އެނދުގައި ފޯނާ ކުޅެން އޮތް ލިޔާންއަށް ދޮރާ ދިމާއަށް ބަލާލެވުނީ ޓަކި ޖެހުމެއްވެސް ނެތި ލިވްޔާ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމުންނެވެ.”ލިވީ ޓަކިޖަހަން ނޭނގޭތަ”ލިޔާން އެނދުގައި އިށީންނަމުން އަހާލިއެވެ.”ޓަކި ޖަހާ ވާހިކައެއް ނޫނޭ ދޮންބޭ،ދޮންތި އައިސް އެބަހުއްޓޭ”ލިވްޔާ އެހެން ބުނުމުން ލިޔާންއަށް ކޮޅަށް ތެދުވެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮށްގެން ހުރެެެއެވެ.”އައި ނޯ ރައިޓް ދެ އަހަރު ފަހުންވިއްޔާ ދޮންތި އެއައީ މަންމަ ބުނި ދޮންބެ ކިއިރީ ތިރިއަށް އަންނާށޭ ދޮންތި ވެސް އެބައިން”ލިވަޔާ އެހެން ބުނެ ދިޔުމުން ލިޔާން ލިވްޔާގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ.
ސިޑިން ފޭބި ލިޔާން ފުންނޭވާއެއް ދޫކުރީ ހަމަގެހިލުމިގެ ގުތުންނެވެ.ލިވްޔާ މައިހާގެ ގާތުގައި އިން އިރު ޝަހީދާ މައިހާގެ އަނެތް ފަރާތުގައި އިނެވެ.
“މިއައީ ނޫން ލިޔާން”ލިޔާން މައިހާގެ ކުރިމައްޗަށް ވާ ގޮތަށް އިިށީނުމުން ލިއާންގެ މަންމަ ޝަހީދާ ބުންޏެވެ.
މއިހާ އެވަގުތު ލިޔާންއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނުމުން ލިޔާން ވެސް މައިހާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނެވެ.މައިހާގެ ހިނިތުންވުން އެތަށް ދުވަހެއް ފަހުން ފެނުމުން ލިޔާންއަށް ނޭނގޭ އުފާވެރިކަމެއް ލިބުނެވެ.
“ދޮންތި ދެން މިގޭގަ ހުންނަށް ވީ ނޫން އޭރުން ލިވީ އެހާ ފޫއްސެއްވެސް ނުވާނެ”ލިވްޔާ ޅަކުއްޖެއްހެން ބުނެލިއެވެ.”އެއީ ތެދެއް މައިހާ ދައްތައަށް ވެސް ފެންނަނީ މައިހާ މިގެއަށް ބަދަލުވާން މިހާރު އަންހެން ކުދިން އެކަނި އުޅޭކަށް ވެސް ނުވާނެ”ޝަހީދާ ބުނެލިއެވެ.
ލިޔާން އިނީ މައިހާގެ ޖަވާބެއްގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.”ނޫނޭ ދައްތާ އެގެ ދޫކޮށްފަ އާންނާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން އެގޭގަ އަހަރެންގެ ހުރިހާ ހަނދާންތަކެއްވަނީ”މައިހާ ހިނިތުންވަމުން ބުނެލިއެވެ.
އެއީ ވެސް ތެދެކެވެ.އެއީ މައިހާ ދުނިޔެއަށް އުފަންވީއިރުން ފެށިގެން އުޅޭގެއެވެ.އޭނަގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ހުރިހާ ހަނދާން ތަކެއް ވެސް ވަނީ އެގޭގައެވެ.
“އެކަމަކު ވެސް މައިހާ އެކަނި އުޅޭތީ”ޝަހީދާ ބުނެލިއެވެ.”އެ ރަގަޅު ވާނެ ރައްޓެހި ކުއްޖެއްގެ ކޮއްކޮ ކިޔަވަން ފެށޭތަނުން އަންނާނެ ދެން މި އަންނަ އަހަރުތެރޭ މެރީ ކުރަން މިއުޅެނީ”މަެިހާ ބުނެލޮއެވެ.
އެވަގުތު ލިޔާންއަށް މައިހާއަށް ގަބޫލުނުކުރެވިފައި ބަލާލެވުނެވެ.މިހެން ކަން ވެގެންނުވާނެއެވެ.އޭނަގެ ހިތުގައި ހަތް އަހަރު ވަންދެން ފޮރުވައިގެން ހުރި ލޯބި އެހިތުގެ ރާނީ ގާތު ނުބުނެވެނީސް އެ ހިތުގެ ރާނީ އެހެން މިހެއްގެ ހައްގަކަށް ވާތަން ބަލަން އޭނައަށް ނުހުރެވޭނެއެވެ.
ލިޔާންއަށް ހިޔާލުތަކުން ނިކުމެވެވުނީ ޝަހީދާ ކާންއަންނަށް ބުނުމުންނެވެ. ކެއުމުގެ ތެރޭގައި އެކި ވާހަކަތަށް ކުރިއަށް ދިޔައިރު ލިޔާބް ވަނީ އޭނަގެ ދުނިޔެއަކަށް ގެއްލިފައެވެ.
ކައިގެން މައިހާ ގެއަށް ދާން ނިކުތް ވަގުތު ލިޔާން ދިޔައީ ބެލްކަންޏަށެވެ.ލިޔާންއަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް އެގޭ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި ކާރު ފެނުނެވެ.މައިހާ ހިނިތުންވެފައި އެކާރަށް އެރި ވަގުތު ލިޔާންއަށް ހީވީ އޭނަގަ ހިތަށް މީހަކު ހޫނު ފެން އެއްޗެއް އޮއްސާލިހެނެވެ.
އެނދުގައި އިން ލިޔާންގެ ހަނދާނަށް އައީ މީގެ ފަސް އަހަރުގެ ހަނދާންތަކެކެވެ.
ފަސް އަހަރު ކުރި
******
ލިޔާން ސުކޫލް ނިއްމާލާފައި އަވަސް އަވަހަށް ދިޔައީ މައިހާމެން ގެއަށެވެ.ލިޔާން ވަން އިރު މައިހާ ސިޓިން ރޫމްގައި ޓީވީ ބަލަންއިނެވެ.
“މިއަދު ކޮލެޖަށް ނުދަންތަ”މައިހާގެ ގާތުގައި އިށީންނަމުން ލިޔާން އަހާލިއެވެ.ލިޔާން ކުއްލިއަކަށް އިށީނުމުން މައިހާ ސިއްސިއިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް މައިހާ އެކަން ލިޔާންއަށް ދައްކާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.
“އާ މިއަދު ކުލާސް ކެނަސަލްވީ”މައިހާ ޓީވީއަށް ނަޒަރު ހުއްޓުވަމުން ބުނެލިއެވެ.އެވަގުތު ލިޔާން މައިހާއަށް ވަރަށް ފުންކޮށް ބަލާލިއެވެ.
ކަޅުކަންގަދަ ބޮޑު ދެލޯ ޓީވީއަށް ހުއްޓާފައި ހުރިއިރު ފިޔާތޮށި ތުނި ތުންފަތުގައި ހިނިތުންވުމެއްވިއެވެ.ދިގު ފަން އިސްތަށިގަނޑު ފަހަތަށް ދޫކޮށްފައި އޮތްއިރު މައިހާ ވަރަށް ރީއްޗެވެ.
މާ ގަދައަށް ލިޔާން ބަލާހެން ހީވާތީ މައިހާ ލިޔާންއަށް ބަލާފައި ބުމަހިއްލާލީ ކިހިނެތްވީހޭ އަހާ ގޮތަކަށެވެ.
“ހެޕީ ބާއްޑޭ”އެ ވަގުތު ލިޔާން އޭނަގެ ޖީބައިން ކަރުގަ އަޅާ ފަށެއް ނަގާ މައިހާއަށް ދެމުން ބުނެލިއެވެ.މައިހާ ތެންކިޔުއޭ ބުނެ އެ ކަރުގައެޅިއެވެ.”ދެން މި ނުނަގާނަށް ކަރަކުން މިއީ ޔާން މައިއަށް ދިން ފުރަތަމަ ގިފްޓް”މައިހާ ކަރުގައި އޮރް ފަށުގައި ހިފަމުން ބުނެލިއެވެ.ލިޔާން ހިމިތުންވެލިއެވެ.
ޢެވަގުތު މައިހާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.”ކިހިނެތްވީ”ލިޔާން މައިހާއާ ވީ ފަރާތަށް އެބުރެމުން އަހާލިއެވެ.”ޔާން ހަނދާން އެބަހުރި މީ މައިގެ
ބާއްޑޭކަން އެކަމް ކިން ހަދާނެތްނެތް”މައިހާ ބުނެލިއެވެ.
“ކިން؟ކޮން ކިންއެއް”ލިޔާން އަހާލިއެވެ.”އަދި ނުބުނަންދޯ ޔާން ކައިރީގައެއް ކިން އެއީ މައިގެ ބޯއީފްރެންޑް”މައިހާ އެހެން ބުނުމުން ލިޔާންއަށް މައިހާއަށް ބަލާލެވުނީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ.
“މައި ވިލް ޔޫ ބީ މައި ގާލްފްރެންޑް،ޔަގީނުން ވެސް ޔާން ހުންނާނެ މައިގެ ބާއްޑޭ ހަނދާން”ލިޔާން މަޖާކަށް ހަދާފައި އަހާލިއެވެ.އޭނަގެ ހިތުގެ އެދުމެވެ.
“ހަހަހަ ވަރަށް މަޖާ އެކަމަކު މައްސަލައަކީ ޔާން މައިއަށް ވުރެ ކުޑަވުން އެހެން ނޫންނަމަ އޯކޭ”އެހެން ބުނެ މައިހާ ހޭން ފެށުމުން ލިޔާން ވެސް ހިލިއެވެ.އެކަމް ހޭން ބޭނުން ވެގެން ނޫނެވެ.މައިހާގެ އެބަސް ތަކުން އޭނަގެ ހިތަށް ކުރި އަސަރު އެގޭނީ އޭނައަށެވެ.
******
“ހަމައެކަނި އަހަރެންގެ މައްސަލައަކީ އަހަރެން މައިހާއަށް ވުރެ އެއް އަހަރާ ހަތަރު މަހާ ވިހި ދުވަހަށް ވުރެ ކުޑަވުންތަ”ބޮލުގައި އަތް ހިންގާލަމުން ލިޔާންއަށް އަހާލެވުނެވެ.
-ނުނިމޭ-

113

22 Comments

 1. Lamko

  October 28, 2019 at 2:57 pm

  Wooow mi story varah reethi….ekamu mistakes thah dhen anna part eh gai rangalhu kohllaa thi….cant wait for nxt part

 2. Lamko

  October 28, 2019 at 2:58 pm

  Me first dhw

 3. އސހކސކސނއހއުސޖސސ

  October 28, 2019 at 3:13 pm

  ދެން ފަހަރަކުން ރަނގަޅު ކޮށްލާތި! .”.ބާއްޑޭ އެއް ނޫން. “ބާރތް ޑޭ

 4. K-POP FANGIRL💜💚💜💚

  October 28, 2019 at 3:15 pm

  Me second to comment for the first time…….varah salhi mi story ge feshun……keep up your good work👍👍👍👍👍…….aslu mi story kiyan mi aadhevunee background pic ga in TZUYU ge sababun….. Nxt part avahah UP kohladhehchey…..❤️💙💚💛💜

  • K-POP FANGIRL💜💚💜💚

   October 28, 2019 at 3:16 pm

   Oh srry…..me third now☺️

 5. ❤️

  October 28, 2019 at 5:21 pm

  Aslu ves kpop fangirl i ah ves hama ehn ve mivaahaka mi kiyunee..i really like juii

  • K-POP FANGIRL💜💚💜💚

   October 28, 2019 at 7:28 pm

   Haha…..asluves ey…

 6. Kylie

  October 28, 2019 at 6:52 pm

  Hama habeys Mi part..👍👍👍….. But kudhi kudhi mistakes eba huri…… Kuriah oi bai ga mistakes thah rangalhu koh lahchey…😉😉😉….. Waiting fr nxt…… Ly Ishh…. ❤️❤️❤️

 7. Nash

  October 28, 2019 at 7:18 pm

  V. Reethi mi part. Exam dhen part dhigu kolaathi. 🙂🙂🙂good night and happy dreams.

 8. Naulyyyy

  October 29, 2019 at 7:42 pm

  Wow mi part vss hama vrh reethi…..when is next part❤❤❤❤

  • Lamko

   October 30, 2019 at 1:06 pm

   Heey naulyy r u frm bodufolhudhoo

  • Anonymous

   October 30, 2019 at 6:44 pm

   Keeh kuran thi ahanee eyna kaaree….mashah ingey eyna akee bodufolhudhoo meeheh….

 9. Unnie

  October 29, 2019 at 8:07 pm

  If twiceTzuyu in the cover is maiha??

  • Ishh

   October 29, 2019 at 8:41 pm

   Unnie just imagine Tzuyu is maihaa

 10. Ishh

  October 29, 2019 at 8:45 pm

  Thanks everyone for your support.
  I will try my best to correct the mistakes in the next chapter.
  Luv u all
  Thanks
  Next part will be uploaded soon.

 11. K-POP FANGIRL💜💚💜💚

  October 29, 2019 at 9:09 pm

  Ishh you kpop fan eh tha??? If you are plz reply me…..💜💛❤️💙💚

  • Ishh

   October 29, 2019 at 9:23 pm

   Yea I’m kinda
   Why?

  • KPOP FANGIRL💜💚💜💚

   November 3, 2019 at 5:51 pm

   Just because ishh ge story thakuge background pic ah kpop idols ge pics laafa huryma…

 12. Ishh

  October 29, 2019 at 9:28 pm

  Guys I really don’t know what’s happening
  Yesterday I have submitted part 2 and today afternoon I have submitted part 3 but I don’t know why esfiya is not uploading the stories.
  It’s not not my fault ok

  • 😈EVIL😈

   May 6, 2020 at 1:40 am

   Yhh it’s not ur fault ishh 🖤🖤

 13. Naulyyyy

  October 30, 2019 at 12:52 pm

  do u use hangouts…….

 14. 😈EVIL😈

  May 6, 2020 at 1:38 am

  Ishhh mi part vrh Reethi but mistakes thankolheh gina Ekm vx v reethi 🖤🖤🖤 next part reethi vaane kmh unmeedhu kuran 🖤

Comments are closed.