Author: izza

7

އުމުރަށް އެކީގައި ވާނަމޭ…

މާދުރަށް ފެތުރިފައިވާ ހުދު ކިރުކޮޅެއް ފަދަ ފުޅާ ތުނޑިއާއި އިންވެގެންވާ ބޮޑު ފަޅާއި އަދި އެ ފަޅާ ގުޅިފައިވާ ގަދަނޫކުލައިގެ ކަނޑުވެސް ހީވަނީ ރަހަޔަކަށް ފަތުރާލެވިފައިވާ ދޫލައެއް ހެންނެވެ. އޮއްސެމުންދާ އިރުގެ ރަން...

20

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( ފަހު ބައި)

” އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން ތޯ ކަންހިނގިގޮތް؟” އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާހެން ބަލައިލެވުނީ ކޯޓުގެ ދޮރުން ވަދެގެން އައި ނަވާއަށެވެ. ފެހި ކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ޖިންސެއް ލައިފައި ހުރި އިރު އޭނާގެ ރީތިކަން އިންތިހާއަށް ހާމަވެއެވެ....

6

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 10ވަނަ ބައި)

” ޝާއިން ބުނެދެއްވަފާނަންތޯ ނަވާ ގެންދިޔަ ހިސާބުން ފެށިގެން ކަންހިނގި ގޮތް؟ އޭގެ ކުރީގައި ކަން ހިނގިގޮތް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ޝާއިން ރުޝްދީއަށް ފޮނުވި މެސެޖްގެ ޒަރީޢާއިން މަރަދޫ ފުލުސް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް...

4

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން (9ވަނަ ބައި)

 ތިއީ ކޮންތާކުން އައިސް އުޅޭ ކޮންބައެއް؟” ލަޔާލް ރުޅިވެރިކަމާއެކު އެމީހުންނާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. “އަ…އަޅުގަނޑަކީ….ނާ…ނާއިޝް..ދެން ދެން މިހުރީ ތައްޚާނުބޭ..އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މަ..މަރަދޫ ބައެއް” ނާއިޝް ބިރުން ހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.އޭރު އޭނާގެ މޫނުމަތިން ދާ ތިކިތައް...

4

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 8ވަނަ ބައި)

ހިތަދޫގެ މީހުން ނޫޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި ގެގަނޑެކެވެ. ގިނަދުވަސްވެ ބާވެފައި ހުރި ކުރީގެ ގެގަނޑެކެވެ. އެގޭގެ ބޭރުދޮރު ހުރީ ލައްޕާ މަކުނޑި އަޅުވާފައެވެ. ގޭގެ ފާރުތަކުގައާއި ދޮރުތަކުގައި ހުރީ މެކުނުވާތަކެވެ. އެގޭގެ އެތެރޭގައި...

3

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން (7ވަނަ ބައި)

ޖެހިގެންއައި ބުދަ ވިލޭރެއެވެ. ލަޔާލްއާއި އޭނާގެ ޓީމް ތިބީ އެއަތޮޅު މަރަދޫގައެވެ. އެމީހުން ތިބީ ރުޝްދީގެ ގޭދޮށުގައި ފާރައަށެވެ. ރުޝްދީ އޭނާ ގެންގުޅޭ ބުދު ހިފައިގެން އައިސް ސިޓިން ރޫމުގައި ބޮޑު އަލިފާންގަނޑެއް...

8

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 6ވަނަ ބައި)

ޒާހިރުއާއި މަސީހު ތިބީ މަސީހުގެ ގޭގެ ސިޓިންރޫމްގައި ކޮންމެވެސް ވާހަކައެއް ދައްކާށެވެ. ދެމީހުންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ކަންބޮޑުވުމާއި ހާސްކަމެވެ. އެމީހުންގެ އެންމެ ގާތް ދެ އެކުވެރިން ކަމުގައިވާ ޝާހުއާއި ނާހިލްގެ ގޮތްނޭގޭ މަރުގެ...

1

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 5ވަނަ ބައި)

ޝާއިން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދޮރުން ކޮޓަރި ތެރެއަށް ދެމިގަތީ ޒާހިރުއާއި އޭނާގެ ގުރޫޕެވެ. ވަތްގޮތަށް ނާހިލް ދޮރުލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ. ހަމައެވަގުތު ޝާހު އާއި މަސީހު ޝާއިންގެ އަގަމަތީ އަތްއެޅިއެވެ. އަދި ޒާހިރު...

4

ވަަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 4ވަނަ ބައި)

ބްރޭކްގަޑި ޖެހުނު އިރު ޝާއިން އިނީ ލައިބްރަރީގައި ފޮތެއް ކިޔާ ކަމަށް ހެދިގެންނެވެ. އޭނާ އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔައީ ނަވާ އަންނާނެ އިރަކަށެވެ. ނަވާ ކްލާހުން ނުކުމެގެން ލައިބްރަރީއާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. މަޑުހިގުމެއްގައި...

1

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން ( 3ވަނަ ބައި)

އައްޑުއަތޮޅު މަރަދޫގެ ކެފޭއެއްގެ ތެރޭގައި ލަޔާލް އިންއިރު އޭނާގެ ކުރިމަތީ އިނީ ނާއިމްއެވެ. ދުރުގައި ހުރި އިތުރު މޭޒެއްގައި ލަޔާލްގެ ޓީމްގެ ދެ މެމްބަރުން ކަމުގައިވާ ޒުހުރީއާއި ރާޝީދު އޮލަވާހަކައެއްގައި ތިއްބެވެ. އޭނާ...

5

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން… ( ދެވަނަ ބައި)

ލަޔާލް އިނީ ފުލުސް އޮފީހުގައި އޭނާއަށް ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ މޭޒުދޮށުގައެވެ. ހަމައެވަގުތު އޮފިސަރ ރާޝިދު ކޮންމެވެސް ފައިލެއް ހިފައިގެން ލަޔާލް އިން މޭޒުކައިރިއަށް އައިސް ދިއްކޮލިއެވެ. ލަޔާލް އެފައިލް ހުޅުވާލުމަށް ފަހު އޭގައި އޮތް...

13

ވަކިވެ ދިޔަޔަސް އަދު މިދުނިޔެއިން…( ފުރަތަމަ ބައި)

ރެއަކީ ކަޅުފޮއި އަނދިރި ރެއެކެވެ. އުޑުމަތި ވަނީ ބޯ ވިއްސާރަ ވިލާތަކުން ބެދިފައެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ކެރީގެ އަސަރު ބިމަށް ފޯރައެވެ. ދަންވަރުގެ ހަމަމަހިމޭން ވަގުތު ކަމުން އެއްވެސް ދިރޭއެއްޗެއްގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. އައްޑު...