Author: ishaadam

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 2
0

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 2

“މި ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ ހިފައިގެން އަހަރެން ގާތަށް އަންނަން ކަލެޔަށް ކެރުނީތީ އަހަރެން އަޖާއިބު ވެއްޖެ” މުހްސިންގެ ބާރު އަޑުން އެންމެން ސިއްސުވާލި އެވެ. “ކަލެޔަށް އެބަ އިންގޭތަ ތި ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެށް؟ ތި ކިޔާނުކިޔާ ސާފުވާހެން ކިޔާބަލަ” “އަޅުގަނޑު މި ވާހަކައިގެ ތެދުދޮގު ބަލައިފިން. އިށްޔަ ބަނދަރު ކުރި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އަޅުގަނޑަށް ޙަބަރު ދިން ގޮތުގައި ކުރީގެ ގަވަރްނަރ އާއި ވަށްތަރު މީހެށް އެބޯޓުން މިރަށަށް ފޭބި” އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އަދަބްވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މުހުސިން ގެ މޫނު މަތިންފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ. ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ނިއްކުރިއަށް އަރަމުންދިޔަ ރޫތަށް އިތުރު ވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާ ދަތުރުކުރި ބޯޓު އަލިފާންރޯވެ އަޑި އަށް ދިޔަފަހުން މިހާރު އަހަރަކަށް ވުރެވެސް ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އޭގެން ދަތުރުކުރި އެންމެން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިކަންޔަޤީން ކުރަން އެންމެ ވަރުގަދަ މަސައްކަތެށް ކުރީ މުހުސިނުއެވެ. ވެރިކަމާ މުދަލާ ހެދި   މުހުސިން ހުންނަނީ މާ ވަރެކެވެ. “ތިބުނަނީ އަހަރެންގެ ބޭބެ ދުނިޔޭގަ އެބަހުށްޓޭތަ”؟ މުހުސިން ޔަޤީންނުވެފަ އަނެއްކާވެސް އަހާލި އެވެ. “ތިޔައީ މަކަރުވެރި އެށްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ސާބިތުވާނެ” އައިޝާ ތުންފިށްތާލާފައި ލައިގެންހުރި ހެދުމުގެ އަރިމަތީ ހިފާ ދަމާލިއެވެ. ލާނާ އިނީ ކުޑަދޮރު ކައިރީ އިން ބޮޑު ގޮނޑި އެއްގައި އިށީންދެލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރު ހުށްޓިފައި ހުރީ އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓަށެވެ. ފެހިކުލަިގެ ހިތް ދަމައި ގަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ވިޔެލާފައި ވާމި ކާޕެޓުގެ މެދުގައި ވަނީ މާޓުކުރިއެކެވެ. ޓުކުރިފުރާ ލެވިފައި ވަނީ ރީތި މާތަކަންނެވެ. ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ލެދަރ ބޫޓުގެ ކޮޅުން ކާޕެޓުގައިވާ މަލެށްގެ ފިޔަ ތަކުގައި ފައި ހާކާލަ ހާކާލާ އިން  ލާނާ އިނީ ހިޔާލަކަށް ގެށްލިފަ އެވެ. އަލީ ވަހީދު ލާނާގެ ކައިރިއަށް އަންނަތަން ނުފެނުނީ އެހެންވެ އެވެ. އަލީ ވަހީދު އައިސް ލާނާ އާއި ވަރަށް ގާތަށް ހުށްޓުމުން ސިހިފައި ލާނާ ފުންމައިގެން ތެދުވީ ކުޑިކުށްޖަކު ކަމެށް ކުރަނިކޮށް ގޮވާލުމުން ސިހޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަނދިރި ކުލަ ކުަލިއިގެ ހެދުމަކީ ލާނާ އަޅާ ހެދުމެވެ. ހެދުންތަށް ކިތަށްމެބާ ކަމުގާ ވިޔަސް ލާނާ އެކަމަކާ ފަރުވާލެށް ނުބަހަށްޓަ އެވެ. ލާނާ އަކީ ދުނިޔަވީ ރީތި ކަމާ އުޅޭ ކުއްޖެށް ނޫނެވެ. މަޑުމައިތިރި އޯގާތެރި ލާނާ އަކީ ރީތީގެ ރާނީ އެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ރީތިކަން އަންނަނީ މީހާގެ އަޙްލާގުންކަން ލާނާ ދަނެއެވެ. ކަޅު ކުލަ އަކަށްވުރެން ގަދަ މުށިކުލައިގެ ދިގު ބުޅި އިސްތަށި ގަނޑު ވަނީ ރީތި ކޮށް އަށްސާލާފަ އެވެ. ފިރިހެނުން ހިތްކިޔާ ގޮތްގޮތަށް ހުރުމަކީ ލާނާ ރުހޭކަމެށް ނޫނެވެ. މި ފަދަ ކަމެށް ކުރިމަތި ވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކާ ލާނާ ވަރަށް ދުރުވެއެވެ. އުފާވެރި މިޒާޖެއްގެ ލާނާ އެންމެނާ ކުރިމަތިލަނީ ހިނިތުންވެ ހުރެއެވެ. މި ރަށުގެ ގިނަ މީހުންދެކޭ ގޮތުގައި ލާނާ މިޒާޖާ ސޫރައަށް އަދި...

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 1
1

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 1

“ސާހިބް ކަމަނާ! ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަވަހާރަ އެއްނުވޭ”. ލާނާ އަށް އަލީ ވަހީދު އާއި ދިމާ އަށް ބަލަން ހުރެވުނީ ކަޅިވެސް ޖަހާލަން ނޭންގިފަ އެވެ. ވަކީލު އެ ބުނި އެއްޗެށް އަޑު އިވުނީ  ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ޔަޤީން ވެއެވެ. ވަކީލަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން ލާނާ ރަނގަޅަށް ދަނެ އެވެ. ނޫނީ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި އަންބި ކަންބަލުންގެ ކަންތަކާ ބޯގޮވީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. “އަޅުގަނޑަށް އިންގޭ މި ޙަބަރަކީ ތި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށް ވެގެންދާނެ ޙަބަރެށް ކަން” އަލީ ވަހީދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެވެ. “އެންމެ ބޮޑަށް ސާހިބް ކަމަނާ އަށް” ލާނާ އަށް ބަލާ ލަމުން އަލީ ވަހީދު ބުނެލި އެވެ. އެހެންމީ ހެއްގެ ފަރާތުން މި ވާހަކަ އިވުނު ނަމަ ލާނާ ވަގުތުން މިވާހަކަތަށް ހުށްޓުވީ ހެވެ. އެކަމަކު އަލީ ވަހީދު އަކީ ކަންތަށް ހޯދާ ބަލާ މީހެކެވެ. މި އާއިލާ އަށް ޙިދުމަތް ކުރާތާ 10 އަހަރަށް ވުރެންވެސް ގިނަވެފާ ވުމުން އޭނާގެ ބަސް ދޮގުކުރުމަކީ ލާނާ އަށް ފަސޭހަކަމެށް ނޫނެވެ. ހާށްސަކޮށް ލާނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވި ފަހުން މުޅި ވިޔަފާރި ބަލަހަށްޓާ އާންމްދަނީ އިތުރުކޮށް ހަދާފާ ވާނީ އަލީ ވަހީދު އެވެ. ލާނާ ގެ ފިރިމީހާގެ ކޮއްކޮ މުނީރު އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝާ ވެސް އަލީ ވަހީދު އަށް ބަލަން ހުރީ ޔަޤީން ނުވެފައެވެ. މުނީރު އާއި އައިޝާ އަށް ދެކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ. މި ދެ ފިރިހެން ކުދިންވެސް ވަނީ ވަރަށް ތުއްތު އިރު އެމެރިކާ  ގެ ބޯޑިންގު ސްކޫލަކަށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. މިކުދިން ގެ ގާތަށް އަހަރަކު އެށް ދުވަހު ޒިޔާރަށް ކޮށްލަ އެވެ. މުށްސަންދިން ގެ އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ދިއުމާ ފައިސާއިން އެކި ކަންކަން ކުރުމަކީ އާދަ އެކެވެ. މި ދިރިއުޅުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ހުރިހާ ކަމެށް މި ވެރިންނާ ދުރުކުރުވަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދަރިންވެސް ހިމެނެ އެވެ.