Author: Marie

26

ޝީން(ތިރީސްވަނަ ބައި)

އަންހެނުންގެ ހާއްސަޑޮކޮޓަރަކައް ދައްކަން މެމޯ ނަގައިގެން އައިސް ޝީންއާއި އަޔާޒް ނަމްބަރު ޖެހޭނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިއްބެވެ. އެގޮތައް ތިބޭތާ ބައިގަޑިއިރުފަހުން ނަމްބަރު ޖެހުމުން ޝީން އަޔާޒް އާއި އެކު ޑޮކްޓަރު ރޫމައްވަނެވެ....

7

ޝީން (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ފަހަރަކު ސިޑިއަކައް އަރައިގެން ގޮސް ކޮޓަރީ ތަޅުގައި ހިފާލުމައްފަހު ވަރައް މަޑުމަޑުން އެތެރެއަށްވަނެވެ. ކުޑައެދާ ދިމާލައް ބަލައިލުމާއެކު އެއެދުގައިރައިން ނެއްކަން އެނގުމުން ޝީން އަޔާޒް އަށް ބަލާލިއެވެ. ވަގުތުންއެމޫނުމަތިން ހިނިތުންވުން...

22

ޝީން (އަށާވީސްވަނަ ބައި)

އެދަރިފުޅު ފެނުމުން ތުންފަތްމައްޗައް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އަދި އަލޫކް އެގަޑި ބުނެލި ބަސްތައް ކަންފަތުގައި ގުގުމަންފެށިއެވެ. ޝިންއާއި އަލޫކްއާއި މެދު އެކަހަލަ ގުޅުމެއްނެތުމުން ހިތާހިތުން އެކަމާއުފާ ކުރެވުނެވެ އެހަށިގަނޑު ގައި އަޔާޒް ނޫން...

52

ޝީން (ހަތާވީސްވަނަ ބައި)

އަޔާޒް ގެ އަތް ފޮޅުވާލަމުން އަލޫކް ޝީންގެ ގައިގައި ހިފެހެއްޓީއެވެ. އެކިޔާ އެއްޗެއް އަހަރެންނައް ސާފުކޮއްކިޔައިދީބަލަ ” އެހެންބުނިއިރު އަލޫކްގެ މޫނުމަތިން ރުޅިވެރިކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އަލޫކް ކައިރިއަށްޖެހެން ފެށުމުން ޝީން އަޔާޒް...

14

ޝީން(ސައްބީސްވަނަ ބައި)

އާދުވަހަކައް އަރައިގެން އައި އިރާއެކު އަޔާޒް މޯލިއަކައް ދެމިލަމުން ތެދުވިއެވެ. އޮފީހައް ދާ ގަޑިގާތްވެފަ ހުރުމުން ފެންވަރާލައިގެން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުތްއިރު ޝީން ބަދިގޭގައި އުޅެއެވެ. އަޔާޒް ފެނުމާއެކު އަތުގައި ހުރި ކޮފީ ޖޯޑް...

38

ޝީން (ފަންސަވީސްވަނަ ބައި)

އޭރު ހަމައެކަނި ސޯޓެއްލައިގެން ހުރެ ރައިން އުރާލައިގެން އަޔާޒް ތިރިއަށް ފައިބަނީއެވެ. އެވަގުތު ކޮޅުވެސް ޝީންގެ ހިތުން އަޔާޒްއަށް ތައުރީފްކުރެވުނެވެ. ފިރިހެންވަންތަ ކަސްރަތީ އެހަށިގަނޑައް ބަލާލެވުމާއެކު ޝީންގެ ނޭވާ އެތެރެހަށިގައި ތާށިވިއެވެ. ނަފީސާ...

26

ޝީން (ސައުވީސް ވަނަބައި)

ސޯފާއިން ތެދުވެގެން އައިސް އަޔާޒް ޝީން ކުރިމައްޗައް ހުއްޓީލިއެވެ. ކުއްލިއަކައް އަޔާޒް ފެނުމުން ޝީންއަށް ހަޅެއްލަވައިގަނެވެން އުޅުނެވެ.ނަމަވެސް އަޔާޒް އެއަށްވުރެ ހުށިޔާރެވެ.އޭގެ ކުރިން އަޔާޒް ޝީންގެ އަނގަމަތީ އަތް އެޅިއެވެ. ލޮލާ ލޯ...

52

ޝީން (ތޭވީސް ވަނަ ބައި)

ހީ އިޒް ބިއުޓިފުލް…އަޔާޒް ރައިންނަގާ މޫނުފެންނަގޮތައް އަބުރާލަމުން އެމޫނުގައި ބޮސްދިނެވެ.އެވަގުތު އެތުއްތު މޫނުގައި އޭނަފިރުމާލުމާއެކު ހައިރާންވިއެވެ.އެހާ މަޑެވެ. އެ ތުއްތު މޫނު ބަލާ ފޫހިނުވާހާ ރީއްޗެވެ. އަމިއްލަ ދަރިއަކު ދެކެވާނެފަދަ ފުން ލޯއްބެއް...

25

ޝީން (ބާވީސް ވަނަބައި)

. ތެދުވެފައި ހިނގައިގަތް ރައިން ގޮސް އެމީހާގެ ފައިގާ އޮޅުލައި ގަންނަމުން ބައް ބައް ބައް ޕާ އޭ ގޮވާލިއަޑުއިވުމާއެކު ޝީންއާއި އާޔަން އެއްފަހަރާބަލާލީ ހިނިއައިސް ހުރެއެވެ.ރައިންގެ އަނގައިން އަލައް ބައްޕާއޭ ގޮވާލުމުން...

39

ޝީން(އެކާވީސްވަނަ ބައި)

.ނަފީސާއަށް ފޯނެއް އަންނަންފެށުމުން ފޯނު ކަންފަތުގަ ޖަހަމުންއެއްފަރާތްވެލިއެވެ. އޭރުވެސް ރައިން ރޯވަރުން ރޮނީއެވެ މަންމާ “އަޔާޒް ނަފީސާއަށް ގޮވާލުމުންވެސް ނަފީސާއަކައް އަޑެއް ނީވުނެވެ. ނަފީސާ ދެފަހަރަކު ހަލޯއޭ ގޮވާލުމައްފަހު އަޑެއްނީވުމުން ފޯނު ކެނޑުނީކަމައް...

25

ޝީން(ވިހިވަނަ ބައި)

ރައިން އަށް ހަތަރުމަސް ވުމާއެކު ޝީން އެއޮފީހައް ނިކުންނަންފެށީ ޝީން ބޭނުންވެގެންނެވެ. އެދެމައިންގެ ހަރަދުތައް ފުއްދުމައްޓަކައެވެ. ނަފީސާއާއި އާޔަން ކިތަންމެ ރަގަޅަސް ޝީން ބޭނުންވީ އޮފީހައް ނިކުންނާށެވެ. އެއީ ޝިން ބޭނުންވާ ގޮތްކަމައް...

20

ޝީން(ނަވާރަ ވަނަބައި)

ޝީން އަށް އެދަރިފުޅު ފެނުމުން ލޮލުން ކަރުނައައެވެ. ނަރުސްކުއްޖާ ނަފީސާ އަތައް އެދަރިފުޅު ލާދިނެވެ،ނަފީސާގެލޮލުންވެސް ކަރުނަ އައެވެ.ނަމަވެސް އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައެވެ. ނަފީސާ އެދަރިފުޅު މޫނާއި މޫނުކައިރިކޮއްލިވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން ނަފީސާގެ ބަސް...

30

ޝީން(އަށާރަވަނަ ބައި)

ދައްތާ އަހަރެން ބަނޑު ބޮނޑު “ޝީން އަގައިން ނިކުތް ޖުމްލައިން ނަފީސާއަށް ބުނާނެއެއްޗެއްނޭގި ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިއްބައި ނަފީސާގެ ފޯން ރިންގް ވާން ފެށިއެވެ. ފޯންނަގާ ބަލާލިއިރު ގުޅަނީ ރާއްޖޭން...

43

ޝީން(ސަތާރަވަނަ ބައި)

ކާރައްއަރާ ސްޓާޓް ކޮއްލުމާއެކު ޝީންގެ ބޮލައް އެބުރުން އަރަން ފެށިއެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ޝީންއަކައް ނޭގުނެވެ. ހޭވެރިކަންވީ އިރު ޝީން އޮތީ އޭޑިކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އޮވެވުންތަން އެގުމުން ޝީން ފުންމައިގެން ތެދުވަން މަސައްކަތް...

15

ޝީން(ސޯޅަވަނަ ބައި)

ގަރުދިޔަ ކެކޭ ވަސް ދުވަން ފެށުމާއެކު ޝީން އަށް އޯކާދެމޭގޮތް ވާން ފެށިއެވެ. އުދުން ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެންހުރި ނަފީސާ ޝިން އަށް ބަލައިލީ ވާނުވާނޭގިއެވެ. ގަރުދިޔައަކީ އަބަދުވެސް ޝީން އަށް ވަރައް މީރު...

19

ޝީން(ފަނަރަވަނަ ބައި)

އަނެއްކަ އަލޫކް ޝީން އަށް އަނިޔާ ކުރަނީތަ؟ ނޫން ނޫން …. އެރޭގެ ހާދިސާއަށްފަހު ފެންނަ ހުވަފެނެއް އެއީ ” އަހަރެން ޝީންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކް ކޮއްލާފަ މިއައީ ” އަޔާޒް ބޮލު...