Author: Shaish

15

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 9

“އަހަންނަށް ޖަވާބެއް ދީ މި ދެހަފްތާ ތެރޭ..ރަގަނޅަށް ވިސްނައްޗޭ އިނގޭ..މެހެކްއާއި ދޭތެރޭ..ހެހެ..ތިހެން ކަންބޮޑުވެފައި ހުންނަ އިރު ހާދަ ލޯތްބޭ..” އެލައިޝާގެ މޫނުގައި ހިފައިލުމަށްފަހު އަޒެލް ބުނެލިއެވެ. އަދި ދަނީއޭ ބުނެފައި އެތެރަށް ދާން...

15

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 8

މެހެކްއަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭންގިފައެވެ. އޭނާގެ ބައްޕައަކީ ހަމަ އެހާ ހިތްހަރު މީހެއް ހެއްޔެވެ. އޭނާގެ އުފަލަކީ އެބައްޕައަށް މުހިއްމު ނުވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. މަޖްބޫރުން ކުރެވޭ ކައިވެންޏަކުން އޭނާއަށް ލިބޭނީ...

26

7 ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން

ދެމީހުން ކައިރީ ހުރި ކެފޭއަށް ވަދެ އޯޑަރު ދިން ތަނުން އެލައިޝާއަށް މެހެކްގެ ކޯލެއްއައެވެ. މެހެކް ހުރީ ވަރަށް ހާސްވެފައިކަން އަޑުން އިނގުނެވެ.މެހެކް ބުނީ ވަރަށް އަވަހަށް އެލައިޝާމެން ގެޔަށް އައިސް ދިނުމަށެވެ....

22

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 6

ދެމީހުން އެބުރި ހޮޓެލަށް ދިޔައީ މެހެކް ގުޅުމުންނެވެ. އަބަދު ޒުވާބުކޮއް ހަދާ ދެމީހުން އެޕާކުން ނިކުމެ ދިޔައީ އެކުވެރިންގެ ގޮތުގައެވެ. އެލައިޝާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިއްރު އިބާންއާއި ހިއްސާކުރެވުމުން ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ.ހައިރާން...

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 5
28

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 5

އިބާންއެއް ނޭވާއިން ޖޫސްތަށި ބޮއިލުމައްފަހު އަދި ޖޫސްތައްޓެއް ލިބިދާނެހޭ އެލައިޝާ ކައިރީގައި ބުނެލިއެވެ.އެލައިޝާ ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭންގިފައެވެ. މިއީ ހަމަ އޭނާއާއި އަބަދު ދިމާކުރާ އިބާން ހެއްޔެވެ.އޭނާއަށް ލަނޑެއް ދިނީމަވެސް އެއިންނަނީ...

33

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 4

އެލައިޝާ އިރުކޮޅަކު އިބާންއާއި ދިމާއަށް ބަލަންހުރެފައި ފޯނު އިބާންއަތަށް ދިނީ އިބާން އަވަހަށް އެތަނުން ފޮނުވާލުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.އޭނާ އުއްމީދުކުރި ގޮތަށް ފޯނުލިބުމުން އިބާން އެތަނުން ދިޔައެވެ. އެލައިޝާއަށް އިބާން ފޯނު އެގެންދިޔައީ ކަމެއް...

35

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 3

ޒެވިޔަންގެ ގެއިން އެލައިޝާމެން ދިޔައީ މާދަމާ އެންމެން އެކީ ބޭރަށް ދާން ޕުލޭންކޮއްފައެވެ. ގެޔަށް ދިޔަގޮތަށް އެލައިޝާ ފުރަތަމަވެސް ބެލީ އިލްހާމް ގޭގައި އުޅޭތޯއެވެ.މާދަމާ ބޭރަށް ދާން އިލްހާމް ގާތުން ހުއްދަ ހޯދުމަށެވެ....

38

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 2

“ވަޓް ދަ ހެލް..މުޅި މޫނުގައޭ ކޭކް ތިއުގުޅީ”ކުރިމަތިން އިވިގެން ދިޔަ ނުދަންނަ އަޑާއިއެކު އެލައިޝާއާއި މެހެކްއަށް އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލައިލެވުނެވެ. “ހޮއެ ހޮއެ..2 އަހަރު ލަންޑަނުގަ އުޅުމުން މީނަގެ އަޑު އިތުރަށް ސެކްސީ...

48

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން 1

ކިޔަން ގެންގުޅުނު ވާހަކަ ފޮތް ކުރިމަތީ ހުރި މޭޒު މަތީގައި ބާއްވައިލުމައްފަހު އަޅައިގެންހުރި ނަންބަރު އައިނު އެލައިޝާ ނެގިއެވެ. އޭރު އެރީތި ދެލޮލުން އެއްވެސް ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުންދެއެވެ. މިއީ އެލައިޝާ އެވާހަަކަ...

23

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން

ހާމަ ކުރީމާ ލޯބި މަވާކަން (ޓްރެއިލަރ) އަހަރެން ލައި އާއި ދުރުވީ ލައިދެކެ ލޯބިނުވާތީއެއްނޫން. އަހަރެން ލައިއާއި ދުރުވަން މަޖުބޫރުވީ.އަހަރެންނަށް މަޖުބޫރުކުރީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އެދުންތައް. އަހަރެންނަށް މިވަގުތު މުހިއްމީ ލޯތްބެއްނޫން. ލައިއައްޓަކައި...