ލޯބިވަން ޔާރާއޭ

- by - 221- January 13, 2020

އަޅުގަނޑުގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވި ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ވާހަކަ ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުން މެދުކެނޑިފައިވީކަމަށްޓަކައި އެންމެހާާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު މަޢާފަށް އެދެން… އަދި މިކަން ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނައުން ލަސްވިކަމަށްޓަކާވެސް މަޢާފަށް އެދެން… މިދުވަސްވަރަކީ އަޅުގަނޑުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާގައިވެސް ވަރަށް ބުރަ ދުވަސްކޮޅަކަށްވުމާއެކު ވާހަކައަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ވަގުތު ދެވެން ނެތުމާއެކު، ކަންކަން ހަމައަކަށް އެޅުމުން އަޅުގަނޑު ވާހަކައައިގެން ކުރިއަށް ދާނަން އިންޝާ ﷲ… އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް އަޅުގަނޑުގެ ހާލަތު ވިސްނި، ވާހަކައަށް އިންތިޒާރުކުރާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން… އަޅުގަނޑަށް ކިޔުންތެރިން ދެއްވާާ އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި މިފުރުސަތުގައި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން ❤❤❤…

221

ifoo

I'm a girl who loves to read and write stories ❤️❤️❤️???... I love to read comments too ❤️❤️❤️???... Writing story is a hobby ???... Author of Inthizaarugaa Hunnamey Loabin ❤❤❤, Vindhey Loabi Thee Edhey ❤️❤️❤️ and Loabivan Yaaraaey...

You may also like...

10 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. އިފޫގެ ލިޔުމުގެ އިސްޓައިލު “ކަލާ”އަށް ވަރަށް ކަމުދޭ.ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ރޮނގުންވެސް އަދި ހޮބީއެއްގެ ގޮތުން ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ވާހަކަލިޔުމުގެ ރޮނގުންވެސް ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާބީ އެދެން. މެދުކެނޑުމެއް އައިނަމަވެސް އިފޫއަށް ވަގުތު ވީވަރަކުން ވާހަކަލިޔުމައިގެން ވެސް ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން

  2. Mihaaru 2 months vee…nugennanya nugennaane vaahaka bunelabala…eyrun dhw mihen beykaaru inthixaareh nukuraany ves

    1. Ketherivebala😕 myhun buney ketheri kamaeku kura inthizaaruge nimun vara fonivaaney

Leave a Reply

Your email address will not be published.