Author: kayashandy

"kayashandy" އެސްފިޔައަށް ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ April މަހުގެ 02 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. "kayashandy" ވަނީ އެސްފިޔައަށް ޖުމްލަ 66 ވާހަކަ/އެޕިސޯޑް ހުށައަޅާފައެވެ. މިވާހަކަތަކަށް ޖުމްލަ 2392 ކޮމެންޓް ލިބިފައިވެއެވެ.
Level 3
ރޭންކް:
2,222 ޕޮއިންޓް:
ބެޖްތައް
1K Visits
3K Visits
100 Login
500 Login
100 Comments
500 Comments
1K Comments
10 Stories
100 Stories
500 Stories
77

ކަކުނި 25

ކުއްލިއަކަށްު އެތަނުގައި އޮތް ގަބުރުގެ އަތް ކައިޝާގެ ފައިގައި ހިފާލީ...

78

ކަކުނި 24

“އެއީ ތެދެއްތަ ދަރިފުޅާ..ގަބުރެއް ލައްގައިގެންނޯ އުޅެނީ..” ގެއަށް ވަދެގެން އައި...

55

ކަކުނި 23

“އަލްހަމްދުލިﷲ..މި ބަލާވެރިކަމުން ތި ދެކުދިން ސަލާމަތް ވެއްޖެ..ބާއްޖަވެރި މުސްތަޤުބަލަކަށް އެދެން..ބޭބެގެ...

75

ކަކުނި 22

އެއަޑުގައި ހުރި ބާރަކުން އެރަށުގައިވާހާ ރުއްގަހެއް މުލުން ލުހިގެން މައްޗަށް...

56

ކަކަުނި 21

އެވަގުތު އެގޮތް މިގޮތަށް އެނބުރެމުން ތިރިއަށް ވެއްޓެމުންދާ ކައިޝާފެނުނެވެ. އީތަން...

65

ކަކުނި 20

ފުރާނައެއް ނެތް ރަައުލްގެ ހަށިގަނޑު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލުމަށްފަހު ޒިއަދަން އޭނަގެ...

58

ކަކުނި 19

މަންމާ…!!” މާދުރުން އިވުނީ ބަރު ފިރިހެން އަޑެކެވެ. އެވަގުތު އެދިމާއަށް...

59

ކަކުނި 18

އެވަގުތު ލިބުނު ޝޮކަކުން މަޖުދާގެ ނޭވާވެސް ތާށިވިކަހަލައެވެ. ކައިޝާގެ އަނގައި...

43

ކަކުނި 17

މިއަދު ގައިބާރު ދޫވެ ބަލިކަށިވެފައި ވިޔަސް އެމިހަކީ އެއްއިރެއްގައި ބާރުގަދަ...