Author: venom

2234
4

2234

މި ވާހަކަ އަކީ ބިރުވެރި އަދި ހިތް ދަތި ވާހަކައެކެވެ . އުމުރުން އެންމެ 9 އަހަރު ހުރީ ފަންޑިތަ އެއް ހަދާފައެވެ . އޭގެ އަސަރު ވަނީ ފެނި އަދި ބިރުވެރި...

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 3
1

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 3

ކޮފީ ހިފައިގެން އައިސްފިއެވެ . އަދި އަހަރެން 2 މީހުން ސިގިރެޓް ރޯ ކުރީމެއެވެ . ލައްކަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ފަހު އަހަރެން އޮފީހަށް ލަރާ ލާދީފިއެވެ . ނަމަވެސް ލަރާ އެހެން ބުންޏަކަސް އަހަރެންނަކަށް އެ ހަދާން ތަކާ ދުރުވެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޭގެއެވެ  . ހިތް މަޖުބޫރު ކުރުވަނީ އަދިވެސް އޭނަ އާ އެކު އުޅުމަށެއެވެ . މި ހިތް ކުދި ކުދި ވެފައި އޮތަކަސް އަހަރެން ގެ ހިތް އެކަކަށް ވެސް ނޭގޭނެ ތާއެވެ. ************** . ރެޔާ ދުވާލު އަހަރެން މި އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ އޭނަށް ޓަކައެވެ . އަހަންނަށް ބައެއް ފަހަރު މިއީ ކުން ހީ އޭ ވެސް ހިތައް އަރައެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެން އޭނަ...

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 2
14

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ 2

ލޯ މަރާލިޔަސް އަހަންނަށް ފެނިގެން ދަނީ އޭނަގެ ސޫރައެވެ . އަޑު އިވެމުން ދަނީ އޭނަގެ އަޑެއެވެ . ކުރި މަޖަލެއެވެ . އަހަރެންނަކީ ވެސް ފިރިހެނަކީމެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަކަށް އެކަން ނުވާނެއެވެ ********************* އަހަރެންގެ ހިތް ވަނީ ކުދި ކުދި ވެފައެވެ . ހިތުގައި މިވާ ތަދު އަންގައި ދޭނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެ ؟ އޮފީހުގައި ވެސް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ހިތެއް ނުވެއެވެ . ނަމަވެސް ލާރި ހޯދަން އަހަރެން ދަނީއެވެ . ލާރި އާ ނުލާ ނޫޅެވޭނެ ކަން އިގޭތީ އަހަރެން ދަނީއެވެ . އަބަދުވެސް ބޭނުން ވަނީ އެދުގައި އޮވެގެން ރޯލާށެވެ . އެއީ އަހަރެން އެންމެ ބޭނުން ވާ އެއްކަމެކެވެ . ދެން ވިސްނީ އަހަރެންނަށް އެއްމެ އިތުބާރު ކުރެވޭ މީހަކު ކާރި ދެއްކުމަށެއެވެ  . އެއީ އަހަރެންނާ އެކު ކިޔެވި ކުއްޖެކެވެ . އޭނަ ގެ ނަމަކީ ލާރާއެވެ . ލާރާ އަކީ އަހަރެން ގެ އެންމެ ގާތް އަދި ހުރިހާ ވެސް ސިއްރު ތަކެއް އެގިގެން ދާނެ އެކަކެވެ . އަހަރެން އަވަސް އަވަހަށް ފޯނު ނެގީމެއެވެ . އަދި ލަރާ އަށް ގުޅީމެއެވެ . ލަރާަ : ހަލޯ...

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ
8

ހުވާ ކޮށްފާ ބުނަން ލޯބި ވޭ

ރެން އުމުރުން 20 އަހަރުގައި ވަރަށް ލޯބި ލޯބި އަންހެން ކުއްޖަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅުނީމެއެވެ . ވަރަށް ވެސް ލޯބިން އަހަރެން 2 މީހުން އުޅުނީމެއެވެ . އިރު އަރަނީ 2...

0

އެހާރާ އި މިހާރު

އާދެ ! މިއީ ދިވެހިން .. ދިވެހިންނަކީ ދިވެހިން ގެ ގޮތް ތަކެއް އަދި ދިވެހިން ގެ  އަމިއްލަ ސަގާފަތް ތަކެއް ބޭނުން ކުރާ ބައެކެވެ .  ދިވެހިންނަކީ އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީވާ ބައެކެވެ .  ފަތުރުވެރި އެއްނަމަ އޭނައަށް އިހުތިރާމް ކޮށް އެ ފަތުރުވެރި އެއް ހިތް ހަމަ ޖައްސައިދިނުމުގައި އުޅެމުން ދެއެވެ . ނުދަންނަ މީހަކަށް ނަމަ ވެސް އެމީހަކަށް އެހީތެރި ކަން ދެމުން ދެއެވެ . އެއް ހަށިގަނޑެއް ގެ ވެރި ބައެކެވެ .  ކުދި ޖަޒީރާ ރަށް ތަކަކަށް ބެހުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެމީޙުން ގެ އެކުވެރިކަން އިންތިހާ އަށް އޮވެއެވެ . ގޭ ކާރި މީހަކު މަރު ވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ ހިތާމާގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ހީވަމުން ދާނީ އެ މަރު ވެގެން ދިޔައީ އެގެއިން މީހަކެއެވެ . އަދި ދޯނި އެހެލާއިރު ގަޔާއި ބާލާ ގަޑީގައި އަންހެން އަދި ފިރިހެން  އެކަމުގައި ބައިވެރި ވެދެއެވެ . އަދި ގެޔެއްގައި ތެލީގައި ފުލުގައި އެއްޗެއް ކާތާލާގަޑީގައި އެ އަޑު އިވޭމީހަކު އެ ގެޔެކަން ލިބެން އޮތް އެއްޗެއް ހިފައިގެން އާދެއެވެ . އެއް ސަޖިދަ އެއް ޖަހަމުން އައި އަދި އެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން އާދެއެވެ . ނަމާދު ނުކޮށް ފި ނަމަ އަދަބު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ  ހަފްތާ އެއް ގެ ހުކުރު ދުވަހު މޫދު ނޭރެވޭ ގޮތް ހަދައެވެ . ކުޑަ ކުއްޖެ ވެސް އަދި ބޮޑު މީހަކަސް . އެ ކަންތައް ކުރަމުން އާދެއެވެ . މީގެ 1100 އަހަރު ކުރިން ވަނީ މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްލާމް ދީން ޤަބޫލް ކޮށް ފައެވެ ނަމަވެސް ޒަމާންތައް ބަދަލު ވެގެން ހިގައްޖެއެވެ...

އަހަރެން ގެ ނަޒަރުގައި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު
2

އަހަރެން ގެ ނަޒަރުގައި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު

އުމުރުން އެންމެ 2 އަހަރުގައި ސްކޫލް އަށް ވައްދައެވެ . އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަ ސްކޫލް އަށް ދިޔަ ދުވަހު އަހަރެން ރުއީމެއެވެ . އަދި ނުވީތަކަށް އަހަރެން ގެ މަންމަ ކާރިޔަށް ދާން އެހާ ވަރަށް ވެސް ރުއީމެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އާ މާހައުލަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުންނެއެވެ . ނަމަވެސް އާ އެކުވެރިން ތަކެއް ވެސް ލިބެމުން ދިޔައެވެ . 2 ދުވަސް ފަހުން އަހަރެން އެމީހުންނާ އެކުވެރި ވެއްޖެއެވެ . ނުލާހިކު މަޖަލުގައި އަހަރެން އުޅުނީމެވެ . ސްކޫލް ކިޔަވައިދޭ ގަޑި ދާ ގޮތެއް ވެސް ނޭގެއެވެ . ހިތް ގައިމު ދުވަސް ވަރެއެވެ . ޓީޗަރުން ނަކީ އަހަރުމެން ގެ 2 ވަނަ މައިންބަފައިންނެވެ . އެ ތަނުން ނުބާ އަދި ރަގަޅު ގޮތް އަންގައިދެއެވެ . އަދި މަޖަލުގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެން ދެއެވެ . 2015 ވަނަ އަހަރަކީ އަހަންނަށް އެންމެ ހިތް ދަތި ދުވަހެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރެންގެ ކިޔެވުމުގެ ދުވަސް ވަރު ނިންމާލަން ޖެހޭ ދުވަސް ޖެހޭތީއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެން ބެލީ އަހަންނަށް ކުރެވުނު މަޖަލެއް ކުރުމަށެއެވެ . އެގޮތުން އަހަރެން ގެ އެކި  ކަންކަމުގައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ނަން އެމީހުން ގެ ތެރޭގައި ހިގިއެވެ . އަދި އަހަރެން ނަށް ލޭބި ލިބުނެއެވެ . ދެން އަހަރެން ނިކުތީ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަށެއެވެ...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 2

ްސްކޫލް ދުވަސް ވަރުން ފެށިގެން  އަންނަނީ އަހަރެންނަށް އުދަގުލާ ދުއްތުރާ ކުރަމުންނެވެ .  އަހަރެން އެކަމަށް ކެއްތެރިވީމެއެވެ . ކިލާހުގައި ވެސް އަހަންނަށް ޖެހުނީ ކެއްތެރިވާށެވެ އެތަކެއް އާދޭސް ކުރުމުން ވެސް އެ...

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އެހާރާ މިހާރު
0

އަހަރެން ދެކޭ ގޮތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އެހާރާ މިހާރު

އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައެއް އަދި އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބައެކެވެ . އެއް ގުނަވަނެއްގައި ރިއްސާލާނަމަ މުޅި ހަށިގަނޑު އެ ވޭނުގައި ބައިވެރި ވެއެވެ . ދިވެހިންނަކީ މިކަހަލަ ބައެކެވެ . މީހަކަށް އެހީ...

3

ހަޔާތުގެ ކުލަތައް 1

އަހަރެން ނަކީ އުމުރުން 21 އަހަރު ފުރިފައިވާ ޒުވާނަކީމެވެ . އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް މިކަހަލަ އަޑިގުނޑަނަކަށް ވެއްޓިދާނެ ކަމަށް އަހަރެން އެއްވެސް ވަރަަކަށް ގަބޫލް އެއް ނުކުރަމެވެ . އެ ދުވަސް ވަރު އަހަރެން ނަށް ގާތް ކުރެވުނު އެކުވެރިން ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން އެ މިފުށަށް ޖެހިގެން ދިޔައެވެ . ރައްޓެހިންނަށް މާ ބޮޑަށް އިތުބާރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެންނަށް ޖެހިފައިވާ ހާލެއެވެ . ﷲ އަށް ވަކީލް ކުރުން ނޫން އެހެން ކަމެއް އަހަރެން ގަޔަކު ނެތެއެވެ . އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ކުއްޖާ ވެސް އަހަރެން ދޫ ކޮއްލާފައި ހިގައްޖެއެވެ . އަހަރެން ބަލަމުން އައީ އެއީ އަހަރެން ގެ ދިރިއުޅުން ކަމަށެވެ  . އަދި އެއީ އަހަރެން ނާ އެކު މުޅި އުމުރު ހޭދަ ކުރާނެ މީހެެއް ކަމަށެވެ . ނަމަވެސް އެއީ އަހަރެން...

4

ޓިކް ޓޮކް

މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖެ އަކީ އެކި ގޮތް ގޮތުން ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤައުމެކެވެ . މި ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އުޅެމުން އަންނަ ދިވެހިންނަކީ އެކި ގޮތް ގޮތަށް ކުރި އަރަމުން އަންނަ ތަނަކަށް ވަނީ އެފައެވެ . އޭގެ ތެރެއިން ޓިކް ޓޮކް ނުވަތަ މިޔުޒިކަލީ އަކީ މިހާރު މި މުޖުތަމައުގައި އެންމެ ނަން ހިގާ އެއް އެޕް ކަން ކަށަ ވަރެއެވެ .  އަދި މި އެޕް ދެކެ ރުޅި އަންނަ ބަޔަކު ވެސް ތިބޭކަން ކަށަަވަރެއެވެ . ޓިކް ޓޮކް ނުވަތަ މިޔުޒިކަލީ އިން ފޭން ބޭސް ހޯދުމާއި އަދި ފުލޯވާސް ތައް އެތި ކުރަމުން ދެއެވެ . އަހަރުމެން ގެ މި މުޖުތަމުން މިހާރު ފެނިގެން ދަނީ ކޮންމެ 2 ރަހުމަތް ތެރިޔަކު ނުވަތަ ގާތް މީހަކު އެއް މޭޒަކަށް އަރާފި ނަމަ ދައްކަމުން ދަނީ ޓިކްޓޮކް ގެ ވާހަކައެވެ . ނުވަތަ މިހާރު އާއްމުން ކުޅެމުން އަންނަ ޕަޕްޖީ ގެ ވާހަކައެވެ . އަމިއްލަ ފޯނު ޖީބުން ނަގާ ލުމަށް ފަހު އަހަރުމެން މި ހަދަނީ ޓިކްޓޮކް އެވެ . ޓިކްޓޮކް އަކީ މިޔުޒިކް އެކުލެވިގެން ވާ އެއްޗެކެވެ . އަދި އެމީހުން ބޭނުން ވާ އެފެކްޓް ލުމަށް ފަހު އެމީހުން ބޭނުން ވާ ލަވަ އެއް ލުމަށް ފަހު އެ ވީޑިޔޯ ހަދާލައެވެ . އަދި އެ ވީޑިޔޯ އާއްމުންނަށް ޝާއިރު ކުރެއެވެ . ޓިކް ޓޮކް ޒަރިއްޔާއިން ފޭން ބޭސް އެއް ހެދެއެވެ . އެ ފޭންބޭސް ގެ ސަބަބުން މީހާ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރަން ޖެހިދެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޓިކްޓޮކް ބޭނުން ކުރަމުން ދާތީ އެވެ . އަދި އެ ވީޑިއޯ އިން އެ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ސަޕޯޓް ކުރެތެއެވެ . ޓިކްޓޮކް ނުވަތަ މިޔުޒިކަލީ ބޭނުން ކުރަމުން ދާ މީހުން ގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ގުޅުމެއް އޮވެތެއެވެ...

9

ދަރިފުޅާއެވެ.

“ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް އެއްޗަކަށްވެސް ކަނޑައެޅިފަ އޮންނަ ވަކި ވަގުތެއް އޮވެއެވެ. އުފެދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީވެސް އެ އެއްޗަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަގުތު ހަމަވުމުން ނެތިފަނާވެދާ އެއްޗެކެވެ. މިއީ ދެބަސްވެވެންނެތް އިލާހީ ޤާނޫނުގައި ވާގޮތެވެ. ދަރިފުޅާއެވެ....