Author: Ishh

ލޯބިވަން
1

ލޯބިވަން

އޮރެންގު ކުލައިގެ ދޯދި ތަކުން އިރު ދުނިޔެ މައްޗަށް މަރުހަބާކި ވަގުތު އެރީތި މަންޒަރަށް ގެއްލިފައި ޒީކް އަށް ހުރެވުނެވެ. ދެއަތުން ރެއިލިންގައި ހިފަހަށްޓައިގެން ހުރިއިރު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތް މުށި ފަން...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 12

ހަތަރު އަހަރު ކުރިން އެހެން ދުުުވަސްތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަދު ހަވީރު ވެސް ޔުއާން އާއި ކިއާރާ ހަވީތު ދިޔައީ ކިއާރާ އުޅޭ ގެ ކައިރީ ހުންނަ ޕާކަށެވެ. “އާން މިރޭ ބޭބެ އަދެއޭ”ކުއްލަކަށް...

51

ލޯބިވަން

ލާމިހް ލާމިހް އަކީ އެއާއިލާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ފިރިހެން ކުއްޖާއެވެ.އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގައި ބައްޕަ މަރުވުމުން އާއިލާގެ ކުރިހާ ކަމެއް ބަލަހައްޓަނީ ލާމިހްއެވެ.ގްރޭޑް ދުހައެއް ނިއްމުމަށް ފަހު ލާމިހް އެކިއޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ...

6

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 11

ސަނާ ކާރަށް އަރާ ހަމަޖެހުމުން ޔުއާން ކާރުދުއްވާލިއެވެ.އެދެމެދު އެއްވެސް ވިހިމޭންކަމުން ދެމީހުންނަށްވެސް އުދަގޫވަމުންދިޔައެވެ. “އާން…އާންއަށް އެނގޭތަ ކިއާރާ ކުރިން މިބުނީ ޔޫނޯ ވަޓްއައިމީން ރައިޓް”ސަނާ ބުނެލީ ޔުއާންއަށް ބަލާލަމުންނެވެ. ސަނާ ކުރި ސުވާލުން...

12

ޒީން

ފުރާ ވަގުތު ކައިރިވަމުންދިޔަ ވަރަކަށް އަހަރެންގެ ހިތަށް ނޭނގޭ އިހްސާސްތަކެއް ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ.އަހަރެންގެ ދަތުރު އެރެހެށްޓަން އައިސްތިބި ރަހަމަތްތެރީން ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި މަޑުޖޮށްގެން ތިއްބެވެ.ކުއްލިއަކަށް އައިސް ކުރިމައްޗަށް އެހުއްޓުނީ ކައިޝަންއެވެ. އަހަރެން ފެނުމުން...

12

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 10

އޭރޭގެ ވަގުތެވެ.ބޭރަށް ނުކުތް އަލޫކްގެ ފިޔަވަޅުތަށް ގަނޑުވީ އެގޭ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި ޓެކްސީއިން ފޭބި ސަނާ ފެނިފައެވެ.ކަކުލާ ހަމައަށް ހުރި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ޓައިޓްއެއްގައި ހުރިއިރު ސަނާ ރީތިކަން...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 9

“އައި އެމް ޝުއާ މިހާރު ކިއާއަށް ކިއާގެ ޕާސްޓް ބޯއީ ފްރެންޑް މަތިން ހަނދާންނެއްތޭނެކަން…..ޔާ އަހަރެން ކިއާގެ ފޭކް ބާއްޑޭވެސް ފާހަގަކުރަންވިއްޔާ”ކިއާރާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުރިމައްޗަށް ކާރު މަޑުކުރަމުން އަލޫކް ބުނެލިއެވެ. “ބައި...

5

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 8

ޔުއާން ކިއާރާ އަޅައިގެން ހުރި ޝޯލްގައި ނެއްޓެން ކައިރިވެފަ ހުރި ޕިން ރަގަޅަށް ޖަހާލުމަށްފަހު ދުރުވެލިއެވެ.ކިއާރާއަށް ޔުއާން އޭނައާ ދުރުވިކަމުގެ އިހްސާސްވުމާއެކު ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ”ޔުއާން ބަލަން ހުރިގޮތާ އޭނައަށް ޖަންތަށް ކުރެވުނުގޮތުން...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 7

ޔުއާން ތެދުވިތަނުން ސަނާއަށް އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ އެކުރަތްޕެވެ.ވަގުތުން ތެދުވެ ޔުއާންގެ ހަށިގަނޑުގައި ސަނާ ބައްދައިގަތީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. “ކިހިނެއްވީ ސަނާ”ސަނާ އޭނަގެ ހަށިގަނޑާ ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ޔުއާން އެހިއެވެ.”ނޫން ޔުއާން އެ...

6

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 6

“މި ކިއާއަށް ގިފްޓަކަށް ދޭންވެގެން….އަމް މިއަދަކީ ކިއާގެ އުފަންދުވަހޭ” އަލޫކް ގަތް ލަދުން އަވަސް އަވަހަށް ވާހަކައެއް ހަދާލިއެވެ. ޔުއާންއަށް އެވަގުތު ގަބޫލުނުކުރެވިފައި އަލޫކްއަށް ބަލާލެވުނެވެ.އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނަގެ ތުންފަތްމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް...

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 5

ކޮޓަރިއަށް ވަން ކިއާރާގެ ލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ ރުޅިވެރިކަމެވެ.ޔުއާން އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް ވާތަން ބަލަން އޭނައެއް ނުހުންނާނެއެވެ.ޔުއާން ކޮންމެ ގޮތަކުން ވެސް ވާނީ ހަމައެކަނި އޭނަގެ މީހަކަށެވެ. އޭގެ އަނެއް ދުވަހެވެ.ހެނދުނު...

10

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 4

އަލޫކް ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރި ކިއާރާ ފެނި ސަނާ ގެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ.ކިއާރާ އެހުރި މަގާމުގައި އޭނަ އަށް ހުރެވޭނެނަމައޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. “ހާއި މީޓް މައި ގާލް ކިއާރާ”އަލޫކް އެހެން...

10

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 2

އެރޭގެ ވަގުތެވެ.ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ސަނާ ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ އަލޫކްމެން ގެއަށް ދިއުމަށެވެ.ރޯޔަލް ގުރީން ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ކުލައިގެ ޓައިޓްގަ ހުރި އިރު ސަނާ ވަރަށް ރީއްޗެވެ.ކަޅެ ފަން...

4

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔެމަތި އަލިކޮށްލިެެވެ.ހެނދުނު ވަގުތު ޖެހޭ ފިނި ރޯޅިން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބެއެވެ. އެވަގުތު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް އިން ނުކުތް ޒުވާނާ އަށް އެތަށް ބައެއްގެ...