Author: Ishh

3

ލޯބިވެވުނީ 5

މައިހާ ޝަހީދާގައިގައި ބައްދާލަމުން ދަނީ އޭ ބުނެ ނިކުތުމުން ލިޔާން ވެސް މައިހާގެ ފަހަތުން ނިކުތެވެ. “ހިނގާފަ ދާން ބޭނުމީ”ލިޔާން ކާރާ ދިމާއަށް ދިޔުމުން މައިހާ ބުނެލިއެވެ.ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ގަބޫލުނުކުރެވޭ ގޮތަކަށެވެ.”އެހެން...

6

ލޯބިވެވުނީ 4

ލިޔާންއަށް މައިހާފެނުނު ވަގުތު ރޭގެ ހާދިސާގެ މަތިން ހަނދާންވިއެވެ.މައިހާ އޭނައަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އިރު މައިހާގެ މޫނު މަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުގެ މާނަ ލިޔާންއަށް ނަގައިނުގަނެވުނެވެ. އެވަގުތަކީ ޝަހީދާއާއި ރަޝީދު ވެސް...

4

ލޯބިވެވުނީ 3

ފިހާރައަކުން އަތް ގުޅުވައިގެން ނިކުތް ޖޯޑަކަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން މައިހާއިނެވެ.އެމީހުން ގޮސް ޕާކްކޮއްފައި އޮތް ކާރަކަށް އެރިއެވެ. “ޔާން ފޮލޯ ދެޓް ކާރ”މައިހާ އެހެން ބުނުމުން ލިޔާން މައިހާއަށް ބަލާލީ ކިހިނެއްވީހޭ އަހާގޮތަކަށެވެ.”އަވަސް”މައިހާ...

6

ލޯބިވެވުނީ 2

އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ލިޔާން ވަރުބަލި ގޮތަކަށް ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ.އެދުގައި އަތް ހިންގާލަމުން ފޯނުނަނގާ ގަޑި ބަލާލިއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ.އޭނަ އޮފީހަށް ދާގަޑި ޖެހެނީއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތައްޔާރުވެގެން ލިޔާން ސިޑިން ފޭބިއިރު އޭނަގެ...

20

ލޯބިވެވުނީ 1

އެނދުގައި ފޯނާ ކުޅެން އޮތް ލިޔާންއަށް ދޮރާ ދިމާއަށް ބަލާލެވުނީ ޓަކި ޖެހުމެއްވެސް ނެތި ލިވްޔާ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންނެވެ.”ލިވީ ޓަކިޖަހަން ނޭނގޭތަ”ލިޔާން އެނދުގައި އިށީންނަމުން އަހާލިއެވެ.”ޓަކި ޖަހާ ވާހިކައެއް ނޫނޭ ދޮންބޭ،ދޮންތި އައިސް...

7

އިޝްނާ(ޓްރެއިލާ)

ފައިހާ ގޮވަގޮވާ ހުއްޓާ އައިހަމް ބަހެއް ބުނުމެއް ނެތި ގޮސް ގެއަށް ވަނެވެ.އައިހަމް އަޅާވެސް ނުލާ ދިއުމުން ފައިހާގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.އައި ރުޅީގައި ފައިހާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ...

18

ތިޔަ ނޫން އެހެން ހިތެއް ނޭދެމޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްއިން ނުކުތް އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެތަށް ބައެއްގެ ލޯ އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ.މަޑު ނޫ ކުލައިގެ ހެދުމަކާ އެކު ކަޅު ސްކްނީއެއްގައި ހުރި އިރު ޅޫލާފަތި ހަށިގަނޑާ ދިގު އިސްކޮޅާ ނުހަނު...

12

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 132

ޔުއާން ގާތު ނިދާށޭ ބުނި އަލޫކްއަށް ޔުއާންއަށް ވުރެ ކުރިން ނިދުނެވެ.ޔުއާން އަލޫކް ނިދުމުުން އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ޔުއާން އަށް ތެދުވަން މަޖުބޫރުވީ އަލޫކްްއޭނައަށް ގޮވުމުންނެވެ.”ތެދުވޭ”ޔުއާންގެ ގައި މައްޗަށް...

12

ލޯބިވަން 6

އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.އެހެން ދުވަސްތަކެކޭއެއް ގޮތަށް ނީރާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ދިހަ މިނެޓް ކުރިން އޮފީހަށް އައެވެ. ނީރާ ހަމަ ގޮޑީގައި ހަމަޖެހިލިތަނާ ދެންތިބި މުއައްޒަފުން ކޮޅަށް ތެދުވިތަން ފެނި ނީރާ ވެސް...

8

ލޯބިވަން 5

ނިދިފައޮތް އަވްނީއަށް ހޭލެވުނު އިރު ކުރިން އެތާ ތިބި މީހުން ނެތެވެ.އަވްނީ އެންމެ ހައިރާންވީ ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެހެން އޭނަ އިން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފަހުރުމުންނެވެ. އަވްނީ ނިކުންނަށް ދިޔަގަޑީ އޭނައަށް އޭނަގެ ފޯނުފެނުމުން...

9

ލޯބިވަން 4

ނީރާ އަވަސް އަވަހަށް ހުޅުވުނު ދޮރުން ނިކުތެވެ.ޒީވާން ނީރާގެ ފަހަތުން ނިކުމެފައި ވެސް އެބުރި ވަނީ އެނަގެ ބައްޕަ ގާތަށް ދާން ޖެހޭތީއެވެ. ****** އޮފީސް ނިއްމާލާފައި ނިކުތް އަވްނީ ޓެކްސީއެއް ލިބޭތޯ...

6

ލޯބިވަން 3

އަވްޔަން ނީރާގެ އެންމެ ބަހަކަށް ވެސް ދޫނުރެއެވެ.ނީރާ ބުނާ ކޮންމެ ބަހަކަށް ރައްދުދެނީ ނީރާ އިތުރަށް ރުޅި އަންނަ ގޮތަކަށެވެ. “އަހަންނަށް މިއަދު އެންމެ މަޖާވީ ނީ ހަވީރު ވެއްޓުނުއިރު…އޭނަ މުޅި ގަމީސް...

12

ލޯބިވަން 2

“ނީ ކިހިނެތްވެގެންތަ ތި އުޅެނީ”ނާއިޝް ނީރާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދޮންބޭ”ނީރާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވެވުނީ ނާއިޝް ބަލާލިގޮތުންނެވެ. ޒީވާން ނާއިޝް ގާތު ދަނީކަމަށް ބުނެ ދިއުމުން ޒީކް ވެސް ޒީވާންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.އިރުއޮއްސެން...

14

ލޯބިވަން

އޮރެންޖުކުލައިގެ ދޯދިތަކުން އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް މަރުހަބާކި ވަގުތު އެ ރީތި މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ޒީކްއަށް ހުރެވުނެވެ.ދެއަތުން ރެއިލިންގގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ފަން ދިގު މުށި އިސްތަށިގަނޑު ޖެހެމުން...

ލޯބިވަން
1

ލޯބިވަން

އޮރެންގު ކުލައިގެ ދޯދި ތަކުން އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް މަރުހަބާކި ވަގުތު އެރީތި މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ޒީކް އަށް ހުރެވުނެވެ. ދެއަތުން ރެއިލިންގައި ހިފަހަށްޓައިގެން ހުރިއިރު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް މުށި ފަން...

4

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 12

ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އެހެން ދުުުވަސްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހަވީރު ވެސް ޔުއާން އާއި ކިއާރާ ހަވީތު ދިޔައީ ކިއާރާ އުޅޭ ގެ ކައިރީ ހުންނަ ޕާކަށެވެ. “އާން މިރޭ ބޭބެ އަދެއޭ”ކުއްލަކަށް...