Author: venom

އިމްތިޙާން
5

އިމްތިޙާން

ގިނަ ދުވަސް ތަކަކަށް ފަހު ވާހަކަ ލިޔުމައިގެ އަޅުގަނޑު ( ވެނޮމް ) އަލުން ލިޔަން ފެށީމެވެ . މިޔޮށް ހާ ދުވަހު ވާހަކަ އެއް އަޕްލޯޑް ނުކުރެވުނީ ދިރިއުޅުމުގައި އެހެން ކަހަލަ...

ޒަމާންތަކަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔުން .  3 ނޮވެމްބަރ 1988 ވެސް ހަދާން ނެތިއްޖެ
2

ޒަމާންތަކަށް ބަދަލު ވެގެން ދިޔުން . 3 ނޮވެމްބަރ 1988 ވެސް ހަދާން ނެތިއްޖެ

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ 3 ނޮވެމްބަރ 1988  އުދުވާނީ ހަމަލައިގައި  ޝަހީދުވެގެން ދިޔަ އަބްތޯލުލް ގެ ހަދާނުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ ދުވަހެކެވެ . މާލެ އައުމަށްޓަކައި ދުޝްމަނުން ލަންކާގެ މުއްލި ކުރާމުން ފުރީ...

5

ޖިންނި

އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި އެކި ފާޑު ފާޑު މީހުން އުޅެމުން ދެއެވެ . އަދި އެކި ކަން ކަން ކުރަމުން ކުރާ މީހުން ގެންދެއެވެ . ފަންޑިތަ ހަދާމީހުން ވެސް އުޅެމުން ދެއެވެ...

ޑައިރީ 3
5

ޑައިރީ 3

“ހަލޯ ލުޔޫން ..އަހަންނަކީ ލުޔޫން މެން ކިލާހު ގެ ކުއްޖަކީމެއެވެ . އަދި ލުޔޫން އަށް ހިތް ކީ ކުއްޖަކީމެއެވެ . ލުޔޫން ގެ ނަމްބަރ ދިނީ ވެސް ލުޔޫން އަމިއްލަ އަށެއެވެ...

6

ޓިކް ޓޮކް

އަހަރެން މި މަޒުމޫން ލިޔަން ގަސްތު ކުރީ ވެސް ވަރަށް ވެސް އެހެން ބޭނުމެއްގައެވެ . މި މަޒުމޫނުން އެގިގެން ދާނެއެެވެ. އަހަރުމެން  މި ކުޑަ ޤައުމު އަކީވެސް ތަރައްޤީ އަށް ވަރަށް ވެސް ލޯބި ކުރާ ބައެކެވެ . އާ ފެޝަން ތަކަށް ވެސް ލޯބި ކުރުން އޮވެއެވެ . ދެން ބަލާލަމާ ހެއްޔެ...