Author: Rym

9

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 9

އެހެން އިންނަތާން އެތަށް އިރެއްފަހުން މާފިނި ބޮޑުވާތީވެ އެލީނާ ފެންވަރާއިގެން ނިދަން އޮށޯތޮވެ. އަރާމު މަޑު ތަންމަތީގައި ބުރަކަށި ޖެހުމާއެކު މާ އިރުތަކެއްނުވެ ނިދީގެ ފޮނި މީރުކަމުގެ ތެރެއަށް އެލީނާ ގެނބުނެވެ. ގިނައިރު...

17

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް 2

ލަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި އައިސް ކިޔާރާ ޖިއާން ގާތު މަޑުކޮށްލަމުން ޖިއާންގެ އެ ރީތި މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާއެވެ. އެ މީހަކާއެކީ މުޅި ހަޔާތް ވޭތު ކޮށްލަން ހިތް...

13

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް 1

އޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލިވެފައިއެވެ. ކޮޅުކޮޅަށް ޑޮކަޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރި ވާ މަންޒަރުފެނެއެވެ. އެ އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ކަންބޮޑު ވެ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ....

10

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 8

ކުޑަ ހިނދު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެލީނާ އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ މަތިން ހަނދާންނެތުނެވެ. ޢެލީނާ އެރޭ ޕާޓީއަށް ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ފިހާރަތަށް ބަލަން އީޝަލްއާއި އެލިނާ...

24

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 7

” އަމް ސޮރީ” އެންމެ ފަހުން ނީނދެވިގެން އީޝަލް ބުނެލިއެވެ. ޝާން ކޮންކަމަކާ ތޯ އަހާފަދަ ގޮތަކަށް އެއް ބުމަ އަރުވައިލިއެވެ. ” ޢެއީ…… ތިއްތި ކަންތަށްކުރި ގޮތުން ، އަމް ރިއަލީ...

25

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް ޓްރެއިލާރް

ޢޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލި ވެފައިއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދާ ތަން ފެނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ މޫނު މަތިންވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީވެސް...

25

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 6

ހިޔާލީ ދުނިޔެއަކަށް އަރަގުވަމުންދިޔަ ކިޔާންއަށް ހަމަ ބިމަށް އާދެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށެވެ. ބަލައިލިއިރު ގުޅަނީ އީޝަލްއެވެ. މި ގަޑީގައި އީޝަލގެސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދޭނެހާ ހިތްވަރެއް ކިޔާް ގަޔަކުނެތެވެ. އެހެންކަމުން ކިޔާން އެ...

27

ފެވިފާތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 5

ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޔަޒްދާން ކިޔާންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހައިލިއެވެ. އަދި ހިތްވަރު އެލުވާނުލުމަށް އެދުނެވެ. ކިޔާންއަށް ކޮށްލެވުނުހާވެސް ކަމަކީ ބޯޖަހައިލުމެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނެހާ ހިތްވަރެއް އެގަޔަކުނެތެވެ. ހިތް ކުދިކުދިވެފައި ވާ ހާލު ކިޔާން...

12

ފެވިފާތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 4

=މީގެ ގަޑިއިރެއް ކުރިން = ކިޔާން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ވަނީ އޭނާ އީއްޔެ ހެދި ޓެސްޓުގެ ރިޕޯޓް ނެގުމަށްފަހު ޑޮކްޓަރައް ދައްކާށެވެ. ޑޮކްޓަރަށް ދާ ވާހަކަ ގޭމިހުން ކައިރި ބުނެފިނަމަ ހާސްވެދާނެތީވެ އޮފީހަށް...

18

ފެވިފާތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 3

”ޑްރައިވަރު ފޮނުވަންވީ ކަންނޭގެ އެގެއަށް އޭނަ ބަލާ…” ރީޝަމް އޭނަގެ މޫނުގައި ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އީޝަލް އެއްޗެއް ބުނަން އަނގަހުޅުވާލި ތަނާ އެދިމާއަށް އަންނަމުން ދިޔަ ޝާން ފެނިއްޖެއެވެ. ”ބޮޑުދައްތާ…” ރީޝަމް އާއި...

17

ފެވިފާތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 2

ހިޔާލީ ދުނިޔެއަށް އަރަގުވަމުންދިޔަ އެލީނާ ސިއްސާއިގެންދިޔައީ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށެވެ. އެއާއެކު ހިޔާލީ ދުނިޔެއިން ހަމަ ބިމަށް އާދެވުނު ކަހަލައެވެ. އެލީނާ އަވަސްވެފައިވާ ހިތަކާއެކު ދޮރާ ދިމައަށް ބަލާލެވުނެވެ. މުޅި އުމުރުގާއިވެސް...

19

ފެވިފާތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 1

ނުސިޔާނުކަން އެކުލެވިގެންވާ ރޯޅިތަކުގެ ހަމަލާތަކުން ފަޒާގައި ގުގުމަމުން ދިޔައީ ބިރުވެރި އަޑެކެވެ.އެއަޑުގެ ތެރެއަށް އިރުއިރު ކޮޅާފެތުރިގެންދާ ގުގުރީގެ އަޑުވެސް އެހާމެބާރެވެ. އެތައް އިރެއް ވަންދެން އިންޒާރު ދިނުމަށްފަހު ކެރީގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ ކުރިމަތިވެގެން...