Author: Ishh

10

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 2

އެރޭގެ ވަގުތެވެ.ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ހުރެ ސަނާ ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ އަލޫކްމެން ގެއަށް ދިއުމަށެވެ.ރޯޔަލް ގުރީން ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ކުލައިގެ ޓައިޓްގަ ހުރި އިރު ސަނާ ވަރަށް ރީއްޗެވެ.ކަޅެ ފަން...

4

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ

އިރު އޭގެ ވާޖިބް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ދުނިޔެމަތި އަލިކޮށްލިެެވެ.ހެނދުނު ވަގުތު ޖެހޭ ފިނި ރޯޅިން ހިތަށް ފިނިކަން ލިބެއެވެ. އެވަގުތު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ އެރައިވަލް އިން ނުކުތް ޒުވާނާ އަށް އެތަށް ބައެއްގެ...