Author: Liaa

0

އަނދިރިފަރާތް 37

ކުރީގެ ޕާޓުގެ ތެރެއިން… “އޭ. ޓީ. ޑީ. ޕީ. 7؟ އެއީ ކޯއްޗެއް؟” ލެޕްޓޮޕަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އިން އަރޫން ދެލޯ ހަނިކޮށްލަމުން އަހަރެން ގާތު އަހާލިއެވެ. ** ** “ޒަފަރުގެ ދަރި، އުޒޭލް ކިޑްނެޕްކުރުން.”...

49

އަނދިރިފަރާތް 36

އަހަރެން އެ މޭގެ ތެރޭގައި އިތުރަށް ބޮނޑިވެލީމެވެ. އެ ދެއަތުގެ ހިމާޔަތުގައި މިގޮތަށް މުޅި އުމުރު ދުވަހު ހުރެވޭނެނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ** ** ކާމޭޒު ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގޮނޑީގައި އިސްޖަހާލައިގެން...

12

އަނދިރިފަރާތް 35

ޝުބާގެ ނަޒަރުން: ކުރިމަތީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ކުޑަ ލެޕްޓޮޕަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން އިން ނަމަވެސް އަހަރެންގެ ޚިޔާލާއި ފިކުރު ވަނީ މުޅިން އެހެން ދިމާއެއްގައެވެ. ކުރަން ހުރި މަސައްކަތަށް ސަމާލުކަން ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް...

17

އަނދިރިފަރާތް 34

ދެލޯ ހުޅުވާލި ވަގުތު އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑަށް އިހުސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައީ ފިނިކަމެވެ. ކަޅި އެކި ކޮޅުކޮޅަށް ދައުރުކޮށްލުމާއެކު މި އޮވެވުނީ ކޮންތާކުކަން ރޭކާލައިފިއެވެ. އެޖެންސީގައި ހުންނަ އަހަރެންގެ ކޮޓަރީގައެވެ. ދިގު ހުވަފެނަކުން ހޭލެވުމުން...

35

އަނދިރިފަރާތް 33

އެމީހުން ޑެލްޓާ ވެސް ހިފެހެއްޓީ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން ހާސްވާންފެށީ އެހިސާބުންނެވެ. ހިތުތެރޭގައި އުތުރި އަރަމުން ދިޔަ ރުޅިވެރިކަން ނުތަވަސްކަމަށް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަހަރެމެންގެ މިޝަން މި ފެއިލްވީ ހެއްޔެވެ؟...

37

އަނދިރިފަރާތް 32

އޭނާ ބޯ ޖަހާލުމާއެކު އަހަރެން ގޮސް އެމީހާގެ އަތުގައި އައްސާފައިވާ ވާތައް މޮހާލީމެވެ. އެވަގުތު އެމީހާ އަވަސްއަވަހަށް އަތުން އިޝާރާތްތަކެއް ކުރަން ފެށުމުން އަހަންނަށް އަނެއްކާވެސް ބަލާލެވުނީ ޑެލްޓާގެ މޫނަށެވެ. މިއޮއް ހުރިހާ...

24

އަނދިރިފަރާތް 31

އަހަންނަށް ދެއަތުން މޫނުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ގެއަށް ދާއިރަށް ޑެލްޓާގެ ލެކްޗަރުފަތި އަހަރެންގެ ކަންފަތް ހިޞާރުކުރާނެކަން ހަމަ ޔަޤީނެވެ. ** ** އެޕާޓްމެންޓުގެ ދޮރު ހުޅުވައި އަހަރެން އެތެރެއަށް ދެމިގަތް ވަގުތު އެންމެ ފުރަތަމަ...

16

އަނދިރިފަރާތް 30

އަރޫންގެ ނަޒަރުން: ޕްރިންސިޕަލްގެ ރޫމް ހުންނަ ފްލޯއަށް އެރުމާއެކު އަހަރެންގެ ތުންފަތުގައި ދުވެލީ ފަނޑު ހިނިތުންވުމެކެވެ. އަހަންނާ ދާދި ގާތުން ހިނގަމުން ދިޔަ ސުޒާ އިރުއިރުކޮޅާ އަހަންނާ ދިމާއަށް ލޯއަޅާލާކަން ފާހަގަވެއެވެ. އޭނާ...

42

އަނދިރިފަރާތް 29

“އޭނަ މަރުވިއްޔާ މާ ރަނގަޅުވާނެ.. އެކަހަލަ މީހުންނާހެދި މި ރާއްޖެ އަޅުވެތިވަނީ..” ދެއަތް މުއްކަވާލަމުން އަހަރެން ވާހަކަދެއްކީމެވެ. އެ ޝާކިންއަށްޓަކާ އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދިފައި ވަނީ ނަފްރަތެވެ. އޭނާ ސަލާމަތްކުރާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއް...

21

އަނދިރިފަރާތް 28

އަހަރެން އަތުގައި އޮތް އެ ސްކޫލުގެ ‘ބުކްލެޓް’ އާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. މި ސްކޫލުގެ ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން އަހަންނަށް އަމިއްލަ ކުލާސް ހޯދިއްޖިއްޔާ ރަނގަޅެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކޮންމެވެސް މީހަކު...

18

އަނދިރިފަރާތް 27

އެ ކޮޓަރީގައިވާ ރީތިވާ މޭޒު ކައިރީގައި ހުއްޓެލިތަނާ އިވިގެން ދިޔަ އަޑުގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެ، ޙަރަކާތްތައް ގަނޑުވިއެވެ. އެ އިވިގެން ދިޔައީ ފާހާނާގެ ދޮރު އަންލޮކް ވެގެން ދިޔަ އަޑެވެ....

12

އަނދިރިފަރާތް 26

މަޑުމަޑުން ސިޑިން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ދެއަތް އޮންނާނީ ދެ ޖީބަށް ޖަހާލެވިފައެވެ. އެ ފްލޯރ ގައި ހުރީ ހަނި ގޯޅިގަނޑެކެވެ. އެ ގޯޅިގަނޑުގެ ދެފަރާތައް ވާގޮތަށް ހުރި ކޮޓަރިތަކަށް އަހަރެން...

27

އަނދިރިފަރާތް 25

އަހަންނަށް ބަލާކަށް ނުހުރެވުނެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އަހަރެން އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބާރަކަށް ބައްދާލީމެވެ. އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ބޯއަޅާލައިގެން އޮތްއިރު އަހަރެންގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. “ޝުބާ…” ވައި...

43

އަނދިރިފަރާތް 24

“އައި އޭމް ޑެލްޓާ.” އޭނާ އަހަންނާ ދިމާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލަމުން އެހެން ބުނުމާއެކު އަހަންނަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ޝޮކެކެވެ. ދެލޯ ހަނިކޮށްގެން ހުރެ އަހަރެން ކަޅު ކުލައިގެ ލެދަރ އަންގި ލައްވާފައިވާ އޭނާގެ...

32

އަނދިރިފަރާތް 23

‘ޑެލްޓާ’ މި ނަމަކީ އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް އާ ނަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. އޭނާ އަކީ މުޅި މި އެޖެންސީގައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ ގަދަ ފަހުލަވާނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަ އެއީ ‘ލެޖެންޑް’...

30

އަނދިރިފަރާތް 22

“އަރޫން. ހިނގާ ޝުބާގެ މަންމަ ގާތު ބުނަން ޝުބާ އެޖެންސީގަ މަސައްކަތްކުރި ވާހަކަ.” އިރުކޮޅަކު އެހެން އިނުމަށްފަހު ރޫޝިން ބުނެލި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން އަހަރެން ކޮށިއެރިއެވެ. ކެއްސަމުން ކެއްސަމުން އަހަރެން އޭނާގެ މޫނަށް...