Author: Marie

0

ޝީން(ވިހިވަނަ ބައި)

ރައިން އަށް ހަތަރުމަސް ވުމާއެކު ޝީން އެއޮފީހައް ނިކުންނަންފެށީ ޝީން ބޭނުންވެގެންނެވެ. އެދެމައިންގެ ހަރަދުތައް ފުއްދުމައްޓަކައެވެ. ނަފީސާއާއި އާޔަން ކިތަންމެ ރަގަޅަސް ޝީން ބޭނުންވީ އޮފީހައް ނިކުންނާށެވެ. އެއީ ޝިން ބޭނުންވާ ގޮތްކަމައް...

20

ޝީން(ނަވާރަ ވަނަބައި)

ޝީން އަށް އެދަރިފުޅު ފެނުމުން ލޮލުން ކަރުނައައެވެ. ނަރުސްކުއްޖާ ނަފީސާ އަތައް އެދަރިފުޅު ލާދިނެވެ،ނަފީސާގެލޮލުންވެސް ކަރުނަ އައެވެ.ނަމަވެސް އެއީ އުފާވެރިކަމުގެ ކަރުނައެވެ. ނަފީސާ އެދަރިފުޅު މޫނާއި މޫނުކައިރިކޮއްލިވަގުތު ފެނުނު މަންޒަރުން ނަފީސާގެ ބަސް...

30

ޝީން(އަށާރަވަނަ ބައި)

ދައްތާ އަހަރެން ބަނޑު ބޮނޑު “ޝީން އަގައިން ނިކުތް ޖުމްލައިން ނަފީސާއަށް ބުނާނެއެއްޗެއްނޭގި ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދެމީހުން އެގޮތުގައި ތިއްބައި ނަފީސާގެ ފޯން ރިންގް ވާން ފެށިއެވެ. ފޯންނަގާ ބަލާލިއިރު ގުޅަނީ ރާއްޖޭން...

42

ޝީން(ސަތާރަވަނަ ބައި)

ކާރައްއަރާ ސްޓާޓް ކޮއްލުމާއެކު ޝީންގެ ބޮލައް އެބުރުން އަރަން ފެށިއެވެ. ދެން ވީގޮތެއް ޝީންއަކައް ނޭގުނެވެ. ހޭވެރިކަންވީ އިރު ޝީން އޮތީ އޭޑިކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ. އޮވެވުންތަން އެގުމުން ޝީން ފުންމައިގެން ތެދުވަން މަސައްކަތް...

15

ޝީން(ސޯޅަވަނަ ބައި)

ގަރުދިޔަ ކެކޭ ވަސް ދުވަން ފެށުމާއެކު ޝީން އަށް އޯކާދެމޭގޮތް ވާން ފެށިއެވެ. އުދުން ކައިރީ ހުއްޓިލައިގެންހުރި ނަފީސާ ޝިން އަށް ބަލައިލީ ވާނުވާނޭގިއެވެ. ގަރުދިޔައަކީ އަބަދުވެސް ޝީން އަށް ވަރައް މީރު...

19

ޝީން(ފަނަރަވަނަ ބައި)

އަނެއްކަ އަލޫކް ޝީން އަށް އަނިޔާ ކުރަނީތަ؟ ނޫން ނޫން …. އެރޭގެ ހާދިސާއަށްފަހު ފެންނަ ހުވަފެނެއް އެއީ ” އަހަރެން ޝީންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކް ކޮއްލާފަ މިއައީ ” އަޔާޒް ބޮލު...

9

ޝީން(ސާދަވަނަބައި)

އޭނަކަހަލަ މީހަކައް ޝިންކަހަލަ ރަގަޅު ކުއްޖަކު ލިބުންއެއީ ނަސީބެވެ. މިރެއިން ފެށިގެން އެނުބައިކަންތަކުން ދުރުވާން މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. ރޫމައްވަންގޮތައް ގަބުވެފައި ހުރި ޝިން އަލޫކްގެ އަތް މައްޗައް ނެގުމައްފަހު އެދުގައި ބާއްވާލިއެވެ.އެވަގުތު ވަރައްބާރައް...

10

ޝީން (ތޭރަވަނަބައި)

އެވަގުތު އަޔާޒް ޝީންގެ ކޯތާފަތް މަތީ ފިރުމަމުން ދިޔަ އިސްތަށިތައް އެއްފަރާތް ކޮއްލަދިނެވެ. ހަމުގައި އެއިގިލިތައް ބީހުމާއެކު ޝީންގެ ދެލޯ ލޯމަރާލެވުނެވެ. އެމަންޒަރު ފެނުމުން އަޔާޒްގެ ހިތް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިކަހަލައެވެ. ޝީންވެސް އަޔާޒްގެ...

6

ޝީން ( ބާރަވަނަ ބައި)

ކޮންމެދުވަހެއްވެސް ރޭވެ އަލިވަމުންދެއެވެ. ޝީންގެ ކޯސް ނިމުމާއެކު އަލޫކްގެ އެދުމުގެ މަތިން އެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކަ ޝީން މުނީރާ ގާތު ދެއްކިއެވެ. އަލޫކް އަކީ ކުރިން މަސްތުވާއެއްޗެހި ބޭނުން ކުރި މީހެއްކަން އެގުމުން...

7

ޝީން (އެގާރަވަނަ ބައި)

ކޮފީ ނިންމާލުމައްފަހު އަޔާޒް ގެއައް އައީ ޝީން އަށްހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔައި ދިނުމަށެވެ. އަޔާޒް އަށް ޝީން ނުލިބުނަސް އެކަހަލަ މީހެއްގެ މަކަރުވެރި ކަމުގެ ދަލުގައި ޝީން ޖެހުނަކަ އަޔާޒް ނުދޭނެވެ. “ބުރޯ...

5

ޝީން (ދިހަވަނަ ބައި)

އެންމެން ހަމަ ވުމައެކު މަސަތްކަތައް ފެށުނެވެ. ވަރައް ނައިސް ވާނެ މީތި “މޯންޑޭގެ ޖީބުން ނެގި ކުޑަ ރަބަރު ޕެކެޓް އެއް ދައްކާލަމުން ބުނެލިއެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ ދުވަމުން ދިޔަ ތެޔޮވަސް ގަދަވެ އެކިމީހުން...

10

ޝީން(ނުވަވަނަ ބައި)

އަބަދާއި އަބަދު އިވެމުންދިޔަ ވަސީމާގެ ސަކުވާގެ އަޑުތަކުން ނުބައި ރައްޓެހިންތަކަކާއި އެކުވެ އަލޫކް ހަލާކް ވީއެވެ *************** ހަވީރު ހަތަރުގަޑި ބައި ނުވަނީސް ޔަލްވީ އެގެއައް އައެވެ. އޭރު ޝީންވެސް ހުރީ ތައްޔާރުވެލައިގެންނެވެ....

4

ޝީން(އައްވަނަ ބައި)

އަޔާ….އަހަރެން ބުނަން އުޅުން ވާހަކަ……………. އުނހު މަޑުކޮއްބަލަ …. ޝީންގެ ވާހަކަ އަޔާޒް ހުއްޓުވާލިއެވެ. ޝީން ފުރަތަމަ އަހަރެންގެ ވާހަކަ އަޔާޒް ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ބުނެލިއެވެ. އަޔާޒް ބޭނުންވީ ޝީން އަޔާޒް...

8

މިލަ ހަނދުވަރު (ހަތްވަނަ ބައި )

ރަޔަންއާއި ވާހަކަ ދައްކަން އޮތް މަލާކު ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ގޭތެރެއިންއިވުނު ބާރު އަޑުފައްގަނޑަކުންނެވެ. ފުންމައިގެން ތެދުވެ މަލާކް ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. ފެނުނު މަނޒަރުން މަލާކްއަޑުގެ ކޮޅަށްހަޅޭލަވައިގަނެވުނެވެ. ފޯން ކަންފަތުގައި ޖަހައިލައިގެން އޮތް ރަޔަން...

6

ޝީން (ހަތްވަނަބައި)

ގަޑީގެ ކަށި ހިގަމުން ދާވަރަކަށް ރޭގަނޑު ދުވާލަށް ބަދަލް ވަމުން ގޮސް ޝީން އާއި އަލޫކްގެ ނަން ވެސް ލޯބިވެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އަރައިފިއެވެ. ރަގަޅު ފުރުސަތަކަށް ބަލަ ބަލަ ހުރި...

8

މިލަ ހަނދުވަރު(ހަވަނަ ބައި )

ރަޔަން އެއްގަމަށް އަރާފައި މަސް ބާނަން ދޮށި ހިފައިގެން އައި އިރު މާދުރުން މީހަކު ހަޅެއްލަވާ އަޑު އިވުމުން ބަލާލިއިރު ކޮން މެސް މީހެއް ގެބެނީއެވެ. ދެފަޔައް ލެވުނުހައި ބާރެއްލާފައި ރަޔާ އައް...