Author: shaai

21

ޝައިން (ޕާޓް_24)

ޒޯއީ ޑައިރީކިޔާ ނިމުމާއެކުހެން ފޮތްމަޅާލިއެވެ. ލޮލުން ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައިރު މަޑުގިސްލެވުމެއްވެސް އެކުލެވިގެންވިއެވެ. ޢެންމެ ދެރަވީ މިވީހާދުވަހު ޝިބާން އާއިމެދު ގޯސްކޮށް ވިސްނުނީތީއެވެ. ޢަތްބެއް ހުންނަކަން އެނގިހުރެ ޝިބާންދެކެ ލޯބިވީ ޒޯއީއެވެ....

16

ޝައިން (ޕާޓް-23)

” ދަރިފުޅު ޝައިންއާ އިންނަން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ބައްޕަ ބޭނުމެއްނުއި އެ ނާސި ކުއްޖާ މިގެއަށް ގެންނަން.. ދަރިފުޅައް އެރޭ ވިސްނަ ދިނީވެސް އެހެންވެ.. އެކަމަކު އެ ސިތީ ފެންނައިރަށް އެގެއްޖެ...

18

ޝައިން (ޕާޓް-22)

އަވަސްއަރުވާލައިފައި ގެއިން ނިކުންނަންދިޔަ ޝިބާން ސިހުނީ އޭނާގެ އަތުގެ މުލައްދަޑީގައި މީހަކު ހިފައިލުމުންނެވެ. ސިހިފައި ފަހަތްބަލާލުމާއެކުހެން، އެތައްއިރެއްވަންދެން އެ ލޮލުގައިފޮރުވައިފައިވާ ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމުދޫކޮށް ކޯތާފަތުމަތިން އޮހިގަތެވެ. މިވަގުތުމީ އުފާވާންވީ ވަގުތުކަމެއް ނޫނީ...

21

ޝައިން (ޕާޓް-21)

ފޮތް ލައްޕާލުމާއެކުހެން ޝައިންގެ ލޮލުން ފައިބައިގެން ދިޔައީ ލޭކަރުނައެވެ. ކުލަ ހުދުކޮށް ހުރިކަން އެކަންޏެވެ. ކަން ވީގޮތް އެނގުނުއިރު ވަގުތު ފާއިތު ވެއްޖެއޭވެސް ޝައިންގެ ހިތަށްއަރަމުން ދިޔައެވެ. ލޯބިވާ ބައްޕަގެ ގާތަށްގޮސް އަދިއެއްފަހަރު...

23

ޝައިން (ޕާޓް-19)

. ފުން ނިދީގައި އޮތް ޝައިން ދެފަރާތަށް ފުރޮޅިލިއެވެ. ދެފައި ކުރުކޮއްލުމައްފަހު ކުރުގެޅިލީ ކޮންމެވެސް އުދަނގުލެއްވާތީކަން ގައިމެވެ.. އެހެން އެތަށްފަހަރަކު ފުރޮޅީ ފުރޮޅި އޮތް ނަމަވެސް ނިދި ގަދަކަމުން ލޯހުޅުވޭ ގޮތެއް ނުވެއެވެ.....

6

ޝައިން (ޕާޓް-18)

ޝިބަން ނިކުމެ ކާރަށް އެރިތަން ބެލްކަނިން ބަލަން ހުރިއިރު އެ ލޮލުން އެތައްހާސް ވާހަކައެއް ބުނެދިނެވެ. ކުރި އަސަރު ބޮޑުނަމވެސް އެ ހިތުން ޝިބާން އަށް ކުރެވެނީ ހެޔޮ ދުޢާއެވެ. ******* 7 މަސް...

12

ޝައިން (ޕާޓް-17)

މެންދުރާއެކު ބޭރުގަ އުޅެލާފައި އައި ޝިބާންއަށް ގެއަށް ވަދެވުމާއެކު ފެނުނު މަންޒަރުން ހިތް ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ.. މުޅި މީހާ ގަނޑުވެ ހިލަ ބުދެއްހެން ހުރެވުނީއެވެ.. މުޅި މީހާގެ ގައިން ވާގި ދޫވެ ހިއްސުތައް...

20

ޝައިން (ޕާޓް-16)

ޝައިން ހުއްޓާނުލައި ހަޅެއްލަވަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރުލައްޕަން ކުރި މަސައްކަތް ވީ  ބޭކާރެވެ.. އެ އެތީގެ  ބާރު އެއަށްވުރެ މާގަދައެވެ..  ޝައިން ތެޅެމުން ފޮޅެމުންގޮސް އެންމެ ފަހުން ގޮދަޑި މައްޗަށް ވެއްޓުނެވެ.. އިތުރަށް...

13

ޝައިން (ޕާޓް-15)

“ޒުހުރާ.. ކަލޭ..ކަލޭގެ ސަބަބުން އަހަރެންގެ އެ ނާޒުކު ދަރިފުޅު އެއްވެސް ކުށެއްނެތި މި އަނިޔާ ދިނީ.. އަހަރެންގެ ބޮލަށް އެރިގެންއެ ކުއްޖާ ފަކީރަށް އަހަރެންނަށް ނެހެދެނީ ކިހިނެތް..ލޯބިދޭން ޖެހުނު ވަގުތުގައި ދެވުނީ އަނިޔާ.....

22

ޝައިން (ޕާޓް-14)

“އައްސަލާމް އަލައިކުމް..” ސިޓިންރޫމް ސޯފާގައި އިން އަލިމަނިކާ ކޮޅަށް ހުރެ އަލިމަނިކާ ދިމާލައް އެއްޗެހި ކިޔަމުން ދިޔަ ޒުހުރާއަށް އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޭ ދޮރާ ދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ… ލިބުނު ސިހުމާއެކު އަލިމަނިކަށް...

45

ޝައިން (ޕާޓް-13)

ދެއަތް ދެއަތާ ޖޯޑުވެފައިވާ ވަރުން އަތުން ދާހިއްލަމުން ދިޔައެވެ. ހިތް ހާސް ވެފައި ހުރިވަރުން މުޅި މީހާ ތުރު ތުރު ލާހެން ހީވިއެވެ.  ދައްކަން އުޅޭ ވާހަކަ އާއި މެދު ވިސްނަން އިން...

9

ޝައިން (ޕާޓް-12)

“ދަރިފުޅާ.. ޝައިން އަކީ އެހާ ރަގނޅު ކުޖެއް ނޫން ދަރިފުޅު ހަޔާތައް ގެންނާކައް.. ބައްޕަ އަކައް ނުފެނޭ ދަރިފުޅު އޭނާއާއި ގުޅިގެން އުޅޭކައް..  އިސްޖެހިފައި އިން ޝިބާން ސިހިފައި ބައްޕަގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ...

24

ޝައިން (ޕާޓް-11)

 ދެލޯ ފެންކަޅީވެ  އެސްފިޔާގެ އެހީގައި ފައިބަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަރުނަތައް  ފައިބައިގަތުމުގެ ކުރިން  ޝައިން  ސިހިފައި ބަލާލީ ޝައިން ގެ ކޮޑުގައި މީހަކު އަތް އަޅާލުމުންނެވެ..  ޝިބާންގެ މޫނަށް ބަލާލުމާއި އެކުހެން ލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަތައް ފައިބައިގަތެވެ.....

17

ޝައިން ( ޕާޓް-10 )

“ޝައިން.. ޝައިން… ލޯހުޅުވާލަބަލަ.. ޕްލީޒް..” ގާތުގައި ހުރި މީހާ ޝައިންގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ޝާއިންއަށް ގޮވަމުން ގެންދިޔައެވެ..ފުން ނިދީގައި އޮތް ޝައިން އަށް ފުންމައިގެން ތެދުވެ އިށިންދެވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރު...

13

ޝައިން ( ޕާޓް-9 )

ބައިގަނޑި އިރު އިންތަނުން ހިރިލަންވެސް ނޭނގިފައި އިން ޝައިން ކުކުރި ކުކުރިފައިވެސް ތެދުވީ އިތުރައް އެހީވާނެ މީޙަކު ނާންނާނެކަން ޔަގީންވާތީއެވެ.. އަތުން އޮހޮރެމުން ދިޔަ ލެއިން މުޅި ބަދިގޭގެ ކަން ފެވިފައިވާއިރު ހުނު...

16

ޝައިން ( ޕާޓް-8 )

އެމީހަކު ދެެކެ ހަޔާތުގައިވެސް  ލޯބިވެވުނު މީހާ އަމިއްލައައް އައިސް ލޯތްބަށް އާދޭސް  ކުރުމުން އެއަށް ފުރަގަސް ދެވުނީީތީ އަމިއްލަ ހިތާ ޝަކުވާ ކުރަމުން ޝައިން ކުރިއައް ފިޔަވަޅުއަޅަމުން ދިޔައެވެ.. ” ޝައިން ތި...