Author: Liaa

12

މަސްވެރިގަރލް

“ތީ ކާކު؟” އަހަރެން ކުރިމަތީގައި ހުރި އަންހެންކުއްޖާ ގާތު އަހާލީމެވެ. ފުރަގަސްދީގެން ހުރިއިރު އަހަންނަށް ފެންނަން ހުރީ އެކުއްޖާގެ ރަންކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑެވެ. އަހަރެން ކުރިއަށްދާން ފިޔަވަޅެއް އަޅާލީމެވެ. ނަމަވެސް ހުއްޓުން އެރީ ފައިގައި...

49

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (ފަހުބައި)

“ކީކޯ އޮތީ؟ އޭނަގެ ހަލު ރަނގަޅުތަ؟” ނަސްރީން އަވަސްއަވަހަށް އަހާލިއެވެ. “ހުރި ގޮތް ކުޑަކަން!” ފަރީދު ބާރަކަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އެވަގުތު އޭނާގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލާއެއް ނަސްރީންގެ ކޯތާފަތް މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައެވެ....

38

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (31)

“ބައްޕަ މި ބުނީ މާދަމާ ހާރޫންއާ ޔުމްނާ ފުރާއިރު އަހަރެމެންވެސް އެރަށަށް ޖައްސާލަންވީ ނޫންހޭ؟” ރަޝީދު އޭނާގެ އެދުން ހާމަކޮށްލިއެވެ. އާރިކް ދެލޯ ހަނިކޮށްލިއެވެ. ޖުވައިރިޔާގެ މޫނުވެސް ބަލާކަށް އޭނާ ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ....

23

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (30)

“ބޭބޭ.. މާފުކުރޭ އިނގޭ ކުރިން އެގޮތަށް ވާހަކަދެއްކުނީމަ.. އެކަމަކު ބޭބެ މިތަނަށް އަޔަސް ޔުމްނާއެއް ނުފެންނާނެ! ފަރީދު ޔުމްނާ ވަރިކޮށް، މިގެއިން ނެރެލައިފި..” މުނީރު އެހެން ބުނުމުން ހާރޫންއަށް ލިބިގެން ދިޔައީ ޝޮކެކެވެ....

26

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (29)

“އައި ލަވް ޔޫ މަމް..” މިޝާލް އެހެން ބުނުމަށްފަހު ފޮށި ހިފައިގެން ގޭތެރެއިން ނިކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ދޮރު މައްޗަށް އަރާފައި އޭނާ އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް އެތެރޭގައި ތިބި މީހުންގެ މޫނުތަކަށް ބަލާލިއެވެ....

21

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (28)

“އަޝްފާން..” ޔުމްނާ އެ ނަން ބުނުމާއެކު އަރޫޝާގެ ނިތަށް ރޫތަކެއް ޖަމާވެގެން ދިޔައެވެ. “ކޮން ރަށެއް އެއީ؟” އަރޫޝާ ފާޑަކަށް އަހާލިއެވެ. “އިނގުރައިދޫ..” ޔުމްނާ އެހެން ބުނުމާއެކު އަރޫޝާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ. ޔުމްނާ ލޯބިވާ...

47

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (27)

“ދޮންބެ ދެން ޔުމްނާ ގާތު ބުނެފިންތަ ލޯބިވާ ވާހަކަ؟ ލެޓް މީ ގެސް.. ނުބުނަން ދޯ؟ އަޅޭ ކޮންފެސް ކޮށްބަލަ.. އޭރުންދޯ ޔުމްނާގެ ހިތުގައިވާ އެއްޗެއްވެސް އެނގޭނީ..” އަރޫޝާ އާރިކްއަށް ވިސްނައިދޭފަދަ ގޮތަކަށް...

18

ސޮރީ

އަހަރެން ހުރީ ހައިރާންވެ އަންތަރީސްވެފައެވެ. އަހަރެމެންގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓިގެން އެ ހުރީ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ މެންބަރެއް ނޫން ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެން އެތާ ތިބި އެހެންމީހުންގެ މޫނުތަކަށް ބަލާލީމެވެ. އެމީހުންގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަމުގެ އެއްވެސް...

52

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (26)

“ދެން އަހަރެން ގޮސްލީ..” ހާރޫން އެހެން ބުނީ މިވަގުތު އެތަނުގައި ހުރުމަކީ އެހާ ބުއްދިވެރި ކަމެއްނޫން ކަމަށް ވިސްނުނީތީއެވެ. ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުމެގެން އޭނާ އައިއިރު އެ ދެލޯ ހަމަ ރީއްޗަށްވެސް ފެންކަޅި ވެއްޖެއެވެ....

30

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (25)

މިޝާލް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ޔުމްނާ ލައިގެން އޮތް ހެދުން ވީދާލިއެވެ. ޔުމްނާގެ ދޮން ހަށިގަނޑު އެއްކޮށް ހާމަވުމުން އެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވީ ކާމިޔާބީގެ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އޭރުވެސް ޔުމްނާ ގެންދިޔައީ ސަލާމަތަށް އެދި އާދޭސްކުރަމުންނެވެ....

32

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (24)

ވާޑު ތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔައިރު ހާރޫންގެ ނަޒަރު ހުއްޓެމުން ދިޔައީ އެނދުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ނަންބަރުތަކަށެވެ. އެންމެފަހުން އޭނާ ހޯދަން އުޅުނު އެނދު ނަންބަރު ފެނިއްޖެއެވެ. މަޑުމަޑުން އޭނާ އެދިމާއަށް ހިނގާފައި ދިޔައިރު އެ...

28

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (23)

“ޝްޝްޝް.. ހަޅޭނުލަވައްޗޭ..” އެމީހާގެ އަޑާއެކު ޔުމްނާގެ ގައިގައިވާ ހުރިހާ ލޯލިތަކެއް ކޮޅަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ. އެމީހާ އޭނާގެ އަނގަމަތިން އަތް ނެގުމާކު ޔުމްނާ އަވަސް ނޭވާތަކެއް ލަމުން އެދިމާ ބަލާލިއެވެ. އެއީ ކާކުކަން...

42

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (22)

ޔުމްނާ ފިނިފެންމަލުން ވަސް ބަލާލަން އުޅެނިކޮށް އެމާ އޭނާއަތުން ދޫވެގެން ބިން މައްޗަށް ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އެއާއެކު މިޝާލް ހީވީ ފޫކޮޅަށް ކަށްޓެއް ހެރިގެން އުޅުނު މީހެއް ހެންނެވެ. އަވަސް ހަރަކާތަކާއެކު ގުދުވެފައި...

57

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (21)

“ޔުމްނާ ބަނޑުބޮޑޭ އާރިކް!” މޭޒުގައި ދެއަތް ވިއްދާލަމުން މުނީރު ބުނެލިއެވެ. އާރިކް ކުޑަ ހިނދުކޮޅެއް ވަންދެން މުނީރުއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނެވެ. “ވަޓް؟ އާރ ޔޫ ސީރިއަސް؟” އާރިކް ވިސްނުމަކަށް ގެއްލެމުން އަހާލިއެވެ. “އާއެކޭ....

24

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (20)

ކޮޓަރިތެރެއަށް ވަދެފައި ޔުމްނާއަށް ދެކޮޅު ދެކޮޅަށް ހިނގެން ފެށުނެވެ. އިޚްތިޔާރަކާ ނުލާ އޭނާގެ ދެލޯ ފެންކަޅިވެގެން ދިޔައެވެ. އެނދުގައި އިށީންދެ، އޭނާ ދެއަތުން ބޮލުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ހަނދާންވީ އާބިދާގެ މަތިންނެވެ....

19

ވިންދު ލޯބިން ޖެހި ހިތެއްގައި (19)

“އެ.. އެހެންތަ؟ މަޑުކޮށްލައްޗޭ..” ސީމާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ޖުވައިރިޔާއަށް ފޯނު ދިއްކޮށްލިއެވެ. ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ޖުވައިރިޔާ އެ ފޯނުގައި ހިފިއެވެ. ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖެހުމަށްފަހު އޭނާ މޭޒު ދޮށުގައި ތިބި އަޝްފާން...