Author: ishaadam

0

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 6

ހަމްޒާ ގެ އަތުގައި ކޮންމެސް އެއްޗެއްއޮތެވެ. ލާނާ މަޑުޖެލީ އެއީ ކޯންޗެއްތޯ ބަލާލާށެވެ. ލާނާ އަށް ހަމްޒާ އާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލެވުނެވެ. ހަމްޒާގެ އަތުގައި އޮތީ ލާނާ ގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ ލޮކެޓެކެވެ. “އެތަށް މަހެއް ވަންދެކަށް އަހަރެން މި ޔައް ބަލަން އޮތިން. އަހަންނަށް ލާނާ ކޮބާކަމެއް ނޭންގުނަސް ނުފެނުނަސް އަހަރެން އަބަދުވެސް ޔަޤީންކުރަން ތީ އަހަރެންގެ މީ ހެއްކަމަށް” ހަމްޒާ މިހެންބުނެފަ އަތުގަ އޮތް ލޮކެޓް ޖީބައްލިއެވެ. “ކިހިނެއްތީތި ހޯދީ؟ ލާނާް ޢައް ބުނެވުނީ ވައި އަޑުންނެވެ. “އަހަންނަން މީތި ދިނީ ލާނާ އެއްނު، އަހަރެން އިންޑިޔާ އަށް ފުރި ދުވަހު، ހަންދާން ވޭތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނީ ލާނާ ގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެއެވެ. ލާނާ އަށް ހަންދާން އާ ވެއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހު ހަމްޒާ އުޅުނީ ވަރަށް އަވަދިނެތިއެވެ. ފުރައިގެންދެވޭތީ ހަމްޒާ ހުރީ ފިސާރި އުފާވެފައެވެ. ހަމްޒާ ކިތައްމެ ގޯސް ނަމަވެސް ފުރަން އުޅޭތީ ލާނާ ދެރަވިއެވެ. ހަމްޒާ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އަބަދުވެސް އޮވެއެވެ. ހަމްޒާ އަށް ހަދިޔާ އަކަށް މި ލޮކެޓް ދިނުމުން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައި ހުރި ހަމްޒާ އަވަސް އަރުވާލާފާ   ވަރަށް ރީތި ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެ ލާނާ ގެ ނިއްކުރިޔަށް ބޮސް ދިނީ ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށެވެ. “އަހަރެން ދުޢާ ކޮއްދޭނަން ހެޔޮ ހާލުގައި ލެއްވުންއެދި” ލާނާ މިހެން ބުނުމުން “އަހަރެންގެ މަށްޗައް ތި ދުޢާ ތަށް ބޭކާރު ނުކޮއްލާ” ހަމްޒާ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ހެވިފަ ބުނެލިއެވެ. “ލާނާ ގެ ދުޢާ ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ސަލާމަތްވީ”ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ އައް މީ ހަމްޒާ ކަން ޔަގީންވިއެވެ. ހަމްޒާ އޭ ކިޔާ ގޮވާލެވުނީ އިހްތިޔާރަކު ނޫނެވެ. “އަނެއްކާވެސް ތި އުޅުނީ އަންބުރައި ގަންނަންތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނެލީ ސަމާސާ ރާގަކަށެވެ. އަދި ލާނާ ގެ އަތުގައި ހިފާ ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ. “މިހާރު އަހަރެންގެ ވާހަކަ ޤަބޫލު ކުރަންތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނިއިރު ލާނާ ގެ މޫނުގަ ފިރުމަމުންދިޔައެވެ. “ހަމަ އެކަނި އަހަންނާ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް އިންގޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބުނެބަލަ” އަދިވެސް ލާނާ ގެ ހިތް ނުފުރޭ ކަހަލައެވެ. “މި ވާހާކަ އަލީ ވަހީދުއާއި ޑޮކްޓަރ އައްކިޔާދީ ކިޔާދީ ވެސް ވަރުބަލި ވެއްޖެ” ހަމްޒާ ހުރީ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލާށެވެ. ލާނާ ގެ ކަނާތު ފައިގެ ފަލަމަސް ގަނޑުގެ އެތެރެ ފަޅީގަ އިންނާނީ ލާނާ ގެ އުފަންލަށް. އަދި މޭމަތީގަ އިންނާނެ ކުޑައިރު ވެއްޓިގެން ހަލާކުވި ތަނެއްގަ ލާފަ އިން ލަކުނެއް.” ހަމްޒާ ކިޔާދިނީ ފަރުވާތެރި ކަމާއެކީގައެވެ. “އަދިވެސް ކިޔާދޭންވީތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ ލަދުން އިސްޖަހާލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. “ހަމްޒާގެ މޫނުގެ ބައްޓަން ބަދަލު ވެއްޖެ” ލާނާ މިހެންބުނީ ހަމްޒާގެ މޫނު ގައި އަތް ޖައްސާލަމުންނެވެ. ” މާ ބޮޑަށް ހަމްޒާ ހިކިފަ ތިހުރީ” “ހަމްޒާގެ ހެދުންއެޅުން ވެސް ބަދަލު ވެފައި މި ވަނީ ދޯ” ލާނާ މިހެން ބުނުމުން ހަމްޒާ ލައިގެން ހުރި އެއްޗިއްސައް ބަލާލިއެވެ....

5 ބީރަށްޓެހި ލޯބި
1

5 ބީރަށްޓެހި ލޯބި

“އައިސާފުޅު އޭނަ ދެކުނިންތަ؟ ކުޑައިރުން ފެށިގެން އައިސާފުޅު އޭނަ ދަންނަމެއްނު” ލާނާ އަހާލީ ވަރަށް އުންދަގުލުންނެވެ. ލާނާ ގެ މުޅި އަރުތެރެ އާ އަންގަތެރެ ވަނީ ހިކިފައެވެ. މީންދުވަހަކު ފެންފޮދެއް ނުލިބޭ ފަދައެވެ. “އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސާހިބު” އައިސާފުޅު ބުނީ އުފަލުންނެވެ. ލާނާ ގެ ހިތް ތެޅޭއަޑު އައިސާފުޅަށް ނީވޭނެ ބާއޭ ލާނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަލީ ވަހީދު ކީއްވެބާ ނުސްދަންނަ މީހަކު ގެޔަށް ގެންނަންވީ؟ ލާނާ ސުވާލު ކުރީ އަމެއްލަ ނަފުސާއެވެ. އެހާ އަވަހަށް ޖަވާބު ވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވީ މަރުވެފަ. ލާނާ ގެ ފިކުރު މިހިސާބަށް ދިޔަތަނާ އައިސާފުޅު ލާނާ ގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އަވަހަށް ހިންގަވާ ސާހިބާ. ލާނާ އަށް ބަލަންހުރެ އައިސާފުޅު ބުނެލިއަޑުއިވުނެވެ. އޭރު ލާނާ އަށް ހުރެވުނީ ހުއްޓިގެންކަން އެންގުނީ މި ހިސާބުންނެވެ. “އައިސާފުޅު ދޭ ގަނޑުވަރަށް އަހަރެން ކުޑަކޮއް ހަމަ ޖެހިލައިގެން އެބަދަން” ލާނާ އަނބުރާލީ ލާނާ އުޅޭ ގެޔާ ދިމާލަށެވެ. އައިސާފުޅު އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގަ ދިޔައީ ގަނޑުވަރާ ދިމާލަށެވެ. ލާނާ ގެޔަށް ވަދެ ފާހަނާޔަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލިއެވެ. ލާނާ ގެ ދެ އަތްވެސް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ފުންނޭވާ ތަކެއްލަމުން ކޮޓަރީގެ ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ހުއްޓި ހުރީ މޫނަށް ބަލާށެވެ. ލާނާ ގެ ދިރި އުޅުމަށް އަންނަން މި އުޅޭ ތޫފާންގެ އަސަރު މޫނު މަތިންފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ބޮލުގަ ހުރި ދަތިތަށް ނައްޓަންފެށީ ބޯއޮމާން ކޮއްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ދަތިނަގާ މޭޒުމަތީ ބާއްވާލަމުން ލޯގަނޑަށް ބަލާލީ ހިޔަންޏެއް ހުރިހެން ހީވެގެންނެވެ. ލާނާ ގެ ފަހަތުން އެ ހިޔަނި ކައިރިވީ ލާނާ ގެ ބޮލާ ދިމާލަށެވެ. ކައިރިވުމުން ލާނާ އަރަނީ އެމީހެއްގެ ކޮނޑާ ހަމަޔަށެވެ. ލާނާ ނަގަމުންދިޔަ ދަތި ލާނާ ގެ އަތުން އަތުލާ މޭޒު މަތީ ބޭއްވިއެވެ. ލާނާ ގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށެވެ. ” މީ ހަޤީގަތެއްނޫން. މިހެން ނުވާނެ” ލާނާ އަށް ވައި އަޑުން ބުނެލުވުނެވެ. ލާނާ ހަޅޭ ލަވަންބޭނުންވިއެވެ. ދުވެ ފިލަންވެސް ބޭނުންވިއެވެ އެކަމަކު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރަންނޭންގިފަ ހުރެވުނީއެވެ. އަހަރެންމީ ޖިންނިއެއް ނޫން ލާން” ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. ލާނާ އަށް ވަގުތުން ހަމްޒާ ޔާ ދިމާލަށް އެންބުރިލެވުނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ލާނާ އަށް ލާން އޭ ކިޔާ ގޮވާނީ ހަމަ އެކަނި ހަމްޒާއެވެ. ހަމްޒާ ގެ މޫނަށް އިސްއުފުލާ ބަލާ ލެވުނީ ކިރިޔާއެ ލާނާ ގެ މޫނު މައްޗަށް އަންދިރި ވެގެން އަރިއަޅާލީ އެވެ. ހަމްޒާ ލާނާ ހިފެހެއްޓީ އުންދަގުލަކާ ނުލާއެވެ. ލާނާ ނަގައި ގަނެގެންގެންގޮސް އެންދުގާ ބޭއްވިއެވެ. ލާނާ އަށް ރަންގަޅަށް ހަމްޒާ ބަލާލިއެވެ. ލާނާ ގެ ހަށިގަންޑު ވަނީ ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައެވެ. އެކަމަކު ލާނާ ފެނުމުން ހަމްޒާގެ ހިތުގެ ތެޅުމަށް ބަދަލު އައެވެ. ލާނާ ގެ ރީތި ސޫރަ އެ ހިތުގަ ހަރުލާ ހުރެއެވެ. ލާނާ މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ހަމްޒާގެ ލޮލަށް ބަލަން ލާނާ އަށް އޮވެވުނީއެވެ. ހަމްޒާ ހިނިތުންވެލީ ހަމްޒާ ގެ ލޮލުންފެންނަން ހުރި އަސަރުތަށް ފޮރުވަމުންނެވެ. ޖިންނިންވެސް އިންސާނުންގެ ސިފައިގާ ތިބޭއިރު އަސްލު މީހާޔާ ހާދަ ވައްތަރޭ ލާނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން ހަމްޒާގެ މޫނުގަ އައްޖައްސާލިއެވެ. ހަމްޒާ އަކީ މުޅި އުމުރުގައިވެސް ދަގަނޑު ހާ ވަރުގަދަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނުއް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން އުޅުނަސް ކެއްކުރަން ދަތިމިވަނީ ވެފައެވެ. ހަމްޒާ ބޭނުންވީ ގުދުވެލާ ލާނާ ގެ ހަށި ގަނޑުގެ ހުނު ލިބިގަންނާށެވެ. އެކަމަކު މި ވަގުތަކު ނޫނެވެ. ވަރަށް އަވަހަށެވެ. ހަމްޒާ ތެދުވެ މޭޒު ކައިރީ ހުއްޓިލާ ގޭތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ބޭނުމަކީ ކުރަމުންމުދާ އިހުސާސް ތައް ހުއްޓުވާލުމެވެ. “ތީ ކާކު؟” ލާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “އަހަރެންމީ ކާކުކަން އިންގޭނެ” ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ ތެދުވެ ހިންގައިގަތީ މޭޒާ ދިމާލަށެވެ....

2

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 4

މުސައްލަ ފައްޖަހާ ލުމައްފަހު ތެދުވެ ލާނާ ވަނީ ބަދިގެއަށެވެ. ކުޑަ ގޮތަކަށް ސައި ބޮއެގެން އަވަހަށް ނުކުތީ ލާނާ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްދާ ޔަތީމު ޙާނާ އަށް ދިއުމަށެވެ. މަގުމަތިން ދިމާވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރްޙަބާ ކިޔައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ލާނާ ގެ ހިތަށް ކުރާ އަސަރު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ޔަތީމް ޙާނާ އަށް ދިޔަ އިރު ލާނާ އަތުގަ ހުރި މަދު ރުފިޔާ ކޮޅަކުން ބޭނުން ބައެއް އެއްޗިހި ގަތެވެ. ހަމްޒާޔާ ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅުނުއިރު ލާނާ ބޭނުންގޮތަކަށް ހަރަދު ކުރަން ރުފިޔާ ހަމްޒާ ދީފާ ހުރެއެވެ. ލާނާ އަށް އޭރު މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމަކާ ނޫޅެވެއެވެ. ހަމްޒާ ބޭނުންވަނީ ލާނާ ރީތިކޮއް ހެދުން އަޅުވައިގެން ބޭރުތެރޭ ގެންގުޅޭށެވެ. އަތުގައި ހުރި ކޮތަޅު ބަރުވުމުން ތަންކޮޅު ކޮޅުން ބަހަށްޓަމުން ލާނާ ޔަތީމް ޙާނާ އަށް ވަންނަން އަންނަތަން ބަލަން ތުންދަމާލައިގެން ހުރި ޔަނާލް ފެނުނީ ދޮރުން އެތެރެއަށް ލާނާ ވަތްފަހުންނެވެ. “މި ކޮތަޅުތައް ހާދަބަރޭ! އެއްވެސް މީހަކު ނެއްތަ އެހީ އެއްވެދޭކަށް”؟ ވައްކަޅިން ޔަނާލް އަށް ބަލާލަމުން ލާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “އަހަރެން ތި ކޮތަޅު ގެންގޮސް ދީފާނަން“ ދައްތަ އަހަރުމެން ދޫ ކޮއްލާފަ ދިޔައީމަ ދެންކާކު އެހީވާނީ”؟ ޔަނާލް ސުވާލު ކޮއްލި އެވެ. ޔަނާލް ރުޅި އައިއްސަ ހުރި ސަބަބު ލާނާ އަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކައް އެންގިއްޖެއެވެ. “ކާކު ބުނީ ދައްތަގެ ދޫނި ތައް ދޫކޮއްފަ ދާންއުޅެއޭ“؟ ލާނާ މިހެންބުނީ ޔަނާލް ގެ ބޮލުގަ ފިރުމާލަމުންނެވެ. “ގަވަރްނަރ އަންނަނީ ދައްތަ ބަލަ އޭ ސަރީފާ ދައްތަ ބުނި. އެހެންވެ ދައްތަ ދެކެ ރުޅި އައިއްސަ މި ހުރީ. ދައްތަ ދިޔައީމަ ޔަނާލް ވަރަށް ދެރަވާނެ”ޔަނާލް ލާނާ ގެ މޫނައްބަލަމުން ބުނެލިއެވެ. ހާސްކަން ފޮރުވާލަމުން ލާނާ ހޭންފެށިއެވެ. ވާހަކަ އޮޅުވާލަމުން އަވަހަށް ސައިބޯން ހިންގާށޭ ބުނެލި އިރު ހިތައް އަރަމުންދިޔައީ ސާރީފާ ދައްތަ ކުދިންނަށް ބުނެދޭނީ އެގޮތައްކަންތައް ވިޔަސް ކުދިންދެރަނުވާނެ ކަމަށް ބަލާފަތާއ ޭހިތަށް އަރުވާލިއެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ކަންތައްވުން އެއީ ލާނާ އެއްވެސް ގޮތަކައްބޭނުންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގާ ވިޔަސް ލާނާ ﷲ އަށް ހަމްދުކޮއް އެ ހާލަތަކަށް ހޭނޭނެ ކަންޔަޤީނެވެ. ރޭގަނޑަށް ތަންދެމުން އިރު އޮއްސެންދާ ކަމުގެ ކުލަވަރު އުޑު މަތިން ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ވަރުބަލި ކަމާ އެކު މަޑުހިނގު މެއްގާ ލާނާ ގެޔާ ދިމާލަށް ހިނގަމުންދެއެވެ. ލާނާ ގެ ހިންގުމަށް ހުއްޓުންއެރީ ކުރިމަތިން ދުވެފާ އަންނަ އައިސާފުޅު ފެނިގެންނެވެ. “އައިސާފުޅާ ތިހެން ދުވަނިކޮއް ވެއްޓި އަނިޔާއެއް ވެއްޖިޔާ ކިހާ ދެރަ“ހައިރާން ކަމާ އެކުވެސް ދެރަވެލާފަ ލާނާ ވާހަކަ ދެއްކީ ގަނޑު ވަރުގެ ނޯކަރެއް ކަމުގައިވާ އައިސާ ފުޅާއެވެ. އުމުރުގެ ފަހުބަޔައް އަޅާފައިވާ އައިސާފުޅިކީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. “ސާހިބު ކަމަނާ އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަލީ ވަހީދު ކަމަނާ ކޮބާތޯ އެބައައްސަވާ. ކަމަނާ ގޮވައިގެން އަވަހަށް އައުމަށް އަޅުގަނޑަށް އެންގެވި”.އައިސާފުޅު ހުރީ މާނޭވާލެވިފައެވެ.ނަމަވެސް އެމޫނޫ ވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ. ލޮލުންވަނީ ކަރުނަ ފޭދިލާފައެވެ. ލާނާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުންދިޔަ. ވާން މި އުޅެނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭންގޭ ހާލު ފަޔަށް ބާރުލާ ގަނޑު ވަރާ ދިމާއަށް ހިންގައި ގަތީ ހިތުގެ ފުންމިނުން ދުޢާ ކުރަމަންނެވެ.

3

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 3

ދެރަވެލާފަ ހިނިތުންވެލަމުން އަލީ ވަހީދު އާއި ލާނާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ” ތިމީހާ އަކީ ހަޤީގަތުގަވެސް މަގޭ ފިރިމީހާ ނަމަ މީގެ ކުރިން ނުފެނުނީ ކީށްވެ”؟ އަލީ ވަހީދު އަކީ ކުރު ކޮށް ހިކި ކޮށް ހުންނަ މީހެކެވެ. ލާނާ ސުވާލު ކުރި އިރު ބަލަންހުރީ ސީދާ އަލީ ވަހީދު އަށެވެ. “އޭނާގެ ވާހަކަ ތަކުން ބުނެދިންގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ދިޔަފަހުން ދެދުވަސް ވަންދެކަށް ކަނޑުގައި އޮށްވާ މަސްބޯޓަކުން އޭނާ ނެގިއެވެ. ބޯޓަށް ނެގިއިރު އެށްވެސް ކަމެށް ހަންދާނެށް ނެތެވެ. އަމެށްލަ ނަންވެސް ބުނެދޭން ނޭންގުނެވެ. މީގެ މަސްތަކެށް ކުރިން ހަނދާންތަށް އަނބުރާ ލިބުމުން އަވަހަށް މި ރަށަށް އައުމަށް ދަތުރުފެށީ އެވެ”. “އަމެށްލަ ނަންވެސް ހަނދާންނެތުން މީ އަހަރެން އަޑުއަހާފަ ވާ ވާހަކަ އެށް ނޫން” މުހުސިން ރުޅި ވެރިކަމާ އެކީ ބުނެލިއެވެ. “މީ ހަމަ ވެދާނެ ގޮތެށް. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދެށްކިން މި އާއިލާ އަށް ހުންނަވާ ޑޮކްޓަރ އާއި. މަދުންވިޔަސް ދިމާވާ ގޮތެށް.” އަލީ ވަހީދު މިހެން ބުނުމުން މުހުސިން ގެ ރުޅި އިތުރަށް ގަދަވިއެވެ. “ހާދަ ޝައުގުވެރި ވާހަކަ އެކޭ ދޯ” “ގަވަރނަރ ރަނގަޅަށް ދަންނަ މީހަކު ލަށްވާ ވާހަކަ ނުދަށްކާ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާ ލެވޭ ކަށްނެއް” އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ. “އަލީ ވަހީދް” ލާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތަށް ކޮންޓުރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުންޏެވެ. “އަލީ ވަހީދު ތީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަ އެކަކު. މީ ކަާކުތޯ ބަލާލަ ދިނުމަށް އޭނާގެ ގާތަށް ގޮސް ވާހަކަ ދައްކާލަ ދިނިށްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. މި މީހަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ނޫނަސް މިމީހާ އަށް އަހަރުމެންގެ ފަރާތުން އެށްވެސް ކަހަލަ އެހީއެއް ވެދެވެން އޮތިށްޔާ ވެދީ” “ކަމަނާ ގެ ހެޔޮފުޅުކަން، އަޅުގަނޑަށް ބުނަންކެރޭނެ މި ޒަމާނުގަ ބަޔަކަށް އޮޅުވާލަން އުޅޭ މީހަކަށް ހެޔޮކަމެއް ހެޔޮހިތުން މީހަކު ކޮށްނުދޭނެކަން” އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ. “އާން! މަ ގޭ ފަހަރި ކޮއްކޮ އަކީ ސަލާންޖަހާ މީހުނާ، ގެދޮރުނެއް ކުޑަ ކުދިންނާ މަގުމަތީ އުޅޭ ބުޅާ ތަކަށްވެސް އެންމެ ހެޔޮ އަންހެނާ، މީނާގެ އަތުގަ މީހަކަށް ދީފަ ނުދޭކަށް އެއްޗެށް ނޯންނާނެ” “އެހެންވެގެން އަހަރުމެން ލާނާ އަށް ލާރި ގިނައިން ނުދެނީ، ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ވެސް ލާނާ ގެ ބޮލަށް އެރިލައިގެން ލާރި އަތުލެވޭނެ” މުހުސިން ބުނެލީ ވިހަ ގޮތަކަށެވެ. “ގެ ދޮރުނެށް ކުދިން އަހަންނަށް ވުރެން ބޮޑަށް ލާރި ބޭނުންވޭ، އަހަރެމެންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީ ދެވޭނެ ކިތަށްމެ އެއްޗެށް ނުލިބިފަ އެތިބެނީ” ލާނާ މިހެން ބުނިއިރު އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަނީ ރަތްވެފަ އެވެ. ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފަ ހުރިކަން އެމޫނުން ރަންގަޅަށް ފާޅުވެއެވެ. “ކުރިޔަށް ތިބި އާއިލާގެ ކުދިންތަކަށް ތަރިކަ މުދާ ރައްކާ ކުރންް އަހަންނަށް ޖެހޭ. މުޅި ރަށުގެ ބިކާރީންނަށް ބަހާކަށް ނުޖެހޭ” މުހުސިން އަޅޭ ލަވައި ގަތީ ވަރަށް ހަރުކަށި ކޮށެވެ. މި ވާހަކަތަށް މެދުކަންޑާލީ އަލީ ވަހީދު ގެ ވާހަކަ އިންނެވެ. ” އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދަނީ އޭނާގެ ގާތަށް އާއިލާގެ ޑޮކްޓަރު ގޮވައިގެން ދާން” މި ގަނޑު ވަރުން ނުކުމެގެން ލާނާ އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެށްގަ ދިޔައީ ގަނޑުވަރާ ދުރުގަ ހުރި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ޔަށެވެ. މި ގެ ޔަކީ ވަރަށް ބޮޑަށްބާވެ ހަލާކު ވެފައިވާ ގެ އެކެވެ. މުހުސިނާ އައިޝާ ދެކޭ ގޮތުގައި މި ގެ އަކީ ލާނާ އަށް އެންމެ ފުދޭ ގެ އެކެވެ. މި ގެ އަކީ ގަނޑު ވަރުގެ ބަގީޗާ ބަލަހަށްޓާ މީހާ ހުރި ގެއެވެ. ހަމްދޫން މަރުވުމުން ލާނާ މި ގެޔަށް ބަދަލު ކުރީ އެމީހުން ބުނެގެންނެވެ....

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 2
0

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 2

“މި ތާކުން ތާކު ނުޖެހޭ ވާހަކަ ހިފައިގެން އަހަރެން ގާތަށް އަންނަން ކަލެޔަށް ކެރުނީތީ އަހަރެން އަޖާއިބު ވެއްޖެ” މުހްސިންގެ ބާރު އަޑުން އެންމެން ސިއްސުވާލި އެވެ. “ކަލެޔަށް އެބަ އިންގޭތަ ތި ކިޔޭ ނުކިޔޭ އެށް؟ ތި ކިޔާނުކިޔާ ސާފުވާހެން ކިޔާބަލަ” “އަޅުގަނޑު މި ވާހަކައިގެ ތެދުދޮގު ބަލައިފިން. އިށްޔަ ބަނދަރު ކުރި ބޯޓުގެ ކެޕްޓަން އަޅުގަނޑަށް ޙަބަރު ދިން ގޮތުގައި ކުރީގެ ގަވަރްނަރ އާއި ވަށްތަރު މީހެށް އެބޯޓުން މިރަށަށް ފޭބި” އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔައީ އަދަބްވެރިކަމާ އެކުގައެވެ. މުހުސިން ގެ މޫނު މަތިންފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ. ފަހަރަކަށް ވުރެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ނިއްކުރިއަށް އަރަމުންދިޔަ ރޫތަށް އިތުރު ވަމުން ދިޔައެވެ. ހަމްޒާ ދަތުރުކުރި ބޯޓު އަލިފާންރޯވެ އަޑި އަށް ދިޔަފަހުން މިހާރު އަހަރަކަށް ވުރެވެސް ގިނަވެއްޖެ އެވެ. އޭގެން ދަތުރުކުރި އެންމެން ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. މިކަންޔަޤީން ކުރަން އެންމެ ވަރުގަދަ މަސައްކަތެށް ކުރީ މުހުސިނުއެވެ. ވެރިކަމާ މުދަލާ ހެދި   މުހުސިން ހުންނަނީ މާ ވަރެކެވެ. “ތިބުނަނީ އަހަރެންގެ ބޭބެ ދުނިޔޭގަ އެބަހުށްޓޭތަ”؟ މުހުސިން ޔަޤީންނުވެފަ އަނެއްކާވެސް އަހާލި އެވެ. “ތިޔައީ މަކަރުވެރި އެށްކަން ވަރަށް އަވަހަށް ސާބިތުވާނެ” އައިޝާ ތުންފިށްތާލާފައި ލައިގެންހުރި ހެދުމުގެ އަރިމަތީ ހިފާ ދަމާލިއެވެ. ލާނާ އިނީ ކުޑަދޮރު ކައިރީ އިން ބޮޑު ގޮނޑި އެއްގައި އިށީންދެލައިގެންނެވެ. އޭނާގެ ނަޒަރު ހުށްޓިފައި ހުރީ އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ކާޕެޓަށެވެ. ފެހިކުލަިގެ ހިތް ދަމައި ގަންނަފަދަ ގޮތަކަށް ވިޔެލާފައި ވާމި ކާޕެޓުގެ މެދުގައި ވަނީ މާޓުކުރިއެކެވެ. ޓުކުރިފުރާ ލެވިފައި ވަނީ ރީތި މާތަކަންނެވެ. ބާވެ ހަލާކުވެފައިވާ ލެދަރ ބޫޓުގެ ކޮޅުން ކާޕެޓުގައިވާ މަލެށްގެ ފިޔަ ތަކުގައި ފައި ހާކާލަ ހާކާލާ އިން  ލާނާ އިނީ ހިޔާލަކަށް ގެށްލިފަ އެވެ. އަލީ ވަހީދު ލާނާގެ ކައިރިއަށް އަންނަތަން ނުފެނުނީ އެހެންވެ އެވެ. އަލީ ވަހީދު އައިސް ލާނާ އާއި ވަރަށް ގާތަށް ހުށްޓުމުން ސިހިފައި ލާނާ ފުންމައިގެން ތެދުވީ ކުޑިކުށްޖަކު ކަމެށް ކުރަނިކޮށް ގޮވާލުމުން ސިހޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އަނދިރި ކުލަ ކުަލިއިގެ ހެދުމަކީ ލާނާ އަޅާ ހެދުމެވެ. ހެދުންތަށް ކިތަށްމެބާ ކަމުގާ ވިޔަސް ލާނާ އެކަމަކާ ފަރުވާލެށް ނުބަހަށްޓަ އެވެ. ލާނާ އަކީ ދުނިޔަވީ ރީތި ކަމާ އުޅޭ ކުއްޖެށް ނޫނެވެ. މަޑުމައިތިރި އޯގާތެރި ލާނާ އަކީ ރީތީގެ ރާނީ އެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ރީތިކަން އަންނަނީ މީހާގެ އަޙްލާގުންކަން ލާނާ ދަނެއެވެ. ކަޅު ކުލަ އަކަށްވުރެން ގަދަ މުށިކުލައިގެ ދިގު ބުޅި އިސްތަށި ގަނޑު ވަނީ ރީތި ކޮށް އަށްސާލާފަ އެވެ. ފިރިހެނުން ހިތްކިޔާ ގޮތްގޮތަށް ހުރުމަކީ ލާނާ ރުހޭކަމެށް ނޫނެވެ. މި ފަދަ ކަމެށް ކުރިމަތި ވެއްޖެ ނަމަ އެމީހަކާ ލާނާ ވަރަށް ދުރުވެއެވެ. އުފާވެރި މިޒާޖެއްގެ ލާނާ އެންމެނާ ކުރިމަތިލަނީ ހިނިތުންވެ ހުރެއެވެ. މި ރަށުގެ ގިނަ މީހުންދެކޭ ގޮތުގައި ލާނާ މިޒާޖާ ސޫރައަށް އަދި...

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 1
0

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 1

“ސާހިބް ކަމަނާ! ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން އަވަހާރަ އެއްނުވޭ”. ލާނާ އަށް އަލީ ވަހީދު އާއި ދިމާ އަށް ބަލަން ހުރެވުނީ ކަޅިވެސް ޖަހާލަން ނޭންގިފަ އެވެ. ވަކީލު އެ ބުނި އެއްޗެށް އަޑު އިވުނީ  ރަނގަޅަށް ނޫންކަން ޔަޤީން ވެއެވެ. ވަކީލަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން ލާނާ ރަނގަޅަށް ދަނެ އެވެ. ނޫނީ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރާއި އަންބި ކަންބަލުންގެ ކަންތަކާ ބޯގޮވީ ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. “އަޅުގަނޑަށް އިންގޭ މި ޙަބަރަކީ ތި އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކަކަށް ވެގެންދާނެ ޙަބަރެށް ކަން” އަލީ ވަހީދު ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ އެވެ. “އެންމެ ބޮޑަށް ސާހިބް ކަމަނާ އަށް” ލާނާ އަށް ބަލާ ލަމުން އަލީ ވަހީދު ބުނެލި އެވެ. އެހެންމީ ހެއްގެ ފަރާތުން މި ވާހަކަ އިވުނު ނަމަ ލާނާ ވަގުތުން މިވާހަކަތަށް ހުށްޓުވީ ހެވެ. އެކަމަކު އަލީ ވަހީދު އަކީ ކަންތަށް ހޯދާ ބަލާ މީހެކެވެ. މި އާއިލާ އަށް ޙިދުމަތް ކުރާތާ 10 އަހަރަށް ވުރެންވެސް ގިނަވެފާ ވުމުން އޭނާގެ ބަސް ދޮގުކުރުމަކީ ލާނާ އަށް ފަސޭހަކަމެށް ނޫނެވެ. ހާށްސަކޮށް ލާނާގެ ފިރިމީހާ ނިޔާވި ފަހުން މުޅި ވިޔަފާރި ބަލަހަށްޓާ އާންމްދަނީ އިތުރުކޮށް ހަދާފާ ވާނީ އަލީ ވަހީދު އެވެ. ލާނާ ގެ ފިރިމީހާގެ ކޮއްކޮ މުނީރު އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝާ ވެސް އަލީ ވަހީދު އަށް ބަލަން ހުރީ ޔަޤީން ނުވެފައެވެ. މުނީރު އާއި އައިޝާ އަށް ދެކުދިން ލިބިފައި ވެއެވެ. މި ދެ ފިރިހެން ކުދިންވެސް ވަނީ ވަރަށް ތުއްތު އިރު އެމެރިކާ  ގެ ބޯޑިންގު ސްކޫލަކަށް ފޮނުވާލާފަ އެވެ. މިކުދިން ގެ ގާތަށް އަހަރަކު އެށް ދުވަހު ޒިޔާރަށް ކޮށްލަ އެވެ. މުށްސަންދިން ގެ އެކިއެކި ހަފްލާތަކަށް ދިއުމާ ފައިސާއިން އެކި ކަންކަން ކުރުމަކީ އާދަ އެކެވެ. މި ދިރިއުޅުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ހުރިހާ ކަމެށް މި ވެރިންނާ ދުރުކުރުވަ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދަރިންވެސް ހިމެނެ އެވެ.