Author: Allura

7

ރާޒު

‍‍‍‍އެ އަންހެނާ އެވެ. އަހުރެންގެ ގޭ ކުރިމަތީ އަވައްޓެރިޔާ އެވެ. އެހެރަ އުޅެނީ ޝިކާރަކުރުމުގައެވެ. ބަލިކަށި ކާޅެކެވެ. އަހުރެންގެ ބޯ މައްޗަށް އަރައިގަތެވެ. ބޮލުގައި ގަައުކޮޅެއް ޖެހި ތަދެއްއަރުވައިފި އެވެ. ވަލިގަނޑުމައްޗަށް ތިރި...

12

އަޖައިބު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍މިއަދު އިއްޔެއަށް ވަނީ އެވެ. ބުރަތަކުގައި ތަފާތެއް ނެތެވެ. ކޮންމެދުވަހަކުގެ ވަދާއުއެކެވެ. ހިތްތައް ފަތަހަވެވި ނަފުސު ޤަތުލުވެތެވެ. ދިރިހުރުމުގައިވީ އެބަޔަކުގެ ވިންދެވެ. އިހުސާސްތަކާއި ތަޞައްވުރެވެ. އިމްނާ ހިނިތުންވެލި އެވެ. އެ ޢާލަމެއްގައި ޤައިދުވެވި...

6

ކަޝްފު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ފަތިހުގެ ހޭލެވުމެވެ. ދޫނިތައް ގޮވައިގަތެވެ. އާންމު އަޑުތަކަކުނެއް ނޫނެވެ. އޭގަައި ވަނީ ތަރާނާ އެކެވެ. ހިތްތައް ސުލޫކު ކުރުވަދެއެވެ. ނޭވާތަކުގައި ބަރުކަމެކެވެ. ނިދުމުގައި އާވާރާވެވިފައެވެ. ޤުދުރަތުގެ އަޑަކަށް ސަމާލެއްނެތެވެ. އެބަޔެއްގެ އަމިއްލަ އަޑުތަކެވެ....

6

ފުރުސަތު

‍‍‍‍‍‍‍‍އެންމެ ރެއެކެވެ. އަމަލުތައް ނިންމާލެވިއްޖެ އެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ ދެނެގަތުމެވެ. ވެށި ފާޑުކުރުމެވެ. އެއަށްފަހު ބެހިދެއެވެ. ހުނުންތަކުގައެވެ. އެބައެއްގެ މޫނުތަކުގައި ކެހިވެރިކަމެކެވެ. އެކަމަކީ ފަޒާގެ އާދައެއްގެ ގޮތުގަައި ހޭނުވިފައެވެ. ގިންތިކުރުންތަކެއް ވުމުންނެވެ. މަޤާމާއި...

5

ހާދިސާއެއްގެ ނިމުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ކުއްލި އެއްވުމެކެވެ. އެންމެން އެ ދިމާއަކަށް ދުއްވައިގެންފޫ އެވެ. އިސްކޫލުގެ ދޮރުބުޑެވެ. އަހަރެން ހުރީ ކިލާހުގައެވެ. ކުދިންގެ ހަޅޭއްތައް ރުޅިގަންނުވައިފި އެވެ. ކޮންޓުރޯލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ހަށިގަނޑު ދަމައިގަނެވުނެވެ. ވައިގެ ރާޅުތަކުން އިސްތަށިތައް މޮށުން...

15

ލޯގަނޑު

‍‍‍‍‍‍‍ފޮޓޯގައި އެ ވަނީ މިލާގެ ސިފަ އެވެ. ހަމުގެ އެ ކުލަވެރެވެ. ފަޅު ރީނދޫވެރިކަމެކެވެ. އުމުރުގައި ޅަފުރާވެރިކަމެވެ. ބާރަ އަހަރެވެ. ހިނިތުމުން އެ ޒަމާނެއް ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ލޮލުގެ ކަޅިރަވުން ދެއްކުވިފައިވި އެ މައުސޫމު...

4

ސިޙުރީ ފާލަން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍އަހުރެންނަކީ ހިތްވަރު ހުރި މީހެކެވެ. އަމިއްލަ ނަފުސަށް މުޚާތަބުކުރެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ރަށުން ބޭރު މީހަކާ ކަަައިވެނި ކުރީމެވެ. އަދި މައިންބަފައިންނާއި ދެ ހަގު ދައްތައިންނާ އެކު އެއް ގޯއްޗެއްގައެވެ. ވަކިން އުޅެވޭނެ...

4

ސިއްކަ

‍‍‍‍‍‍‍‍މިއަދަކީ ޚާއްސަ ދުވަހަކެވެ. އަހުރެންނަށް އައު އަހަރެއް ފުރުުުނު ދުވަހެކެވެ. ސައުވީހެވެ. އުފަައުވެރިކަމަކާ އެކު ގެނުވަނީ ނުތަނަވަސް ކަމެކެވެ. ހަޔާތުގެ ރާސްތާއާ މެދު އެވެ. މަގެއް ކަށަވަރުވެފައި ނުވާތީ އެވެ. އަހަރެންނަކީ ފޭރޭ...

5

ހާސާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ނޭވާގައި ކުއްލި ބަރުކަމެއް ފެތުރުވި ގެންނުވި އެވެ. ކޮންފަދަ އިޝާރާތެއް ކަމެއް ނުދަނެ ހުއްޓެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި މަގުގެ މެދުން ހަރަކާތް ކުރެވެމުން ގެންދެވުނެވެ. އަތްދަބަސް އެއް ފަޅިއެއްގައި ލެގިފައެވެ. ބެލެވެމުން ދިޔައީ...

8

ވަދާޢުގެ އާމީން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އުންމީދަކީ ގެނުވާ ބަދުނަސީބެކެވެ. ދެ މަލެއް އެކުވެ ފޮޅުވި މައު އަތްދަށުން ކެހިގަނތްފި އެވެ. މޫސުން ޚަބަރެއް ފައުޅުކުރުވި ފަދަ އެވެ. ޚިޔާލާތުތަކާއި މުސްތަޤުބަލުތަކާމެދު އެވެ. ނަމަވެސް ހިއްސުތައް މައުޖޫދުވެރިއެއް ނޫނެވެ. ކުރިމަގުގެ...

4

ބީރައްޓެހިކަން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ބޭބެވީ ބޭރުތެރޭގައެވެ. އެކުވެރިންނާއެކު އެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ ވަޒީފާގެ ބުރަައިގައެވެ. ވަލާ, އޭނާގެ އާންމު ތަންހާވެރިކަމުގެ ތެރޭ ޓީވީ ބެލުމުގައެވެ. އިސްކޫލުން އާދެވުމާއެކުހެން, ހަވީރާހަމައަށް ހިއްސުތައް ދޫކޮށްލެވިފައިވަނީ އެކަމަކަށެވެ. އެއްވެސް ޤަވާއިދެއް...

8

ނަފުސީ އެދުން

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍އެއީ ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. އަާދައިގެ ދުވަހެކެވެ. އިސްކޫލު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ފިހާރަކޮށްލުމަށް ބޭރުތެރެއަށް ނުކުތީމެވެ. މަންމައާއެކު އެވެ. ‘ބަލަައިބަލަ މިހަރަ ރީތި ފޮތިގަނޑަކަށް. ވަރަށް ގުޅޭނެ ހިޝާ އަށް. ގަންނާނަންތަ?’ މަންމަ އެ...

5

ނަފުސުގެ ޚިޔާނަތް

‍‍‍‍‍‍‍ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަން ހިތްފަސޭހަ ކުރުވި އެވެ. މަގުމަތީ ހިނގަމުން ގެންދިޔައީ އެކުވެރިންނާ އެކު އެވެ. މަސްފެށެވުމާ އެކުހެން ފިހާރަތަކަށް ދުވުމުގައެވެ. މުސާރަ ލިބުމާއެކު ގެނުވާ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. ވަންނަ ކޮންމެ ފިހާރައަކުން ކޮންމެވެސް...

2

ވަކިކުރުވި ފާޞްލާ

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ހޫނުގަދަ ދުވަސްތަކެކެވެ. މޫސުން ހަރުޖެހިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެއް ދުވަސް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ތަފާފު އަލިކަމެއް ފަތުރުއްވާފަ އެވެ. ހުދު އައްޔެކެވެ. ހަނދާައި އިރު އެކުވެ އުފެއްދުވި އީޖާދުވެރިކަމެކެވެ. ހަމަ މިއާއެކު ވައިގަނޑުތައް...

3

ނުގުނެވުނު ޒަމާން

‍‍‍‍ކުޑައިރު, ‍އިސްކޫލު ދައުރުގައި މިސްކިތަށް އަރާ އަދި ފައިބައި އުޅެ ދިޔުމުގައި މަގުމަތިން ފެނުނު ފުރަތަމަ ދުވަސްތަކަކީ އެއީ އެވެ. އެންމެން ވެސް ބުނަމުން ގެންދިޔައީ އެއީ ބޯސްގޯސްވެފައިވާ މީހެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ....

11

ކުށްވެރި ނަފުސު

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ލުއިފަސޭހަ ކަމެވެ. ކޮޓަރިތެރޭ އަރާމުކުރެވުމެވެ. ހިތް އެދޭ ވަގުތަކަށެވެ. ޓީވީ ބެލުމާއި ފޯނުގައެވެ. ކެއުމާއި ބުއިމެވެ. ފުރިހަމަ ނިންޖަކަށް ފަހު އަަައު ދުވަހަކަަށް އިރުއެރުމެވެ. ދިރިއުޅުން ނުކުޅަދާނަވެފައެވެ. ކަންނެތްކަން އޭގެ އިންތިހާގަ އެވެ....