Author: Nau

"Nau" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ September މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "Nau" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 78 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 3748 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 4
ރޭންކް:
3,232 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
44

ތިޔަ ލޯބީގެ ހައްޤުގައި (16)

ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ހަމަހިމޭންކަމަށްފަހު ނިކްޔަލް ބުނެލި ޖުމުލަތަކުން މިއުޝީންގެ ހިތް ފިސްފިސްވެގެން...