Category: ހިތާމަ

68

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 12

“ސީރިޔަސްލީ… ވަޓްސް ރޯންގް ވިތް މީ… އަހަރެން މޮޔަވަނީކަންނޭނގެ….” ހައިޒަލް އިސްތަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް މަހާލެވިފައިވާ އަތަށް ބާރުވެގެން އައިރު އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާގެ ނަފްސަށް ކުއްލިއަކަށް މިއައި ބަދަލު ގަބޫލުކުރާނޭގޮތެއް ހައިޒަލްއަކަށްވެސް...

72

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 41

” ބިކޯޒް އައި ސްޓިލް ލަވް ޔޫ… އޮންލީ ޔޫ… މިވީ ހަތް އަހަރު ތެރޭގަވެސް… ތިނޫން ފަރާތަކަށް މިހިތުން ޖާގައެއް ނުދެވުން.. ތިލޯބި މިހިތުން ފޮހެވިގެނެއްނުދޭ… އައި ކާންޓް ސްޓޮޕް ލަވިން...

27

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 11

ހައިޒަލް އެވަގުތު ޕޯޓިކޯއަށް ނިކުތީ ފޯނެއްގައި ހުރެގެންނެވެ. އެ މޫނުމަތިން އެވަގުތު ފެނުނީ  ސީރިޔަސްކަމާއި ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ އަސަރުތަކެވެ. ދޭތެރެއިން ނިއްކުރީގައި އަތުން ފިރުމާލައިގޮތުން ހާސްވެފައިހުރިހެން ހީވެއެވެ. ހައިޒަލް ޕޯޓިކޯގެ ތަނބަށް ލެގިލަމުން ވެހެމުންދިޔަ...

27

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………! (16 ވަނަ ބައި)

” އިޝް! ބާންއަށް އެނގޭ އިޝް ދުވަހަކުވެސް ކުއްޖަކާ ރައްޓެހިވެގެން ނޫޅޭކަން. ކުއްޖަކު ދެކެ ލޯބިވެގެން ވެސް ނޫޅޭކަން. އެކަމަކު ބާންއަށް އިޝްދެކެ ވަރަަށް ބޮޑަށް ލޯބިވެވިއްޖެ. ދެން ގޮތް ނިންމާނީ އިޝް!...

4

އިއުތިރާފް

ފުރާވަރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ދިމާވާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކާ ވަރަށް ފަސޭހައިން ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެއްޖޭ ބުނާ ހަނދާން އަދިވެސް އަހަރެން އެބަހުއްޓެވެ. ހަގީގަތުގައި ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވުމަކީ ކޮބައިކަން އިހުސާސްމިވަނީ މިހާރުއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް...

56

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 10

“ވަރަށް ރީތިދޯ…” ކެންޓީންގެ ބިއްލޫރިންވާ ބިތާއި އެންމެކައިރި މޭޒުގައި ނައިނާ އިންއިރު ކެންޓީންގެ ބޭރުގައި ހުންނައިރު ނުހަނު ރީއްޗަށް ނައިނާ ފެނެއެވެ. އެހެންދުވަސްތަކާއި ހިލާފަށް މިއަދު އަައްސާލެވިފައިވާ ފަން އިސްތަށިގަނޑު ދޫކޮށްލައިފައިވާތީ ނައިނާ...

94

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 40

” ވާނޭހެ ދުނިޔޭގައި… ތިޔަފަދަ ފަރި ނަލަ މަލެެއް… ދީވާނަ ކޮށްލީ މަގޭ… ތިޔަ ހިނިތުންވުމޭ… މާޒިވި ލޯބީގެ ރޭރޭ… އެހަނދާންވުމުން… ބޭނުންވަނީ މިއަދުވެސް އެއުފާވެރިކަމޭ… އައިމް ސޯ ސޮރީ މިނޫ… އައިމް...

4

ވެއްޓުނު ގަސް

ނޯޓް: މީ މީގެ ކުރިން ވާހަކަ.ކޮމް ގައި ޝާއިއު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކައެއް. ފެނުން މައްޗަށް ބޯހިއްލައިލި އާދަނު ސިހިގެންދިޔައީ މުޅި ދުނިޔެ ބައްދާފައިވާ އަނދިރިކަން ފެނިފައެވެ.ވިއްސާރައިގެ ބޯކަޅު ވިލާތަކުން އުޑުމަތި ބަނަވެފާ އޮތަސް...

18

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 9

“ރިހާނާ މަޑުކުރޭ… ހައިޒަލް ހުންނަ ތަނެއްގައި ރިހާނާއަށް ނުހުރެވޭނެ ސަބަބެއް ނޯންނާނެ…” އަލްހާން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި ބުނެލުމާއިއެކު ރިހާނާގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރު އަލްހާންއާއި އަމާޒުވިއެވެ. އެ ނަޒަރުން އެކަނިވެސް އެ ސަބަބު އަލްހާންއަށްވުރެ ރަނގަޅަށް...

12

އެ ސުވާލު

ޝީނާ އިނީ އޭނާގެ ފޯނުގެ ސްކްރީނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޚިޔާލަކަށް ގެއްލިފައެވެ. އޭނާގެ ހަމަހިމޭން ތަނަވަސް ކޮޓަރީގައި އެލުވާފައި ހުރި، މަޑުނޫކުލައިގެ، މަޑު ސްޕޮންޖު ސީޓުގެ ހެއްލޭ ޖޯލީގައި، ހަމަޖެހިލައިގެން ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން...

60

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 39

އިއާން އަތްލުމާއެކު އޭނަގެ އަތުގެ ބީހުން އިހުުސާސްވެ ސިހިފައި މިންހާއަށް އިސްއުފުލާލަމުން ބަލައިލެވުނެވެ. މިންހާ ސިހުމާއެކު އިއާންއަށްވެސް އެވަގުތު މިންހާއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. އަނެއްކާާވެސް ދެމީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވެގެން ދިޔައެވެ. އިއާންގެ ފިރިހެންވަންތަ...

57

ދިނީ ޒަހަރު… 38 (ފަހުބައި)

37 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން… “ޙާއްސަ ކަމެއް އޮތީތަ…؟ ހަދަ ރީތި ލަވައެއްގެ ރާގޭ އެ އިވެނީ…” ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. ފައިޒަން ޖަވާބެއް ނުދީ ހުއްޓުނީ ޔަނާލް ފުރަގަހުގައެވެ. ޔަނާލް ނުވިސްނާ ހުއްޓާ އޭނާ...

9

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………! (13 ވަނަ ބައި)

“ދެން މާ ވާހަކަ ގިނަނުކޮށް ނަމާދަށް ދޭ! މި ދޮންބެވެސް ކުޑަކުއްޖެއްހެން ހުރެދާނެ ވަގުތު ފާއިތުވެގެން ދަންދެން!” އިޝިރްގެ  ގައިގައި ބޮނޑިއެއް އަޅާލުމަށްފަހު އިޝްރާ އަވަހަށް ދޮރު ލައްޕާލީ އެނޫން ގޮތަކަށް އިޝިރް...

17

ބުނެދޭށެ ރުހެމޭ 8

“ބްލޫސް ކޮމްޕެނީއިން…” ނައިނާ އަނގަޔަށް ޕާން ފޮއްޗެއް ލައިގެން އަނގަހަލުވާނުލެވިފައި އިންއިރުވެސް އަވަސްގޮތަކަށް ޖަވާބުދިނެވެ. އޭރު ހައިރާ އައިސްއަލަމާރިން ބިއްލޫރި ފެންފުޅިއެއް ނަގައިގެން މޭޒާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލަނީއެވެ. ނައިނާގެ ޖުމްލައާއިއެކު ހައިރާގެ ކަންފަތަށް...