Author: Allura

5

ހާދިސާއެއްގެ ނިމުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ކުއްލި އެއްވުމެކެވެ. އެންމެން އެ ދިމާއަކަށް ދުއްވައިގެންފޫ އެވެ. އިސްކޫލުގެ ދޮރުބުޑެވެ. އަހަރެން ހުރީ ކިލާހުގައެވެ. ކުދިންގެ ހަޅޭއްތައް ރުޅިގަންނުވައިފި އެވެ. ކޮންޓުރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ހަށިގަނޑު ދަމައިގަނެވުނެވެ. ވައިގެ ރާޅުތަކުން އިސްތަށިތައް މޮށުން...

11

ލޯގަނޑު

‍‍‍‍‍‍‍ފޮޓޯގައި އެ ވަނީ މިލާގެ ސިފަ އެވެ. ހަމުގެ އެ ކުލަވެރެވެ. ފަޅު ރީނދޫވެރިކަމެކެވެ. އުމުރުގައި ޅަފުރާވެރިކަމެވެ. ބާރަ އަހަރެވެ. ހިނިތުމުން އެ ޒަމާނެއް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ލޮލުގެ ކަޅިރަވުން ދެއްކުވިފައިވި އެ މައުސޫމު...

4

ސިޙުރީ ފާލަން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍އަހުރެންނަކީ ހިތްވަރު ހުރި މީހެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސަށް މުޚާތަބުކުރެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ރަށުން ބޭރު މީހަކާ ކަަައިވެނި ކުރީމެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނާއި ދެ ހަގު ދައްތައިންނާ އެކު އެއް ގޯއްޗެއްގައެވެ. ވަކިން އުޅެވޭނެ...

4

ސިއްކަ

‍‍‍‍‍‍‍‍މިއަދަކީ ޚާއްސަ ދުވަހަކެވެ. އަހުރެންނަށް އައު އަހަރެއް ފުރުުުނު ދުވަހެކެވެ. ސައުވީހެވެ. އުފަައުވެރިކަމަކާ އެކު ގެނުވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމެކެވެ. ހަޔާތުގެ ރާސްތާއާ މެދު އެވެ. މަގެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާތީ އެވެ. އަހަރެންނަކީ ފޭރޭ...

5

ހާސާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ނޭވާގައި ކުއްލި ބަރުކަމެއް ފެތުރުވި ގެންނުވި އެވެ. ކޮންފަދަ އިޝާރާތެއް ކަމެއް ނުދަނެ ހުއްޓެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަގުގެ މެދުން ހަރަކާތް ކުރެވެމުން ގެންދެވުނެވެ. އަތްދަބަސް އެއް ފަޅިއެއްގައި ލެގިފައެވެ. ބެލެވެމުން ދިޔައީ...

8

ވަދާޢުގެ އާމީން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އުންމީދަކީ ގެނުވާ ބަދުނަސީބެކެވެ. ދެ މަލެއް އެކުވެ ފޮޅުވި މައު އަތްދަށުން ކެހިގަނތްފި އެވެ. މޫސުން ޚަބަރެއް ފައުޅުކުރުވި ފަދަ އެވެ. ޚިޔާލާތުތަކާއި މުސްތަޤުބަލުތަކާމެދު އެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސުތައް މައުޖޫދުވެރިއެއް ނޫނެވެ. ކުރިމަގުގެ...

4

ބީރައްޓެހިކަން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ބޭބެވީ ބޭރުތެރޭގައެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު އެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަޒީފާގެ ބުރަައިގައެވެ. ވަލާ, އޭނާގެ އާންމު ތަންހާވެރިކަމުގެ ތެރޭ ޓީވީ ބެލުމުގައެވެ. އިސްކޫލުން އާދެވުމާއެކުހެން, ހަވީރާހަމައަށް ހިއްސުތައް ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ އެކަމަކަށެވެ. އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް...

8

ނަފުސީ އެދުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އެއީ ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. އަާދައިގެ ދުވަހެކެވެ. އިސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ފިހާރަކޮށްލުމަށް ބޭރުތެރެއަށް ނުކުތީމެވެ. މަންމައާއެކު އެވެ. ‘ބަލަައިބަލަ މިހަރަ ރީތި ފޮތިގަނޑަކަށް. ވަރަށް ގުޅޭނެ ހިޝާ އަށް. ގަންނާނަންތަ?’ މަންމަ އެ...

5

ނަފުސުގެ ޚިޔާނަތް

‍‍‍‍‍‍‍ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ހިތްފަސޭހަ ކުރުވި އެވެ. މަގުމަތީ ހިނގަމުން ގެންދިޔައީ އެކުވެރިންނާ އެކު އެވެ. މަސްފެށެވުމާ އެކުހެން ފިހާރަތަކަށް ދުވުމުގައެވެ. މުސާރަ ލިބުމާއެކު ގެނުވާ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ވަންނަ ކޮންމެ ފިހާރައަކުން ކޮންމެވެސް...

2

ވަކިކުރުވި ފާޞްލާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. މޫސުން ހަރުޖެހިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއް ދުވަސް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ތަފާފު އަލިކަމެއް ފަތުރުއްވާފަ އެވެ. ހުދު އައްޔެކެވެ. ހަނދާައި އިރު އެކުވެ އުފެއްދުވި އީޖާދުވެރިކަމެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ވައިގަނޑުތައް...

3

ނުގުނެވުނު ޒަމާން

‍‍‍‍ކުޑައިރު, ‍އިސްކޫލު ދައުރުގައި މިސްކިތަށް އަރާ އަދި ފައިބައި އުޅެ ދިޔުމުގައި މަގުމަތިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަސްތަކަކީ އެއީ އެވެ. އެންމެން ވެސް ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އެއީ ބޯސްގޯސްވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ....

11

ކުށްވެރި ނަފުސު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ލުއިފަސޭހަ ކަމެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ އަރާމުކުރެވުމެވެ. ހިތް އެދޭ ވަގުތަކަށެވެ. ޓީވީ ބެލުމާއި ފޯނުގައެވެ. ކެއުމާއި ބުއިމެވެ. ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ފަހު އަަައު ދުވަހަކަަށް އިރުއެރުމެވެ. ދިރިއުޅުން ނުކުޅަދާނަވެފައެވެ. ކަންނެތްކަން އޭގެ އިންތިހާގަ އެވެ....

2

ފިކުރީ ޢަައިބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍ކަޅުފޮއި ރެއެކެވެ. އާންމުކޮންހެން އިޝާގެ ފަހުން އެ ދެ ކުދިން އޮތީ ގޭގެ ފުރާޅުމައްޗަށް އަރާ އޮށޮއިވެލައިގެންނެވެ. ހިޝާންގެ އަހަރުން ބާރަ އަހަރެވެ. އަދި ޔާސްމީންގެ އަހަރުން ނުވައެކެވެ. އުޑުގެ ވިދުވަރަށް ކަޅިގެއްލިފަ...

4

ނަސީބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އެއީ ކައިވެނި ކުރުމުގެ އުމުރެވެ. އުމުރުން 27ވީހެވެ. އާއިލާގެ ތެރެއިން އަހުރެންނަށް ދިޔައީ ނޭދެވޭ ސަމާލުކަމެއް ލިބެމުންނެވެ. ކަައިވެނި ކުރުމުގެ ޚިޔާލެއް ފައުޅުކޮށްފައި ނުވާތީ އެވެ. ކުއްޖަކާ އެކު އެއްވެސް ކަހަލަ ގުޅުމެއް...

5

ނުކުޅެދުން

އަހުރެން ކެފޭއަކަށް ވަނތް ފަހަރެކެވެ. ކޮށިގަނޑުމަތިން ފެނުނު ހެދިކާކޮޅަކަށާއި ކޮފީ އަކަށެވެ. އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކުން ފުނިޖެހުމަށްވުރެން ބޯހާސްކަން އިތުރުކުރުވީ ބުރޭކް ނަގަން ވަދެވުނު ތަނުގެ ހަލަބޮލިކަމަކުންނެވެ. ހަރަކާތްތެރިކަމެއް ނޫނެވެ. އަޑުތަކުގެ ހަރުކަށިކަމެވެ. މި އެތެރެވެވުނީ...

2

ހިތި ހުވަފެން

‍‍‍‍‍‍‍‍”ﷲއަކުބަރު!” ސިރާގެ ހަށިގަނޑު ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ޖެހުނު އިރު މަންޒަރު ތަފާތެވެ. ނަފުސަށް ވެސް އޮތީ ސަލާމަތްތެރިކަމެކެވެ. ތަން ހަމަހިމޭންވެފައި ފަނޑެވެ. ހަމަނުޖެހުމެއްގެ އަޑެއްބަޑެއް ނެތެވެ. ފެތުރިފައިވި ހާސްކަން ހަމައަކަން އެޅެން ފެށުނެެވެ....