Author: venom

5

ޖިންނި

އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި އެކި ފާޑު ފާޑު މީހުން އުޅެމުން ދެއެވެ . އަދި އެކި ކަން ކަން ކުރަމުން ކުރާ މީހުން ގެންދެއެވެ . ފަންޑިތަ ހަދާމީހުން ވެސް އުޅެމުން ދެއެވެ...

ޑައިރީ 3
5

ޑައިރީ 3

“ހަލޯ ލުޔޫން ..އަހަންނަކީ ލުޔޫން މެން ކިލާހު ގެ ކުއްޖަކީމެއެވެ . އަދި ލުޔޫން އަށް ހިތް ކީ ކުއްޖަކީމެއެވެ . ލުޔޫން ގެ ނަމްބަރ ދިނީ ވެސް ލުޔޫން އަމިއްލަ އަށެއެވެ...

6

ޓިކް ޓޮކް

އަހަރެން މި މަޒުމޫން ލިޔަން ގަސްތު ކުރީ ވެސް ވަރަށް ވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގައެވެ . މި މަޒުމޫނުން އެގިގެން ދާނެއެެވެ. އަހަރުމެން  މި ކުޑަ ޤައުމު އަކީވެސް ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށް ވެސް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އާ ފެޝަން ތަކަށް ވެސް ލޯބި ކުރުން އޮވެއެވެ . ދެން ބަލާލަމާ ހެއްޔެ...

0

ހުވާ ކޮއްފާ ލޯބިވޭ 3

މަންމަ : ދަރިފުޅާ! އާދޭ ކާން ނަތާޝާ : ކާ ހިތެއް ނެއް މަންމަ : ދަރިފުޅު ރޮއިފަ ތަ ؟ އެހެން ބުނުމުން ނަތާޝާ ނޫން ކަމަށް ހެދިއެވެ .  އަދި...

ހަޔާތުގެ ގެ ބައެއް
1

ހަޔާތުގެ ގެ ބައެއް

އަހަރެން މިހާރު ދުނިޔޭގައި އުޅޭތާ އެތަކެއްއަހަރު ތަކެއް ވެއްޖެއެވެ .  މިޔަދު އަހަރެން އުފާވި ދުވަހެއް އަދި ނާދެއެވެ . އަހަރެން ގެ އުއްމީދު ތައް އާލާ ވެގެން ދިޔަ ކަހަލަ އެވެ . 9...