Category: ހިތާމަ

37

ބީވެދާނެބާ 5

ބާރަ ޖަހަން ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް މިކާލް އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އާރާ ނިދާފައި އޮންނާނެކަމަށް އެނދު ބަލާލިއިރު އެނދުގައި މީހަކު އޮތް ކަމުގެ ނިޝާނެއްވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ފާހަނަތެރޭން ޝަވަރު ދޫކޮށްލާފައިހުރި އަޑިއިވުމުން...

12

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 2

މަންމަ އަހަންނާއި ފަހުންވެސް އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަހަރެން އެކަމާއެދު ވިސްނަމުން ދިޔައީމެވެ. ޝާފީއަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޔަމާން ވާނެކަމަށް މަންމަވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އޭނާގެ އަމަލުތައްވެސް އެކަމަށް ހެކިދެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން...

20

ހިތްވެސް ދިނީމޭ 1

އުޑުމަތި ވަނީ ބަނަކޮށް ފައެވެ. ވައިރޯޅިތައް ވެސް ސިކުންތަކަށްފަހު ސިކުންތެއް  ދިޔައީ ބާރު ވަމުންނެވެ. ރުޅިގަދަ ރާޅުތައްވެސް ދޮންވެލިގަނޑުގައި ޖެހެމުން އަންނަނީ އެއްވެސް ރަހުމެއް ނެތިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ބޯވާރޭ ތިކިތަށް ހިކިފަތްތަކުގައި ޖެހޭއަޑު އިވެން ފެށިއެވެ. އިސާހިތަކު މުޅިފަޒާ ތެރޭގައި ބޯވާރޭގެ އަޑު ގުގުމަން ފަށާފިއެވެ. ހިނގަމުންދާ އެއްވެސް ކަމެއް އަތިރިމަތީ އިށީނދެ ލައިގެން އިން ޒިވާ އަށް އިހްސާސް ނުވާ ކަހަލައެވެ. ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ވާރޭ ތިކިތައް އޭނާގެ ދޮން ހަށިގަނޑުގައި ޖެހެން ފެށުމުންނެވެ. ކޮންމެ ތިއްކެއްވެސް އެހަށިގަނޑުގައި ބޮސްދީފައި ދަނީ ޒިވާގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރި ވަމުން ކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް އެތަނަނުން ތެދުވެ ގެއަށްދާ ޚިޔާލެއް ޒިވާ ނުކުރެއެވެ. އެއިން ގޮތަށް އޭނާ އެތާނގައި އިނެވެ. އެހެން އިންއިރު އެމަންޒަރު ފެންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ހީވާނީ ހިތާމައިގެ ތަސްވީރެއް ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދާހެންނެވެ. އިރު އިރުކޮޅަކާ ޒިވާ...

14

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް 1

އޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލިވެފައިއެވެ. ކޮޅުކޮޅަށް ޑޮކަޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރި ވާ މަންޒަރުފެނެއެވެ. އެ އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ކަންބޮޑު ވެ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ....

16

އައިރީން 4

”ރާޔާ” ފަހަތުން އައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގޮވާލިއެވެ. އެކުއްޖެކޭ ރާޔާ އެކޭ ތަފާތެއް ނެތެވެ. ސްކޫލުގައި އޮންނަ ގަވާއިދައް ރާޔާ އާއި އެ އަން ހެން ކުއްޖާ ދުވަހަކުވެސް އަމަލު ކޮއްފައެށް ނުވެެ...

16

އިވާޝާ (ޓްރެއިލަރ)

ހިތް އެދެމުން ދިޔައީ ހިނދުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމަށެވެ. އެ ޒުވާން ހިތުގެ ތެޅުން އަދި އެއްފަހަރު އިހްސާސްކޮށްލާނެ ފުރުސަތެއް އޭނާއަށް ދިނުމަށެވެ. މިއުޒިކީ ދެހުނުން ގުޅިފައިވާ އަޑު ގުގުމާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ފަހު ފުން...

13

ްއަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަން..1

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަާޕޯޓުން ނިކުަން ޒުވާނާގެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. .އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކްރީމް ކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ.ތިރިން ހުދު ކުލައިގެ ޖިންސެއް ލާފާވާއިރު އަރާފައި ވަނި ސްނިކާ ބޫޓަކަށެވެ....

35

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 46

ގިނަދުވަސްވެގެން ފާރުތަކުގައި މަކުނުވާއަޅާ ފުރިފައިވާއިރު ތަޅުންގަނޑުން ބޮޑުބައެއް ކަޅުވެފައިވެއެވެ. ކަޅު ދޭތެރެތަކުން ކަޅު ރަތްކުލަ ފެންނަމުންދިޔަގޮތުން މީހެއްގެ ލެއިން ބިންގަނޑު ފެވިފައިވާހެން ހީވެއެވެ. ދުމުގެ ވަހާއިއެކުވެގެން އެތަނުގެ ތެރޭގައި ދުވަމުންދިޔައީވެސް ލޭގެ ނުބައިވަހެވެ....

12

ބީވެދާނެބާ 4

ދެތިން ފަހަރަކު ބެލް ޖަހާލުމާއެކު ބަދިގޭގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ މާރިޔާ ގޮސް ދޮރުހުޅުވިއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ފެންނަހުރި ދަރިފުޅު ފެނުމުން މާރިޔާ ހުރިހާ ދަތްތަކެއް ފެންނަވަރަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ.  އެންމެ ފުރަތަމަވެސް އާރާ ވަރަށް...

17

ބީވެދާނެބާ 3

އާރާގެ ހިތަށް ކުރާ އަސަރު އޭނާގެ ލޮލުން ފާޅުވާން ފެށުމުން ހިންދިރުވާލާފައި މަޑުމަޑުންގޮސް އެނދުގެ ކިރިޔާ ވެއްޓޭ ނުވެއްޓޭ ހިސާބުގައި އޮށޯތެވެ. އަތުގައި އޮތް ފޯނު ސައިޑް ކަބަޑު މަތީގައި ބާއްވާލި ވަގުތު...

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 2

މޭރީ ބްރައުން އިން  ކައިޒީން ނުކުމީ ނުހަނު ބާރަށް ހިނގަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ޒިރާން ގުޅާފައި ގެއަށް އައުމަށް ބުނުމުންނެވެ. ސުކޫލް ނިންމާލާފައި ގެއަށްވެސް ނުގޮސް ކައިޒީން ދިޔައީ އޭނާގެ އެކުވެރި ދެ ކުދިން...

46

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 45

“އަހަރެން ފެންނާނެއަތީތަ؟ ހާސްނުވޭ… އަހަރެން ނޫޅެން ހައިޒަލްގެ އެޓެންޝަން ހޯދާކަށް… ޔޫ ހޭޓް …” ނައިނާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަކުރާނެ ފުރުސަތެއް ހައިޒަލް ދިނުމެއްނެތި ދެތުންފަތުން އެޖުމްލަ މެދުކަނޑާލިއެވެ. އެވަގުތު ނައިނާގެ ދެލޯބޮޑުކޮށްލެވުނުއިރު ހައިޒަލް...

11

ބީވެދާނެބާ 2

” ވަޓް ދަ ހެލް މިކާލް… ތިހާ އިރެސްޕޮންސިބަލް ވާން އެނގުނީ މިރޭތަ… އެނގޭތަ އަހަރުމެން އެންމެން ހާސްވި ވަރު.. އެނގޭތަ ބައްޕަ ހާސްވި ވަރު.. އައި ޑިޑްންޓް އެކްސްޕެކްޓް ދިސް ފްރޮމް...

10

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 8

ކުޑަ ހިނދު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެލީނާ އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ މަތިން ހަނދާންނެތުނެވެ. ޢެލީނާ އެރޭ ޕާޓީއަށް ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ފިހާރަތަށް ބަލަން އީޝަލްއާއި އެލިނާ...