Author: Ishh

7

އިޝްނާ(ޓްރެއިލާ)

ފައިހާ ގޮވަގޮވާ ހުއްޓާ އައިހަމް ބަހެއް ބުނުމެއް ނެތި ގޮސް ގެއަށް ވަނެވެ.އައިހަމް އަޅާވެސް ނުލާ ދިއުމުން ފައިހާގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއް ނޫނެވެ.އައި ރުޅީގައި ފައިހާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތީ...

18

ތިޔަ ނޫން އެހެން ހިތެއް ނޭދެމޭ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާރޕޯޓްއިން ނުކުތް އަންހެން ކުއްޖާއަށް އެތަށް ބައެއްގެ ލޯ އަމާޒުވަމުން ދިޔައެވެ.މަޑު ނޫ ކުލައިގެ ހެދުމަކާ އެކު ކަޅު ސްކްނީއެއްގައި ހުރި އިރު ޅޫލާފަތި ހަށިގަނޑާ ދިގު އިސްކޮޅާ ނުހަނު...

11

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 132

ޔުއާން ގާތު ނިދާށޭ ބުނި އަލޫކްއަށް ޔުއާންއަށް ވުރެ ކުރިން ނިދުނެވެ.ޔުއާން އަލޫކް ނިދުމުުން އޭނަގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ޔުއާން އަށް ތެދުވަން މަޖުބޫރުވީ އަލޫކްްއޭނައަށް ގޮވުމުންނެވެ.”ތެދުވޭ”ޔުއާންގެ ގައި މައްޗަށް...

12

ލޯބިވަން 6

އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.އެހެން ދުވަސްތަކެކޭއެއް ގޮތަށް ނީރާ ގަޑި ޖެހުމުގެ ދިހަ މިނެޓް ކުރިން އޮފީހަށް އައެވެ. ނީރާ ހަމަ ގޮޑީގައި ހަމަޖެހިލިތަނާ ދެންތިބި މުއައްޒަފުން ކޮޅަށް ތެދުވިތަން ފެނި ނީރާ ވެސް...

8

ލޯބިވަން 5

ނިދިފައޮތް އަވްނީއަށް ހޭލެވުނު އިރު ކުރިން އެތާ ތިބި މީހުން ނެތެވެ.އަވްނީ އެންމެ ހައިރާންވީ ބޭރަށް ނުކުމެވޭނެހެން އޭނަ އިން ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާފަހުރުމުންނެވެ. އަވްނީ ނިކުންނަށް ދިޔަގަޑީ އޭނައަށް އޭނަގެ ފޯނުފެނުމުން...

9

ލޯބިވަން 4

ނީރާ އަވަސް އަވަހަށް ހުޅުވުނު ދޮރުން ނިކުތެވެ.ޒީވާން ނީރާގެ ފަހަތުން ނިކުމެފައި ވެސް އެބުރި ވަނީ އެނަގެ ބައްޕަ ގާތަށް ދާން ޖެހޭތީއެވެ. ****** އޮފީސް ނިއްމާލާފައި ނިކުތް އަވްނީ ޓެކްސީއެއް ލިބޭތޯ...

6

ލޯބިވަން 3

އަވްޔަން ނީރާގެ އެންމެ ބަހަކަށް ވެސް ދޫނުރެއެވެ.ނީރާ ބުނާ ކޮންމެ ބަހަކަށް ރައްދުދެނީ ނީރާ އިތުރަށް ރުޅި އަންނަ ގޮތަކަށެވެ. “އަހަންނަށް މިއަދު އެންމެ މަޖާވީ ނީ ހަވީރު ވެއްޓުނުއިރު…އޭނަ މުޅި ގަމީސް...

12

ލޯބިވަން 2

“ނީ ކިހިނެތްވެގެންތަ ތި އުޅެނީ”ނާއިޝް ނީރާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދޮންބޭ”ނީރާގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވެވުނީ ނާއިޝް ބަލާލިގޮތުންނެވެ. ޒީވާން ނާއިޝް ގާތު ދަނީކަމަށް ބުނެ ދިއުމުން ޒީކް ވެސް ޒީވާންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.އިރުއޮއްސެން...

14

ލޯބިވަން

އޮރެންޖުކުލައިގެ ދޯދިތަކުން އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް މަރުހަބާކި ވަގުތު އެ ރީތި މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ޒީކްއަށް ހުރެވުނެވެ.ދެއަތުން ރެއިލިންގގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރިއިރު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް ފަން ދިގު މުށި އިސްތަށިގަނޑު ޖެހެމުން...

ލޯބިވަން
1

ލޯބިވަން

އޮރެންގު ކުލައިގެ ދޯދި ތަކުން އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް މަރުހަބާކި ވަގުތު އެރީތި މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ޒީކް އަށް ހުރެވުނެވެ. ދެއަތުން ރެއިލިންގައި ހިފަހަށްޓައިގެން ހުރިއިރު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް މުށި ފަން...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 12

ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އެހެން ދުުުވަސްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހަވީރު ވެސް ޔުއާން އާއި ކިއާރާ ހަވީތު ދިޔައީ ކިއާރާ އުޅޭ ގެ ކައިރީ ހުންނަ ޕާކަށެވެ. “އާން މިރޭ ބޭބެ އަދެއޭ”ކުއްލަކަށް...

51

ލޯބިވަން

ލާމިހް ލާމިހް އަކީ އެއާއިލާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ.އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގައި ބައްޕަ މަރުވުމުން އާއިލާގެ ކުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ ލާމިހްއެވެ.ގްރޭޑް ދުހައެއް ނިއްމުމަށް ފަހު ލާމިހް އެކިއޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ...

7

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 11

ސަނާ ކާރަށް އަރާ ހަމަޖެހުމުން ޔުއާން ކާރުދުއްވާލިއެވެ.އެދެމެދު އެއްވެސް ވިހިމޭންކަމުން ދެމީހުންނަށްވެސް އުދަގޫވަމުންދިޔައެވެ. “އާން…އާންއަށް އެނގޭތަ ކިއާރާ ކުރިން މިބުނީ ޔޫނޯ ވަޓްއައިމީން ރައިޓް”ސަނާ ބުނެލީ ޔުއާންއަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ސަނާ ކުރި ސުވާލުން...

15

ޒީން

ފުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ނޭނގޭ އިހްސާސްތަކެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.އަހަރެންގެ ދަތުރު އެރެހެށްޓަން އައިސްތިބި ރަހަމަތްތެރީން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުޖޮށްގެން ތިއްބެވެ.ކުއްލިއަކަށް އައިސް ކުރިމައްޗަށް އެހުއްޓުނީ ކައިޝަންއެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން...

12

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 10

އޭރޭގެ ވަގުތެވެ.ބޭރަށް ނުކުތް އަލޫކްގެ ފިޔަވަޅުތަށް ގަނޑުވީ އެގޭ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި ޓެކްސީއިން ފޭބި ސަނާ ފެނިފައެވެ.ކަކުލާ ހަމައަށް ހުރި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ޓައިޓްއެއްގައި ހުރިއިރު ސަނާ ރީތިކަން...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 9

“އައި އެމް ޝުއާ މިހާރު ކިއާއަށް ކިއާގެ ޕާސްޓް ބޯއީ ފްރެންޑް މަތިން ހަނދާންނެއްތޭނެކަން…..ޔާ އަހަރެން ކިއާގެ ފޭކް ބާއްޑޭވެސް ފާހަގަކުރަންވިއްޔާ”ކިއާރާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުރިމައްޗަށް ކާރު މަޑުކުރަމުން އަލޫކް ބުނެލިއެވެ. “ބައި...