އައްސަލާމްޢަލައިކުމް… ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ކިޔުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރެވުނީމަ ވަރަށް އުފާކުރަން… އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ދިގު އިންތިޒާރެއްކުރަން ޖެހުނީތީ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކައަށް އިންތިޒާރުކުރި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ އަރިހުން މަޢާފަށް އެދެން… އަޅުގަނޑު އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފިން… މިފަހަރު ވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭނީ ވާހަކައިގެ ބޮޑު ބައެއް ލިޔެފަ… އަޅުގަނޑު މިފަހަރު ވާހަކަ ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވަނީ މުޅިން އައު ފެށުމަކުން… ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާއެކު… ވާހަކައިގެ ކުރީގެ ބައެއް ކެރެކްޓާސްތައް އުނިކުރެވި އިތުރު އައު ކެރެކްޓާސްތަކަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދަން ގަސްތުކޮށްފަވަނީ… ވާހަކައިގެ ކޮންސެޕްޓަށް ވަރަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއްގެންނަން އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ… ކުރީގެ ކޮންސެޕްޓަށްވުރެ މިފަހަރުގެ ކޮންސެޕްޓް ޝައުޤުވެރިވާނެ އިންޝާ ﷲ… މިކަމުގެ ތިޔަ ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލެއް އަޅުގަނޑު ބޭނުން… ކިޔުންތެރިން ޕްރިފާ ކުރާ ގޮތެއް ކޮމެންޓެއްގެ ސިފައިގަ އަޅުގަނޑަށް އަންގާލަދިނުން އެދެން…

…Waiting for the comments😊

135

6 Comments

 1. MariyamSaula

  July 14, 2020 at 9:23 am

  Omg I’ve been waiting for this for long time ⌚ thank you ifoo❤️❤️ please upload it soon ❤️❤️lysm ❤️❤️ when will u upload it ❤️

 2. Liyuntheriya

  July 14, 2020 at 10:31 am

  ވާހަކައަށް ވަރަށް އިންތިޒާރު ކުރެވުނު. އަކުން ވާހަކަ ކިޔަން ފައްޓަން ނިންމީތީ ވަރަށް އުފާވެއްޖެ. އެކަމަކު ވާހަކައިގެ ޕްލޮޓް އަށާއި ވާހަކައިގެ ޝަހުސިއްޔަތު ތައް ބަދަލުކުރަން ނިންމީތީ (އިފޫ ހާ ކުޅަދާނަ ލިޔުންތެރިއަކަށް ނުވިޔަސް ލިޔުންތެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން) ބުނެލަން އޮތީ އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ވާހަކައަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމާފައި އޮތުމުން ކިޔުންތެރިންނަށް އޮޅުންއަރައި ވާހަކައާއިމެދު އޮތް ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެޔޭ. އެހެންކަމުން އަލުން މި ވާހަކަ ފައްޓައިގެން ލިޔެފިއްޔާ މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބިދާނެޔޭ. މީ ހަމައެކަނި އަޅުގަނޑުގެ ޚިޔާލެއް. ހަދާނެ ގޮތް ނިންމާނީ ހަމަ އިފޫ. ވާހަކަ އަލުން ކިޔާލަން ލިބޭނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަން. މި ކޮމެންޓާއި ދޭތެރޭ ނެގެޓިވް ފޮތަކަށް ނުދެކުން އެދެން.

 3. Abu❤

  July 14, 2020 at 10:54 am

  Oooommmmmgggg….ifu ur back lovee you…honestly vvvvvvv.misvi…..BTW reader adhi friend eh ge haisiyathun bunan othiy kuriyge plot ehee kamakunudhey…personaly ifu molhi scool love stories liyan…bt it’s your choice ….i don’t think business stuff is your taste….new plot eh gennairu idea akiy love ah betrayed vegfa huri dhekudhin ge story eh…like dhemiy hun loabi viyas not ready to open something like that….but abu hama heyo hithun ifoo ah maruhaba kiyan…kurin support kuriy Daisy girl ge gothuga …..you might remember me?????BTW i want tell that ifoo ah shey ingeyniy ifoo ah enme ragalhu goiy…ifoo your special for your own…show people how you are….lots of love ….waiting for new story

 4. lookan

  July 14, 2020 at 10:55 am

  u r right.. v helpful comment eh

 5. ކަލާ 123

  July 15, 2020 at 12:23 pm

  !އިފޫގެ “އެނބުރި އައުމަށް” ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަން.

 6. @Ikleel

  July 15, 2020 at 4:27 pm

  Hey ifoo…Finally the wait is over..!!! I Waited for this for a long time…!!! Welcome back…!! If you wish to add or remove charectors to the story its better to start a new one…Some parts of the story are pulished already so its better to continue with the charactors exsisting charactors…Its my my opinion…You have to decide how you can bring it to the readers…!!! Anyways wish you all the best…Waitting for the story…You are the best writer..Much loves…Miss you…❤❤😘😘.💙💙

Comments are closed.