Category: ހިތާމަ

14

ހިތް އެދުނަސް… (25)

އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ޒައިން އަށް ވެސް މަލަކް އަށް ވެސް ފުރުސަތު ދޭންވީ ކަންނޭގެއެވެ. އޭނާ ފޯން ނަގާ އަޔާން ކޮށްފައިވާ މެސެޖަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ގުޅުމުގެ...

21

ހިތް އެދުނަސް… (24)

މަންމަ ގަބޫލް ނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އިނާލް ގެ އާއިލާ ވެސް ގަބޫލް ނުވާތީކަން އެނގުނަސް އެ ވާހަކަ އެވަގުތު އީނާލް ގާތު ބުނާކަށް ޒައިން ގަސްތެއް ނުކުރިއެވެ. ފަހަތަށް ދެ ތިން...

0

ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ.

އިސްމާޢިލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ މުޙައްމަދު ހެނީއެވެ.މޫނުބަލާ ލޯގަނޑު ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ އެތަކެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ހުނުނެވެ.އަންހެނުންނެތް ދަނޑިވަޅެއްގައި އެހިތާމަ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުއްޖަކު ފިލުވާލަ ދިނީތިއެވެ. ކައިވެނީގެ ޙަޔާތައް ހަތް އަހަރު ވެފައިވާއިރު...

6

ލޯބިން ދީވާނާ … 1

ރޭގަނޑުގެ އަދިރިކަން އަލިކޮށް ދިނީ ސާދަ ވިލޭރޭ ހަނދުގެ ސަބަބުންނެވެ. ރަސްރަސްކަލުންގެ ހާދިމުންގެ ފަދައިން ތަރިތަށް ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔައެވެ. ރެއަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ރެއެކެވެ. ބުރާސްފަތި ވިލޭރޭ ކަމުން ސުކޫލުގެ މަސަތްކަތާއި...

10

ހިތް އެދުނަސް… (23)

އަޔާން އޭނާގެ ފޯން ނަގާ ނަންބަރުތައް ސްކްރޯލް ކުރަން ފެށިއެވެ. ބޭނުންވާ ނަންބަރު ފެނުމާއެކު އޭނަ އެ ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. ދެފަހަރަކު ގުޅުމުން ވެސް ނަންބަރުން ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. އަޔާން ފުން ނޭވާއެއް...

9

މާފެއް ނުކުރާނަން ހެއްޔެވެ؟10

ޖެކް އެއީ އުމުރަށް ސިންގަލްކޮށް ހުންނަ މީހެކޭ ދޯ” އަހަންނަށް ހަމަބިމަށް އާދެވުނީ ޝައުން އަހަރެންގެ ކޮނޑުަގައި އަތް އަޅުވާލުމުންނެވެ. “ދެން ޝައުންހާ އެންމެން ލަކީއެއް ނޫނެ. ޝައުންދެކެ ލޯބިވާ ކުދިން ތިއްބަސް...

9

އިމްތިޙާން (14ވަނަ ބައި)

“އެންމެ ރަނގަޅު. އަހަރެން ގޮތެއް ނިންމާފައި ޖަވާބެއް ދޭނަން.” ނާސިރު އެއްވެސް އަސަރެއް ނެތް ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. މާހިލް ބަސްއަހާ ކުއްޖެއްހެން އިސްޖަހާލަމުން ލައްބައޭ ބުނެލަމުން އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ. ނާސިރު ފުންނޭވާއެއް...

6

މަޢާފް ކުރާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޚާ ހޯދަން ދިޔައީ އުފެދުނު ގަދަރުޅިގަނޑު ބާލާށެވެ. ފެންނަން ނެތުމުން ރުޅިގަނޑު ބޭލީ ފާރުގައި ހުރި ގަޑިއަށެވެ. ބިއްލޫރިތައް އަތަށް ވަދެ އަތް ހަލާކުވީއެވެ. އަޚާގެ ރީތ އަގުބޮޑު...

4

ދުރުވުމެއް ނޭދެމޭ…4

….އާލިކް ނިއުޝާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެތަނުން ނުކުންނަން ދިޔައެވެ. އާލިކް ނިއުޝާގޮވައިގެން އޭނާގެ ގެއަށް ދިޔައީ އޭނާގެ ކަޅާއި ހުދުގެ ހުވަފެންތަކުގައި ރީތި ކުލަތަކެއް ޖެއްސުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. “މަންމާ.. މީ އަހަރެން އިންނަން އުޅުނު ކުއްޖާ. މީ ޒާލް. ޒާލް އަހަންނަށް މި ފެނުނީ އެތަކެއް ދުވަހެއްފަހުން.” އާލިކް ގެއަށް ވަނުމަށްފަހު މަންމަ އަށް ނިއުޝާ ތަޢާރަފް ކޮށްދިނެވެ. “ނިއުޝާ އިހަށް އާދޭ މިކޮޅަށް.” މަންމަ އަށް ބަހެއް ބުނުމުގެ ފުރުސަތުވެސް ނުދީ އާލިކް ނިއުޝާ ގޮވައިގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. “ހްމްމް.. ދެން ކިޔައިދީބަލަ. އެކަމު ފަރސްޓް ޕްރޮމިސް މީ ނުރޯތި. ޕްލީޒް. އަހަރެންގެ ޒެލް އަކާ ނުގުޅެ ރުއީމަކާ.” އާލިކް ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކު ނިއުޝާއާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “އެއީ އަހަރެންގެ ނާރސިންގް ކޯހުގެ ފަހު ސެމިސްޓާރ. އަހަރެންގެ ފޯނަށް ފާޑެއްގެ ނަންބަރަކުން ގުޅަންފެށި. ފުރަތަމަ ފަހަރު އަހަރެން  ފޯނު ނެގިން. އެކަމު އެފަހަރު އެ މީހާ ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން ދެން އަހަރެން އެ ނަމްބަރުން އައި އެއްވެސް ކޯލަކަށް ވެސް މެސެޖަކަށްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެން. ދެން އެމީހާ އަހަންނަށް  ޖެއްސުން ކުރަން ފެށީ ކުލާހަށްދާ މަގުމަތިން. އަހަރެން އާކް ކައިރީގަ ބުނަންވެގެން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރިން. އެކަމް އާކް އަހަންނާ ވާހަކަ ދައްކާއިރު ތި ރީތިކަން އިތުރަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭ ހިނިތުންވުމަށް އެއްވެސް ފަނޑުކަމެއް އަންނާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނުވި. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އެމީހާގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތް ވުމަށް އަޒުމް ކަނޑައެޅިން. ނަމަވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އެމީހާގެ އުނދަގޫތައް ދިޔައީ އިތުރުވަމުން. އެއްވެސް މީހަކާ ހިއްސާ ކުރާނެ ހިތްވަރެއް އަހަރެންގެ ގަޔަކު އޭރު ނެތް. ކްލާހުގަވެސްް އަހަރެންގެ އެއްވެސް އެކުވެރިއެއް ނެތް.” ނިއުޝާގެ ލޮލުން ކަރުން ހިލުނެވެ. “ޒެލް ޕްލީޒް. ނުރޯތި. އާކް ދެކެ ލޯބި ވަންޏާ. އެންޑް ޓެލްމީ.. ކޮންކަހަލަ އުނދަގުލެއް އެމީހާ ކުރީ؟” އާލިކް ނިއުޝާގެ ކަރުނަ ފޮހެދިނެވެ. “އާކް. އަހަންނަކަށް ހިޔެއްނުވޭ އަހަރެން މި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައިދީފިއްޔާ އާކް އަހަންނާއެކު އުޅެދާނެހެނެއް. އާކް އަހަރެން ދެކެ ފޫހިވާނެ.” ނިއުޝާ އިސްޖަހާލިއެވެ. “ނޫން ޒާލް. ތިހެން ނުބުނޭ. ކޮންމެ ކަމެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދިމާވިޔަސް ޒެލް ދެކެ އަހަރެން ވާ ލޯތްބަކަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ. ދެން ނުބުނައްޗޭ އެހެން. ޒާލް ތީ އަހަރެންގެ ހުރިހާވެސް މީހަކީ. ޒެލްއާނުލާ އަހަންނަކަށް ދެން ކެތެއްނުވާނެ. ވިލްޔޫ މެރީމީ ޒާލް.” އާލިކް ޒާލްއާ ގާތްވެލިއެވެ. “އާކް ވެއިޓް. އަދި އަހަރެން ހުރިހާއެއްޗެއް ނުވެސް ކިޔައިދެމެއްނު. ދެން…”. “ޒާލް ސްޓޮޕް.. އަހަންނަށް އޯކޭއެ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް. އައި ޑޯންޓް ކެއާ. ފަހުންވެސް ދެން ތި ވާހަކަ ކިޔައިދެވިދާނެ.” އާލިކް ހިނިތުންވެލިއެވެ. “އާކް…. އަހަރެން ބޭނުން އާކް އާ މެރީ ކުރަން. އެކަމް މައި ޕާސްޓް. އައި ޑޯންޓް ތިންކް ޔޫ ކޭން ހޭންޑްލް އިޓް.” ނިއުޝާ އިސްޖަހާލީ މާޔޫސް ކަމާއެކުއެވެ. ” އެނގޭ ކުއްލިއަކަށް އެހީމަ ޖަވާބު ދޭން އުނދަގޫ ވާނެކަން. ޒެލް ބޭނުންވަރަކަށް ވަގުތު ބޭނުން ކުރޭ. އެކަމް އަަހަރެންގެ ހިތް ހަލާކު ނުކޮއްލައްޗެ.”...

20

އެންމެ ހިނިތުންވުމަކަށް 03

ލާނެތް ހިނިތުންވުމަކާއި އެކު ރިހާމް އުލްވީގެ ލޯކުރިމަތިން އަތްހުރަސްކޮއްލިއެވެ. އުލްވީއަށް ލިބުނު ސިހުމާއި އެކު އަވަސްއަވަހަށް ހަށިގަނޑު ސީދާ ކޮއްލަން އުޅުނު ގަޑީގައި އޭނާގެ ބޮލުން ރިހާމްގެ ބޮލުގައި ޖެހުނެވެ. ދެމީހުން އެކުއެކީގައި...

15

އެހެނަސް…(16)

ދާދި ކައިރީގައި ހުރި ޒާހިލް ފެނުމުން މަލާކްހުރީ ޤަބޫލުކުރަންދަތިވެފައެވެ. މުޅިންކަޅު އައުޓްފިޓެއްގައި ޒާހިލް ހުރި އިރު ނުހަނު ރީއްޗެވެ. ސްމާރޓެވެ. ޒާހިލްގެ ދެއަތްވަނީ ފުރަގަހަށް ލެވިފައެވެ. ލޮލުގައިވަނީ މައުސޫމްކަމަކާއި ނުތަނަވަސްވެފައި ވުމުގެ ކުލަވަރެކެވެ....

6

އެހެނަސް…(15)

ކުރިމަތީގައި އެހުރީ އަލޫކްއެވެ. މިރަށުގައެވެ. މިގޭގައެވެ. އޭނާގެ ކޮޓަރީގައެވެ. ހުވަފެނެއްނޫންކަން ގައިމެވެ. މަލާކްއަށް އެސްފިޔަޖަހާކަށް ވެސް ހަނދާނެއްނެތެވެ. “މަލާ..އަހަރެން ހާދަ ވަރަކަށް މަލާ ހޯދީމެ..ކީއްވެ މަލް އަހަރެން ގާތު ނުވެސް ބުނެލީ ރަށަށް...

15

ހިތް އެދުނަސް… (22)

ދެމީހުން އެތައް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. މިވީ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އަނީސް ގާތު އެ ވާހަކަ ބުނާނޭ ގޮތެއް ނާޖިދު އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އަނީސް ގާތު ބުނެފިނަމަ އެ ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ...

2

ދުއްވާފައި ދާ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވި ދާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަހު ނޭވާ ލުމުގެ ކުރިން އެފަކީރަށް އެހީވެވުނު ނަމައެވެ. ނިމި އެދިޔައީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ނެތިއެވެ. ގުލާނު ކޮށްގެން އަހަރެންނަށް ހޭހަން ކުރިއެވެ. ބޮޑުވެ މީހަކަށްވީދުވަހު އެފަކީރު ދޫކޮށް...

13

އިމްތިޙާން (13ވަނަ ބައި)

ހިބާ އެސައިންމެންޓް ނިންމުމަށްފަހު އެ ހުށަހަޅާފައި ތިރިއަށް ފައިބެލީ ފެންފުޅި އެއް ބަލައެވެ. އެވަގުތު ބައްޕަ ރީތިވެގެން ބޭރަށް ނުކުތްތަން ފެނުމުން އެދަނީ ހުކުރު ނަމާދައްކަން އެނގުމުން ހިތް އުފަލުން ނަށާލިއެވެ. އޭނާގެ...