Category: ހިތާމަ

6

ހިތް އެދުނަސް (11)

މި ނިންމުން ބައްޕަ އާއި އަނީސް މިނިންމީ ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު… ބައްޕަމެން ދެމީހުންވެސް ބޭނުންވަނީ ދަރިފުޅުމެން ދެކުދިންގެ ކައިވެނި ކުރެވެން…” ވަކިވަކިން އީނާލް އަށާއި މިކްޔަން އަށް އިޝާރާތް ކޮށްލުމާއެކު ނާޖިދު...

6

އީސްޓު ވިލާ!!

އަލީ އުޅެ ބޮޑުވީ މާލެގައެވެ. އަމިއްލަ ރަށާ ބެހާގޮތުން އަޑު އިވިފަ އޮތް ނަމަވެސް ރަަށަށް ދާނެ ފުރުސަތެއް އަލީ އަކަށް ނުލިބެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު މަތިން ބައްޕަ ގާތު ރަށައް ގެންގޮސް...

4

މަގޭ ލޯބި ދަރިފުޅާ

“މަންމާ މަންމާ އަނާ މޮޔައެއް ނޫނޭ މަންމާ.. ޕްލީސް.. ޕްލީސް އަނާ ގެންދޭ..” ކޮންމެ ދުވަހެއްގައިވެސް އަނާގެ ކޮޓަރިން މެދުކެޑުމެއްނެތި މި އަޑު އިވެމުންދެއެވެ. އާބިދާ އޭނާގެ ދަރި ކިތަންމެ ވަރަކަށް ދެކޭ...

10

ލޯބިން

ދަރިންނަކީ މާތް ﷲ އިންސާނުންނަށް ދެއްވާ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ނިޢުމަތެވެ. އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމާނާތެވެ. އެ އަމާނާތަށް ރައްކާތެރިވެއްޖެނަމަ އުފަލުގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ. ޚިޔާނާތްތެރި ވެވިއްޖެނަމަ ހިތާމައިގެވެސް ކޮޅެއްނެތެވެ. ދަރިންނަކީ...

31

ހިތް އެދުނަސް… (10)

އެހެންނަމަވެސް  މަލަކް އިތުރަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ފޯން ކަނޑާލީއެވެ. އޭގެ އަނެއްރޭގެ ވަގުތެކެވެ. ގަޑިން އެގާރަ ޖަހާ ބޮޑުވެއްޖެއެވެ. ރަށުގެ ތުނޑީގައި ހުރެލާފައި އަޔާން ގެއަށް ދާން ހިގައިގަތެވެ. “އޭތް” އަޔާން...

4

ކަޅުފިނިފެންމާ

މި ވާހަކައިގައި އުޅޭ މީހުުންގެ ކުރު ޙުލާސާއެއް **************************** ސީން: މަޑު މުށި ކުލައިގެ ކަޅިރަވައެއް ލިބިފައިވާ ދޮން،ރީތި ލޫޅާފަތި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ޒައިކް؛ އަޅިކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑަކާއެކު ނޫ ކަޅިރަވައެއް ލިބިފައިވެއެވެ. މަލްދާ:ސީންގެ ދައްތައެއް. ހަފްސާ: ސީންގެ ބޮޑު ދައިތަ. ******************************** ފުރާވަރުގައި ސީންއަށް ދިމާވި ބިރުވެރި ހިތްދަތި ހާދިސާ މި ވާހަކައިން ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

6

ނީރާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. ދުވަހަކީ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ކިޔެވުން ނިމި ބަންދަށްފަހު ދެވަނަ ޓާމުގެ ކިޔަވަން ފެށުނު ދުވަހެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކުލާސް ދޮރުމައްޗަށް މީހަކު މަޑުކޮށްލުމުން...

13

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 5

ދެމީހުން އެކީގައި ހިނގާލާފައި ގޮސް ވަނީ ކުޑަކުދިންގެ އެއްޗެހި ވިއްކާ ފިހާރައަކަށެވެ. ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ނަގައިގެން ދެމީހުން ގޮސް ހުއްޓުނީ ކައުންޓަރ ކިޔޫގައެވެ. އޭރު އެމީހުންގެ ކުރިއަށް ހުރީ ބަނޑުބޮޑު އަންހެނެކެވެ. އެމީހާ...

4

ދުވަހަކުވެސް މާފެއް ނެތް – 8

“މިފަހަރު އަރީން އެކުއްޖާގެ ހިތް ހަލާކުކޮށްލާފަ ނޫނީ ދޫނުކުރާނެ. އެކަމަކު އެއީ ހާދަ މައުސޫމު ކުއްޖެކޭ. ވަރަށް އެކަނިވެރި ކުއްޖެއްކަމަށްވާނީ. ކޮންމެވެސް ހިތާމައެއްކުރާހެންވެސް ހީވޭ. އަރީން މިކުއްޖާއަށް ލަނޑުދޭން ފުރުޞަތު ދީގެން ނުވާނެ....

ޔޫލީ……..
2

ޔޫލީ……..

މެންދުރުއްސުރެ އުޑުމަތި ބައްދަމުންއައި ބޯކަޅު ވިލާތަކުން ވާރޭ އޮއްސައިގަތީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ޖެހެމުން ދިޔަ ވައިރޯޅިވެސް ދިޔައި ބާރުވަމުނެވެ. ހީވަނި ގަސްތައް މުލުން ލުހެލައިފާނެހެންނެވެ. މުޅި ދުނިޔެ ހީވަނީ ކަޅުސާލެއް އޮޅައިލާގެން އޮފަދައެވެ. ބަލައިލި...

24

ހިތް އެދުނަސް… (9)

މަލަކް ގެ ނަޒަރުވެސް ހުރީ އަތުގައި އޮތް ކެވެލި ކޮޅަށް ހުއްޓިފައެވެ. އޭނާ އަލުން އަތް މުށްކަވާލިއެވެ. އަދި ތިރި ކޮށްލިއެވެ. “މަލަކް އަށް އަދިވެސް އަހަރެންގެ މަތިން ހަނދާން ނައްތައެއް ނުލެވެއެއްނު…...

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-02
7

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-02

ޓީޗަރު ގޮވާކަންވެސް ރެއަކާލީ އަދިކިރިޔާއެވެ. ޔުމްނާ ޓީޗަރުއާ ދިމާލަށް ބަލައިލުމުން އެންމެ ފަހަތުގައި ހުރި ކުއްޖާ އާއި ޖެހިގެން އިން ގޮނޑީގައި އިށީންނުމަށް ބުނެލިއެވެ. ޔުމްނާ މަޑުހިންގުމެއްގައި ގޮސް އިށީންނުމުން ޓީޗަރު އެވަގުތު ކުލާހުން ނިކުމެލިއެވެ. ތީޗަރު ދިޔުމާއެކު ޖެހިގެންހުރި ކުއްޖާ ޔުމްނާ އަށް ތައާރަފްވެލިއެވެ.”ހާއި އަހަރެންނަށް ކިޔަނީ ތޫބާ އެންޑް އައިއޭމް ފުރޮމް ހުޅުމާލެއް. އަމްމް… ޔޫ އަށް ކިޔަނީ ކޮން ނަމެއްތަ”؟ ތޫބާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށުމުން ޔުމްނާވެސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އަދި ދެމީހުންނަށްވެސް ފްރެންޑްސް ވެވުނީ މިޖާޒު އެއްގޮތްކަމުންނެވެ. 15 މިނެޓްވަރަކަށް ފަހުން އެހެން ޓީޗަރެއް އަހެސް ކިޔަވާދޭންފެށިއެވެ. ޓީޗަރުގެ މޫނަށްވުރެ ބޮޑަށް ބެލުނީ އެނުދަންނަށް ފިރިހެން ކުއްޖާއަށްށެވެ. އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ޔުމްނާ ހަދާންނެތްކަހަލައެވެ. ދޮންމޫނެކެވެ، ”ބުލޮންޑް”އިސްތަށިގަނޑެކެވެ، ނޫ ކަޅިރަވައެކެވެ. ”ވާވް” އެލަފްޒު ނިކުތީ ޔުމްނާގެ ހިތުންނެވެ. އެހެންއިންދައި އެޒުވާނާ އެބުރި ބަލައިލިއެވެ. އެވަގުތު މެއަށް ފިނިވެގެންދިޔައެވެ. އަދިއަވަސް އަވަހަށް ދުރުބަލަންފެށިއެވެ. މިހުރިހާ މަންޒަރެއް ތޫބާ އަށް ފެނުނެވެ. އޭނާ ހުރީ ތީޗަރު ހުރުމުން ހިނިގަނޑު މަތަކޮށްލާގެނެވެ. ތޫބާ މަޑުމަޑުން ޔުމްނާގެ އަތުގައި ކޮއްޓާލާފައި ބުނެލިއެވެ. ”ޔުމް އަޅައިގަތީ ދޯ؟ މި ކުލާހު ވަރަށް ގިނަ ކުދިން އުޅޭ އޭނާއާ ހެދި އެކަމަކު އޭނާ އަޅައެއްވެސް ނުލާ ލައިކް ހީއިޒް ނޮޓް އިންޓްރެސްޓް އޮން ގާލްސް ފިރިހެން ކުދިންގެތޭގައިވެސް ވަރަށް މަދުވާނެ އޭނަގެ އެކުވެރިން އަދި އޭނާގެ ނަމަކީ ޒެކް މީހާއާ އެއްވަރަށް ނަންވެސް ރީތި ދޯ؟ ޔުމްނާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނުކުރަނީސް ކިޔައިދިނުމުން ހުރެވުނީ ހިނިއަހެސްފައެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ޒެކް ގެ ނަން ކިޔާލިއެވެ. އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާ ނުލާ ޒެކްގެ ރީތި ކަމަށް ތައުރީފު ކުރެވުމުން ހުދު ޔުމްނާ އަށް ހައިރާންވެފައެވެ. ހުރިހާ ކުދިންވެސް ބޭރަށް ނިކުތީ ބުރޭކް ގަނޑިއެއް ލިބުމުން ކެންޓީނަށްގޮސް ކައިބޮއި ހަދާލުމަށްށެވެ. ތޫބާ އާއި އެއްކޮށް ޔުމްނާ ވެސް ކެންޓީނަސް ގޮސް އެއްޗެހި ގަތުމަށްފަހު ރުފިޔާ ދައްކާފައި މިސްރާބުޖެހީ އަށި ކައިރިއަށްށެވެ. އެތަނުގައި އެއްޗެހި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ހަމަޖެހިލައިގެން އެތާ އިށީންނުމަށްފަހު އޮލަ ވާހަކައިގައި ތިއްބާ އެއްލިކަޅިއަކުން ފެނުނީ ޒެކް ޔުމްނާ ހުރި ދިމާލަށް އަންނަނިކޮށްށެވެ. ޒެކް ކީއްވެބާ މިދިމާލަށް އެ އަންނަނީ؟ ޔުމްނާގެ ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދުނެވެ. މިހުރިހާ ކަމެއް ދުރުގައި ބަލަން މީހަކު ހުރިކަމެއް އެކަކަށްވެސް ނޭންގޭ ކަހަލައެވެ. އެމީހާގެ ހިތުގައިވަނީ ހަސަދައިގެ އަލިފާން ރޯވެފައެވެ.

7

ވަކިވެގެން ތިޔަ ދިޔައީ މާ ދުރަށް ދުނިޔެއާ

ހަނދުގެ އަލިން މުޅި ހިސާބުގަނޑަށް ވަނީ އަލިވެފައެވެ. ހަނދުގެ ވަށާގެން ރަނިކަން ކުރަމުންދާ ތަރިތަކުގެ ސަބަބުން އެމަންޒަރު ބަލަބަލާ ފޫހިނުވާނެއެވެ. މިނިވަންކަމާއެކު އެހަނދު އޭގެ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދާއިރު ކުރިމައްޗަށް އަންނަން އޮތް ތޫފާނުގެ...

7

ހިތް އެދުނަސް… (8)

“ނަސީބަކުން ކަށިގަނޑަށް ކަމެއް ވެފައެތް ނެތް ދޯ” އެކްސްރޭ ބަލާލާފައި ޒައިން އަތަށް ދެމުން މިކްޔަން ބުނެލިއެވެ. އެ ގަޑިއަކީ އީނާލް ވެސް ބްރޭކަށް ދާން ވެގެން ނުކުތް ގަޑި އަށް ވުމާއެކު...

11

ހިތް އެދުނަސް… (7)

“އީނާލް” ސާމިރާގެ އަޑަށް ހުވަފެނީ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައި ހުރި އީނާލް އަށް ސިހުން ލިބުނެވެ. އޭނާ އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ކާ ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެ. ހަފްތާއެއް ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް އަޔާން...

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-01
10

ހަމަލޯތްބޭވެވެނީ-01

ފަތިސްވަގުތެވެ.ޔުމްނާ އަށް ހޭލެވުނީ ފޯން އެލާމްވާ އަޑަށްށެވެ.މޫނު އުގުޅައިލުމަށްފަހު ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލައިލިއިރު 5:15 ވެއްޖެވެ. މިއަދު މިއީ ޔުމްނާ ކޮލެޖް އަށްދާ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުން ބޭނުންވީ ގަނޑި އަށް ދާންށެވެ. އާއިލާގެ މީހުންނާ ވަކިވެ ޖަރްމަން އަށް އައުމުގެ މަގްސަދަކީ ހަމައެކަނި ކިޔެވުމެވެ. ފެންވަރާލާ ހަދައިގެން ނިކުމެ ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ ނޫކުލައިގެ ލޭސް ފޮތީގެ ހެދުމެއް ލައިގެން ލޯގަނޑު ކައިރީ ހުއްޓެލިއެވެ. ޔުމްނާ އަކީ ބުރުގާ އަޅައި އުޅޭ ކުއްޖެއް ނޫންކަމުން އަސްތަށިގަނޑު އޮތީ ރަތްކުލަ ޖައްސާފައެވެ. ދަބަހަށް ދެތިން ފޮތެއް ލުމަށްފަހު އެންމެފަހު ވަގުތުު ތުންފަތުގައި މެރޫންކުލައިގެ މެޓް ލިޕްސްޓިކް ކޮށްގެން ނިކުތީ ބަހަށް ލައްވާލާތޯއެވެ. ނަސީބު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ބަހަށް އެރެވުނެވެ.6 މިނެޓް ފަހުން ބަސް ހުއްޓުނީ ޔުމްނާ ދާ ކޮލެޖް ކައިރިއަށްށެވެ.ބަހުން ފޭބިއިރުއްސުރެ ޔުމްނާ ހުރީ ނުތަނަސްވެފައެވެ. ސަބަބަކީ ކުލާހު ކުދިން ބާކީކޮށްފާނެތީއެވެ. ކޮލެޖް އަށް ވަދެގެން ދާންފެށުމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތައް ޔުމްނާއާ ދިމާލަށް ހުއްޓެމުން ދިޔައެވެ. ކުދިންތައް ބަލަން ފެށުމުން ޔުމްނީގެ ކޮލަށް ޖަންބުކުލަ އެރުމަށް ނެގީ މަދު ސިކުންތެކެވެ. ނޯޓިސްބޯޑު ބެލުމަށްފަހު ހޯދައިލީ ޔުމްނާގެ ނަން އިނީ ކޮން ކުލާހަކުތޯއެވެ. އެއަށްފަހު ކައިރިންލާފައި ދިޔަ ކުއްޖެއް ކައިރީ ކުލާސް އިންނަނީ ކޮންތާކުތޯއެހުމުން ބުނީ އެކުއްޖާ ކުލާސް އިންނަ މަގު ދައްކައިދިނެވެ. އެކުއްޖާބުނި ގޮތުގައި ވާނަމަ ޔުމްނާގެ ކުލާސް އިންނަނީ ކަނާއަތް ފަރާތަށް ވާގޮތަށް ކަމުގައެވެ. އެހެންކަމުން ޔުމްނާ އަވަސްވެގަތީ ކުލާސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިޔުމަށްށެވެ. އަވަހަށް ސިޑިއަށް އަރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފައި އެޅުނު ގޮތަކުން ޔުމްނާ ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ބާރުގަދަަ އަތަކުން އުނަގަނޑުގައި ވަށާލުމުން ޔުމްނާއެއް ނުވެއްޓުނެވެ. ސުކުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބަލައިލިއިރު ކުރިމަތީގައި އެހުރީ ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭކަހަލަ ދޮން ރީތި މީހެކެވެ. ޔުމްނާ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް އަޅައިގަތީ ނޫ ކަޅިިރަވައެވެ. އޭނާ ޔުމްނާގެ އުނަގަނޑުން އަތްދޫކޮށްލުމަށްފަހު ބީ ކެއަރފުލް އޭ ބުނުމަށްފަހު އެތަނުގައި މަޑުނުކޮށް ކުލާލަށްވަނެވެ. އެހެންނޫނީ މީގެ ކުރިން ފިރިހެނެއް ފެނުނަސް ނުވާފަދަ ގޮތެއް މިފަހަރުވުމުން ޔުމްނާ އަށް ހުރެވުނީ އެވަގުތު ހުއްޓުން އަރައިފައެވެ. ކުޑަ ސިކުންތުކޮޅަކު އެހެން ހުރުމަށްފަހު ކުލާހަށްވަނެވެ. އޭރުު ޓީޗަރު ހުރީ ކުލާސް ނަގައިދޭން ފަށައިފައެވެ. ކުލާހަށް ވަނުމުން ކުރިން ފަހަރު ބޭރުގައި ބަލަންތިބި ކުދިންވެސް ކުލާހުގައި ތިއްބެވެ. ޔުމްނާ ވަގުތުން އިސްޖަހައިލިއެވެ. ޓީޗަރަށް އެއީ އައު ކުއްޖެއްކަންއެނގުމުން ތައާރަފުވެލަން ބުންޏެވެ. ޔުމްނާ ގެ ނަން ކުދިންނަށް އަޑުއިވޭވަރަށް ބުނުމަށްފަހު ހުރިހާ ކުދިންނާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.ޔުމްނާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ފިރިހެން ކުއްޖާ ހުރީ ޔުމްނާ އާއި ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ކަމުން ދެމީހުން ގެ ހަތަރުކަޅި ބައްދަލުވިއެވެ.