ޕާކިން އޭރިޔާގައި ކާރު ޕާކު ކޮށްލުމަށްފަހު ގެއަށް ވަދެގެން އައި ޒިޔާންގެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ވިޔާނުދާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. މިއޮތް ވީހާ ދުވަހު އޭނާއަށް ނުކުރެވިގެން އުޅުނު ކަންތައް ކާމިޔާބު ވީމާ އުފާ ނުވެ ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ. އަނެކާގެ ދިރިއުޅުން ބަރުބާދުކޮށް އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލާފައި ވެސް ޒިޔާން ބޭލީ އަމިއްލަ ބޭނުންތައް ފުއްދޭތޯއެވެ.

*******************************************************

އަނެއްދުވަހު ޒާޔާއަށް އިރު އެރީ ގަޑިން ބާރަ ޖަހާ ބޮޑު ވީ ފަހުންނެވެ. އާ ފުރެމުން ކަންނެތްކަމާއި އެކު ޒާޔާ އެނދުން ތެދުވެ އިށީނދެލިއެވެ. އަދި ކައިރީގައި އޮތް ފޯނު ނަގާ ވައިފައި ޖައްސާލިއެވެ. އެއާއެކު ފޭސްބުކާއި، އިންސްޓަގްރާމާއި، ވައިބާރއިން ފުނިފުންޏަށް މެސެޖުތަކާއި ނޯޓިފިކޭޝަންތައް އަންނަން ފެށިއެވެ. އިންސްޓަގްރާމާއި ފޭސްބުކް ބެލުމަށްފަހު ދެން ޒާޔާ އަޅުވާލީ ވައިބާރއެވެ. ޗެޓް ލިސްޓުގެ އެންމެ މަތީގައި އިނީ ސަމާހުގެ މެސެޖެކެވެ. ޒާޔާ ސަމާހު ފޮނުވި މެސެޖު ބަލާލުމަށް ޗެޓް ހުޅުވާލިއިރު އިނީ ވޯއިސް މެސެޖެކެވެ. އަދި އޭގެ ތިރީގައި ލިޔެފައި ވަނީ “ޒާޔާ މިއޮތީ އެއްކަލަ ބޯއީގެ ނިއު ސޯންގްއެއް” މިހެންނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ޒާޔާ އެ ވޯއިސް މެސެޖު އަޅުވާލިއެވެ.

* ޔާރާއާ ނުލާ ކިހިނެތްހެ އުޅޭނީ * ތީ މަގެ ހިތުގެ މި ވިންދެ ބުނަން * ތިޔަ ނޫން ލޯތްބެއް ހިތް މަގެ ނޭދޭޭ * ނޭދެމެ ދުރުގައި ކަލާ ހުރުމަށް * ޒާޔާ އިނީ އެ ޖާދޫވީ އަޑުގެ މަސްތުގައި ޖެހިފައެވެ. * ހިތް ބުނޭ، ވަރަށް ލޯބިވޭ.. ގާތުގައި ވުން އެދި ވަމޭ* ދިރިއުޅެން…އެކުގާ ހިންގާ * ލޯބިދޭ ނަމޭ ހުވާ * ” ވާއު ވާއު އަޅެ ހާދަ ރީއްޗޭ… އައި ވިޝް އޭނާ މަށަށް ޓަކައި މި ލަވަ ކިޔާނޭ ނަމައޭ” ޒާޔާ ހިތާއި ހިތުން ބުނެލިއެވެ. * ކަލާ ޔާ ނުލާ ދެން ކިހިނެތް އުޅޭނީ * ހިތް މަގެ ކުދި ކުދި ވާނެ ހުވާ * އެކުގާ އުޅެން ފޮނި ހުވަފެން ދެކެމޭ * އަބަދު މި ހިތުގައި ވަނީ ތިޔަ ނަން * ނޭވާ މިލަނީ ވެސް ކަލާޔަށްޓަކާ * މަރުވެދާނެ ކަލާ ދިޔުމުން * ލަވަ އެއްކޮށް ކިޔާ ނިމުނު އިރު ޒާޔާ ހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށް ވެސް ރޮވިފައެވެ. އެ ލަވައީގެ ކޮންމެ ލައިނެއް، ކިޔާ ކޮންމެ ބަހެއް ވެސް ޒާޔާގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ އެންމެ ހިމަ ނާރާވެސް ކުޅެލައެވެ. ހީވަނީ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލަވައިގެ އެހީގައި ލަވައިގެ ބަސްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން އަމިއްލަ ހާލަތު ބަޔާން ކޮށްދޭން އުޅޭހެންނެވެ.

“މީނައަށް ކިޔާ ނަމެއް ވެސް މަށަކަށް ނޭނގޭ… އެންމެ ކުޑަ މިނުން ހުންނަ ގޮތެއް ވެސް އެނގެނީކީ ނޫނޭ… އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަން އުޅުނު ދުވަހުވެސް ސަމާހުގެ ސަބަބުން ނުފެނުނީ ދެން ފެންނަން އުޅުނު ދުވަހު ހުރީ ހެލްމެޓް އަޅައިގެން، އަނެއްކަ ރޭގަ ފެންނަން އުޅުނުއިރު ހުރީ މާސްކު އަޅައިގެން…. އަހަރެން ހަމަ މީނަގެ މޫނު ބަލާލަން އުޅޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކޮންމެވެސް ގޮތެއް އެބަވޭ… މަށަށް ހީވަނީ މަގޭ ފައިނުބައީ ކަންނޭގެ.. ދެން އެކަމު ވެސް ހެޔޮ… އަބަދު އޭނާއަށް ލަވަކިޔާ ޒުވާނާ ނުވަތަ އޭނާ، މީނާ ކިޔާކިޔާ ވެސް ނުހުރެވޭނެ ދޯ.. ކީއްކުރާނީ ނަމެއް ވެސް ނޭނގޭ…. ދެން ޖެހޭނީ އަމިއްލައަށް ނަމެއް ހަދަން…. ކީކޭ ތަ ކިޔާނީ…. އަމް… ޔެސް އައިއޭމް ގޮނަ ކޯލް ހިމް “ސީކްރެޓް ބޯއީ” ހޫމް ބަރާބަރު ނަމެއް” ހެވިދިލިގެން އިނދެ ޒާޔާ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

ކޮޓަރި ތެރޭގައި ކުރާނެ ކަމެއް ނެތިފައި އޮތް މީހެއްހެން ރަޔާން އެނދުމަތީގައި އޮށޯވެގެން ސީލިނގައް ބަލަން އޮތެވެ. ސީލިންގައް ބަލަންހުއްޓެއް ކަމަކު އޭނާގެ ޙިޔާލާއި ފިކުރުތައް ގުޅިފައިވަނީ އެހެން މީހަކާ އެކުގައެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ކޮޓަރިތެރޭގައި އޮތެއް ކަމަކު ސިކުނޑި ވަނީ އެހެން ދުނިޔެއެއްގައެވެ. އަދި އެ ދުނިޔޭގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ އޭނާގެ ހިތުގެ ރާނީ ޒާޔާއެވެ. ރަޔާންއަށް މިހާރު ޒާޔާއާއި ދުރުގައި އުޅުން ވަނީ އުނދަގޫވެފައެވެ. ރެއާއި ދުވާލު އަބަދު އޭނާއަށް ވިސްނެނީ ޒާޔާއާއި ދޭތެރޭގައެވެ.

*އެއްމަސް ފަސް*

ހައްވާ އުޅުނީ ގޭތެރޭގައި ވަރަށް ބުރަކޮށެވެ. ހުކުރު ދުވަސް ކަމުން ފަވާޒް ހުކުރުން ފައިބައިގެން އަންނަން ވާއިރަށް ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރު ކުރެވޭތޯ ހައްވާ އަވަދިނެތިއުޅުނެވެ. ގޭގައި މަސައްކަތު މީހުން އުޅުނަސް ހުކުރު ދުވަސްދުވަހު ގޭގައި ކައްކާނީ ހައްވާއެވެ.  އެހެން ނަމާދެއް ނުކުރިއެއްކަމަކު ފަވާޒް ބަރާބަރަށް ހުކުރަށްދެއެވެ. އެއީ ކޮންމެހެން އިޙްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ނަމާދު ކުރުމުގެ ނިޔަތަކުނޫނެވެ. އޭނާއަކީ މާލޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔަކަށް ވެފައި ނަމާދު ނުކުރާނަމަ މީސްމީހުން ކިޔާފާނެ އެއްޗިއްސާ މެދު ވިސްނާ ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުންނެވެ. ހައްވާ އެކަނިމާއެކަނި ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ސާމާނުތައް ހަދާ މޭޒުމައްޗަށް އަރުވާ ހެދިއިރުވެސް ޒާޔާ އެންމެ ފަހަރަކުވެސް އެހީތެރިވެލައި ދޭން ވެސް ނާދޭއެވެ.

މިހާރަކަށް އައިސް ޒާޔާގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އަންނަންފަށާފައެވެ. ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނިކުމެ އުޅެނީ ވެސް ޙާލަކުން ފަހަރަކުއެވެ. ނުކުންނަ ފަހަރަކު ވެސް އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނާނެއެވެ. ކޮލެޖައް ދަނީ ވެސް ހިތަށް އަރައިފިއްޔާއެވެ. ހައްވާ ނުވަތަ ފަވާޒް އެއްޗެކޭ އަހައިފިއްޔާ ރުންކުރު ގޮތަކަށް ޖާވާބު ދޭނެއެވެ.

ޒާޔާގެ ޙާލަކީ ކޮބައިތޯއޭ! ރޮއެރޮއެ މުޅި މީހާ ހުރީ ދުވަސް ގޮއްސައެވެ. ދެލޯ ރަތްވެ މޫނުމަތި ވެސް ހުރީ މަރުވެފައި ހުރި މީހެއް ފަދައިންނެވެ. ހިކިފައި ހުރި ކަރުނަ ރޮނގުތައް ލޯކައިރިން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ހީވަނީ ރޮއެރޮއެ ލޮލުގައި ހުރި ހުރިހާ ކަރުނަތަކެއް ހުސްވެފައިވާ ހެންނެވެ. އެންދުމަތީގައި އޮށޯވެގެން އޮތް އިރު އެއް އަތުން އޭނާއާއި ޒިޔާންގެ ފޮޓޯތައް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އޭނާއަށް މި ޙާލު ޖެއްސީ ޒިޔާންއެވެ. އެންމެ ފަހުން ރިޔާޝާ ގެ ޕާޓީ އޮތް ރޭ ދިމާވި ފަހުން ޒިޔާން ވަނީ ޒާޔާއާ ވަރަށް ދުރުވެފައެވެ. މެސެޖެއް ކުރިއަސް ރިޕްލައި ނުކުރެއެވެ. ގުޅީމަ ފޯނެއް ނުނަގައެވެ. ޒާޔާ ފެންނަ ހިސާބަކަށް އަޔަސް އަވަހަށް ފިލަނީއެވެ. މިކަންކަމާއި ހެދި ދެރަވެފައި ހުއްޓާ ޒާޔާގެ ހިތް ކުދިކުދިވީ ސަމާހު ބުނި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ސަމާހު ބުނީ ޒިޔާން އުޅެނީ ރިޔާޝާއާއި ރައްޓެހިވެގެންނެވެ. މިވާހަކަ އަހަން ޒާޔާ ޒިޔާންއަށް މެސެޖު ކުރުމުން ޒިޔާން ޒާޔާ ބްލޮކް ކޮށްލިއެވެ. އަދި ކުރިން ގެންގުޅުނު ނަންބަރުވެސް ޗޭންޖުކުރިއެވެ.

“ކީއްވެތަ ޒިޔާން މަށަށް އެހެން އެ ހަދަނީ… އަޅެ އަހަރެންގެ ކުށަކީ ކޮބައިތަ… އަހަރެންގެ ހިތް ބުނޭ ޒިޔާން ރިޔާޝާއާއި ރައްޓެހި ނުވާނޭ… ދެން ކީއްވެތަ ސަމާހު އެހެން އެބުނީ… ޒިޔާން ކީއްވެތަ ކުއްލިއަކަށް އަހަރެން ދެކެ އެ ރުޅިއައީ” ޒާޔާ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ހައްތާހާވެސް ޖަވާބު ނޭނގޭ ސުވާލެވެ.

“ކޮބައިތަ ޒާޔާ..” ކާ މޭޒު ކައިރީ އިށިންނަމުން ފަވާޒް ހައްވަ ގާތު އަހާލިއެވެ. “އަދިވެސް ކޮޓަރީގައި ވީ.. މަށަށް މިހާރަކަށް އައިސް ވަރަށް ފާހަގަ އެބަވޭ ޒާޔާއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް… މަށަށް ވަރަށް ރަނގަޅު ފަވާޒް ތަންކޮޅެއް ރަނގަޅަށް މި ކަން ބަލާލައިފިއްޔާ” ހައްވާ ތއްޓަކަށް ފެން އަޅަމުން ބުންޏެވެ. “ހޫމް މަށަށް ވެސް ފާހަގަ ވޭ ތިކަންކަން… އެބަ އަންނަން ޒާޔާ ގޮވައިގެން” މިހެން ކިޔާ ފަވާޒް ޒާޔާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. “ދަރިފުޅާ! ދޮރު ހުޅުވާބަ.. ބައްޕައޭ މިއީ” ދޮރު ތަޅުލާފައި ވުމުން ފަވާޒް ދޮރުގައި ޓަކިތަޅާލިއެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ފާހަނައަށް ވަދެ މޫނުދޮވެލައިގެން ނިކުމެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

“ކީއްކުރަންތަ ދަރިފުޅު ތިއުޅެނީ” ޒާޔާ މޫނު ދޮވެފައި ހުރިކަން އެނގުމުން ފަވާޒް އަހާލިއެވެ. “މިއުޅެނީ ބޭރަށް ނިކުމެލަންކަމަށް” ފޭކު ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާކުރަމުން ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. “އެހެންތަ، އާން އާދެ…. މަންމަ އެބަ ހުރި ކާއެއްޗެހި ހަދާފަ” ފަވާޒް ހިނިތުންވެލަމުން މިހެން ބުނެ އަނބުރައި އައި ކޮޅަށް ދިޔައެވެ. ފަވާޒް ދިޔުމުން ޒާޔާ ކޮޓަރި ދޮރު ޖަހާލިއެވެ.. އަދި ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުއްޓި އަމިއްލަ މީހާއަށް ބަލާލިއެވެ.  އޭނާއަށް އަމިއްލަ މީހާ ހުރިގޮތް ފެނުމުން އަމިއްލަ ނަފްސާ ދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީ ވާން ފެށިއެވެ. ނަމަވެސް ތިމާ އެންމެ ލޯބިވީ މީހާ އެހެން ހެދުމުން ދެރަނުވާނީ ވަކި ކާކު ހެއްޔެވެ.

އިރުކޮޅަކު އެގޮތަށް މަޑު ކޮށްލުމަށްފަހު ޒާޔާ ކާގެއަށް ދިޔައެވެ. ކާގެއަށް ގޮސް ވަން އިރު ދުވީ ވަހަކުން ޒާޔާ މޭނުބައި ކުރާގޮތްވިއެވެ. “މަންމާ ކޮންޗެއް ހަދާތަ ތިއުޅެނީ… ކޮން ވަހެއްތަ އެ ދުވަނީ… އައްޗީޑި” ދެއިނގިލި ކުރިން ނޭފަތުގައި ހިފަމުން އަނގަޔަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. “ކޮން ވަހެއްތަ ދުވާނީ މަންމަމެންނަކަށް ނުދުވާނެއެވެ ވަހެއް… މިއަދު ހެދީވެސް ދަރިފުޅަށް އެންމެ މީރު ވައްތަރުގެ ކާއެއްޗެހި” މޫނުމަތީގައި ސުވާލުމާރކެއް ޖަހައިގެން ހުރެ ހައްވާ ބުންޏެވެ. އެހެން ބުނިތާ އިރުކޮޅެއް ވެސް ނުވެ ޒާޔާ އޯކަށް ދެމެންފެށިއެވެ. އަދި އަރައިގެން އައި ނަގޫރޯޅިއެއްހެން ބާރު ބާރަށް އޭނާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދުއްވައިގަތެވެ..

ދުވެފައި ގޮސް ފާޚާނާއަށް ވަން ޒާޔާއަށް ހޮޑުލެވުނެވެ.. ފާހަނައަށް ވަދެވެންދެން ކެތްކުރެވުނީ ވެސް ކިރިޔާއެވެ.. މިއީ މިހާރަކަށް އައިސް ޒާޔާއަށް ވަރަށް ގިނައިން ވާ ކަމެކެވެ. ނުބައި ވަސް ދުވަން ވަކި ކަމެއް ނޯވޭއެވެ. ބޮލަށް ތަދުވެފައި ހޮޑުލެވޭލެއް ވެސް ވަރަށް ގިނައެވެ. އާދަޔާ ޙިލާފަށް ލުއިކާނާ އާ ހުތް އެއްޗިހި ކާހިތްވެސްވެއެވެ.. މީގެ ކުރިން މި ކަމާއި މެދު ޒާޔާގެ ހިތުގައި އޮތީ ޝައްކެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޔަގީންވެއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ޒާޔާއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އެކަން ވީގޮތެވެ. ކުއްލިއަކަށް އެއްޗެއް ހަނދާން ވެގެން ޒާޔާ ދުއްވައިގަތީ ހައްވާއާއި ފަވާޒްގެ ކޮޓަރިއަށެވެ.

79

48 Comments

 1. Ayaan

  August 28, 2019 at 9:11 am

  Wow….. Vrh reethi mi part… And Song ves Vrh reethi… Ekam kon raagakah kiyanee

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:24 am

   Thanks Ayaan?? the song was made specially 4 u??song ge raagu faharaku neygi dhaane… It’s tum Hi ho song frm aashiqui 2… Mi raagah Mimmi song liyefa innanee… But ok vaane ayaange amilla raageh beynun Kiriyas….

  • Ayaan

   August 28, 2019 at 10:33 am

   Mi story Vrh reethi…. And I bet the writer is more beautiful from the inside and outside…. Exepting My request about the song.. Working so hard to perfect it has proved my words.. So I wanted to say that I can’t stop imagining how u would look like… I can’t stop imagining how lucky the person who u love will be… ??

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:58 am

   Awwwwn that’s so sweet of u?????????? Mimmi vrh ufaa vejje ayaange comment kiyaalaafa? thi jehunee ayaan aa bahdhalu kohlanthaa…

  • Ayaan

   August 28, 2019 at 11:11 am

   Bahdhalu nukohfeeyaa Ayaan Mimmi menge geyah ves dhaanan ?

  • Ayaan

   August 28, 2019 at 11:12 am

   Mimmi ge real name akee koba?

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 11:23 am

   Ayaan ah Mimmi vx rangalhah neygey Dhn kihinehtha geyah Annanee???? Mimmige aslu namakee Reema..

  • Ayaan

   August 28, 2019 at 11:26 am

   Such a beautiful name REEMA….. I’m sure you use insta or fb…. I can find where u live in an instant… ??

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 11:45 am

   Yeah I use insta but not fb??Alheyy hoadhaaba… It’s a bet… All the bst??

 2. Ayaan

  August 28, 2019 at 9:13 am

  Me first dhw… ????

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:25 am

   Yayyy u first???

 3. Ayaan

  August 28, 2019 at 9:15 am

  Kon iraku next part?? ??

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:26 am

   Vry soon

 4. Aly

  August 28, 2019 at 9:16 am

  Mimmiiiiii Vrh reethi…..

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:19 am

   Awwwwn thanks Aly??

 5. Aly

  August 28, 2019 at 9:20 am

  Not you…. I’m not talking about u…. I haven’t even seen u…. I’m just talking about the story… Sorry

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:27 am

   Hehe that’s ok??

 6. Ayaan

  August 28, 2019 at 9:22 am

  Hahahahaha…. Its k Aly …. But have to say u r like felicity smoke… ??

 7. Aly

  August 28, 2019 at 9:23 am

  Eyo kaaku?? ??

  • Ayaan

   August 28, 2019 at 9:35 am

   I thought u watched DC series…

  • Aly

   August 28, 2019 at 9:36 am

   Yeah… Ekam wanted to hear it frm u

 8. Ayaan

  August 28, 2019 at 9:27 am

  Arrow balanna engeyne… Flash beliyas… Eyna ves ulheyny hama thigothah double meaning negey gothah vaahaka dhakkany… And she will also be having a hard time explaining… ??

  • Aly

   August 28, 2019 at 9:31 am

   Missed you besty…LYSM ????

  • Ayaan

   August 28, 2019 at 9:32 am

   Luv U 2 Alysha…. ??

 9. Aly

  August 28, 2019 at 9:29 am

  Ohhhhhhh… ??

 10. ????

  August 28, 2019 at 9:40 am

  Mimmi Vrh reethi stry..??.. Picture kihinei tha lany?? ??

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:17 am

   Mimmi akah vx Neyge amilla akah levunee???

 11. 1+2=0

  August 28, 2019 at 9:42 am

  Vrh reethi….Mimmi ge made song eh tha???

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 10:18 am

   Thanks?? Yeah I made it specially 4 ayaan??

 12. Ayaan

  August 28, 2019 at 10:25 am

  Awww… Thanks Mimmi… ? ?

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 11:14 am

   Welcum?

 13. Sher_07

  August 28, 2019 at 10:29 am

  Varah reeethi

 14. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 28, 2019 at 10:31 am

  Obi mi part darla lysm❤️❤️❤️❤️❤️

 15. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 28, 2019 at 11:18 am

  Good job Mimmi7 proud of you bestie ❤️❤️❤️❤️remember Anything is possible when you have the right people there to support you???????❤️❤️

 16. Mimmi7

  August 28, 2019 at 11:20 am

  Salaam all readers here’s the 10th prt??hope u guyz lyk it… n as u all know mi partga Mimmi innaane amilla song eh liyefa…. Raagakee “tum Hi ho” from the film aashiqui 2… Mee Mimmi alah liyunu amilla song eh Ummeedhu kuran enmenah vx kamudhaane kamah… N also I would lyk to thank Shadha, sher_07,
  cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️, Maiha, n fazleen for helpin me make the song so perfectly…. I wouldn’t have been able to make this song without u guyz???Lysm

 17. Ayaan

  August 28, 2019 at 11:37 am

  Sorry for being so flirty.. That was a bet…. But still mean what I said… Not the flirty part…

 18. Cute heart ❤️❤️❤️❤️❤️

  August 28, 2019 at 11:44 am

  Awwww ur wlcm darla ??❤️??

 19. Ashra

  August 28, 2019 at 11:46 am

  Mi part v salhi.. When is the next part??? ??????❤️❤️????❣️?

 20. Nayyikko?

  August 28, 2019 at 11:49 am

  Wowowo❣️ bestoo… Vrh reethi mi vaahaka keep it up?☺️❣️

  • Mimmi7

   August 28, 2019 at 11:52 am

   Thank u loabikolhaa ❤️❤️LYSM darlin

 21. Yerkko

  August 28, 2019 at 10:48 pm

  Vrh reethi mi part ves… When next part???

 22. Mimmi7

  August 28, 2019 at 11:31 pm

  Thanks yerkko??nxt prt mihaaru on the way…

 23. jiji

  August 29, 2019 at 6:03 am

  Mimmi amilla song eh dhw…Habeys..Nd mi part vx v v rythi..dhn kihineh baa dhw vaany mimmi..so curious..ly???❤❤❤?????????

  • Mimmi7

   August 29, 2019 at 1:49 pm

   Thanks a lot jiji??Ya amilla song eh… Vrh undhagulun hedhee ? let’s wait n see what happens ?? love u more❣️❣️?

 24. .....

  August 29, 2019 at 11:34 am

  Propose kurany mithaagatha???unbelievable ???????

 25. ....

  August 29, 2019 at 11:43 am

  Boahalaaku ??

 26. .....

  August 29, 2019 at 11:43 am

  OMG????

 27. ??

  August 29, 2019 at 11:47 am

  Meetha dhemeehun maafolhuvaa thanakee.. Boahalaaku ??

Comments are closed.