Author: kayashandy

"kayashandy" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ April މަހުގެ 02 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "kayashandy" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 59 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 1905 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 2
ރޭންކް:
1,792 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
46

ކަކުނި 18

އެވަގުތު ލިބުނު ޝޮކަކުން މަޖުދާގެ ނޭވާވެސް ތާށިވިކަހަލައެވެ. ކައިޝާގެ އަނގައި...

41

ކަކުނި 17

މިއަދު ގައިބާރު ދޫވެ ބަލިކަށިވެފައި ވިޔަސް އެމިހަކީ އެއްއިރެއްގައި ބާރުގަދަ...

50

ކަކުނި 16

ކުއްލިއަކަށް އެކޮޓަރިތެރެ ރަތް ކުލައިން ދިއްލިގެން ދިޔައެވެ. އީތަން ފަހަތް...

46

ކަކުނި 15

” އީތަން!..” ދެލޯ ހުޅުވާލަމުން ކައިޝާ އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ގޮވާލީ...

50

ކަކުނި 14

މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އެމީހަކު އެކޮޓަރިއަށް ވަދެގެންއައި ވަރަކަށް އެމީހާގެ ސިފަޔަށް...

79

ކަކުނި13

  ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ފުލުހުންގެ ދެތިން މީހަކު އީތަން އޮތް...

134

ކަކުނި 12

ވިދުވަރެއްހާ ހަލުވި މިނެއްގައި އީތަން މައްޗަށް އަރައިގެން ދިޔައިރު އީތަން...

68

ކަކުނި 11

“ދަރިފުޅާ މިގަޑިގައި ކީއްކުރަން…މިއީ ހާދަ ދަންގަޑިއެކޭ..” ނިދިއަޑަކުން މަޖުދާ ބުނެލީ...

64

ކަކުނި 10

އީތަންއަށް މަގުމަތިން އެއްވެސް މީހަކު ނުފެނުނެވެ. ނަމަވެސް އެގޭ ދޮރުބުޑުގައި...