Author: kayashandy

18

ކުރު ވާހަކަ- ހިތުގެ ފުންމިނުން..

ހިތުގެ ފުންމިނުން..   އުދަރެސް މަތިން ފެންނަމުންދާ ރަތާއި އޮރެންޖު ކުލައިގެ ވިލާތަކުން ފަޒާ ޒީނަތްތެރި ކޮށްލާފައިވަނި ކުރެހުންތެރިން މޮޔަކޮށްލާހާ ފުރިހަމަކޮށެވެ. ކޮންމެ ކުރެހުންތެރިއެއްގެ ފިހިން އެކުލަތައް ފަވާލަން ބޭނުންވާނެއެވެ. ވަށައިގެންވާ ފެހިގަސްތަކުން...

107

ކަކުނި 25

ކުއްލިއަކަށްު އެތަނުގައި އޮތް ގަބުރުގެ އަތް ކައިޝާގެ ފައިގައި ހިފާލީ ގުޑާ ނުލެވޭހާ ބާރަށެވެ. ކައިިޝާ ކަރުބުޑުން ހަޅޭއްލަވާގަތް އިރު އެކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވިގެން ދިޔައެވެ. ދޮރުހުޅުވާލާފައި ވަތް އީތަން ހުރީ ހުއްޓުން...

78

ކަކުނި 24

“އެއީ ތެދެއްތަ ދަރިފުޅާ..ގަބުރެއް ލައްގައިގެންނޯ އުޅެނީ..” ގެއަށް ވަދެގެން އައި ކައިޝާއަށް ބަލާލަމުން ހުސްނާ ބުނެލި ވާހަކަ އީތަންއަށް އިވުނެވެ. ސައިކަލު ސްޓާޓް ކޮށްލަމުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް މިސްރާބު ހުރި އިރު އެހިތަށް...

55

ކަކުނި 23

“އަލްހަމްދުލިﷲ..މި ބަލާވެރިކަމުން ތި ދެކުދިން ސަލާމަތް ވެއްޖެ..ބާއްޖަވެރި މުސްތަޤުބަލަކަށް އެދެން..ބޭބެގެ ދުޢާ ވަނީ ތި ދެކުދިންނާއެކު..” އަލިބެގެ މޫނުމަތި ވަނި އުޖާލާވެފައެވެ. އެތަނުގައި ތިބި ގިނަބައެއްގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން ވީނަމަވެސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް...

75

ކަކުނި 22

އެއަޑުގައި ހުރި ބާރަކުން އެރަށުގައިވާހާ ރުއްގަހެއް މުލުން ލުހިގެން މައްޗަށް އަރައިގެން ގޮސް ތިރިއަށް ފައިބައިގަތީ ނާމާން ގޮތަކަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ކަނޑުގެ އަޑިން ފޮނުގަނޑެއް ކައްކާލުމަށްފަހުު ބޮޑު ކަކުނި ބައިގަނޑެއް އެރަށުގެ...

56

ކަކަުނި 21

އެވަގުތު އެގޮތް މިގޮތަށް އެނބުރެމުން ތިރިއަށް ވެއްޓެމުންދާ ކައިޝާފެނުނެވެ. އީތަން އިހުނަށްވުރެ ބާރު ސްޕީޑްގައި ތިރިއަށް ދިޔައެވެ. މުޅިހަށިގަނޑުގައިު އަލިފާން ރޯވެފައިވާއިރު ދެލޯވަނީ ދިއްލިފައެވެ. އީތަން ހުށިޔާރުކަމާއެކީ ގޮސް ކައިޝާ ހިފަހައްޓާފައި މައްޗަށް...

65

ކަކުނި 20

ފުރާނައެއް ނެތް ރަައުލްގެ ހަށިގަނޑު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޒިއަދަން އޭނަގެ އަތް ނެގީ ރައުލްގެ ގޮހޮރުވެސް ބޭރަށް  ދަމައިގަންނަމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ޒިއަދަން އެތަނުން ގެއްލިގެން ދިޔައީ އެކަކުނިތަކަށް އަމުރެއް ކުރަމުންނެވެ. ޒިއަދަންގެ ފިޔަވަޅުތަށް...

58

ކަކުނި 19

މަންމާ…!!” މާދުރުން އިވުނީ ބަރު ފިރިހެން އަޑެކެވެ. އެވަގުތު އެދިމާއަށް ދުވެފައި އަންނަމުންދާ ޒިއަދަން ފެނި އިތަން ހާސްވިއިރު ހުސްނާ އެއްފަހަރު ޒިއަދަންގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން އަނެއްފަހަރު އީތަންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ޒިއަދަން...

59

ކަކުނި 18

އެވަގުތު ލިބުނު ޝޮކަކުން މަޖުދާގެ ނޭވާވެސް ތާށިވިކަހަލައެވެ. ކައިޝާގެ އަނގައި ދެފަރާތުން ރަތް ކުލައެއް ފޭދެމުން ދިޔައިރު ދެލޮލުގެ ކަޅިވަނީ ހުދުކުލައިގައެވެ. މަޖުދާ ދެފައި ތަޅުވަމުން ދިޔައީ ނޭވާ ހާސްވަމުންދާތީވެއެވެ. ކަޅިމައްޗަށް އަރަމުންދާ...

43

ކަކުނި 17

މިއަދު ގައިބާރު ދޫވެ ބަލިކަށިވެފައި ވިޔަސް އެމިހަކީ އެއްއިރެއްގައި ބާރުގަދަ ފަހުލަވާނެކެވެ. އެކަނިމާއެކަނި އެތައް ދުޝަމަނުން ތަކެއް އަންދާލި ރަސްކަލެކެވެ. އެއީ އިބްޒާގެ ފިރިމިހާ ޒައްނާރޫރެވެ. ” އަހަރެން ބެނުން ހުސްނާއާ ބައްދަލުކޮށް...

51

ކަކުނި 16

ކުއްލިއަކަށް އެކޮޓަރިތެރެ ރަތް ކުލައިން ދިއްލިގެން ދިޔައެވެ. އީތަން ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. ރޭނގަޑެއްފަދަ އަނދިރިކަމަކުން ކަޅުވެފައިވާ މޫނެއްގެ ވެރި އަންހެނަކު އެކޮޓަރީގެ މެދުގައި ހުއްޓެވެ. ހުދު ފަށުވިކޮޅެއްފަދަ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރެމުންދިޔައިރު ...

47

ކަކުނި 15

” އީތަން!..” ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން ކައިޝާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ގޮވާލީ އީތަންއަށެވެ. ކަނު އަނދިރިކަމުން ތަނެއް ދޮރެއް ވަކިނުވާއިރު ބިރުން މީހާ ތުރުތުރުލަމުން ދިޔައެވެ. ކައިޝާ ދުވެފައި އެއަނދިރި ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ބޭރަށް...

51

ކަކުނި 14

މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އެމީހަކު އެކޮޓަރިއަށް ވަދެގެންއައި ވަރަކަށް އެމީހާގެ ސިފަޔަށް ބަދަލު އަންނަމުން ދިޔައެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުތައް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައި އޮތް ކައިޝާ ހެޔަށް ގޮތްވެގެން ދިޔައެވެ. މެރެމުން ދިޔަ...

80

ކަކުނި13

  ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ދެތިން މީހަކު އީތަން އޮތް ވޯޑުގައި ހަރަކާތް ތެރިވަމުންދިޔައެވެ. ކައިރީގައި ހުސްނާ އާ މަޖުދާ ތިބި އިރު ހައްމާދު ހުރީ އިތުރު ޕޮލިހަކާ ވާހަކަދައްކަން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައެވެ....

136

ކަކުނި 12

ވިދުވަރެއްހާ ހަލުވި މިނެއްގައި އީތަން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު އީތަން ދިޔަ ހިސާބުން އަލިފާންކަނި ބުރަމުންދިޔައެވެ. ޒިއަދަން ރުޅިވެރިމާއެކު އީތަންއަށް ބަލާލިއެވެ. އެދެލޮލުން ދުން އަރަމުންދާއިރު ގައިން ފައިބަމުންދާ ލޮނދިތަކުން އަލިފާންގަނޑު އިތުރަށް...