ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 7

- by - 42- June 11, 2019

” އަމް ސޮރީ” އެންމެ ފަހުން ނީނދެވިގެން އީޝަލް ބުނެލިއެވެ. ޝާން ކޮންކަމަކާ ތޯ އަހާފަދަ ގޮތަކަށް އެއް ބުމަ އަރުވައިލިއެވެ. ” ޢެއީ…… ތިއްތި ކަންތަށްކުރި ގޮތުން ، އަމް ރިއަލީ ސޮރީ. އަހަންނަކަށް އަސްލު ވެސް ނޭނގޭ ތިއްތި މިހާބޮޑު ލަނޑެއް އެލީ އަށް ދޭނެކަމަށް……. ކުރިން އެގުން ނަަމަ އައި ވުޑް ހެވް ދަން ސަމްތިންގް…..” އީޝަލް ދެރަވެލައިފައި ބުނެލިއެވެ. ” އިޓްސް އޯކެ އެއީ އީޝަލް ގެ ފޯލްޓެއް ނޫނެއް ނުން ، ކިޔާން ކުރި ކަަމަކަށް އީޝެލް ސޮރީ ބުނާކަށް ނުޖެހޭނެ އަހަރެމެން އެކަކު ވެސް އީޝަލް ކުށްވެރިއެއް ނުކުރަން….. ނައު ސްމައިލް ” ޝާންވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ހަގީގަތުގައިވެސް އޭނާ އީޝަލް ކުއްވެރި އެއް ނުކުރެއެވެ. އަދި ކިޔާްގެ ކުށަށް އީޝަލް މައުފަށް އެދެން ޖެހޭކަމަކަށް ވެސް ގަބޫލެއެއް ނުކުރެއެވެ. އެ ހިތުގައި އީޝަލް އާ މެދު އެއްވެސް ކިލަނބު ކަމެއް ނެތެވެ،

ޝާން ގެ ވާހަކަ ތަކުން އީޝަލް ގެ ހިތަށް ކޮންމެސް ވަރެއް ގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. ” ހި އަރް ވީ އާރ” އީޝަލްމެން ގޭ ދޮރު މައްޗަށް ކާރު މަޑު ކޮށްލަމުން ޝާން ބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް އީޝަލް އަކަށް އެ އަޑެއް ނީ ވެއެވެ. އޭނާ އިނި އަމިއްލަ ހިޔާލީ ދުނިޔެއް ގައެވެ. އޭނާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ކިޔާން އާ މެދު އެވެ. ކިޔާން އެހެން ކަންތަށް ކުރީ ކީއްވެ ބާއެވެ. ލޯބިވެޔެ ކިޔާފަ ކިޔާން އެލީނާއަށް އޮޅުވައިލީ ހެއްޔެވެ. ޢެއީ ހުސް ދެއްކުންތެރިކަން ހެއްޔެވެ. ނުވަތަ ކިޔާން އަށް ކަމެއް ދިމާވީ ހެއްޔެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ކިޔާން ކަންތަށް ކުރި ގޮތް އީޝަލް އަކަށް ކަމަކު ނުދިޔައެވެ. އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކިޔާން އެހެން ކަންތަށް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ކައިވެނި ނުކުރެވޭނަމަ ރީތި ގޮތުގަ އަންގާލި ނަމައެވެ. ޢޭރުން އެލީނާ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ ލަދުގަންނަނަ ނުޖެހުނީސްތާއެވެ މި ހުރިހާ ހިޔާލެއް ދިޔައީ އީޝަލްގެ ބޯ ހާސް ކުރަމުންނެވެ. ޢެއް ކޮޅުގައި ލޯބިވާ ބޭބެއެވެ. ޢަނެއްކޮޅުގައި ކޮއްކޮއެއް ފަދަ ގާތް ރަހުމަތްތެރިޔާއެވެ. ދެމީހުންނަކީ ވެސް އޭނަގެ ހަޔާތުގައި ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާ ކުރާ ބަޔެކެވެ. އެކަކު އަތުގައި ހިފައި އަނެކަކުގެ އަތުން ދޫ ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ.

” އީޝަލް ” ޝާން އީޝަލްއަށް ގޮވައިލީ އަދި ވެސް ކަަރުން ނުފައިބާ ހިޔާލަކަށް އީޝަލް ގެއްލިފައި އިނުމުންނެވެ. ނަމަވެސް އީޝަލް އަށް މީހަކު އެއްޗެއް ކިޔާހެން ވެސް ހީނުވެއެވެ. އޭނާ އަދި ވެސް އިނީ ފުން ހިޔާލެއް ގައިއެވެ. އީޝަލް މިފަހަރު ތަންކޮޅެއް ބާރަށް ޝާން ގޮވައިލަމުން އަދި އީޝަލް ލޯ ކުރިމަތީ އަތް ހޫރެވައިލީ އޭނާގެ ސަމާލުކަން ހޯދާށެވެ. ހުވަފެނުން ހޭލާ މީހަކު ފަދައިން ކުޑަ ކޮށް ތެޅިލަމުން އީޝަލް ޝާންއާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.” ހާދަ ފުން ވިސްނުމެއްގަ އެނީ ވޭޒް މިހިރީ ގެއަށް އާދެވިފަ ” ކުޑަ ހިނިތުންވުމެއް ދެމުން ޝާން ބުނެލިއެވެ. ރައްދުގައި އީޝަލް ވެސް ކާރުން ނިކުމެ ޝާން އަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ. އަދި އަތުން ހަނަ އަޅައި ލަމުން ބާއި އޭ ބުނެ ގެއަށް ވަންނަން މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ޢީޝަލް ގެއަށް ވަންކަން ޔަގީން ވުމުން ޝާން ކާރު ދުއްވައިލީ އޭނާގެ ގެއްށް ދިއުމަށެވެ.

**********
ދުވަސް ތަށް ފާއތު ވަމުން ގޮސް މިހާރު ތިން މަސް ވަނީއެވެ. ނަމަވެސް އެލީނާ އަށް އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުން އަރައެއް ނުގަނެވުނެވެ. ފެނަނީ އަބަދު ވެސް ކޮންމެ ވެސް ފިކުރެގަ އިންނަތަނެވެ. ރަނގަޅަށް ނުކާތީވެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ހިކިވެ އަނޫރަ ވެފައިއެވެ. ގިނަ އޮރު ރުއިމުގެ ސަބަބުން އެ ރީތި ދެލޯ އިންނަނީ އަބަދު ރަތްވެ ދުޅައަރައިފައިއެވެ. ޙަމަ ނިދި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ލޯ ކައިރި ކަޅު ދާއިރާއެއް ލެވިފައިވެއެވެ. ދުވާލު ހަތަރު ދަމު އެކަނި ކޮޓަރީގެ ހަތަރު ފާރު ތެރޭ އޮވެ ކުރާކަމަކީ ރުއިމާ ފިކުރު ކުރުމެވެ. ގޭ މީހަކާ އަނގައިން ބުނެލަނީވެސް ކޮންމެހެން އެއްޗެއް ބުނަން ޖެހިއްޖެނައެވެ. މި ކަމުގެ ސަބަބުން ރީޝަމްމެންގެ ދެމަފިރިން ތިބެނީ އަބަދު ފިކުރު ބޮޑު ވެފައިއެވެ. އެގެއަށް ގިނައިން އީޝަލް އައިސް އުޅެއެވެ ނަމައެސް އެލީނާ އޭނާ ވާހަކަ ދެއްކުމުންވެސް އެހާ ވާހަކަ ނުދައްކާތީވެ އެގޭގައި އެހާ ގިނައިރު ނުހުރެއެވެ. އީޝަލްގެ ކައިވެނި އޮންނަ ދުވަސް ކައިރި ވަމުން އަންނައިރު އެލީނާ އޭނާ ގާތު ނުހުރެ ދާނެތީ އީޝަލް ދެރަވެއެވެ. އެކަމާ ވިސްނެއެވެ. ޢަދި އޭނަ ކިޔާން ކައިރި އެލީނާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކިޔާން ވާހަކަ އޮޅުވާލއިއެވެ. ނުވަތަ އެލީނާގެ ވާހަކަ އޭނާ ގާތު ނުދެއްކުމަށް ބުނެއެވެ.

މިއަދު ވެސް އެހެން ދުވަސް ތަކެކޭ އެއްފަދިން އެލީނާ އީނީ އޭނާގެ ކޮޓަރީގަ އިންނަ ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެއެވެ. އެތަނުގައި އިން އިރު އެލީނާ ހީވަނީ ހިތާމާއިގެ ތަސްވީރެއް ހެނެވެ. ދުނިޔެ މަތީގައިވާ ހާ ހިތާމައެއް އެ ދެލޮލަށް ޖަމާވެފައިވާ ފަދައެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި އާވި އަރާ ހުރި ހޫނަ ކޮފީ ތައްޓެއް އިނެވެ. ކޮފީ އަކީ މިހާރު އޭނާގެ ހިތާމަތަށް ފިލުވައިދޭ ބައިވެރިޔާއެވެ. އެ އަށް މިހާރު އޭނާ ވަނީ ދެވިހިފައިފައެވެ. ޢެވަގުތު ކޮޓަރީގަ އިން ޓީވީން ގެނެސް ދޭން ފެށި ލަވައަކުން އެލީނާއަށް ކިޔާންގެ މަތިން އިތުރަށް ހަނދާން ކޮށްދިނެވެ.

ހިތް ވެސް ދޭނަމޭ ލޯބިން
ޔާރާ ހީލުމަށް އެދެމުން
އެކުގާ ވާނަމޭ އުމުރަށް
ފެވިފާ ނަން ތިޔޭ ހިތުގާ

ލޯބިން އެކު އެކީ އުޅެފާ
ވަކި ވާން ނޭދެމޭ ޔާރާ
އަބަދަށް ވާނަމޭ ލޯބިން
ހިތްވެސް ޖާނުވެސް ދީފާ

ޔާރާ ފެނިލުމުން މިހިތަށް
ފިނިކަް ލިބިދެޔޭ ތި މަލާ
ލޯބިން ހިތް މަގޭ ފުރެޔޭ
ގައިމެ ނަން ކިޔޭ އުފަލުން
އެކުގާ ދެކުނު ހާ ހުވަފެން
ހާސިލް ވާން މި ހިތް އެދެޔޭ
ޖާނާ ހިތް މަގޭ ގުރުބާން
ޔާރާ ބީ ވުމަށް ނޭދެން

ދުރުގާ ވާތީ މިހިތާ
ވާނަން ލޯބިން ގުރުބާން
އެކުގާ ވާނަމޭ އުމުރަށް
ފެވިފާ ނަން ތިވޭ ހިތުގާ

ޅޯބިން އެކު އެކީ އުޅެފާ
ވަކިވާން ނޭދެމޭ ޔާރާ
އަބަދަށް ވާނަމޭ ލޯބިން
ހިތް ވެސް ޖާނު ވެސް ދީފާ

މަލެކޭ ތީ ހިތާ ކުޅެލާ
ހިނިތުން ވުން އެހާ ފަރިޔޭ
ޖާދު ގާ ޖެހޭ ފެނިފާ
ހައިރާން ވާތީ ބުނެވޭ
ޗާލޭ ދެން ތިބާ ގައިމޭ
ހަނދު ވަރު ހާ ކަލާ ރީއްޗޭ
ބުނަމޭ ރޭދުވާ އެކުގާ
ވާށޭ ދެން މަށާ އެކުގާ

ހިތް ވެސް ދޭ ނަމޭ ލޯބިން
ޔާރާ ހީލުމަށް އެދެމުން
އެކުގާ ވާނަމޭ އުމުރަށް
ފެވިފަ ނަން ތިޔޭ މިހިތުގާ

ލޯބިން އެކު އެކީ އުޅެފާ
ޥަކި ވާން ނޭދެމޭ ޔަރާ
އަބަދަށް ވާނަމޭ ލޯބިން
ޙިތް ވެސްޖާނު ވެސް ދީފާ

އެ ލަވަ ނިމުނު އިރު އެލީނާ އަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ވަނީ ރޮވެން ފެށިފައިއެވެ. އެއީ ކިޔާން އަށް އެންމެ ރިތި ލަވައެވެ. ކިޔާން އޭނާ އަށް އެ ލަވަ ކިޔާ ދިން ހަނދާން ވިއެވެ. ޢަދި ކޮންމެފަަރަކު ލަވަ ނިންމާލަމުން އޭނައާ ދިމާލަށް “އެލީ މިހިތުގަ ފެވިފާ ހަމައެކަނި ތި ނަމޭ” ބުނާ ހަނދާން އާވިއެވެ.
ކިޔާން ގެ ހިތުގައ ވަނީ ހަަ އެކަނި އެލީނާ ގެ ނަމޭ ބުނެ ކިޔާން އޭނާއަށް އޮޅުވައިލީ ހެއްޔެވެ. ޢެއީ ހުސް ދެއްކުންތެރިކަން ހެއްޔެވެ. ޢެލިނާގެހިތަށް މިހެންއަރަމުނ ދިޔައެވެ. ޢޭރު ކުރުނަ ތިއްކަކަށްފަހު ތިއްކެއް އޭނަގެ ލޮލުން ވެއްޓެމުން ދިޔައެވެ އޭނާ ގެ ލޮލުން ކިޔާންއަށް ޓަކައި އެންމެ ކަރުނަތިކެއް ވައްޓާލާކަށް ވެސް އެލީނާ ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ގެ ހިތުގައި ކިޔާންއަށް ޓަކައި ވަނީ ހަގީގީ ލޯބިއެވެ. އެލީނާ ރުޅިވެރިކަމާއެކި އެނާ ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތަށް ފޮހެންފެށިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމެއް ކަން ޔަގީން ވުމުން އެކަން ހުއްޓާ އަތުގައި އިން ކޮފީ މަގުން ކޯވަރެއް ބޯލުމަށް ފަހު ދުރުން ފެންނަން އޮތް ގުދުރަތީ ރީތި މަންޒަރަށް ބަލއިލީ ހިތަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ތޯ އެވެ.އެ ގޮތަށް އެލިނާ ހުއްޓާ ފަހަތުން މީހެއް ގެ ހިލަންވެނެ ބަލައިލިއިރު ފަހަތުގަ ހުރީ އީޝަލް އާއި އޭނާގެ ވާންއުޅެ ފިރިމީހާ މިރަން އެވެ. އެލީނާއެ ދެމީ ހުންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކުރިއެވެ. ބަދަލުގައި އެ ދެ މީހުންވެސް އެލީނާ އަށް ރީތި ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ.

” އެލީ ކިހިނެތް ؟ ރަނގަޅުތަ؟ ހާދަ ހިކިއްޖެހެން އެބަހީ ވެޔޭ….. ރަނގަޅަށް ނުކަނީ ދޯ ؟” މިރަން އެކުވެރި ރާގަކަށް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޢީޝަލް ގެ ސަބަބުން އެ ދެމެދުގައި އެކުވެރިކަން ވަނީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް އުފެދިފައެވެ. އެލިނާ ހަމަ އެކަނި ހިނިތުންވެލިއެވެ. އެ ވަގުތު މިރަން ގެފޯނު ރިންގުވުމުން އޭނާ ދާން ޖެހިއްޖެ ކަމަށް އީޝަލް ގާތު ބުނެލިއެވެ. ޢަދި ގެއަށް ދާން ވުމުން އޭނާ އަށް ގުޅުމަށް އެދިފައި ދިޔައެވެ. ދެމީހުން އެކަނި ވުމުން އީޝަލް އައިސް އެލިނާއާ އެއް ހަަމަ އެއް ގައި ހުއްޓުނެވެ.

:އަމް ގެޓިން މެރިޑް……… ކާޑް ދޭންވެގެން މި އައީ 2 ޑޭޒް ފަހުން ވެޑިން އޮތީ އެލީ އަންނާނެ ކަަމަށް އުއްމީދު ކުރަން އިނގޭ ތިއްތި ހުންނާނެތީ ވެއެލީ އަށް އަންނަން އުނދަގު ވާނެކަން އެކަަމަު ވެސް އަހަރެން ބޭނުން އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އަހަރެންގެ ހަޔާތުގެ އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި ދުވަހު އަހަންނާއެކީ ހުންނަން” އީޝަލް ގެ ވަހަކައިގަ ވީ ރިހުން އެލީނާ އަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ޢޭނާ އީޝަލް ގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތި ދުރު ކުރުމުންވެސް އީޝަލް އޭނާ އާ މެދު ހިތުގައި އެއްވެސް ބުރަކަމެއް ނުބޭވުމުން އެލީނަ ހައިރާން ވިއެވެ. އޭނައަށް އީޝަލް އާ މެދު ކަންތަށް ކުރެވުނު ގޮތް ހިތަށް އެރުމުން ދެރަވިއެވެ. އޭނާ އީޝަލް ގެ ކައިވެނީ ގެ ކަންތައް ތަކުގައި ބައިވެރި ކުރުވަން އައި ނަަމަވެސް އޭނާ އުޅުނީ އަމިއްލަ ހިތާމާއި ގެންނެވެ. ޢޭނާ ހާދަ ގޯހެވެ. އީޝަލް އިތުރަށް ދެރަ ނުކުރުމަށް ޓަކައި ކިޔާން ހުއްޓަސް ޕާޓީ ދާނެކަމަށް އެލީނާ ވައުދުވިއެވެ.

ޢޭނާ ދާނެ ކަމުގައި ބުނުމުން އީޝަލް އުފާވިވަރު އެލީނާ އަށް އެނގުނީ އެ މޫނުމަތިން އޭނާ އަށް ފެނުނު ހިނިތުން ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ” ތެންކިއު ސޯ މަޗް އެލީ….. އަހަރެން ހީ ކުރީ އެލީ ޕާޓީ އަށް ނާންނާނެ ކަމަށް އަމް ސޯ ސޯ ހެޕީ…… އެލީ ވާނެ އަހަރެންގެ މޭކަޕް ކޮށްދޭން އިނގޭ…. އަދި ހެއަރ ސްޓައިލް ވެސް….. އަމް……. އަދި އެލީ ގެ ރީތި އަޑުނ ލޯބި ލޯބި ލވައެއް ވެސް….. ” އީޝަލް އޭނާ ބޭނުން ވާ ގޮތް ފައްޗަކަށް އަމުނާލިއެވެ. އެލީނާ އެއްބަސް ވުމުން އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ވެސް އުފާވެފައި އެވެ. އީޝަލް އުޅުނު ގޮތުން އެލީނާ އިނީ ހިނި އައިސްފައެވެ. ވާނީ ވެސްއެހެންތާ އީޝަލް އުފަލުން ނަށަމުން ފުމެމުން ދިޔަ އިރު ހީ ވަނީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ހެންއެވެ. ކުޑަ ހިނދު ކޮޅަކަށް ނަަމަވެސް އެލިނާ އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ މަތިން ހަނދަން ނެތުނެވެ. ދެމީހުން ވެގެން އުޅެގަތީ އެލީނާ އެރެ އަށް ލާނެ ހެދުމެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތެވެ. ނަސީބަކުން އެލީނާ ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް މާބޮޑު އުނދަގުލަކާއި ނުލާ ލިބުނެވެ.

ނުނިމޭ

42

You may also like...

24 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Jiji😠u dont have comment all the stry mi vaahaka hadi mee vaguthu beykaru kirun mibai nun ehaa rejcehcx

   ⚠Report!
  2. Thank you for sharing how u feel any the story anonymous I will try to improve my self and make the story better.

   ⚠Report!
 1. Anonymous….. Thihen nuvaane dhw bunaakah.. hurihaa kudhin vec try kurany enme best ah.. hadi ey kiyumuge badhalu ga.. hadi vy keehve kann bunelyma writer ah ingey ny nxt time reethi koh liyan.. dn’t mind ingey.. hama bunely..

  ⚠Report!
  1. Btw.. stry v reethi ingey.. kudhi kudhi mistakes ebahuri.. bt v reethi..

   ⚠Report!
  2. U need to lrn hw to respect others…. Riythi noonihyaa nukiyabala… Dhn ehn miyhun nah disappoint vaagothaha nuvaane tlk kuraakah… Pls….. Dont make others disappointed n respect them… At least😟😟😟

   ⚠Report!
  3. Btw story reem aa balaafa hama best… Kyp it up ehn miyhun kiyaa ehchihsah maa bodah alhaanulaa… N gud luck we r with u…. 😊😊😊

   ⚠Report!
 2. Anonymous its non of yur business dear..
  I will just comment ingey dear…nd jiji ah story rythi v ma ryhchey bunany…mistakes huhtas hadi ekey nubunaanan..jiji beynun vany writers ah full support dhy mistakes huriyyaa faahaga kohlun..Nd yeah..plc thigothah ehnmeehun disappointed nukohba ingey dear..sorry if I am rude🙄🙄🙄🙄🙄

  ⚠Report!
 3. Overroll koh bunayya vhka vrh reethi.. ekm me ah kada thankolheh bunantha reem ?? Song maa bodah liyefa othyma ehaa kamaku nudhey… song ge kuda thankolheh liyefa oii nama.. song kuda kohlaafa vhka dhigu kohlinama vrh habu vane.. hope ebai dhn rangalhu vane kamah.. otherwise story is just fabulous.. ❤❤❤😍😘😘😍😍🌹🌹🌹🌹💯💯💯🤞🤞🤞🤞🌸🌸🌸🌸🌺🌺🌺🌺🌹🌹🌹🌹💐💐💐💐💐💐🌼🌼🌼🌼🌷🌷🌷🌷🌻🌻🌻🌻🏵🏵🏵❤❤❤❤❤❤💛💛💙💙🖤🖤💜💚💜💚💚❣❣❣💕💕💗💗💓💓💞💞💞💖💖💘💘💘💝💝💝

  ⚠Report!
  1. V reethi vaahaka…..ekam coffee thashi hunnaaniii….kudhi kudhi mistakes huttakas stry v reethi and please dear anonymous mi vaahaka kiumakii vaguthu beykaaru vaakameh kan nuvatha nun kan ehn miihunah amilla ah decide kuran engeyne….anonymous nukiaanamey bunyyakas thihen comment kurumun ingey mi stry ga vaanuvaa balaakan anonymous….so pleaxe ehn miihun discourage vaa gothah comment kuran huttaalaafa at least nubai kon kurevun kameh bunela dhn viinun dhw….BTW reem ge vaahaka reethi alhugandah fennaniii thankolheh jumla thah dhigu kollumun liyun ithurah furihama vaane kamah….

   And dear Bts V thinamun comment koffa iniima hama nuhurevigen mi reply kollii please dont mind 😊😊 thii army ehtha? Really curious to know 😘

   ⚠Report!
 4. Wow varau reethi.😍😍😍😍 Love it.❤️❤️❤️❤️ BTW when next part. Waiting. ly. 😘😘😘🥰🥰🥰Anonymous please don’t be rude to others😡😡😡😡. If u don’t like this story then don’t read it.😑😑😑😑 Sorry if I am rude. 😒😒😒

  ⚠Report!
 5. Reem im so sorry for commenting like that.and u ge information public ga haama kurevuniima.sorry alhugandah maafu kohfaanathr ISA duvahakuves ekanta repeat eh nukuraanan eyrah pls maafkohdy im really sorry adhi mee alhuganda ifoo ge vaahakain libunu ibrateh thank u so so much IFOO❤

  ⚠Report!
  1. Its ok Anonymous dear i have no hard feelings for u in my heart i 4give u

   ⚠Report!
 6. Mi part ves Vrh Reethi….. Can’t wait to see what’s gonna happen Dear……❤️❤️

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.