބަޔަކު އެލޯބީގެ ހައްގުގައި ދެލޮލުން ކަރުނަ އޮއްސާހާލު ގުރުބާންވަނީއެވެ....