Author: Hawwu (Layaa)

15

ބުނެދެންހޭ… 6

ތުބުން ރީތިލަވައެއްގެ ރާގުކުޅެމުން އައިސް ދޮރުހުޅުވާލި މިދުއާމްއަށް ދެބުމަ ގާތްކޮށްލެވުނީ އޭނާގެ މަންމަ ހުރިހާލުފެނިފައެވެ. އުފަލެއް ނޫނީ ހިތާމައެއް އަދި ބިރުވެރިކަމެއް ދިމާވިޔަސް ހިދާގެ މޫނުމަތީން ނިކަން އަވަހަށް ދާތިކީގެ އަސަރުފާލުވާކަން މިދުއާމް...

10

ބުނެދެންހޭ… 5

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައީ އުދަރެހުގައި އެކިކުލަތައްފަވަމުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެކިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެކިރަހަ ގެންނަމުންނެވެ. އެރި އިރާއެކު ފަތުއަޑުކިޔާފައި މުޅިރަށުގައި ދެކެވެމުންދިޔައީ ރޭގެ ބާބަކިއުގައި އުޅުންދެކުއްޖަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް 12ޖަހާކަން ހާއިރު އަތުލައިގަނެވެނު...

5

ބުނެދެންހޭ… 4

ހަމްޒާއާއި މިދުއާމްއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި ސިމާދުގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެލީ މަކަރުވެރި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއިންކަމެއް އެތާންގައި ތިބި ތިންމީހުނަށްވެސް ރޭކާނުލިއެވެ. ނަތާޝާއަށް މިދުއާމް ފެނުމާއެކު ކަތިނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް މިދުއާމް ހުރީ ނަތާޝާއަށް...

5

ބުނެދެންހޭ… 3

ހަމްޒާއަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު ކައިރީގައި ތިބި މަންމައާއި ދޮންބެއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނެވެ. އެމީހުންތިބީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަދުނިޔޭގައި ކަމުން ހަމްޒާ އެހެން ބުނި އަޑު އެއިން މީހަކަށް ނީވެއެވެ. މޭގައި އަތް އަޅާލުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއް...

9

ބުނެދެންހޭ… 2

މާހިރުގެ ދެމަފިރިން އެކުގައި ކާރުގައި ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު މިދުއާމް އާއި ހަމްޒާ ގެއަށްދިޔާއީ ސައިކަލުގައެވެ. މާހިރުއާއި ހިދާ އަކީ އަބަދުވެސް ނުރަނގަޅުކަމެއް ނޫންނަމަ ދަރިންގެ އުފަލަށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކަށްވުމުން ދިޔައީ ލަސްނުކޮށް އައުމަށް...

25

ބުނެދެންހޭ…

ގަޑީގެ ސިކުންތުކަށިގެ އޭގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ. ލޮލުގައި ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތްމީހަކުފަދައިން ސަލްވާއޮތީ ފުންހިޔާލެއްގެތެރޭގައެވެ. “އެއީ އަނެއްކާ އިންސާނެއްބާއެވެ. ގައިގެކުލައަލި، އޮމާންހަނގަޑެކެވެ. އިސްކޮޅުގައި ހަފޫޓްހުންނާނެކަންގައިމެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ކޮށާލާފައިވާއިރު ތުނބުޅިމަތިމަސްވެސް ތުނިކޮސްބަހައްޓާފައި...

13

ބުނެދެންހޭ.. ޓްރެއިލަރ

ބުނެދެންހޭ.. މިވާހަކައަކީ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ އިންޝާ ﷲ މިރޭ ކިއުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔާލަން ނުލިބުނުނަމަވެސް ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މިވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނެއެވެ....

3

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 15 ( ފަހުބައި ޕަރޓް 2)

އައިކާއަށް ކަންބޮޑުވެފައި ބަލާލެވުނީ ކައިރީގައި އެވަގުތު އިން ޒޯހާގެ މޫނަށެވެ. ނަމަވެސް ޒޯހާގެ މޫނުމަތީގައި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ކަނފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. “ހަމަޖެހޭ.. އޭނަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާނެ އިކާއަށް އާދެބަލަ އަހަންނާއެކު..” އެވަގުތު ޖައިލަމް މަޑުމަޑުން...

11

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 15 (ފަހުބައި ޕަރޓް 1)

އާޔާގެ މަރުގެ ހަބަރު ލިބުމާއެކު ސީމާގެ ހާލަތުކުއްލިއަކަށް ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް މިހާރުވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަމަޔަކަށް އެޅިފައެވެ. ވުމާއެކު މިއަދު ސީމާއެދަނީ ޖައިލަމްގެ މަންމަ ނައީމާއާއި ބައްދަލުކޮށްލަން ދިއުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ނައީމާގެވެސް...

5

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 14

“މީހެކޭ.. މީހެކޭ މަސަލާމަތްކުރޭ.. ” “މަކައިފިޔޯ.. މީހެކޭ.. ” ވާނުވާ ރޭކާ ނުލާހާލު ރިޒާ އަޑުގެކޮޅަށް ގޮވަންފެށިއެވެ. އޭރުވެސް އަންހެނެއްގެ ހުނުމުގެއަޑު އެކޯވެގެންއިވިއިވި ހުއްޓެވެ. ތިންދުވަސް ފާއިތުވެދިޔައިރުވެސް ގާސިމްމެންނާއި އިތުރުސުވާލެއްނުކުރާތީ އެމީހުން އެތަނުން...

13

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 13

“ލަޔަކް . އަސްލު .. އަސްލު ލަޔަކްގެ ބައްޕަ މާލެ ދަތުރުކުރި ލާންޗްގައި ކަރަންޓް ސޯޓެއްވެގެން ރޯވީކީ ނޫން.. ބަޔަކު ގަސްތުގައި ލާންޗްގައި ރޯކޮށްލީ.. އެމީހުންގެ ޓާގެޓަކީ ލަޔަކްގެ ބައްޕަވީމަ.. ” ޒޯހާއަށް...

ބޭނުންވަނީ ޔާރާގެ ކިއުންތެރިންނަށް..
10

ބޭނުންވަނީ ޔާރާގެ ކިއުންތެރިންނަށް..

ސަލާމް.. ހުރިހާ ކިއުންޔެރިންނަށް.. ވަރަށް ހިތާމަޔާއެކު ހައްވިބުނެލަން އޮތީ އަންނަ އާދީއްތައިގެ ކުރިން ވާހަކަ އަޕް ކޮށްލެވެން ނެތޭ.. ބުރާސްފަތިދުވަހާއި ހަމަޔަށް ކުރަންހުރި މަސައްކަތް ގިނަކަމުން ހޭލާހުންނަންވެސް އެބަޖެހޭ.. އެހެންވެ.  އުންމީދުކުރަން ކިއުންތެރިންނަށް...

29

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 12

ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލި އާޔާ ސިހުނީ ކުރިމަތީގައިތިބި ޖުނައިދުއާއި ހިޝާމްގެ އިތުރުން ޒަފަރު ފެނުމުން ނެވެ. “ޖު.. ޖުނައިދު މިތާ.. ” އާޔާ އަށް ވާހަކަދެއްކުނީ އުނދަގުލުންނެވެ. ހަޤީގަތަކީ އާޔާ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަނީ...

13

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 11

“ކޮންކަމެއްތަ.. އައިރާއަށް ކިހިނެއްތަވީ.. ބަލަ ޖައިލަމްއާއިއެކު ހަތަރުދަމުއުޅުނަސް ދޮންތަ ބުނަންތަ އެއްވެސް އެއްޗެއް.. ވީއިރު އައިރާވެސް ހުރިހާ ކަމަކާއި ނުބެހިހުރޭ.. އެހެން ނޫނަސް އައިރާ އާ ނުޖެހޭނެ ދޮންތަކުރާ ހުރިހާ ކަމަކާ ބަސްބުނަން.....

15

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 10

ހަވީރުގެ ފިނިފިނި ވައިރޯޅިއާއި އެކު ހެލިލާ ގަސްތަކުގެ ފަތްތަށް ހިތްގައިމު ނާނާއެއްކިޔާލާފަދައެވެ. މިއަދަކީ އޮފްދުވަހަކަށް ވުމުން އާޔާއިނީ އައިރާ އާއި އައިކާ ކުޅޭތަން ބަލަން އަތިރިމަތީގައެވެ. އެތަނަަށް އެމީހުން ގޮވައިގެންދިއުންވެސް އެއީ ވަޒީފާއެއްފަދައިން...

16

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 9

ކަޅު ބަބުރެއްހެން ހުރި އެތީގެދެލޯ ހީވަނީ ރަތް އަނގުރުގަނޑެއްހެންނެވެ. ބޮލިގަ އިސްތައްޓެއްނެތްއިރު މުޅިގައިގަވެސް އެއްޗެއްނެތްފަދައެވެ. ފެނުނުބިރުވެރި ސޫރަޔާއެކު ޒޯހާގެ މޭގަނޑު އަތަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ. އަނގައިން ނިކުތް ތޫލިއަޑާއެކު ބާރަށް ހަޅޭލަވާގެންއިރު ޒޯހާއަށް...