Author: Hawwu (Layaa)

6

ޙައްވު (ލަޔާ) ގެ ކިއުންތެރިންނަށް..

ވަރަށް ގިނަ ކިއުންތެރިން ޕްރައިވެޓް ކޮށް ދެވާހަކަވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދެމުން އަންނާތީ ގޮތެއްނުނިންމި ވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވި ލަސްކުރެވުނު ކަމަށްޓަކައި ‘ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން.’ ވާހަކަ ކިޔާ އެންމެހާ ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން...

21

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން.. 6

ލިބިފައިވާ ހިތް ހަމަޖެހުމާއިއެކު ހިނިތުންވުމާއެކު ޝިޔާޒް ފޯންކޯލް ކުރުކޮށްލީ އޭނާގެ މަންމަ ރާމިޒާ ސައިބޯން އައުމަށް އެނދުމުންނެވެ. އޭރު ޝިޔާޒްއަށް އާދަޔާހިލާފް ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ލިބިފައިވާ ފަދައެވެ. ގޭތެރޭގައި ކުރާނެ އިތުރު ކަމެއް...

10

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން… 5

“ހެއި ކަމްލާ..” ނަޝާގެ މައުސޫމްކަމުން އޭނާގެ އަވައިގަ ޖެހިގެން އައި މިކާލްއަށް އެވަރުންވެސް ގޮވާލަން ކެރުނީ ކަމްލާއަށެވެ. “މިވަރުން ދަންޏާ ކަމްލާ ހީކުރާނީ އަހަރެން އޭނަޔާ އަޅައިގަނެގެން އުޅެނީޔޭ.. އާގް.. އެކަމަކު ދެންމީދަ...

15

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން… 4

މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި މަޑުކޮށްލައިގެން ހުރި ޝިޔާޒް ފެނުމާއެކު “އެއީ އަހަރެންގެ ދޮންބެ” އޭ ބުނުމާއެކު އެދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ދުރުގައި ހުރި ޝިޔާޒްގެ ލޮލުގައި ކަމްލާ އަޅައިގަތީ އެވަގުތުގައެވެ. އޭރު ކަމްލާގެ ނަޒަރަރުވެސް ވަނީ...

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..
4

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..

ސަލާމް.. ހުރިޙާ ކިއުންތެރިންނަށް.. ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ކަމަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހުމުން ހުރިހާ ކިއުންތެރިންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެން.. އިންޝާ ﷲ މާދަމާ ނޫނީ މިރޭ ވާހަކަ އަނެއްކާވެސް ކިޔާލަން ލިބޭނެ...

15

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން… 3

ހާމިދާގެ އަތަށް ތަދުވުމާއެކު ފަހަތް އެނބުލީ އޭނާގެ ކަންކަމާއި ބެހެނީ ކާކުހޭ ބުނެ ހަޅޭލަވައި ގަންނަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ބަހުގެ އެއްބައި އަނގައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވީ ކުރިމަތީގައި ހުރި ހާމިދު ފެނުމުންނެވެ. “ބޭބެ..” ހާސްވެ...

15

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން…

ކަންފަތުގައި ފޯނުޖަހައިގެން ހުއްޓުންއަރާފައި ހުރި ނަޝާފެނުމުން ކަމްލާ މަޑުމަޑުން އައިސް ނަޝާގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލުމާއެކު ތެޅިގަނެފައި ނަޝާއަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނެވެ. އޭރުވެސް އެކޮޅުން ފޯނުން އެމީހަކު ސުވާލުކުރަމުން ގެންދިޔައެވެ. “ހެލޯ.. ކަމްލާތޯ؟ ކަމްލާގެ...

19

ވަފާތެރި މަވީމޭ ލޯބިން..

“އޭތް މިތާންގަ ދޯ..” ދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ހިނިތުން ވެލައިގެން އިން ނަޝާ އޭނާ ހޯދަމުންދިޔަ އެކުވެރިޔާ ފެނުމާއެކު ގޮވާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އޭރު އަދި އިރުގެ އަލިކަން ކިރިޔަ ކިރިޔާ ވަނީއެވެ. ނަމަވެސް...

15

ބުނެދެންހޭ… 6

ތުބުން ރީތިލަވައެއްގެ ރާގުކުޅެމުން އައިސް ދޮރުހުޅުވާލި މިދުއާމްއަށް ދެބުމަ ގާތްކޮށްލެވުނީ އޭނާގެ މަންމަ ހުރިހާލުފެނިފައެވެ. އުފަލެއް ނޫނީ ހިތާމައެއް އަދި ބިރުވެރިކަމެއް ދިމާވިޔަސް ހިދާގެ މޫނުމަތީން ނިކަން އަވަހަށް ދާތިކީގެ އަސަރުފާލުވާކަން މިދުއާމް...

10

ބުނެދެންހޭ… 5

އާދުވަހަކަށް އިރުއަރައިގެން އައީ އުދަރެހުގައި އެކިކުލަތައްފަވަމުންނެވެ. ހަމައެގޮތަށް އެކިމީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް އެކިރަހަ ގެންނަމުންނެވެ. އެރި އިރާއެކު ފަތުއަޑުކިޔާފައި މުޅިރަށުގައި ދެކެވެމުންދިޔައީ ރޭގެ ބާބަކިއުގައި އުޅުންދެކުއްޖަކު މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ވަނިކޮށް 12ޖަހާކަން ހާއިރު އަތުލައިގަނެވެނު...

5

ބުނެދެންހޭ… 4

ހަމްޒާއާއި މިދުއާމްއަށް ވީގޮތް ފެނިފައި ސިމާދުގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެލީ މަކަރުވެރި ހިނިތުންވުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެއިންކަމެއް އެތާންގައި ތިބި ތިންމީހުނަށްވެސް ރޭކާނުލިއެވެ. ނަތާޝާއަށް މިދުއާމް ފެނުމާއެކު ކަތިނަޒަރަކުން ބަލާލިއެވެ. ނަމަވެސް މިދުއާމް ހުރީ ނަތާޝާއަށް...

5

ބުނެދެންހޭ… 3

ހަމްޒާއަށް އެހެން ބުނެވުމާއެކު ކައިރީގައި ތިބި މަންމައާއި ދޮންބެއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނެވެ. އެމީހުންތިބީ އެމީހުންގެ އަމިއްލަދުނިޔޭގައި ކަމުން ހަމްޒާ އެހެން ބުނި އަޑު އެއިން މީހަކަށް ނީވެއެވެ. މޭގައި އަތް އަޅާލުމަށްފަހު ފުންނޭވާއެއް...

9

ބުނެދެންހޭ… 2

މާހިރުގެ ދެމަފިރިން އެކުގައި ކާރުގައި ގެއަށް ފޮނުވާލުމަށްފަހު މިދުއާމް އާއި ހަމްޒާ ގެއަށްދިޔާއީ ސައިކަލުގައެވެ. މާހިރުއާއި ހިދާ އަކީ އަބަދުވެސް ނުރަނގަޅުކަމެއް ނޫންނަމަ ދަރިންގެ އުފަލަށް އިސްކަންދޭ ބަޔަކަށްވުމުން ދިޔައީ ލަސްނުކޮށް އައުމަށް...

25

ބުނެދެންހޭ…

ގަޑީގެ ސިކުންތުކަށިގެ އޭގެ ވާޖިބުއަދާކުރުމުގައި ފަރުވާތެރިކަމާއެކުގައި ކުރިއަށްދެއެވެ. ލޮލުގައި ނިދީގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެތްމީހަކުފަދައިން ސަލްވާއޮތީ ފުންހިޔާލެއްގެތެރޭގައެވެ. “އެއީ އަނެއްކާ އިންސާނެއްބާއެވެ. ގައިގެކުލައަލި، އޮމާންހަނގަޑެކެވެ. އިސްކޮޅުގައި ހަފޫޓްހުންނާނެކަންގައިމެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ކުރުކޮށް ކޮށާލާފައިވާއިރު ތުނބުޅިމަތިމަސްވެސް ތުނިކޮސްބަހައްޓާފައި...

13

ބުނެދެންހޭ.. ޓްރެއިލަރ

ބުނެދެންހޭ.. މިވާހަކައަކީ ތިނެސްކަން ލޯބީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކަ އިންޝާ ﷲ މިރޭ ކިއުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ކިޔާލަން ނުލިބުނުނަމަވެސް ދެދުވަހުން އެއްދުވަހު މިވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނެއެވެ....

3

ބޭނުންވަނީ ޔާރާ… 15 ( ފަހުބައި ޕަރޓް 2)

އައިކާއަށް ކަންބޮޑުވެފައި ބަލާލެވުނީ ކައިރީގައި އެވަގުތު އިން ޒޯހާގެ މޫނަށެވެ. ނަމަވެސް ޒޯހާގެ މޫނުމަތީގައި ނުތަނަވަސްކަމުގެ ކަނފުޅެއްވެސް ނެތެވެ. “ހަމަޖެހޭ.. އޭނަ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރާނެ އިކާއަށް އާދެބަލަ އަހަންނާއެކު..” އެވަގުތު ޖައިލަމް މަޑުމަޑުން...