Author: ishaadam

11

ހިތި ހަނދާން 10

“މަގޭ ދަރިފުޅަށް ކިހިނެއްވީ؟ އާމިރު މި ސުވާލު މަންމައާއި ކުރިއިރު ވެސް އާމިރުގެ ހިތް ތެޅޭ އަޑުއިވެއެވެ. “ދަރިފުޅު އޮތީ މަރުވެފަ” އައިމިނަ އުންދަގުލުން ބުނެލިއެވެ. އައިމިނަގެ އަޑުއިވުމާއި އެކު އާމިރު އަށް ބާރަށް ރޯންފެށުނެވެ. “ތިހެނެއް ނުވާނެ. އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އަހަރެން ބޭނުން” އާމިރު ރޮމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އާމިރު އިނީ ބަލިމީހުނަށް ޒިޔާރަތް ކުރަން އަންނަ މީހުން ތިބޭ ކޮޓަރީގެ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ދަރިފުޅު މަރުވި ޙަބަރު ލިބުނު ފަހުން މިހާރު ދުވަސް ކޮޅެއްވެއްޖެއެވެ. އެދުވަހު އާމިރުގެ މަންމަ އާމިރުގެ މޫނު މަތީ ވަރަށް ބާރަށް ޖެހިއެވެ. އައިޝާގެ ފަހަތުން ނުކުންނަން ދަމުން ވައި އަޑަކުން އަލީވެސް ބުނެލީ “ތި ކަހަލަ ނުަލަފާ މީހެއްގެ ކިބައިން އުންމީދު ކުރެވޭނީ ވެސް ތިކަހަލަ ނުބައި އަމަލެކެވެ” އާމިރު ވަނީ ހިތާމައިން ހަދާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކު ވެސް އާމިރުގެ ގޭ މީހަކު ހޮސްޕިޓަލަށް އަޔަސް ޑޮކްޓަރު ކައިރިން ނަތާގެ ހާލު އަހާލުމަށް ފަހު ދަނީއެވެ. އާމިރު އަކީ އެތާ އިންމީހެއް ކަންވެސް ނުދަނެއެވެ. ދުވަހަކު ވެސް އާމިރު އަދި މިވަރަށް އެކަނިވެރި އެއްނުވެއެވެ. އާމިރުގެ ކިރިޔާވެސް އުންމީދަކީ ނަތާއެވެ. އެކަމަކު ނަތާ އެވަނީ އާމިރުގެ އަޑު ނުއިވޭހާ ދުރުގައެވެ. އާމިރު ގެ އެތަށް މަސަތްކަތަކާ ބިރު ދެއްކުމުންވެސް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ އާމިރު އަށް ނަތާގެ ހާލު ފެނުމުން ކެއްނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.  ނަތާގެ ހާލު ގޯސް ކަމުން އެމީހުން ނަތާ ބާއްވަނީ ހޭނަށް ތާފައެވެ. ސަބަބަކީ އެތަކެއް ހޮޅިތަކަކާ މެޝިން ތަކެއްގެ އެހީގައި ނަތާ އޮތުމުންނެވެ. “އާމިރު” މީހަކު ގޮވާލި އަޑަށް އާމިރު ސިހިފައި ބަލާލީ އެފަލުންނެވެ. ސަބަބަކީ މި ހުރިހާ ދުވަހުވެސް ޑޮކްޓަރުން ފިޔަވާ އިތުރު އެއްވެސް މީހެއް  އާމިރު އަށް ގޮވާފާއި ނުވުމުން އާމިރު އުންމީދު ކުރީ އުފާވެރި ޙަބަރަކާއިގެން ޑޮކްޓަރު އައީ ކަމަށެވެ. އާމިރުގެ ހިތްވަރު އެލުނީ ކުރިމަތިން ނަތާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ފެނުމުންނެވެ. “އޭނާ އަށް ކިހިނެއްވީ”؟ އާމިރު ވިސްނާލިއެވެ. އަދިވެސް ނަތާގެ މަންމަ ނަތާގެ ނަމުންވެސް ގޮވަން އިންކާރުކުރުމުން ނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އާމިރު އަނެއްކާ ވެސް އަމެއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރިއެވެ. “ކާރު އެކްސިޑެންޓެއް ވީ” އާމިރު ބުނެލިއެވެ. “އޭނާ ދުނިޔޭގައި ހުންނާނެތަ؟” “އަދި ނޭންގެ އެއްޗެއް ބުނާކަށް. ޑޮކްޓަރުން އަހަރެން ގެ އެފަދަ އެއްވެސް ސުވާލަކަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ” އާމިރު ދެރަވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. “އޭނަ ދިރި ހުރުމުގެ އެއްވެސް ބޭނުމެއް ނެއް” ނަތާގެ މަންމަ ރަހުމު ކުޑަ ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. ނަތާގެ ބައްޕަ ނަތާގެ މަންމަ އަށް ބަލާލީ ރުޅިވެރިކަމާއެކުގައެވެ. ނަތާގެ މަންމަ މިފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަދެއްކުމުން އެއްޗެކޭ ބުނުމަށް އަނގަ ހުޅުވާލިތަނާ އާމިރު ވާހަކަ ފެށިއެވެ. “އޭނާ އެއްވެސް މީހަކަށް ކަމެއް ގޯސް ކޮށެއް ނުކުރޭ. އެއީ ތި މިހުންގެ ދަރިފުޅެއްނު؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “މިހާރު އެއީ އަހަރެންގެ ދަރިއެއްނޫން” ނަތާގެ މަންމަ ޖަވާބުދިނެވެ. އަދިވެސް ނަތާގެ ކުށެއް ނެއްކަމަށް ނަތާގެ މަންމަ ގަބޫލު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ....

12

ހިތި ހަނދާން 9

އާމިރު ޙަތިމް ހިފައިގެން މަންމަ އާއި ހާނިމް އިން ސޯފާގެ ކައިރި އަށް ދިޔައެވެ. އައިމިނަ ރޯމަހެއްހެން ތެޅިގަނެފަ އިންތަނުން ތެދުވިއެވެ. އެކަމަކު އާމިރު ގެ މަޑުމައިތިރި އަޑު އިވި އަވަސް އަވަހަށް އިށީނެވެ. “ މަންމަ ކީއްވެ ހުވާނުކުރަން ތި އުޅެނީ؟ އަހަންނަށް އިންގޭ މަންމަ އެއްވެސް ކަމެއް ގޯސްކޮށް ނުކުރާނެކަން“ އައިމިނަ ވިސްނަނީ ހަދާނެ ގޮތަކަށެވެ. ހުވާނުކޮށް ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތެއް ނެތުމުން ޙަތިމް މަތީ އަތްބޭއްވިއެވެ. އިރު ގަނޑަކު ވިސްނަންއިނެވެ. ހުވާ ކޮއްލީމަ ނަތާގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވީއެވެ. ނުކޮއްފިއްޔާ މުޅި އުމުރަށް ލޯބިވާ ދަރިފުޅު ގެއްލިދާނެއެވެ. އައިމިނަ އަކީ ނަމުގަ މުސްލިމެކެވެ. ނަމާދަކަށް ސަޖިދަ ކޮއްލި ދުވަހެއް އައިމިނަ ހަނދާން ހުރުމަށް ވުރެން ނުހުރުން ގާތެވެ. ޤުރްއާނަކީ ފޮހެލާފައި ކަބަޑުގައި ބާއްވާ އެއްޗެކެވެ. އިރުގަނޑަކު ވިސްނާލާފައި ހުވާކުރުމަށް ނިންމިއެވެ. ހިތުގައި ނަތާ އަށް އޮތް ނަފްރަތުގެ ބޮޑުކަމުން ﷲ މަތިން ހަނދުމަ ކޮއްލުމެއްނެތި ބުނެލިއެވެ. “ އަހަރެން ހުވާކޮއްފާ ބުނަން އަހަރެން އެ އަންހެނާ އެކޮޓަރިކައް ނުފޮނުވަން. އަޑު ތަކެއްއިވިގެން އަހަރެން ދިޔައީ އެކޮތަރިއަށް. އަހަންނަށް މި އަންހެނާ ފެނުނީ ހާނިމްގެ ގައިމަތީ އޮއްވާ. މީ އެއްވެސް ދޮގެއްނެއް ހަޤީގަތެއް“ އައިމިނަ ޙަތިމް މަތިން އަތް ނެގިއެވެ. ނަތާ އަށް ބާރަށް ރޯން ފެށުނެވެ. އާމިރުގެ މަންމަ އަކީ ކޮންކަހަލަ އިންސާނެއް ބާއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. ﷲ އަށް ގެ އަޒާބެއް މި ވަގުތުވެސް އައިސްދާނޭ ހިތަށް އެރުމުން ނަތާ ތުރުތުރު އަޅާއިގަތެވެ. އާމިރު ޙަތިމް ހިފައިގެން ހާނިމް އާއި ކައިރިވިއެވެ. ހާނިމް މަރާލުމަށް ހިތުގައި ރޭވުނީ އާދެވިފައިވާ ރުޅިއަކުންނެވެ. ހާނިމް ވެސް ބޮޑުދައިތަ މިވަރުގެ ކަމެއް ބިރެއްނެތި ކުރުމުން ބަލާކަށް ނުހުރެ ޙަތިމް މަތީ އަތް ބާއްވާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “ ކަލޭގެ އަންހެނުން އަހަރެންގެ ގައިމައްޗަށް އަރާ ނުފައިބާ އިނީ. އޭނާ އުޅުނީ އަހަރެން ހައްދާލަން ގައިގައި އަތްލާ ހެދި“ އާމިރު ދެލޯ މަރާ ބާރު ކޮއްލިއެވެ. އަޑު އަހަން ބޭނުން ނޫނަސް އަޑު އިވެމުން މިދަނީ ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ ފާހިޝް އަމަލުގެ ވާހަކައެވެ. އާމިރު ދެން ހިނގައިގަތީ ނަތާ އާއި ދިމާލަށެވެ. އޭރު ނަތާ ބޮލުގައާއި އެކު އަތް އަޅާއިގެން ގަދަ އަށް ރޮނީއެވެ. އަަމިރު ގޮސް ނަތާގެ ކައިރިއަށް ހުއްޓި ނަތާ ހުވާކުރާށޭ ބުނެ ޙަތިމް ދިއްކޮއްލިއެވެ. އިސްއުފުލާ ނަތާ ބަލާލީ އާމިރުގެ މަންމަ އާއި ދިމާލަށެވެ. “ކަލޭ ތި ކުރި ނުބައި ކަމުގެ ހިތި ﷲ ކަލެއަށް ދައްކަވާނެ” ނަތާ ބާރަށް ބުންޏެވެ. އާމިރު ކޮންޓުރޯލުން ނައްޓައިގެން ދިޔައެވެ. ކުރި ނުބައި ކަންތައް މަންމަގެ ބޮލުގައި އަޅުވާލީމައެވެ. ބަލާކަށް ނުހުރެ ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާ ނަތާގެ މޫނު މަތީ ޖަހާލިއެވެ. މި ފަދަ އަނިޔާ އަކަށް ވިސްނާފައިނުވާ ނަތާ ވެއްޓުނީ ސޯފާ ކައިރި ބިންމައްޗަށެވެ. ލިބުނު ވޭނާއި އެކު ވާނުވާ ނޭންގޭ ހާލު ތަންދޮރު ވަކިވާންފެށީ ނަތާގެ ބޮލުގެ އިސްތަށި ގަނޑުގައި ހިފާ ދަމާފައި އާމިރު ނަތާ ގެންދާތީއެވެ. ލިބޭ ވޭނާއި ބިރުވެރިކަން ހިތައް ވަނުމުން ނަތާ ބެލީ ކޮންމެސް ތަނެއްގައި ހިފެހެއްޓޭތޯ އެވެ. ރޮމުން އާދޭސް ކުރަމުން ނަތާ އާމިރު އަށް އާދޭސްކުރިއެވެ. އެކަމަކު އާމިރުގެ ހިތަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރެއެވެ. ނަތާ ގެންގޮސް ކޮޓަރިއަށް ލުމާއިއެކު ދޮރު ލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ. ލައިގެން ހުރި ޖިންސުގެ ބެލްޓުނަގައި ނަތާގެ ގައިގައި ތަޅަން ފެށިއެވެ. “ގޮތްކުޑަ ދަހި އަންހެނާ. ކަލޭ އަހަރެންގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮއްލައިފި. ތިކަހަލަ ނުލަފާ އަންހެނުން ނަށް ހަދަންގެހޭ ގޮތް އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް އިންގޭ“ އާމިރު ގައިގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ނަތާގެ ގައިގައި ތަޅާއިރު މީ ހަމަ އާމިރު ކަހަލަ އިންސާނެއް ކަން ހަނދާން ހުރިހެން ހިއެއްނުވޭ އެވެ. ނަތާ އާމިރު އަށް ވިސްނާދެވޭތޯ އުޅުނެވެ. އެކަމަކު އަޅާ ވޭނަށް ކެއްނުވުގެން ބާރަށް ހަޅޭއްލަވާ ރޯންފެށިއެވެ. ފެންޑާގައި މިހުރިހާ ކަމެއްބަލަން އިން އައިމިނަ އަށް ނަތާގެ ވޭނީ ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުމުން މޭޔަށް އުންދަގުލެއްވި އެވެ. އެކަމަކު މިކަން ހުއްޓުވުމަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮއް އަވަހަށް ކޮޓަރި އަށް ވަނީ އަޑު ނުއިވޭ ހިސާބަށެވެ. ހާނިމް އަވަސް އަވަހަށް ކޮޓަރި އަށް ވަދެ ދަބަހަށް އެއްޗެހި އަޅައިގެން ނުކުމެގެން އެގެއިން ދިޔައީ ބޮޑުދައިތަގެ ބަހަށް މި ކުރިކަންތައް ފަޅާ އަރާ އާމިރުގެ ހަމަލާ އެއް ހާނިމް އަށް ލިބިދާނެ ކަމަށެވެ. އަލީ ވެސް އައިޝާ ވެސް ދެކުނު ގޮތުގައި މީ ނަތާ އަށް ހައްޤު އަނިޔާ އެކެވެ. އެކަކުވެސް ނަތާ އަށް އެހީ ވުމަށް ވިސްނާއެއް ނުލިއެވެ. ލިބޭ ވޭނަށް ކެއްނުވެ ނަތާގެ ޙަބަރު ހުސްވި އިރުވެސް އާމިރު އަކަށް ހަމަހޭވެރިކަމެއް ނާދެއެވެ. ނަތާގެ ގައިގެ އެތަން މިތަނުން ލޭ އައިސް އައިސް ހުއްޓެވެ.   އައިމިނަ ހޮސްޕޓަލަށް ވަދެގެން އައީ ހާސްކަމާއެކީއެވެ. އަދި ދަރިފުޅު އިންހާލުފެނި އައިނަގެ ހިތުގައި ޖެހުނެވެ. އާމިރު އިނީ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީން ދެގެންނެވެ. ބޮލުގައި ދެއަތުން ހިފަހަށްޓައިގެން އިންއިރު ކޮންމެސް އެއްޗެއް ކިޔާކަން އެނގެއެވެ. އާމިރުގެ ގަމީހުގައި ވަނީ ކިލާ ހޭކިފައެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ހިތުގައި ޖެހިފައިވަނީ ނުފިލާ ވަރުގެ ކިލާގަނޑެކެވެ. އައިމިނަ އާމިރު އާއި އަރާ ހަމަ ވުމާއި އެކު އާމިރުގެ ގައިގައި ހިފަހަށްޓާ ރޯންފެށިއެވެ. އައިމިނަގެ ނުބައި ރޭވުމެއްގައި ބޭބެގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކުވި ތަންފެނި އަލީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް މަންމަ އާއި ދުރުވެފައެވެ. އައިޝާ ބިރު ގަތީ އަލީގެ މަންމަ މި ފަދަ ކަމެއް އެމީހުންގެ ދިރި އުޅުމަށް ކޮއްފާނެތީއެވެ. އެހެން ކަމުން އަލީގެ މަންމަ އާއި ދައްކަނީ ކޮންމެހެން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަ އެކެވެ. އައިމިނަގެ ފިރިމީހާ އަށް މިކަން އެނގި އޭނާ ވަނީ އައިމިނަ އާއި އެކީ ދުރުވެފައެވެ. އޭނާގެ އަމެއްލަ ގެޔަށް ބަދަލުވީ އައިމިނަގެ ކުށުގެ ބޮޑުކަން އައިމިނަ އަށް ވިސްނާދޭށެވެ. ނަތާ ކަމެއް ކުރިޔަސް އާމިރު ނަތާ އަށް ކުރި އަނިޔާ އޭނާ ކުއްވެރި ކުރީހެވެ. އައިމިނަ އިރު ކޮޅަކު މިހެން ހުރެފައި އަލީ އާއި ދިމާލަށް ބުންޏެވެ. “ ދޭބަލަ ވެންޑިން މެޝިން އިން ފެންފުޅި އަކާ ދަޅެއް ގެންނަން“ އަލީ އައްވެސް މަންމަ ކައިރީ ހުރުމަށް ވުރެން ދުރުގައި ހުރުން ހިތް ހަމަޖެހޭ ކަހަލައެވެ. އަނގައިގައި އެއްކޮޅު އޮއްވާ ފުންމައިގެން ތެދުވެ ހިނގައި ގަތެވެ. އާމިރު ބަލާލީ މަންމަގެ މޫނަށެވެ. “މަންމާ ނަތާ އަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުވާނެ ދޯ. ނަތާ ރަނގަޅު ވާނެ ދޯ“ އައިމިނަގެ މޭގައި އަތް އަޅާލަމުން އައިމިނަ ޖަވާބު ދިނެވެ....

2

ހިތި ހަނދާން 8

ކުއްލިޔަކަށް ނަތާ އަށް ހޭލެވުނީ ނަތާގެ ނަމުން ގޮވާ އަޑުއިވިގެންނެވެ. ހޭލެވުމާއި އެއްކޮށް ނަތާ ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. ގައިގައި އަޅާ ވޭނަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ ތެދުވީ ބޭރުން އިވުނީ މަންމަގެ އަޑުވީމައެވެ. ނަތާ ހުރީ އާމިރުގެ ޓީޝާޓެއްލައިގެންނެވެ. ހެދުން ބަދަލުކުރަން އުޅެފަވެސް މަންމައަށް ލަސްވެދާނެތީ އަވަހަށް ބުރުގާ އަޅާލައިގެން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. މަންމަ ހުރީ ދޮރުމަތީ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ. ނަތާ ވަރަށް ކަންތަށް ބޮޑުވެފަހުރެ މަންމައަށް ގޮވާލިއެވެ. “ މަންމާ ކިހިނެއްވީ؟“ ނަތާ މަޑުމަޑުން ގޮވާލިއެވެ. އައިމިނަ ހިނިތުންވެލަުން ނަތާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލިއެވެ. އަދި ވަރަށް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ. “ ނަސީބެއް ނަތާއަށް ހޭލުވުންކަން. މަންމަ މި އުޅެނީ ގައިގަ ރިއްސާތީ ނުނިދިގެން. ކާންގެންގުޅޭ ބޭސްފުޅި ވެއްޖެ މަންމަ ކޮޓަރި އެނދު ތަންދޮށައް ވެެއްޓިފަ. އެނދު ދަށައްގުދުވެވޭ ވަރެއްނޫން ފަލަކަމުން. ހާނިމް ނިދާފަ އޮއްވާ އެނަގާނީ ކިހިނެއް؟ މަންމަމެންގެ ކޮޓަރި ހާނިމް އަށްދީފަ މަންމަ މި އޮތީ ކުޑަ ކޮޓަރީގަ. ދޭބަލަ އެ ބޭސްފުޅި ނަގައިގެން ގެންނަން“ ވަރަށް ލޯބިން ނަތާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާލަމުން އައިމިނަ ބުނެލިއެވެ. މަންމަ މިހާލޯބިން ނަތާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވުމުން ލިބުނު އުފަލުގައި ބޯ ޖަހާލަމުން ނަތާ ބާރަށް ހިނގާފައި ދިޔައީ މަންމަގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ނަތާގެ ފަހަތުން އައިމިނަ ގެ އަޑުއިވުނެވެ ބޮކި ނުދިއްލާތި މަޑުމަޑުން އުޅޭތި! ދަތުރު ވަރުބަލީގަ ނިފިފަ އެސޮރު އޮތީ” އައިމިނަ ހުރީ ވަރަށް ހިނި އައިއްސައެވެ. އެކަމަކު މިހާ ލަސް ގަޑިއެއްގައި ހާނިމް ނިދާފައި އޮއްވާ އެތަނައް ވަނުމަކީ ނަތާ ބޭނުން ގޮތެއްނޫނެވެ. މަންމަ ނުރުހުން ވެދާނެތީ މިކަމާ ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނަތާ އަކަށް ނުކެރުނުވެ. އަވަހަށް އެބޭސް ފުޅި ހޯދައިގެން ނުކުނަން ނަތާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަންމަ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ނަތާގެ ގައިން ހީބިހި ނެގިއެވެ. އެ ކޮޓަރި ވަރަށް އަނދިރިއެވެ. ނަތާ ވަރަށް ބިރުންހުރެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ދޮރު ނުލައްޕާ ބެހެއްޓީ ބޭރުން އެޅިފައިހުރި ފަނޑު އަލިން ތަންކޮޅެއް ހިތްހަމަ ޖެހޭތޯއެވެ. އެނދު ކައިރިއަށް ނަތާ ކައިރިވި ތަނާ ފަހަތުން ވަރަށް ބަރަށް ނަތާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ބަނޑު ވަތަށް ނަތާ ވެއްޓުމާއި އެކު ނަތާގެ ބުރުގާގައި ހިފާ ވަރަށް ބާރަށް ދަމާ ބޮލުން ނައަޓާލިއެވެ. ނަތާ ލައިގެންހުރި ޓީޝާޓުގެ މޭމަތިން ވީދާލީ ނަތާ ރޮމުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ނަތާގެ ގައިގައި ހިފާއިގެން ހުރި މީހަކު ނަތާ ދުލެއްނުކުރިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރި އަލިވެގެންދިއުމާއި އެކު އައިމިނަ ގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުނެވެ. ނަތާގެ ހިތްހަމަޖެހުނީ މަންމަ ދޮރުމަތިން ފެނުމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަޖެހުން ގެއްލިގެންދިޔައީ ނުލަފާ ފާޑަކަށް ނަތާ އަށް ބަލާފައި އައިމިނަ ހޭތަން ފެނުމުންނެވެ. ނަތާގެ ގައިމަތީ އޮތީ ކާކުތޯ ބަލާލެވުނީ އެވަގުތުއެވެ. ހާނިމް އޮތީ ނަތާ އަށް ބަލާށެވެ. މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހާނިމް ނަތާގެ ގައިގައި ހިފާ ފޮރޮޅިގަތެވެ. މިހާރު ނަތާ އިނީ ހާނިމްގެ މޭމަތީއެވެ. ނަތާގެ ގައިގައި ހިފަހަށްޓާފައި ހުރި ހާނިމް ނަތާގެ ގައިން ދޫކޮއްލައިފިއެވެ. އައިމިނަގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑަށް އެތަނައް ގޭ އެންމެންހެން އައިއްސިއެވެ. އެމީހުނަށް ފެނުނީ ނަތާ ހާނިމްގެ ގައިމަތީ އަރާ އިނދައެވެ. ނަތާގެ ބުރުގާ އޮތީ ބިންމަތީއެވެ. މި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅުތެރޭ ވީ ކަންތަށް ނިތާ އަށް ނަގައި ގަނެވުމާއިއެކީ ފުންމައިގެން ބިންމައްޗަށް ފޭބިއެވެ. އޭރު އަޑުން އަޑުނަގައި ނަތާ އަށް ރޮވެނީއެވެ. މަންމަ ހާނިމް ދުރުނުކޮއް ބަލަން ހުރުމުންނާއި ހިނިއައިއްސާ ހުރުމުން ދޭހަވަނީ މީ މަންމަ ރާވައިގެން ކުރިކަމެއްކަމެވެ. ސައިކަލުގައި އާމިރު ދުއްވަމުން ދިޔައީ ވަކި މިސްރާބެއްނެތިއެވެ. އާމިރުގެ ހިތުގައި ޖަވާބު ނުލިބޭ އެތަށް ސުވާލެއްވެއެވެ. ނަތާ އެކަންކުރީ ގަސްތުގަބާއެވެ؟ ނޫނީ ހާނިމް ނަތާ އާއި ބެހެން އުޅުނީބާއެވެ؟ ނަތާ އެހާ ރޭގަނޑު އެ ކޮޓަރި އަށް ވަނީ ކީއްކުރަންބާއެވެ؟ނަތާ އަކީ ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުންބާއްވާ ކަހަލަ އަންހެނެއްނޫނެވެ. ނަތާ އަކީ ވަފާތެރި އަނބެކެވެ. އިސްލާމް ދީން ހުއްދަނުކުރާ ކަމެއް ނަތާ ނުކުރާނެއެވެ. ނަތާ އަކީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި އުޅޭ މީހެއްނޫނެވެ. ނޫންނަމަ ނަތާ ބޭނުންނޫން އެއްޗެހި ގަނެ ބޭކާރު ގޮތުގައި ރުފިޔާ ޙަރަދު ކުރީހެވެ. ނަތާ ބުނެފި ނަމަ އާމިރުގެ ހުރިހާ ފައިސާ އެއްވެސް ނަތާގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އާމިރު އަށް އުނދަގޫ ކަމެއްނޫނެވެ. ވިސްނާ ވިސްނާ އާމިރުގެ ބޯ ގޮވަންކައިރި ވެއްޖެއެވެ. މި ހުރިހާ ސުވާލެއް ގޮސް ނަތާ އާއި ކުރުމުން ޖަވާބު ލިބޭނެއެވެ. ވަގުތުން އާމިރު ސައިކަލް ބާރަށް ދުއްވާލިއެވެ. ގެޔަށް ދިއުމަށްޓަކާ އެވެ. އާމިރު ގޮސްގެޔަށް ވަތްއިރު އެންމެން ތިބީ ފެންޑާގެ ގޮނޑި ސެޓުގައެވެ. އާމިރު ފެނުމުން އައިމިނަ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. “ ހަމަ މިހާރު އެ މުޑުދާރު އަންހެނާ މިގެއިންނެރޭ. އަހަރެން ލަދުން ހަލާކުވެއްޖެ. އެކަހަލަ މީހަކާ ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ކޮއްދެވިނީތީ މަންމަ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ“ އައިމިނަ އިނީ ދެރަވާ ކަމަށް ހަދައިގެންނެވެ. “ނަތާ ކޮބާ؟“ އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “އެކަމަނާ އެބައޮތް ކޮޓަރި ކޮޅުގައި”އައިމިނަ ޖަވާބު ދިނީ މޫނަށް ކުނި ވައްތަރު ތަކެއް ޖައްސަމުންނެވެ. އާމިރު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވަރަށް ބާރަށް ހުޅުވާލިއެވެ. އެތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު އެޔަށް ވުރެން ބާރަށް ދޮރުލެއްޕިއެވެ. ނަތާ އޮތީ އެނދުގައި ގިސްލާފައި ރޯށެވެ. އާމިރު ފެނުމުން ނަތާ އާމިރުގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ބާރަށެވެ. “އާމިރު އަހަރެން އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރަން. އެއީ މަންމަ އާއި ހާނިމް ކުރި ކަމެއް. ޤަބޫލްކުރޭ އާމިރު އަހަރެން މި ހަދާނީ ތެދު“ ނަތާ ވާހަކަ ދެއްކީ ރޮމުންނެވެ. “ނަތާ ހުހްޓާލާފައި ހަމަޖެހިގެން ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔާ ދީބަލަ“ އާމިރު ވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ މަޑުމަޑުން ހަމަޖެހިގެންނެވެ....

5

ހިތި ހަނދާން 7

ނަތާ އަކީ އެއްވެސް ކަމެއްގަ ޝަކުވާކުރާ ކުއްޖެއްނޫނެވެ. އެހާ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކޮއްގެންހުރި ހަނީމޫން ދަތުރު ނުދެވި އަހަރެއްވާން ދިޔައިރުވެސް އެކަމުގެ ނަންވެސްނުގަނެއެވެ. އާމިރުގެ އަޅާލުމާއި ލޯބި ލިބޭ ކަމަށްޓަކާ ޝުކުރުކޮއްލައިގެންހުރީއެވެ. ”ނަތާ ނިމިއްޖެތަ؟”ފަހަތުންއައިސް ނަތާގެ ގައިގައި ބައްދާލަމުން އާމިރު ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. ނަތާ އަވަސް އަވަހަށް ދުރުވެލީ ކައްކަންހުރި ބަޓާ ޗިކަންއެތި އުނދުންމަތިން ބޭލުމަށްޓަކާއެވެ. މިއަދު ކައްކާ ހުރިހާ އެއްޗެއްވެސް އާމިރުގެ މަންމަ ބޭނުންވަނީ އެންމެ ފުރިހަމަ ކޮއްބަހަށްޓާށެވެ. ނަތާގެ ކެއްކުން ވަރަށް ފުރިހަމައެވެ. އާމިރުގެ މަންމަގެ އަންގައިން ތައުރީފުގެ ބަހެއް ނުލިބުނަސް އާމިރުގެ މަންމަވެސް ނަތާ ކައްކާ އެއްޗެހި ކަނީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހި ހުރެއެވެ. އަނެއްކާވެސް އާމިރު އައިސް ނަތާގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. ކުޑައިރު ކޮޅެއް އާމިރު އަށް ދިނުމަށްފަހު ނަތާ ދުރުވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ އަހަރެންގެ ސަބަބުން މަންމަ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަށް ބޭނުމެއްނޫން“ އާމިރު އަށް ޤަބޫލް ނުކުރެވުނަސް ނަތާ އާއި ދިމާލަށް އެތަށް ފަހަރަކު އައިމިނަ އެއްޗެހި ގޮވާންހުއްޓާ އާމިރު އަށްވެސް އެތަނަށް އާދެވެއެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އައިމިނަ އަވަހަށް ވާހަކަ ބަދަލްކޮއްލައެވެ. ކުއްލި އަކަށް ދުވެފައި ބަދިގެއަށް ވަތްތަންފެނުނީ އަލީއެވެ. ފަހަތުން އައީ އަލީގެ ދެކުދިންނެވެ.އަލީ އައިސް އާމިރުގެ ގައިގައި ވަރަށް ބާރަށް ބައްދާލިއެވެ. ދެކުދިން ދުވެފައި ދިޔައީ ނަތާގެ ގައިގައި ބައްދާލާށެވެ. ނަތާ ވަރަށް އުފަލުން ދެކުދިންގެ ކައިރިއަށް ގުދުވެ ބައްދާލިއެވެ. “ ތާތަ ވީ މިސްޔޫ“ ދެކުދިންވެސް ނަތާއަށް ގޮވަނީ އެނަމުންނެވެ. “ އައި މިސްޑްޔޫ ގައިސް މޯ“ ނަތާ ވެސް ބުނެލިއެވެ. އާމިރު އާއި އަލީގެ ވާހަކަ އޮލަވެފައި ތިބިވަރުން ބަދިގޭގެ އަޑު ގަދަވެގެން އެތަނަށް ވަތް އައިމިނަ ފެނުނީ އައިމިނަ ކަރު ކެހިލުމުންނެވެ. އަލީ އާއި ކުދިންވެސް ދުވެފައި ދިޔައީ އައިމިނަގެ ކައިރިއަށެވެ. އައިމިނަ ރުޅި މައިތިރި ކޮއްލާހީލިއެވެ. އައިމިނަ ބަދިގެއަށް އައީ އަޑު ގަދަވެގެންނެވެ. ނަތާގެ ކައިރިއަށް ފުރަތަމަ އެންމެން އައުމުން އައިމިނަ ހުރީ ވަރަށް ރުޅި އައިއްސައެވެ. “ ނަތާ ދޭބަލަ ރީތި ވާން. މިހާރު ހާނިމް އަންނާނެ“ އައިމިނަ ނަތާ އަށް ލޯ އަޅާލަމުން ބުލެލިއެވެ. ހާނިމް އަކީ އައިމިނަގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮގެ ދަރިފުޅެވެ. ހާނިމް ވެސް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އަންނަނީއެވެ. އަލީމެންވެސް އައީ ޗުއްޓީ ލިބުނީމައެވެ. ހާނިމްގެ މަންމަ ވަނީ ހާނިމް ވަރަށް ކުޑައިރު ނިޔާވެފައެވެ. ހާނިމް ގެންގުޅުނީ އައިމިނައެވެ. މީގެ 5 އަހަރު ކުރިން ކިޔަވަންދިޔަ ގޮތަށް މިހާރު ހާނިމްވަނީ ސިންގަޕޫރުން ވަޒީފާ ހީދާފައެވެ. ”ނަތާ ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު އެނދު މަތީ ކޮތަޅެއްއޮތެވެ. ނަތާ އެ ކޮތަޅު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރޭގައި އޮތްހެދުން ނެގިއެވެ. ވަރަށް ރީތިކޮށް ޖަރީ ކޮއްލާފައިވާ ގަދަ ނޫކުލައިގެ ހެދުމާއި އެކު ނޯޓެއް އޮތެވެ. “މިއަދު މިހެދުން ލާ“ އައިމިނަ ގެ ނަން ޖަހާފައި އޮތުމުން މީ އައިމިނަ ދިން ހެދުމެއްކަން އެންގި ނަތާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ. މިފަހުން އައިމިނަ އަބަދު ހުންނަނީ ނަތާ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ނަތާގެ ހިތުން މަންމަ އަށް ހެޔޮދުޢާ ކުރަމުން ފެންވަރަން ވަނެވެ. ފެންވަރައިގެން ނުކުމެ ލޯގަނޑުން ނަތާ ބަލާލިއެވެ. ހެދުމުގެ ޑިޒައިން ވަރަށް ވެސް ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު ހެދުން ހުރީ ނަތާގެ ގައިގައި ހިފާފައެވެ. މޭމައްޗާއި އުނަގަނޑާދިމާލުން ހިފާފައި ހުރުމާއި އެކު ހެދުމަކީ ކަކުލާ ހަމައަށް އަރާ ހެދުމެކެވެ. ނަތާ އަކީ ދިގުކޮށް ހެދުންލާ ކުއްޖެއްކަން އެންގިހުރެވެސް މަންމަ މިހެދުން ދިނީ ކީއްވެބާއެވެ؟ އަދި މިޔަދު ލުމަށް އެދުނީ ކީއްވެބާއެވެ؟ ނަތާ އަކަށް އެއްވެސް އެއްޗެއްނުވިސްނެއެވެ. އާމިރު ކޮޓަރިއަށް އާދޭތޯ ދެކޮޅަށް ހިންގާލަ ހިންގާލަ ހުއްޓެވެ. ހެދުމާއި އެކީ އޮތް ބުރުގާ ނަތާ އަޅާލިއިރު މިވެސް ވަރަށް ކުރެވެ. މޭމަތި ނިވާވަނީ ކިރިޔާއެވެ. މަންމަ ރުޅި އަންނާނެތީ ބާލާކަށް ވެސް ނުކެރުނެވެ. އާމިރުގެ ފޯނު އޮތީ ކޮޓަރި މޭޒު މަތީގައެވެ. އެހެންކަމުން ގުޅެނެ ގޮތެއްވެސްނެތެވެ. އަނެއްކޮޅުން އައިމިނަ ހުރީ އާމިރު ކޮޓަރިއަށް ގޮސްދާނެތީ ކަމަކަށް ފަހު ކަމެއް ޖައްސާފައެވެ. މިހެން ހުއްޓާގޭގެ ރަނގަބީލް ޖެހި އަޑު އިވުމާއި އެކީ ނުލަފާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާފައި ނަތާ އަވަހަށް އަންނާށޭ ގޮވާލިއެވެ. ނަތާ އިސްޖަހާލައިގެން ހުރެ ކާމޭޒު ތައްޔާރު ކުރަންފެށިއެވެ. ހާނިމް ވަދެގެން އަންނަމުން ނަތާ އަށް ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ. ނަތާ ހިނިތުން ވެލާފައި ސަލާމް ބަލައިގަތެވެ. އައިމިނަ ހުރީ އަނގަ ހުޅުވިފައެވެ. އައިޝާ މެން ދެމަފިރިންވެސް ތިބީ އަނގަ ހުޅުވިފައެވެ. އާމިރު ހުރީ ވަރަށް ރުޅި އައިއްސައެވެ. މި ފަދަ ހެދުމެއްގައި ހިލޭ ފިރިހެނެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ނަތާ އަރާނެ ކަމަށް އާމިރު ކުޑަ ކޮއްވެސް ހިތަކަށް ނާރައެވެ. މަންމަ އެއްޗެކޭ ބުނޭތޯ ނަތާ އިރު ކޮޅަކާ މަންމަގެ މޫނަށް ބަލާލައެވެ. މޭޒު ކައިރީ ނަތާ އިށީނީ އާމިރު އާއި ޖެހިންއިން ގޮނޑީގައެވެ. އާމިރު ވަރަށް ބާރަށް ނަތާގެ އަތަށް ފިތާލިއެވެ. “ ކޯންޗެއްތަ ލައިގެން ތި އިނީ؟ އާމިރު ހަރިކަށި ކަމާއެކީ ސުވާލު ކުރިއެވެ. ނަތާ އަނެއްކާވެސް ބަލާލީ އައިމިނަގެ މޫނަށެވެ. އައިމިނަ ހައިރާން ކަމާއެކު ނަތާ އަށް ބަލަންއިނެވެ. އަދި ހާނިމް އާއި ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ. އައިޝާ ވެސް އެންމެ ހައިރާންވީ ލަދުރަކި ނަތާ މިކަހަލަ ހެދުމެއްގައި ފެނުމުންނެވެ. ކާން އިންއިރު އާމިރު އަށް އެންމެ ގިނައިން ބެލުނީ ހާނިމް އަށެވެ. ނަތާ އަށް ބަލަން ހާނިމް އިންދާފެންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އާމިރުގެ ލޭ ކެކެއެވެ. ބޭބެ އެއް ކަމަކު އާމިރުގެ އަނހެނުންނަށް ހާނިމް އިޙްތިރާމް ކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ކާންއިނދެފައި އައިމިނަ ތެދުވީ ފާހަނާ އަށް ދިއުމުގެ ނަމުގައެވެ. ނަމަވެސް އައިމިނަގެ މިސްރާބު ހުރީ ފާހަނާ އާއި ވަރަށް ދުރަށެވެ. މަޑުމަޑުން ގޮސްވަނީ ނަތާ މެންގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. މިރެއަކީ ނަތާގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލެވޭނެ ރޭ ކަމުން ކުރެވުނު ކަންތަކާ އުފާވެ ހިތްހަމަޖެހިލިއެވެ. ހެދުން ލީ ކޮތަޅުގެ ކައިރީ އައިމިނަ ލިޔުނު ނޯޓް ކޮޅު އޮތެވެ. ބަލާކަށް ނުހުރެ ނަގާ ވީދާލާ ކުޑަ ދޮރުން ބޭރަށް އުކާލިއެވެ. ނަތާގެ ކުށެއްނެއް ކަމުގެ ހެކި ނައްތާލެވުމުން އުފަލާއި އެކު ކާންއިށީނެވެ. ކައިނިމިގެން ތަށި ތައްނަގާ ސާފު ކުރުމަށްފަހު ނަތާ އައިސް ހުއްޓުނީ އާމިރުގެ ކުރިމަތީއެވެ. އާމިރު ލޮލުން ކޮޓަރި އާއި ދިމާލަށް އިޝާރާތް ކޮއްލުމާއިއެކު ނަތާ އަވަހަށް ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. ކޮޓަރީގަ ދެކޮޅަށް ހިނގަ ހިނގަ ހުއްޓާ އާމިރު އައިސްވަނެވެ. ދޮރު ލައްޕާ ތަޅުލުމާއި އެކު އާމިރު ސުވާލުކުރިއެވެ. “ނަތާ ކޮންޗެއްތަ ލައިގެންތި ހުރީ؟ އާމިރު ހުރީ ވަރަށް ރުޅި އައިށްސައެވެ. ރުޅި އަށްވުރެން އާމިރު ހުރީ ހަސަދަވެރިވެފައެވެ. ނަތާ މި ހެދުމުގައި ވަރަށް ވެސް ރީއްޗެވެ. އެކަމަކު ނަތާގެ ރީތި ކަމަށް އެހެންފިރިހެނެއްގެ ނަޒަރު ދިއުމަކީ އާމިރު އެދޭ ގޮތެއްނޫނެވެ. ހާނިމް ނަތާ އަށް އެފަދަ ނަޒަރަކުން ބެލުމުން އާމިރު ވަނީ ކެއްކުރަން ދަތި ހާލަކަށް ގޮއްސައެވެ. ނަތާ ގެ މޫނަށް ބަލަންހުރެ ސުވާލު ތަކުރާރު ކޮއްލިއެވެ. ރުޅި އަކީ ޝައިތާނީ ކަމެއްކަމާ ރުޅި ކޮންޓުރޯލް ކުރުމަކީ އެންމެ އީމާންތެރިންގެ ގޮތްކަން އާމިރު އަށް ވަނީ ނޭންގިއެވެ. އެހެންކަމުން ރުޅި އަންނަ ފަހަރު ކޮންމެސް ސިފައެއްގައި އަމަލުން އެކަން ދައްކާލުމަކީ ބާރުގަދަކަން ކަމަށް އާމިރު ދެކެއެވެ. “ މަންމަ ދިން ހެދުމެއްއެއީ މިރޭ އެހެދުން ލާންބުނެފަ ނޯޓަކާ އެކީ އޮތީ އެނދުމަތީ ބާއްވާފަ“ ނަތާ މިހެންބުނިއިރު ނަތާ ގަނޑު ކޮޅު ބޭއްވިތަން ހޯދަމުންދިޔައެވެ. “ނަތާ އެއްޗެކޭ ކިޔައިގެން އެހެންމީހުންގެ ބޮލުގައި ކަންތަށް ނާޅުވާ. މި އަހަނީ ކޮބާހޭ ތިކިޔާ ގަނޑު ކޮޅު؟“ އާމިރު ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. އާމިރު އަށް ވިސްނޭގޮތުގައި މަންމަ އަކީ ބާރު ހެދުމާއި މާބޮޑަށް ޖަރީ ކޮއްލުމަށް އެދޭ މީހެއްނޫނެވެ. މަންމަ މިވަރުގެ ކަމެއް ނުކުރާނެއެވެ. ”ހާނިމް އަށް ދެއްކެންބޭނުން ވާނީތަ؟އަހަންނަށް ނަތާގެ ބޭނުންތައް ފުއްދައި ނުދެވެނީތަ؟ އާމިރު ނަތާގެ އަތުގައި ހިފާ އާމިރު އާއި ދިމާލަށް އަނބުރާލިއެވެ. ނަތާ ގެ ފުރިހަމަ ކަމާ ރީތިކަން ދައްކަން ހަމައެކަނި ޖެހޭނީ އާމިރު އަށެވެ. ހާނިމް ކުރިމަތީ ނަތާ މިހެން ހުރީ ކީއްވެބާއެވެ. “ޤަބޫލް ނުކުރެވެންޔާ އަންނާނަން މަންމަ ގޮވައިގެން. އާމިރު އަހާލަބަލަ މަންމަ ކައިރީ؟“މިހެން ބުނުމާއި އެކު ނަތާ ހިނގައިގަތީ ދޮރާއި ދިމާލަށެވެ. އެކަމަކު ދޮރާ އަރާ ހަމަ ނުވަނިސް އާމިރު ނަތާގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމާއިގަތެވެ. “ދާނެ ކަމެއްނެއް. އަހަންނަކީ ނަތާގެ ބޭނުންތަށް ފުއްދޭ މީހެއްކަން ދައްކާލާނަން” މިހެން ބުނުމާއި އެކު ނަތާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ އެނދާއި ދިމާލަށް ކޮއްޕާލިއެވެ. ނަތާގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައީ ގަތްބިރަކުންނެވެ. އާމިރު ނަތާގެ ގައި މައްޗަށް ޖެހިގަތީ ސިންގާއެއް ފަދައިންނެވެ. ފިރިއަކުވެސް ގަދަކަމުން އަނބިމީހާގެ ބޭނުން ހިފުމަކީ ޢީތްފަތްތެރިކަން ފޭރިގަތުންކަން އާމިރުގެ ނުވިސްނައެވެ. ހަރުކަށި ކަމާއި ހަސަދައިން ފޯވެފައިވާ އާމިރުގެ ހިތަކަށް މާބޮޑު އެއްޗެއްނާރައެވެ. ހަމަ އެކަނި ތަކުރާރުވި އިންޒާރެއްފަދަ ބަސްތަކަކީ “ ތީ ހަމަ އެކަނި އަހަރެންގެ މިލްކެއް. އެހެން އެއްވެސް މީކަހަށް ނަތާ ޔާ ކައިރިއެއްނުވެވޭނޭ“

5

ހިތި ހަނދާން 6

“ހިނގާ އެއްޗެއްކާލަން ދަމާ، ވަރަށް ބަނޑުހައި ދޯ؟ އާމިރު މިހެންބުނެ ނަތާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ލިފްޓަށް އަރަންދިޔައެވެ. ލިފްޓުން ފޭބުމާއިއެކު ނަތާ ހިނިގަނޑެއްޖަހާލިއެވެ. ހަމަ ޔަޤީނެވެ އާމިރުއަށް މިފަހަރު އޮޅުނީއެވެ. ނަތާ މެނަށް ތިބެވުނީ ހޮޓަލުގެ ޓެރަސްގައެވެ. ނަތާ ހެމުންއެނބުރިލީ އެނބުރި ލިފްޓަށް އަރާށެވެ. އެކަމަކު އާމިރު ނަތާ ހުއްޓުވިއެވެ. މަޑުމަޑުން ނަތާގެ ލޮލޮގައި އަތްއަޅާލިއެވެ. އަދި ލޯ ނުހުޅުވުމަށް އެދުނެވެ. ނަތާގެ ކޮނޑުގައި އެއްއަތް އަޅާ ކުރިޔަށް ހިނގަންފެށިއެވެ. ނަތާ އަށް ވާނުވާއެއް ނޭންގުނަސް ޝަކުވާއެއްނުކޮއް އާމިރު ބޭނުންވާހެން ކަންތަށް ކުރިއެވެ. ތަންކޮޅަކަށް ހިނގާލުމަށްފަހު އާމިރު ހުއްޓުނެވެ.އަދި ނަތާގެ ލޯމަތިން އަތް ނެގުމަށްފަހު ލޯ ހުޅުވާލުމަށް އެދުނެވެ. ނަތާ ލޯ ހުޅުވާލުމާއި އެކު ދެ ލޯ ބޮޑުކޮއްލިއެވެ. ކުރިމަތިން ފެންނަންހުރީ ސްޓޭޖެއްހެން ހަދާފައިވާ ތަނެކެވެ. އެތަނުގެ ވަށާއިގެންހުރީ ބޮކި އެލުވާފައެވެ. އެކި ވަށްތަރުގެ މާތަކުން މުޅި ހިސާބު ވަނީ އެއްވަސްވެފައެވެ. ވަށްބުރަށް ހުރި މޭޒުގަ ހުރީ ނަތާ ދުވަހަކު ވެސް ނުދެކޭ ކަހަލަ އެކި ވައްތަރުތަކުގެ ކާއެއްޗިއްސެވެ. ރީތި ތަށިތަކުގައި އެއްޗެހި އަތުރާލާފައި ހުރި ގޮތުން ބަލަންހުރުމުން ހިތްފުރެއެވެ. އިށީނުމަށްހުރީ ސޯފާއެކެވެ. ނިދާލުމަށްވެސް އެއްވެސްދައްޗެއްނުވާނެއެވެ. އާމިރުއާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލީ ނަތާގެ އިޙްސާސްތަށް ބުނެދެވޭތޯއެވެ. އާމިރު އިނީ ކުޑަ ކަކޫ މަތީ  އެއްފައި މަށްޗަށް އިށީންދެއެވެ. ނަތާ އަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެ އެއްޗެއްނޭންގިފައެވެ. އާމިރު ވަރަށް ލޯބިން ނަތާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. “ ނަތާގެ މުޅި އުމުރު އަހަންނާއެކީ ހޭދަ ކޮއްލަދީފާނަން، އަހަރެން ނަތާ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ، އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަހަރެމެން ލޯބިން އެކީއުޅެން މި ދުނިޔޭގަޔާއި ސުވަރުގެއިންވެސް” އާމިރު ވަރަށް ލޯބިން ވާހަކަދެއްކިއެވެ. ނަތާ އަށް ހުރީ ރޮވިފައެވެ. “އިންޝާ ﷲ “ ބުނެލުމާއި އެކު އާމިރުގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. އާމިރު ތެދުވީ ނަތާ އަށް ދަނޑިމަތީ ބާއްވާއިގެންނެވެ. އަދި ގޮނޑީ ގައި ނަތާ ބޭންދިއެވެ. ދެ މީހުނަށް ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ މި ވަޤުތު ވެގެންދިޔައީ އެތަށް އުފާވެރި ހަނދާން ތަކެއް ހަޔާތުގެ ސަފްހާތަހަށް އިތުރު ކުުރުވަމުންނެވެ. ހުނުމާއި މަޖަލުގައި ވަޤުތު ހޭދަވި ގޮތްވެސް ނޭންގުނެވެ. ކޮޓަރިއަށް އައިއިރު ވަނީ މެންދަމުން އަލިވުމާއި ގާތްވެފައެވެ. ފޯނު ރިންގުވާ އަޑަށް ނަތާ އަށް ހޭލެވުމުންވެސް ނިދީގެ ފޮނިކަންބޭނުންވެ ހުރެ އާމިރު އަށް ގޮވާލިމުން އަނެއްކާވެސް ނިދޭތޯ އެންބުރިލިއެވެ. ނަމަވެސް އާމިރުގެ ވާހަކަ އަޑު އިވުމުން ނަތާ އަށް ވެސް ހާސް ކަމެއް ގެނުވިއެވެ. ލޯ ހުޅުވާލާ އާމިރު އަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އާމިރު ހުރީ ކޮޓަރި ތެރޭ ދެކޮޅަށް ހިންގާލަ ހިންގާލައެވެ. ފޯނު ބޭއްވުމަށް ފަހު ނަތާ ކައިރީ އެނދުގައި އިށީނެވެ. ވަރަށް ދެރަވެލާފައި ވާހަކަ ފެށީ ނަތާ ބުނާނެ އެއްޗެއްނޭންގޭތީ ކަންތަށް ބޮޑުވެފައިހުރެއެވެ. “ނަތާ އަހަރުމުން އެނބުރި މާލެ ދާންޖެހިއްޖެ، އަހަރެން އޮފީހިގައި ކުރަމުން އައި ވަރަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ކަމަކާ މަޝްވަރާ ކުރަން އޮސްޓޮރޭލިއާގެ ވަފުދެއް މާދަމާ މާލެ އެބަ އާދޭ. ކުރިން ޝެޑިއުލް ކޮއްފައި އޮތީ ދެ މަސްފަހުން އަންނަގޮތަށް އެކަމަކު ވަރަށް އާރޖެނޓްކޮއް އެމީހުން އަންނަން ނިންމީ އަހަރެންގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށްފަހު އަވަހަށް ގޮތެއްނިންމުމަށް، ވަރަށް ބޮޑަށް ސޮރީ. އަހަރެންގެ މި ޕްރޮޖެކްޓު ނިމުމުން އަލުން އެނބުރި މި ކޮޅަށް އަންނާނަން” އާމިރު ބެލީ ކަމުގެ މުހިންމުކަން ނަތާ އަށް ވިސްނާދެވޭތޯއެވެ. “ސޮރީ އޭނުބުނޭ ، އަހަންނަށް އިނގޭ އާމިރުއަށް އެހެން ގޮތެއްއޮތްނަމަ ނުދާނެކަން” ކިތައްމެ މާޔޫސްވެ ދެރަވިޔަސް ނަތާ ބެލީ އާމިރުގެ ހިތްހަމަ ޖައްސާ ދެވޭތޯއެވެ. “ޔޫ އާދަބެސްޓް ވައިފް އިންދަ ހޯލްވޯލްޑް” އާމިރު ނަތާގެ ބޮލަށް ބޮސްދިނެވެ.” ޕްލީޒް ދެރަނުވަށްޗޭ، މިހެން ބުންޏަސް އިނގޭ ނަތާ ދެތަވާނެކަން އަހަރެންވެސް ވަރަށް ދެރަވޭ” އާމިރު ދެރަވެފައި ވާތަން ބެލުމަކީ ނަތާ އަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ދެރައެވެ. “އާމިރު އަހަރެން ދެރައެއްނުވޭ އަސްލުވެސް، އަވަހަށް ފުރުމުގެ ކަންތަކާ އުޅެމާ؟” ނަތާ ހިނިތުންވެލީ ގަދަކަމުންނެވެ. އާމިރު ފޯނު ނަގައި އަވަސް އަވަހަށް ޓިކެޓްގެ ކަންތަކާ ގުޅަންފެށިއެވެ. ނަތާ މަޑުމަޑުން ވަނީ ފާހަނާ އަށެވެ. ލޮލުން ފޭބި ކަރުނަތަށް ފޮހެލުމަށްް ފަހު ހިތް ހަމަޖައްސާލެވޭތޯ ބެލިއެވެ....

4

ހިތި ހަނދާން 5

ބޭރުންފެންނަ އެއްވެސް މަންޒަރަކަށް ބަލާ ހިތެއްް ނަތާގެ ނެތެވެ. ޕެރިސްގެ ރީތި މަންޒަރުތަށް ބެލާލުމަށް ހިތްނޭދޭތީ އެއްނޫނެވެ. ފިރިމީހާގެ ނުރުހުން ލިބިފައިވުމުން ހިތުގައި އަޅާ ވޭން ވަރަށް ބޮޑެވެ. މިކަމުގައި ނަތާގެ ކުށެއްނެއްކަން ސާބިތު ކޮއްދޭނެ ގޮތެށް ނަތާ އަކަށް ނޭންގެއެވެ. ހޮޓަލުގެ ދޮރަމަށްޗަށް ކާރު މަޑު ކުރުމާއިއެކު އާމިރު ކާރުންފައިބާ ނަތާގެ އަތުގައި ބާރަށްހިފާ ކާރުން ބޭލުވިއެވެ. ހޮޓަލުގެ ދޮރުން ވަނުމަށްފަހު ވެސް ދަމާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ނަތާ ގޮވައިގެން ކައުންޓަރަށް ދިޔައެވެ. އާމިރު އަކީ މަޝްހޫރު ބިޒްނަސް މަނެކެވެ. މި ހޮޓަލަކީ އެތައްފަހަރަކު އާމިރު ޕެރިސް އަށް އައިސް ހުރިތަނެކެވެ. މިހެންވުމުން ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ހޯދަންވެސް ހަމައެކަނި ނަން ބުނެލުމުން ފުދެއެވެ. ކޮޓަރީގެ ތަޅުދަނޑި ލިބުމާއިއެކު ބާރު ބާރަށް ނަތާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ލިފްޓަށް އެރުމަށް ހިންގައިގަތެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެވުމާއި އެކު އެނދާއި ދިމާލަށް ނަތާ ހޫރާލިއެވެ. ނަތާ ގުޅަވަރަކަށް އެނދަށް ވެއްޓުމާއި އެކު އާމިރު އަށް ގޮވާލިއެވެ. އާމިރުގެ އަންހެނުން އާމިރުދެކެ ބިރުންހުރި ތަންފެނި ކުޑަކޮށް އާމިރުގެ ރުޅި މަޑުވިއެވެ.އެކަމަކު ހިލޭ ފިރިހެނަކު ނަތާގެ ގައިގައި ބީ ހުމުން އާމިރުއަށް ކެއްކުރަން އުންދަގުވިއެވެ. ނަތާ ފުރަތަމަ ކުލާހުގައި ދަތުރު ކުރުމަށް ދެކޮޅު ހެދީ އިކޮނޮމީ ކުލާހުން ގިނަމީހުނަށް ފެންނަންބާއޭ އާމިރުގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ނަތާ ބޭނުން ވަނީ ފިރިހެނުންގެ ސަމާލުކަންލިބި އެމީހުންނާ މަސްހުނިވެ އެމީހުނާ އެކީ ވިޔާނުދާކޮއް އުޅެންބާއެވެ. މިހާ ތަނަށް އާމިރު އަށް ފެނިފައިވަނީ މުއްސަންދިންގެ ފަހަތުން އަންހެންކުދިން ވިޔާނުދާ ކަންތަކުގައި މަސްއޫލުވެ އުޅޭތަނެވެ. މި ހުރިހާ ވަސްވާސް ހިތަށް ވަނުމުން ބަލާކަށް ނުހުރެ މޭޒުގެ އެއްކަނުގައި ހިފާ ނަގާ ދުރަށް އެއްލާލިއެވެ. އަދި އެނދުގެ އެއްކަނުގައި ބަހަށްޓާފައިވާ މާ ޓުކުރި އާއި ރިމޯޓު ތަށް ވެސް ފާރަށް އަމާޒުކޮއް އެއްލިއެވެ. އަލާމާރީގެ ބިއްލޫރި ގަނޑުގައި އަތުންޖަހާ ތަޅާލިއިރު މާނޭވާލެވި އާމިރު ހުރީ ނޭވާކުރުވާ ގޮތްވެފައެވެ. ނަތާ އަށް އޭރު އަޑުން އަޑު ނަގާ ރޮވެނީއެވެ. އާމިރު ފުންމާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެނަދައްއެރިއެވެ. ނަތާގެ މޫނުގައި ދެއަތުންހިފާ ތަޅުވައިގަތެވެ. “ ތީ އަހަރެންގެ އަނބި މީހާ، އެހެން އެއްވެސް މީހަކު ނަތާގެ ގައިގައި އިންގިލި ކުރި ޖައްސާލަންވެސް އަހަރެން ނޭދެން، އަޑު އިވިއްޖެތަ“؟ އާމިރު މިހެން ބުނުމާއެކު ނަތާ އަވަސް އަވަހަށް އަހަންނަށް މާފް ކުރާށޭ ބުނެ އާމިރުގެ މޫނުގައި އަތްޖައްސާލިއެވެ. “ އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެން ކައިރީ ހުރީ އާމިރު ކަމަށް“ ނަތާ އަދިވެސް ބެލީ ކަންވީ ގޮތް ކިޔާދެވޭތޯއެވެ. “ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއްނޫން މީގެ ފަހުން ނަތާ ނުވާނެ މިފަދަކަމެއްތަކުރާރު ކޮއްގެނެއް” އާމިރު އަދިވެސް ހުރީ ހަމައަކު ނޫނެވެ. “ ނަތާ އަށް މީހަކު ބަލާލަންވެސް އަހަރެންނޭދެން، ނަތާ ދުވަހަކުވެސް އަހަރެންނާ ދުރުވިޔަކަނުދޭނަން އަހަންނާދުރުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މަރު“ އާމިރު މިހާހިސާބަށް ބުނުމާއިއެކު ނަތާ އާމިރުގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދާލާ ރޮމުންވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ﷲ އަށް ޓަކާ އަހަރެން ކުރާވައިދެއްމީ އަހަރެންމީ ހަމައެކަނި އާމިރުގެ މީހެއް، ދުވަހަކުވެސް އެހެން މީހަކު ބޭނުމެއްވެސްނޫން، ޤަބޫލުކުރޭ އާމިރު“ އާމިރުގެ ރުޅިވެސް މިހާރު މަޑުވެއްޖެއެވެ. މަޑުމަޑުން ނަތާގެ ކައިރީ އިށީންދެއްޖެއެވެ. އެވަގުތު ނަތާ އަށް އާމިރު އަށް ބަލާލެވުނެވެ. އާމިރު ވަނީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ނަތާ އާމިރުގެ އަތުގައި ހިފާލުމުން އާމިރު އަތް ދަމާއިގަތެވެ. ނަތާ އަށް އާމިރުގެ އަތްފެނުނީ އެވަގުތުއެވެ. އަތުން ލޭއަންނަތަން ފެނުމުން ފުންމައިގެން ނަތާ ތެދުވިއެވެ. ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އަލަމާރި ތެރެބަލަންފެށިއެވެ. ނަތާއެ ހޯދާއެއްޗެއް ނުފެނުމުން އެނދުގެ ކައިރީ ހުރި ކުޑަ މޭޒުގެ ވަތްގަނޑު ހުޅުވާ ބަލާލިއެވެ. އޭގެ އެތެރެއިން ފަސްޓްއެއިޑް ފޮއްޓެއްނެގިއެވެ. ފޮށި ހިފައިގެން އާމިރުގެ ކައިރިއަށް އައިސް އުޑަފައިން އިށީންދެ އިންދެ އާމިރުގެ އަތް މަޑުމަޑުން ސާފު ކުރުމަށްފަހު ބޭސް އަޅާލިއެވެ. އާމިރު އިނީ ނަތާ އަށް ބަލަހަށްޓައިގެންނެވެ. “ ވަރަށް ތަދުވޭދޯ!” ނަތާ މަޑުމަޑުން އަހާލިއެވެ. “ އަހަރެންގެ ހިތަށް ކުރި އަސާރާއި ގާތަށްވެސް ތަދެއްނުވޭ“ އާމިރު ހާމަކުރީ ހިތުގެ ހާލަތެވެ. “ ނަތާ ގެއްލެން އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް ބޭނުމެއްނުވޭ، އެހެންމީހަކު ނަތާ އާއި ކައިރިވާން ބޭނުމެއްނުވޭ، އަހަރެން ބޭނުންވަނީ ނަތާ ތިގޮތަށް އަހަރެންގެ ޙިދުމަތުގައި ހުންނަން“ އާމިރު ނަތާ އަތުގައި ހިފާ އެންދުގައި ބޭންދިއެވެ. ނަތާ ފުން ނޭވާއެެއްލަމުން އެވާހަކަ ހުއްޓާލަން އެދުނެވެ. ނަތާ ކައިރީ އަރާމު ކޮއްލަން ބުނެފައި އާމިރު ވަނީ ފާހަނާއަށެވެ. އާމިރު  ނުކުމެގެން އައިސް ނަތާގެ މަގަތުގައި އޮށޯވެލިއެވެ. އަދި ނަތާ އާއި ކައިރިވެލިއެވެ. ނަތާ އާމިރުގެ ގައިގައި ބައްދާލުމަށްފަހު ބުންޏެވެ. “ ހިންގާ ނުކުމެލަން ބޭރުބަލާލަން“ އާމިރު ނަތާގެނަސް އާމިރުގެ ގަޔާލާ ފިއްތާލަމުން ވައި އަޑުންޖަވާބުދިނެވެ. “ ބޭރަށް ނުދިޔަސް ކުރާނެ ކަންތަށް އެބަހުރި” އާމިރު މިހެންބުނުމުން ނަތާ ހޭންފެށިއެވެ. “ އާމިރު އަށް އިންގޭދޯ އަހަރެންމި އިންގޮތް“ ނަތާ މިހެން ބުނަމުން ކުޑަކޮއްދުރަށް ޖެހިލިއެވެ.  “ އަހަރެން މި ބުނީ ނިދާ ވާހަކައޭ، ނަތާ މިހާރު ހާދަ ނޯޓީއޭދޯ“ އާމިރު ވެސް ކުޑަކޮށް ދުރުވެލާފާ ލޯމަރާލިއެވެ. އާމިރު އޮތީ ނިދާފާއެވެ.ނަތާ އަކަށް ނުނިދުނެވެ. ތެދުވެ ފެންވަރާލައިގެން މަޑުމަޑުން ބޭރަށް ނުކުމެލީ ހޮޓާތެރެ ބަލާލާ ހިތުންނެވެ. ނަތާ މެންގެ ކޮޓަރީ ހުރީ ވަރަށް މަތީގައެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުތުމާއިއެކު ނަތާ ގެ އަނގަ ހުޅުވުނީ ކުރިމަތިން ފެންނަމަންޒަރުގެ ހިތްގައިމު ކަމުންނެވެ. އިރު އޮއްސެން ކައިރިވެފައިވީއިރު އިރުގެ ގަދަ އޮރެންޖު ކުލައިގެ ދޯދިތަށް އެޅިފައި ހުރީ މަސްފެންގަނޑަކަށެވެ. މަސްތަށް ހީވަނީ ދިއްލިފައި ހުރިހެންނެވެ. ފެންގަނޑުގެ ފަހަތުން ވަރަށް ރީތި އިމާރާތް ތަކެއްފެންނަން ހުއްޓެވެ. ނަތާ އަޖާއިބުވެފައި ހުރެގެން ހިންގައިގަނެވުނީ މަސްފެންގަންޑާއި ދިމާލަށެވެ. ނަތާ ސިއްސައިގެންދިޔައީ ކުއްލިއަކަށް މީހަކު ނަތާ ގެ އަތުގައި ހިފާ ދަމާއި ގަތީމައެވެ. “ކަނބުލޯ ބަލާލައިގެންއުޅޭ“ ނަތާ ބަލާލިއިރު ކައިރީގައި ހުރީ ބޯޓުންވެސް ނަތާ ވެެެއްޓުނަ ނުދީ ހިފެހެއްޓި ޒުވާނާއެވެ. ނަތާ އަވަހަށް އަތް ފޮޅުވާލާފައި ވަށާއިގެން ހޯދާލިއެވެ. މިއަދު ވީ ގޮތް ހަނދާންވުމުން އޭނަ އާއި ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. “އަހަންނަށް ކިޔަނީ މަތީން” މަތީން އަމެއްލަ ތައާރަފެއްދިނެވެ. “ އަހަންނަށް ކިޔަނީ ނަތާ، މިއަދު ވީ ކަންތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން“ ނަތާ އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. “ އަޅާނުލާ ތިކަހަލަ ރީތި ކުއްޖެއްލިބިފަ ހުރި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވާނީ އެހެން” މަތީން ބުނެލި އެވެ. “ ހިނގާ ކޮފީއެއްބޯލަން، މީގެ މަތީ ފުލޯގައި ހުންނާނެ ބައިވަރު ރެސްޓޯރަންޓް ތަށް“ މަތީން އަވަށް ބެލީ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފާށެވެ....

7

ހިތި ހަނދާން 4

ނަތާ ދެ ލޯ ބޮޑު ކޮއްލާފައި ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. “ޕެރިސް” ނަތާ އަށް ކިޔާލެވުނެވެ. “އަހަންނަށް އިނގޭ ހަނީމޫން ވަރަށް ލަސްވެއްޖެކަންވެސް އެކަމަކު އަހަރެން މި މަޑުކުރީ ގިނަދުވަހު ތިބެވޭގޮތަށްދާން. މިހާ ވަރަށް ބުނެދެވޭނީ ދެންއޮތީ ސަޕްރައިޒް” އާމިރު ވަރަށް އުފާ ވެފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ. ނަތާގެ އަރު ބެދޭގޮތްވިއެވެ. ވާހަކަ ދައްކަން ދަތިވެ ހުރުމަށް ފަހު ވަރަށް އުންދަގުލުން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެން ވަރަށް އުފާވެއްޖެ، ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ” ނަތާގެ ލޮލުން ކަރުނަފައިބަން ފެށުމުން  އަވަސް އަވަހަށް އާމިރު ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އާމިރު ކުޑަކޮށް ނަތާ ދުރު ކޮއްލުމަށްފަހު ނަތާގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “ނަތާ ކީއްވެ ތި ރޮނީ؟” “އުފަލުން ރޮވުނީ” ނަތާ މިހެން ބުނުމުން އާމިރު ނަތާގެ ގެނަސް ކައިރި ކޮއްލިއެވެ. ނަތާ ނުބުންޏަސް ކައިވެންޏަށް 2 މަސްވާން ކައިރިވިއިރު ނަތާ ވަނީ ހަނީމޫނަކަށް ކުރި އިންތިޒާރު ދޫ ކޮއްލާފައެވެ. އެވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް ނަތާ އެންމެ ކުޑައިރުވެސް ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހު ހަނީމޫނަށް ދިއުމުގެ ހުވަފެންދެކެއެވެ. “ނުރޮއެ ނަތާ! މީ އުފާވެލާފަ ހުންނަންވީ ވަގުތު. އަވަހަށް އަހަންނަށް ހިނިތުންވުމެއް ދައްކާލާ” އާމިރު ގަޔާ ނަތާ ދުރުކޮއްލިއެވެ. ނަތާ ލަދުން މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. އަވަހަށް ވާހަކަ އޮޅުވާލަމުން އިޝާ ނަމާދު ކުރަން ހިންގާށޭ ބުނެލިއެވެ. އާމިރު ވިސްނާލިއެވެ. ނަތާ އާއި ކައިވެނި ކުރެވުން އެއީ އާމިރުގެ ނަސީބެވެ. ވަރަށް ބައިވަރު ހެޔޮ ބަދަލުތަށް އާމިރު އަށް ވަނީ އައިއްސައެވެ. މިވަރު ކަމެއް ނަތާ އަށް  ކޮއްދިނުމަކީ އާމިރު އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އަފަލެކެވެ. ނަމާދު ކޮއްނިމިގެންވެސް ތަކުރާރުކޮއް އާމިރު ދުޢާ ކުރިއެވެ. ބޯޓު ރަންވޭ މަތިން ނައްޓާލި ވަގުތު އާމިރު ނަތާގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. އާމިރު ހައިރާންވީ ނަތާގެ އަތް އޮތީ މުއްކަވާ ބާރުކޮއްލާފައެވެ. ނަތާ އަށް ބަލާލިއިރު ނަތާ އިނީ ދެލޯމަރާ ފިއްތާލައިގެންނެވެ....

5

ހިތި ހަނދާން 3

ނަތާ ނަމާދު ކޮށް ނިމިގެން ސޯފާ ގައި އިށީންދެލީ ވަރަށް ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމުންނެވެ. ކުޑަ އިރު ކޮޅެއްގެތެރޭގައި ނަތާ އަށް ނިދިއްޖެއެވެ. އާމިރު ގެޔަށް ވަދެގެން އައިއިރު ނަތާ އަށް ނިދިފައި އިންތަންފެނި ނަތާ ގެންގޮސް ކޮޓަރިއަށް ލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައިރިވީ ވަގުތު ސިހުނީ ބަދިގެއިން  އަޑެއް  އިވުމުންނެވެ. ބަދިގެޔާ ކައިރިވީއިރު އާމިރުގެ މަންމަގެ އަޑު އިވުނެވެ. ޝަކުވާ ކުރަމުން ބިންމައްޗަށް ވެއްޓި ތެޅިފައި އޮތް ތަށި ނަގަން މަންމަ އިނީ އުޑަފައިން އިށީންދެގެންނެވެ. “އާމިރު” މަންމަ ބާރަށް ގޮވާލިއެވެ. “ޝޫޝް މަންމާ ނަތާ އަށް އޮތީ ނިދިފައި!” އާމިރު ވައި އަޑުން ބުނެލިއެވެ. ދަރިފުޅުގެ މި ބަސްތަށް އައިމިނަ އަށް ޤަބޫލު ކުރަން ދަތިވެފައި އިންދެވުނެވެ. އެ ނުލަފާ އަންހެނާ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުގެ ލޮލަގައި މި ހުރީ ކޮންކަހަލަ އަނދުނެއް އަޅުވާފަ ބާއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. “މުޅި ދުވަހު ނިދުން ނޫން ކަމެއް އޭނަ އެބަ ކުރޭތަ؟” އައިމިނަ ދޮގުހަދާލިއެވެ. އާމިރުގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. ” ދެން ކާކު ގޭތެރޭ ކަންތަށް ކުރަނީ؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ. ” ކާކު ހެން ހީވަނީ؟” ދެރަވާ ގޮތް ދައްކާލަމުން އައިމިނަ ބުންޏެވެ. އާމިރު އަށް ދަތްވިކާލެވުނެވެ. ނަތާ ކުރިންދުވަހަކު މަންމަގެ އެހީ ބޭނުންވާ ވާހަކަ އެބުނީ ނަތާ ކަމެއް ނުކޮއްހުރެތާ! ހިތާ ހިތުން މިހެން ބުނަމުން އާމިރު މަންމަ ގާތު ކޮޓަރިއަށް ދިއުމަށް އެދުނެވެ. “އަހަރެން ނަތާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާނަން” މިހެން ބުނެ އާމިރު އެންބުރި ދިޔައީ ނަތާ ކައިރިއަށެވެ. އައިމިނަ ހަމަ ޖެހުމުގެ ނޭވާ އެއްލަމުން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އައިމިނަ ބޭނުންވާހެން ކަންތަށް ވުމުން ކުރެވުން މޮޅުކަމާއިގެން ހެވިފައި ހުރެ އެނދުގައި އޮށޯތެވެ. އާމިރު ހީކުރީ ކުޑަކޮއްވިޔަސް  މަންމަ އަށް ނަތާ އެހީ ވާކަމަށެވެ. ހިތުގައި ރުޅިވެރިކަން ގަދަކުރަމުން ނަތާ ނިދާފައި އޮއްވާ ކައިރިއަށް ގޮސް އަތުގައި ހިފާ ބާރު ލުއްކިއެއްޖަހާލިއެވެ. ނަތާ އަށް ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުމާއި އެކު ތެދުވެއްޖެއެވެ. “ކިީއްވެ ތި ނިދަނީ މިގަޑީގައި؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރީ ވަރަށް ރުޅި އައިށްސަހުރެއެވެ. “ސޮރީ ވަރުބަލިވެގެން ނިދުނީ، ގަސްތުގައެއްނޫން” ނަތާ ޖަވާބުދިނީ ވަރަށް ބިރުން ހުރެއެވެ. ކޮންކަމެއް ކުރާތީ މީނަމިހާ ވަރުބަލިވަނީ އާމިރު ހިތާހިތުން ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. އިތުރަށް ރުޅި އައުމުން ނަތާ ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ބަދިގެޔަށް ދަމާާފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އާމިރު ގެންދަންފަށައިފިއެވެ. ބަދިގެ އާއި ހަމަވުމުން ނަތާ ގެ ބުރަކަށީގައި އަޅާ ބަދިގެ ތެރެއަށް ކޮއްޕާލަމުން “ގޭ މަސައްކަތް ނުނިންމާ ނިދައިގެން ނުވާނެ” މިހެން ބުނުމަށް ފަހު އާމިރު ކޮޓަރިއަށް ހިންގައްޖެއެވެ. ކޮއްޕާލުމުން ނަތާާ ވެއްޓުނީ ތެޅިފައިވާ ތަށީގެ ފުޅި ތޮށި ތަކުމައްޗަށެވެ. ދެ ފައިގެ ކަކޫ ޖެހުނީ ބިންމަތީގައިއެވެ. އަތް ވިއްދާ ލެވުނީ ކިރިޔާއޭ އެހެންނޫންނަމަ ގަޔަށްވެސް ފުޅިތޮށި ހެރުނީހެވެ.   ކަކުލަގަ އަޅާ ވޭނަށް ނުވިސްނާ އަވަހަށް ބަދިގެ ސާފުކުރަން ނަތާ ފަށައިފިއެވެ. މަސައްކަތުގައި ހުރި އިރު ނަތާ އަށް ގިސްލަ ގިސްލާފައި ރޮވެމުންދިޔައެވެ. އާމިރުގެ ފަރާތުން މިފަދަ...

4

ހިތި ހަނދާން 2

މި ރެއަކީ ނަތާގެ ކައިވެނި ވެވުނުރެއެވެ.  ނަތާ ހުރީ ވަރައްބޮޑަށް ބިރުގަނެފައެވެ.  އާމިރުގެ ކޮޓަރިއަށް ނަތާ ވެއްދީ އާމިރުގެ ކޮއްކޮ އާއި ފަހަރިއެވެ. އެކި އެއްޗިި ކިޔަމުން ނަތާ އާއި ދިމާކުރަމުން ކޮޓަރީގެ އެތެރެއަށް ނަތާ ލުމައްފަހު ދޮރުލައްޕާފަ ނުކުމެގެންދިޔައީއެވެ.  މިއަދަށް އިރުއެރިއިރު  ނަތާ ހުރީ ވަރަށް އުފާވެ ހިތްހަމަޖެހިފައެވެ. ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ފަހުގައި ނަތާ ކުރަމުންއައި ދުޢާ އިޖާބަ ކޮއްދެއްވުމުންނެވެ. ނަތާގެ ހިތުގެ ރަސްގެފާނު އައިސް ނަތާ ގެންދާތީ ނަތާ ހުރީ އުފަލުން ފޮޅިފައެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ނަތާ ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފިނިވެފައެވެ....

12

ހިތި ހަނދާން

“ނަތާ” ތިން މަހާ އަށާރަ ދުވަސް ފަހުން އެއިވުނީ ނަތާގެ ދިރިއުޅުން ފުނޑު ފުނޑު ކޮއްލި މީހާގެ އަޑެވެ. މަގު ހުރަސް ކުރަންހުރި މަތިން ހަންދާންވެސް ނެތުނީ ނަތާގެ ހިތުގެ ހިންގުންއަވަސްވެ ނޭވާލުމަށް ދަތި ވުމުންނެވެ. ނަތާ އުންމީދު ކުރީ ނަތާގެ ފިރިމީހާގެ އަޑު މި އިވުނީ އެއީ ނަތާ އަށް ކުރެވުނު ކުއްހީ އެއްކަމުގައެވެ. ކޮންމެސް މީހަކު ނަތާގެ ގައިގައި ބާރަށް ޖެހިގަތްކަންއިންގޭ ވަރުވިއެވެ. އެކަމަކު އޭރު ނަތާގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ބާރަށް ތުރުތުރު އަޅާއެވެ. މަޑުމަޑުން  ނަތާ އެންބުރިލީ އަޑުއިވުނު ދިމާލަށެވެ. ވައިގަދަވުމުން ނަތާގެ ބުރުގާ އާއި ހެދި އެމީހަކު ފެނުންލަސް ވަމުންދިއުމުން ނަތާގެ ހިތަށް ބިތިވެރިކަން ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައެވެ. އޭނާ ފެނުމުން ނަތާގެ ނޭވާ ހުއްޓުނު ކަހަލައެވެ. އޭރަ އޭނާ ހަޅޭލަވަމުން ނަތާ އާއި ދިމާލައް ދުވެފައި އަންނަނީއެވެ. ނަތާ ހަނދާން ހުރި ގޮތަށް ކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރީ ނަތާގެ ފިރިމީހާއެވެ. އެކަމަކު މިހާރު މާ ބޮޑަށް ހިކި އަނަރޫފަ ވުމާއިއެވު ބޮލުގެ އަސްތަށިގަނޑު ދިގުވެ ތުންބުޅިވެސްވަނީ އަޅާނުލާ ދޫކޮއްލެވިފައެވެ. ނަތާ އަށް ބަނޑުގައި އަތްއަޅާލެވުނީ ހިމާޔަތް ކޮއްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ. އަދި ފަސްފަހަތަށް ޖެހެންފެށުނީ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ދެން އިވިގެންދިޔައީ ބަޔަކު ހަޅޭއްލަވާ އަޑުތަކެވެ. ނަތާގެ ފިރިމީހާވެސް ވަރަށް ބާރަށް ގޮވީ “ނަތާ ދުރަށްޖެހޭ ފަހަށް ނުޖެހޭ” ނަތާ މި ބަސްތަށް ހަޖަމު ކުރަންމަސައްކަތް ކުރަމުން ކަނާތް ފަރާތަށް ބަލާލިއިރު ލޯމެރުނީ ވަރަށް ކައިރިން ނަތާގެ ގައިގަިޖެހުނުި ކާރުގެ ބޮކީގެއަލިންނެވެ. އާމިރު ދުވެފައި ހޮސްޕިޓަލް އަށް ވަދެގެން އެދިޔައީ ނަތާގެ ހަށިގަނޑު މެޔާ ބޮންޑި ކޮއްލައިގެންނެވެ. ނަތާގެ ގައިގައި ޖެއްސި ކާރުވަނީ ސިފައިން އަތުލާފައެވެ. އާމިރުގެ ހުދު ޓީޝާޓު ވަނީ ކަޅު ލެއިން ފޯވެފައެވެ. މި ލެޔަކީ ކިތަށްމެ ފަހަރަކު ނަތާގެ ގައިން އާމިރަށް ފެނިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު މި އަސަރު މިކުރީ އަދި އަލަށެވެ. “ޑޮކްޓަރ އެހީއެއްވެދީ” އާމިރުގެ ބާރު އަޑު ހޮސްޕިޓަލްގެ ލޮބީ ގުގުމާލިއެވެ. އެކި ދިމަ ދިމާާލުން ޑޮކްޓަރުންތަކާ ނަރުހުންތަށް ނުކުމެކެން އަންނަންފަށައިފިއެވެ. ވަރަށް އަވަހައް އެނދެއްނެރެ ނަތާ އެޔައްލައިގެން އަވަސްފަރުވާދޭ ކޮޓަރި އަށް ގެންދިއުމައް ދުއްވާލައިފިއެވެ. ދޮރާއި ކައިރިވުމުން ޑޮކްޓަރ   އާމިރު ހުއްޓުވިއެވެ. ” އެއްވެސް މީހަކު މިތަނައް ނުވެއްދޭނެ” މިކަމާ އާމިރުއައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއަނޫނެވެ. “ކާކުތީ މަށައްގޮތް ކިޔާދޭން، މަށަކީ ކާކުކަން އިންގޭތަ؟” ތީ ކޮންމެ ބޭފުޅެއްވިޔަސް އަޅުގަނޑު މެނަށް ފުރާނައެއް ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެހީ އެއްވެދެއްވާ، ބޭރުގައި މަޑުކުރައްވާ” ޑޮކްޓަރ މިހެންބުނުމުން އާމިރު ކުޑަކޮއް ހަމަޖެހި ތަންދެއްކިއެވެ. ނަރުހުންތަށް އަވަސް އަވަހަށް އެނދު އަވަސް ފަރުވާއަށް ވެއްދިއެވެ. މީ އާމިރުގެ ހަޔާރުގައި އަލަށް ނަތާ އަށް ޓަކައި ބިރުގަތް ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ނަތާ ކިތަށްމެ އާދޭސް ކުރިޔަސް ހަޅޭ ލެވިޔަސް ލޭ އަޔަސް ހިތައް އެއްވެސް އެއްޗެއްނާރައެވެ. އާމިރުގެ ކޮންޑުގައި މީހަކު ޖަހާލުމުން ސިހިފައި އާމިރު ބަލާލި އިރު ކައިރީގައި ހުރީ ނަރުހެކެވެ. ” މީ ފޯމްފުރާލަ ދެއްވާފައި ކަނުންޓަރާ ހަވާލުކޮއްދެއްވާ އޭރުން އަޅުގަނޑު މެނަށް ފަރުވާ ފެށޭނީ” ނަރުސް މިހެން ބުނުމުން އާމިރު އަވަހަށް އެ ފޯމު ހިފައިގެން ކައުންޓަރަށް ހިންގައިގަތެވެ. ފޯމު ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު އާމިރު އައިސް އަވަސް ފަރުވާ ކޮޓަރި ކައިރީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. ގަޑިއެއްހާއިރު މަޑުކުރި ފަހުން އާމިރު ގެ ހަނދާނަށް ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާ އައެވެ. ނަތާ އަށް ވީ ގޮތް ކިޔާދޭނީ ކިހިނެއްބާއެވެ. ނަތާގެ އާއިލާ އަންނަން ޖޭހޭނީ ލަންކާއިންނެވެ، ނަތާގެ މަންމަމެން ދިރި އުޅުނީ ލަންކާގައެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް ހެޔޮކަމަށް އާމިރު ގުޅާލީ އާމިރުގެ ގެއަށެވެ. ފޫހިރާގަކަށް އާމިރުގެ ކޮއްކޮ އަލީ ކީކޭހޭ އަހާލިއެވެ. “މަންމަ ކޮބާ؟” އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ. “ކިހިނެއްވީ” އަލީ އަހާލީ ހާސްވެފައެވެ. ” މަންމަ އަތަށް ތި ފޯނު ދީބަލަ” އާމިރު ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ” މަންމާ ކޮންމެސް ކަމެއްވެއްޖެ” އަލީ ފޯނު ދެމުން ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ ކިހިނެއްވީ؟” އާމިރުގެ މަންމަ ސުވާލު ކުރީހާސްވެފަހުރެއެވެ. “މަންމާ އަހަންނަށް އޭނަ ފެނިއްޖެ” އާމިރު މިހެންބުނިއިރު ހުރީ މާނޭވާ ލެވިފައެވެ. އާމިރު މިހެން ބުނުމުން އާމިރުގެ މަންމަ އައިމިނަ ގެ ދެ ލޯ ފެންކަޅިވެއްޖެއެވެ. “ކޮންތާކު ތިހުރީ؟މަންމަ ވާހަކަ ދައްކަންބޭނުން، މާފަށް އެދެންބޭނުން، އޭނާ މިގެޔައްގެނޭ”...

0

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 8

“ސާހިބު އެހުންނެވީ” އިތުރު އަޑުތަށް އިވުމުން ހަމްޒާ ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. ހަމްޒާގެ ފަހަތުން ހިންގާފައި އެ އަންނަނީ އަލީ ވަހީދު، ހަމްޒާމެންގެ ތިމާގެ ބަޔަކާއި އާއިލީ ޑޮކްޓަރ އަދި މުހުސިންގެ ދެމަފިރިންނެވެ. “ހީވާ ގޮތުން ކަލޭ ގެ ބަޔަށް ލާނާ ވެސް ވަށްދާލެވުނީ ދޯ” މުހުސިން މިހެން ބުނިއިރު ހުރީ ދެލޯ ކުޑަްކޮއްލައިގެން ލާނާ އަށް ބަލާށެވެ. ތިކުރީ އެހާ މޮޅު ކަމެއްނޫން! އަހަރެން ހިއެއްނުކުރަން ތީ އެހާފަސޭހައިން ހައްދާ ލެވޭ ކަހަލަ މީހެއްކަމަކަށް، މިހިރަ ނުލަފާ މީހާޔާ އެއަބައި ވެގެން އަހަރެމެންނަށް އޮޅުވާލަން. ލާނާ ގެ އެއްވެސް ކަހަލަ ގޮތެއްނެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮއް ހާމަ ވެއްޖެ” ހަމްޒާގެ މޫނު ރަތްވެ ބޮލުން ދުން އަރާ ކަހަލައެވެ. “މި މަކަރުވެރި އެއްނޫން” ލާނާ ބުނެލިއެވެ. “އަޅުގަނޑަށް އިންގުން ގޮތުގައި މިއީ އިސްމާއިލް ހަމްޒާ އަޅުގަނޑު މެންގެ ގަވަރުނަރ” އަލީ ވަހީދުގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަވީ ކިރިޔާއެވެ.”ކަލެއަށް ލާރި ދީގެން އޭނަޔަށް އެއްބާރުލުންދެނީ ތި” މުހުސިނގެް ބާރު އަޑުން އެންމެން ހައިރާން ކޮއްލިއެވެ. “ކަލޭމެންއެންމެން ބަލަންތިބޭ މި މައްސަލަ ކޯޓައްވައްދާ މީ  އަސްލު ހަމްޒާ ނޫންކަން އަހަރެން ސާބިތު ކޮއްދޭނަން، އެހެންޏާ ހަމަ ތާކުން މީހަކު ެްއައިސް އަހަންނަކީ އެތަށް ކުރޯޑެއްގެ ވާރިސެކޭ ބުނީމަ ޤަބޫލް ކޮއްލަންވީތަ؟ ފުރަތަމަ ކަމަކައް މީނަގެ މިހިރަ ނިކަމެތި ހަށިގަނޑު ބަލާލަ!” މުހުސިނުގެ ހިތުގައިވާ އަސްލު ބިރު ބަޔާން ކޮއްދޭން ފެށިއެވެ. “މީހެއްގެ ބަރުދަން ލުއިވުމަކީ މައްސައެއްނޫން މުހުސިން” ލާނާ ގެ ގާތުގައި ހުރި މީހާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލިއެވެ. “އެއްދުވަހު ނިދާހޭލާއިރު ތިމާ އަކީ ފައިސާ ތަކެއްގެ ވެރިއެއްކަން ހަންދާން ވުންވެސް އެއީ މައްސަލައެއްނޫނެއްނު” މުހުސިން ހުރީ ދޫކުރާ ގޮތަކަށް ނޫނެވެ. ހުރިހާ ހެއްކެއް ބުނާ...

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 7
2

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 7

“ލޯބި ބުނާ އެއްޗަކާ ދެކޮޅު ހަދަނީއެއްނޫން . އެކަމަކު ލޯބިވާ އަނބި މީހާ އުޅެންޖެހޭނީ އަހަންނާ އެއް ގެ އެއްގަ” ލާނާ ކުޑަ ކޮއް ހިތް ހަމަ ޖެހޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ހަމްޒާ ގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ކޮއްލިއެވެ. “އަދި ނިދަންވެސް ޖެހޭނީ އަހަންނާ އެއް އެންދުގަ” ހަމްޒާ ވާހަކަ ފުރިހަމަ ކޮއްލިއެވެ. ލާނާ ގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެންދިޔައެވެ. އެކަމަކު ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދައްކަމުން ވަާހަކަ ދެއްކިއެވެ. “ހަމްޒާ ހިތްހަމަ ޖެހެނީ ނިހާ ކައިރިއަށް ދެވުނީމަ އެއްނު. ނިހާ ވަރަށް އުފާ ވާނެ ހަމްޒާ އެންބުރި އައީމަ. އޭނަ ދެކެ އެއްނު ހަމްޒާ ލޯބި ވަނި”. ލާނާ ހާމަ ކުރި ހަޤީޤަތެވެ. “އެއީ އަދި ލޯބި އެއްނޫން. އެއީ ވަގުތީ ހިތްހަމަޖެހުން” ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. “ތި ކަންއިންގޭ! އަހަރެންގެ ފަރާތުން ހަމްޒާ ހިތް ނުފުރޭ ކަމަށްވެސް އެތަށް ފަހަރަކު އަހަންނަށް ހަންދާންކޮއްދެމެއްނު. ހުރިހާާ ކަމެއްވެސް އަހަރެން ހަމްޒާ އަށް ކޮއްދޭނަން. އެންމެ ކަމެއް ފިޔަވާާ. އަހަރެންގެ ފަރާތުން ހަމްޒާ ގެ ހިތް ނުފުރޭއިރު އަހަރުމެން ރޭ ކުރުމުގެ އެއްވެސް މާނާ އެއްނެތެއްނު. ހަމްޒާ ނިހާ އާއި ކައިވެނި ކުރަންވީނު؟” ލަާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “އަހަރެން ހަމަ އެކަނި ބޭނުމީ ލާނާ. މަގޭ އަންހެނުން. އިތުރު މީހެއްނޫން.” ހަމްޒާ ބުންޏެވެ. “އެހެންވިއްޔާ ތި ބޭނުން ކަންތަށް ކުރަން ޖެހޭނީ އަހަރެންގެ ނުރުހުމުގަ ގަދަކަމުން” ލާނާ މިހެންބުނީ ހަމްޒާ އަކީ ބޭނުންވާ ކަމެއް ބޭނުން އިރަކު ކުރާނެ މީހެއްކަން އެންގި ހުރެއެވެ. “ނޫން ލާނާ ތައްޔާރު ވީމަ ނޫނީ އަހަރެން އެ ގޮތެއް ބޭނުމެއްނޫން” ހަމްޒާ ބެލީ ލާނާ ގޮތްދޫ ކުރޭތޯއެވެ. “ތި ކަމަށް ކިތައްމެ ދުވަހެއްވެސް ނަގާފާނެ، ފަހަރުގަ މުޅި އުމުރުވެސް” ލާނާ ބެލީ މިކަމުން ސަލާމަތް ވެވޭ ތޯ އެވެ. “އަހަރެން ނެތި ލާނާ އެހެންމީހަކާ ގުޅުން ބޭއްވީތަ؟” މި ފަހަރު ހަމްޒާ ކުރީ ސުވާލެކެވެ. ކޮށި އަރާ ގޮތް ވަމުން ލާނާ ޖަވާބުދިނެވެ” ނޫން ނޫން” އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން އެއްވެސް ފިރިހެނަކާ ގުޅުން ބާއްވާކަށް ހަމްޒާ ދިޔަފަހުން” “ވަރަށް ރަނގަޅު، އަހަރެންބޭނުމެއް ނޫން އަހަރެންނޫން އެއްވެސް މީހެއް ލާނާގެ ގައިގަ ބީހޭކަށް” ހަމްޒާ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ހަމްޒާ ކަނދުރާ ގައި އަތް ހާކާލިއެވެ. ވަރުބަލި ވެފައިވާ ކަން ހަމްޒާގެ މޫނު މަތިންފެންނަމުންދެއެވެ. ލާނާ ހަމްޒާގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “ހިންގާ އަހަންނާއެކީ، އަހަރެން ބޭނުން ގެޔައްދާން” ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. ލާނާ ހުރީ ފެންވަރާލާ އެއްޗިހި ބަދަލު ކޮއްލާ ހިތުންނެވެ. އެކަމަކު ހަމްޒާ އަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ދޭ ކަށް ލާނާ ބޭނުމެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން އަވަސް އަވަހަށް އަވަހަށް މޫނު ދޮވެލައިގެން އައެވެ. “ދަ މާ ދޯ، އެންމެން އެތިބީ ލާނާ އަހަންނާއެކީ ނުކުމޭތޯ ބަލަން” ހަމްޒާ އެއް ބުމަ ހިތްލާ ލަމުން ބުނެލިއެވެ....

1

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 6

ހަމްޒާ ގެ އަތުގައި ކޮންމެސް އެއްޗެއްއޮތެވެ. ލާނާ މަޑުޖެލީ އެއީ ކޯންޗެއްތޯ ބަލާލާށެވެ. ލާނާ އަށް ހަމްޒާ އާއި ކައިރިއަށް ޖެހިލެވުނެވެ. ހަމްޒާގެ އަތުގައި އޮތީ ލާނާ ގެ ފޮޓޯ ޖަހާފައިވާ ލޮކެޓެކެވެ. “އެތަށް މަހެއް ވަންދެކަށް އަހަރެން މި ޔައް ބަލަން އޮތިން. އަހަންނަށް ލާނާ ކޮބާކަމެއް ނޭންގުނަސް ނުފެނުނަސް އަހަރެން އަބަދުވެސް ޔަޤީންކުރަން ތީ އަހަރެންގެ މީ ހެއްކަމަށް” ހަމްޒާ މިހެންބުނެފަ އަތުގަ އޮތް ލޮކެޓް ޖީބައްލިއެވެ. “ކިހިނެއްތީތި ހޯދީ؟ ލާނާް ޢައް ބުނެވުނީ ވައި އަޑުންނެވެ. “އަހަންނަން މީތި ދިނީ ލާނާ އެއްނު، އަހަރެން އިންޑިޔާ އަށް ފުރި ދުވަހު، ހަންދާން ވޭތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނީ ލާނާ ގެ މޫނަށް ބަލަން ހުރެއެވެ. ލާނާ އަށް ހަންދާން އާ ވެއްޖެއެވެ. އެ ދުވަހު ހަމްޒާ އުޅުނީ ވަރަށް އަވަދިނެތިއެވެ. ފުރައިގެންދެވޭތީ ހަމްޒާ ހުރީ ފިސާރި އުފާވެފައެވެ. ހަމްޒާ ކިތައްމެ ގޯސް ނަމަވެސް ފުރަން އުޅޭތީ ލާނާ ދެރަވިއެވެ. ހަމްޒާ އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމުގެ އުންމީދު އަބަދުވެސް އޮވެއެވެ. ހަމްޒާ އަށް ހަދިޔާ އަކަށް މި ލޮކެޓް ދިނުމުން ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައި ހުރި ހަމްޒާ އަވަސް އަރުވާލާފާ   ވަރަށް ރީތި ޝުކުރިއްޔާއޭ ބުނެ ލާނާ ގެ ނިއްކުރިޔަށް ބޮސް ދިނީ ފަރުވާ ކުޑަ ގޮތަކަށެވެ. “އަހަރެން ދުޢާ ކޮއްދޭނަން ހެޔޮ ހާލުގައި ލެއްވުންއެދި” ލާނާ މިހެން ބުނުމުން “އަހަރެންގެ މަށްޗައް ތި ދުޢާ ތަށް ބޭކާރު ނުކޮއްލާ” ހަމްޒާ މަލާމާތުގެ ރާގަކަށް ހެވިފަ ބުނެލިއެވެ. “ލާނާ ގެ ދުޢާ ގެ ސަބަބުން އަހަރެން ސަލާމަތްވީ”ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ އައް މީ ހަމްޒާ ކަން ޔަގީންވިއެވެ. ހަމްޒާ އޭ ކިޔާ ގޮވާލެވުނީ އިހްތިޔާރަކު ނޫނެވެ. “އަނެއްކާވެސް ތި އުޅުނީ އަންބުރައި ގަންނަންތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނެލީ ސަމާސާ ރާގަކަށެވެ. އަދި ލާނާ ގެ އަތުގައި ހިފާ ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ. “މިހާރު އަހަރެންގެ ވާހަކަ ޤަބޫލު ކުރަންތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނިއިރު ލާނާ ގެ މޫނުގަ ފިރުމަމުންދިޔައެވެ. “ހަމަ އެކަނި އަހަންނާ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއަށް އިންގޭ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ބުނެބަލަ” އަދިވެސް ލާނާ ގެ ހިތް ނުފުރޭ ކަހަލައެވެ. “މި ވާހާކަ އަލީ ވަހީދުއާއި ޑޮކްޓަރ އައްކިޔާދީ ކިޔާދީ ވެސް ވަރުބަލި ވެއްޖެ” ހަމްޒާ ހުރީ ކުޑަދޮރުން ބޭރު ބަލާށެވެ. ލާނާ ގެ ކަނާތު ފައިގެ ފަލަމަސް ގަނޑުގެ އެތެރެ ފަޅީގަ އިންނާނީ ލާނާ ގެ އުފަންލަށް. އަދި މޭމަތީގަ އިންނާނެ ކުޑައިރު ވެއްޓިގެން ހަލާކުވި ތަނެއްގަ ލާފަ އިން ލަކުނެއް.” ހަމްޒާ ކިޔާދިނީ ފަރުވާތެރި ކަމާއެކީގައެވެ. “އަދިވެސް ކިޔާދޭންވީތަ”؟ ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ ލަދުން އިސްޖަހާލަމުން ނޫނެކޭ ބުނެލިއެވެ. “ހަމްޒާގެ މޫނުގެ ބައްޓަން ބަދަލު ވެއްޖެ” ލާނާ މިހެންބުނީ ހަމްޒާގެ މޫނު ގައި އަތް ޖައްސާލަމުންނެވެ. ” މާ ބޮޑަށް ހަމްޒާ ހިކިފަ ތިހުރީ” “ހަމްޒާގެ ހެދުންއެޅުން ވެސް ބަދަލު ވެފައި މި ވަނީ ދޯ” ލާނާ މިހެން ބުނުމުން ހަމްޒާ ލައިގެން ހުރި އެއްޗިއްސައް ބަލާލިއެވެ....

5 ބީރަށްޓެހި ލޯބި
2

5 ބީރަށްޓެހި ލޯބި

“އައިސާފުޅު އޭނަ ދެކުނިންތަ؟ ކުޑައިރުން ފެށިގެން އައިސާފުޅު އޭނަ ދަންނަމެއްނު” ލާނާ އަހާލީ ވަރަށް އުންދަގުލުންނެވެ. ލާނާ ގެ މުޅި އަރުތެރެ އާ އަންގަތެރެ ވަނީ ހިކިފައެވެ. މީންދުވަހަކު ފެންފޮދެއް ނުލިބޭ ފަދައެވެ. “އެއީ ހަމަ އަޅުގަނޑުގެ ސާހިބު” އައިސާފުޅު ބުނީ އުފަލުންނެވެ. ލާނާ ގެ ހިތް ތެޅޭއަޑު އައިސާފުޅަށް ނީވޭނެ ބާއޭ ލާނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. އަލީ ވަހީދު ކީއްވެބާ ނުސްދަންނަ މީހަކު ގެޔަށް ގެންނަންވީ؟ ލާނާ ސުވާލު ކުރީ އަމެއްލަ ނަފުސާއެވެ. އެހާ އަވަހަށް ޖަވާބު ވެސް ލިބިއްޖެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވީ މަރުވެފަ. ލާނާ ގެ ފިކުރު މިހިސާބަށް ދިޔަތަނާ އައިސާފުޅު ލާނާ ގެ އަތުގަ ހިފާލިއެވެ. އަވަހަށް ހިންގަވާ ސާހިބާ. ލާނާ އަށް ބަލަންހުރެ އައިސާފުޅު ބުނެލިއަޑުއިވުނެވެ. އޭރު ލާނާ އަށް ހުރެވުނީ ހުއްޓިގެންކަން އެންގުނީ މި ހިސާބުންނެވެ. “އައިސާފުޅު ދޭ ގަނޑުވަރަށް އަހަރެން ކުޑަކޮއް ހަމަ ޖެހިލައިގެން އެބަދަން” ލާނާ އަނބުރާލީ ލާނާ އުޅޭ ގެޔާ ދިމާލަށެވެ. އައިސާފުޅު އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގަ ދިޔައީ ގަނޑުވަރާ ދިމާލަށެވެ. ލާނާ ގެޔަށް ވަދެ ފާހަނާޔަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލިއެވެ. ލާނާ ގެ ދެ އަތްވެސް ތުރުތުރު އަޅައެވެ. ފުންނޭވާ ތަކެއްލަމުން ކޮޓަރީގެ ލޯގަނޑު ކައިރިއަށް ހުއްޓި ހުރީ މޫނަށް ބަލާށެވެ. ލާނާ ގެ ދިރި އުޅުމަށް އަންނަން މި އުޅޭ ތޫފާންގެ އަސަރު މޫނު މަތިންފެންނަމުން ދިޔައެވެ. ބޮލުގަ ހުރި ދަތިތަށް ނައްޓަންފެށީ ބޯއޮމާން ކޮއްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ދަތިނަގާ މޭޒުމަތީ ބާއްވާލަމުން ލޯގަނޑަށް ބަލާލީ ހިޔަންޏެއް ހުރިހެން ހީވެގެންނެވެ. ލާނާ ގެ ފަހަތުން އެ ހިޔަނި ކައިރިވީ ލާނާ ގެ ބޮލާ ދިމާލަށެވެ. ކައިރިވުމުން ލާނާ އަރަނީ އެމީހެއްގެ ކޮނޑާ ހަމަޔަށެވެ. ލާނާ ނަގަމުންދިޔަ ދަތި ލާނާ ގެ އަތުން އަތުލާ މޭޒު މަތީ ބޭއްވިއެވެ. ލާނާ ގެ މުޅި ހަށިގަނޑު ތުރުތުރު އަޅަމުންދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށެވެ. ” މީ ހަޤީގަތެއްނޫން. މިހެން ނުވާނެ” ލާނާ އަށް ވައި އަޑުން ބުނެލުވުނެވެ. ލާނާ ހަޅޭ ލަވަންބޭނުންވިއެވެ. ދުވެ ފިލަންވެސް ބޭނުންވިއެވެ އެކަމަކު އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ކުރަންނޭންގިފަ ހުރެވުނީއެވެ. އަހަރެންމީ ޖިންނިއެއް ނޫން ލާން” ހަމްޒާ ބުނެލިއެވެ. ލާނާ އަށް ވަގުތުން ހަމްޒާ ޔާ ދިމާލަށް އެންބުރިލެވުނީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. ލާނާ އަށް ލާން އޭ ކިޔާ ގޮވާނީ ހަމަ އެކަނި ހަމްޒާއެވެ. ހަމްޒާ ގެ މޫނަށް އިސްއުފުލާ ބަލާ ލެވުނީ ކިރިޔާއެ ލާނާ ގެ މޫނު މައްޗަށް އަންދިރި ވެގެން އަރިއަޅާލީ އެވެ. ހަމްޒާ ލާނާ ހިފެހެއްޓީ އުންދަގުލަކާ ނުލާއެވެ. ލާނާ ނަގައި ގަނެގެންގެންގޮސް އެންދުގާ ބޭއްވިއެވެ. ލާނާ އަށް ރަންގަޅަށް ހަމްޒާ ބަލާލިއެވެ. ލާނާ ގެ ހަށިގަންޑު ވަނީ ހިކި އަނަރޫފަ ވެފައެވެ. އެކަމަކު ލާނާ ފެނުމުން ހަމްޒާގެ ހިތުގެ ތެޅުމަށް ބަދަލު އައެވެ. ލާނާ ގެ ރީތި ސޫރަ އެ ހިތުގަ ހަރުލާ ހުރެއެވެ. ލާނާ މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ހަމްޒާގެ ލޮލަށް ބަލަން ލާނާ އަށް އޮވެވުނީއެވެ. ހަމްޒާ ހިނިތުންވެލީ ހަމްޒާ ގެ ލޮލުންފެންނަން ހުރި އަސަރުތަށް ފޮރުވަމުންނެވެ. ޖިންނިންވެސް އިންސާނުންގެ ސިފައިގާ ތިބޭއިރު އަސްލު މީހާޔާ ހާދަ ވައްތަރޭ ލާނާ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަޑުމަޑުން ހަމްޒާގެ މޫނުގަ އައްޖައްސާލިއެވެ. ހަމްޒާ އަކީ މުޅި އުމުރުގައިވެސް ދަގަނޑު ހާ ވަރުގަދަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނުއް މީހެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން އުޅުނަސް ކެއްކުރަން ދަތިމިވަނީ ވެފައެވެ. ހަމްޒާ ބޭނުންވީ ގުދުވެލާ ލާނާ ގެ ހަށި ގަނޑުގެ ހުނު ލިބިގަންނާށެވެ. އެކަމަކު މި ވަގުތަކު ނޫނެވެ. ވަރަށް އަވަހަށެވެ. ހަމްޒާ ތެދުވެ މޭޒު ކައިރީ ހުއްޓިލާ ގޭތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ބޭނުމަކީ ކުރަމުންމުދާ އިހުސާސް ތައް ހުއްޓުވާލުމެވެ. “ތީ ކާކު؟” ލާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “އަހަރެންމީ ކާކުކަން އިންގޭނެ” ހަމްޒާ މިހެންބުނުމުން ލާނާ ތެދުވެ ހިންގައިގަތީ މޭޒާ ދިމާލަށެވެ....

2

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 4

މުސައްލަ ފައްޖަހާ ލުމައްފަހު ތެދުވެ ލާނާ ވަނީ ބަދިގެއަށެވެ. ކުޑަ ގޮތަކަށް ސައި ބޮއެގެން އަވަހަށް ނުކުތީ ލާނާ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްދާ ޔަތީމު ޙާނާ އަށް ދިއުމަށެވެ. މަގުމަތިން ދިމާވާ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މަރްޙަބާ ކިޔައެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ލާނާ ގެ ހިތަށް ކުރާ އަސަރު ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ޔަތީމް ޙާނާ އަށް ދިޔަ އިރު ލާނާ އަތުގަ ހުރި މަދު ރުފިޔާ ކޮޅަކުން ބޭނުން ބައެއް އެއްޗިހި ގަތެވެ. ހަމްޒާޔާ ކައިވެނި ކޮއްގެން އުޅުނުއިރު ލާނާ ބޭނުންގޮތަކަށް ހަރަދު ކުރަން ރުފިޔާ ހަމްޒާ ދީފާ ހުރެއެވެ. ލާނާ އަށް އޭރު މިކަހަލަ އެއްވެސް ކަމަކާ ނޫޅެވެއެވެ. ހަމްޒާ ބޭނުންވަނީ ލާނާ ރީތިކޮއް ހެދުން އަޅުވައިގެން ބޭރުތެރޭ ގެންގުޅޭށެވެ. އަތުގައި ހުރި ކޮތަޅު ބަރުވުމުން ތަންކޮޅު ކޮޅުން ބަހަށްޓަމުން ލާނާ ޔަތީމް ޙާނާ އަށް ވަންނަން އަންނަތަން ބަލަން ތުންދަމާލައިގެން ހުރި ޔަނާލް ފެނުނީ ދޮރުން އެތެރެއަށް ލާނާ ވަތްފަހުންނެވެ. “މި ކޮތަޅުތައް ހާދަބަރޭ! އެއްވެސް މީހަކު ނެއްތަ އެހީ އެއްވެދޭކަށް”؟ ވައްކަޅިން ޔަނާލް އަށް ބަލާލަމުން ލާނާ ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. “އަހަރެން ތި ކޮތަޅު ގެންގޮސް ދީފާނަން“ ދައްތަ އަހަރުމެން ދޫ ކޮއްލާފަ ދިޔައީމަ ދެންކާކު އެހީވާނީ”؟ ޔަނާލް ސުވާލު ކޮއްލި އެވެ. ޔަނާލް ރުޅި އައިއްސަ ހުރި ސަބަބު ލާނާ އަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކައް އެންގިއްޖެއެވެ. “ކާކު ބުނީ ދައްތަގެ ދޫނި ތައް ދޫކޮއްފަ ދާންއުޅެއޭ“؟ ލާނާ މިހެންބުނީ ޔަނާލް ގެ ބޮލުގަ ފިރުމާލަމުންނެވެ. “ގަވަރްނަރ އަންނަނީ ދައްތަ ބަލަ އޭ ސަރީފާ ދައްތަ ބުނި. އެހެންވެ ދައްތަ ދެކެ ރުޅި އައިއްސަ މި ހުރީ. ދައްތަ ދިޔައީމަ ޔަނާލް ވަރަށް ދެރަވާނެ”ޔަނާލް ލާނާ ގެ މޫނައްބަލަމުން ބުނެލިއެވެ. ހާސްކަން ފޮރުވާލަމުން ލާނާ ހޭންފެށިއެވެ. ވާހަކަ އޮޅުވާލަމުން އަވަހަށް ސައިބޯން ހިންގާށޭ ބުނެލި އިރު ހިތައް އަރަމުންދިޔައީ ސާރީފާ ދައްތަ ކުދިންނަށް ބުނެދޭނީ އެގޮތައްކަންތައް ވިޔަސް ކުދިންދެރަނުވާނެ ކަމަށް ބަލާފަތާއ ޭހިތަށް އަރުވާލިއެވެ. އެކަމަކު އެ ގޮތަށް ކަންތައްވުން އެއީ ލާނާ އެއްވެސް ގޮތަކައްބޭނުންވާ ކަމެއްނޫނެވެ. ކޮންމެ ހާލެއްގާ ވިޔަސް ލާނާ ﷲ އަށް ހަމްދުކޮއް އެ ހާލަތަކަށް ހޭނޭނެ ކަންޔަޤީނެވެ. ރޭގަނޑަށް ތަންދެމުން އިރު އޮއްސެންދާ ކަމުގެ ކުލަވަރު އުޑު މަތިން ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. ވަރުބަލި ކަމާ އެކު މަޑުހިނގު މެއްގާ ލާނާ ގެޔާ ދިމާލަށް ހިނގަމުންދެއެވެ. ލާނާ ގެ ހިންގުމަށް ހުއްޓުންއެރީ ކުރިމަތިން ދުވެފާ އަންނަ އައިސާފުޅު ފެނިގެންނެވެ. “އައިސާފުޅާ ތިހެން ދުވަނިކޮއް ވެއްޓި އަނިޔާއެއް ވެއްޖިޔާ ކިހާ ދެރަ“ހައިރާން ކަމާ އެކުވެސް ދެރަވެލާފަ ލާނާ ވާހަކަ ދެއްކީ ގަނޑު ވަރުގެ ނޯކަރެއް ކަމުގައިވާ އައިސާ ފުޅާއެވެ. އުމުރުގެ ފަހުބަޔައް އަޅާފައިވާ އައިސާފުޅިކީ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މީހެކެވެ. “ސާހިބު ކަމަނާ އަވަހަށް ވަޑައިގަންނަވާ އަލީ ވަހީދު ކަމަނާ ކޮބާތޯ އެބައައްސަވާ. ކަމަނާ ގޮވައިގެން އަވަހަށް އައުމަށް އަޅުގަނޑަށް އެންގެވި”.އައިސާފުޅު ހުރީ މާނޭވާލެވިފައެވެ.ނަމަވެސް އެމޫނޫ ވަނީ އުޖާލާވެފައެވެ. ލޮލުންވަނީ ކަރުނަ ފޭދިލާފައެވެ. ލާނާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުންދިޔަ. ވާން މި އުޅެނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭންގޭ ހާލު ފަޔަށް ބާރުލާ ގަނޑު ވަރާ ދިމާއަށް ހިންގައި ގަތީ ހިތުގެ ފުންމިނުން ދުޢާ ކުރަމަންނެވެ.

3

ބީރަށްޓެހި ލޯބި 3

ދެރަވެލާފަ ހިނިތުންވެލަމުން އަލީ ވަހީދު އާއި ލާނާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ” ތިމީހާ އަކީ ހަޤީގަތުގަވެސް މަގޭ ފިރިމީހާ ނަމަ މީގެ ކުރިން ނުފެނުނީ ކީށްވެ”؟ އަލީ ވަހީދު އަކީ ކުރު ކޮށް ހިކި ކޮށް ހުންނަ މީހެކެވެ. ލާނާ ސުވާލު ކުރި އިރު ބަލަންހުރީ ސީދާ އަލީ ވަހީދު އަށެވެ. “އޭނާގެ ވާހަކަ ތަކުން ބުނެދިންގޮތުގައި ބޯޓު އަޑިއަށް ދިޔަފަހުން ދެދުވަސް ވަންދެކަށް ކަނޑުގައި އޮށްވާ މަސްބޯޓަކުން އޭނާ ނެގިއެވެ. ބޯޓަށް ނެގިއިރު އެށްވެސް ކަމެށް ހަންދާނެށް ނެތެވެ. އަމެށްލަ ނަންވެސް ބުނެދޭން ނޭންގުނެވެ. މީގެ މަސްތަކެށް ކުރިން ހަނދާންތަށް އަނބުރާ ލިބުމުން އަވަހަށް މި ރަށަށް އައުމަށް ދަތުރުފެށީ އެވެ”. “އަމެށްލަ ނަންވެސް ހަނދާންނެތުން މީ އަހަރެން އަޑުއަހާފަ ވާ ވާހަކަ އެށް ނޫން” މުހުސިން ރުޅި ވެރިކަމާ އެކީ ބުނެލިއެވެ. “މީ ހަމަ ވެދާނެ ގޮތެށް. އަޅުގަނޑު ވާހަކަ ދެށްކިން މި އާއިލާ އަށް ހުންނަވާ ޑޮކްޓަރ އާއި. މަދުންވިޔަސް ދިމާވާ ގޮތެށް.” އަލީ ވަހީދު މިހެން ބުނުމުން މުހުސިން ގެ ރުޅި އިތުރަށް ގަދަވިއެވެ. “ހާދަ ޝައުގުވެރި ވާހަކަ އެކޭ ދޯ” “ގަވަރނަރ ރަނގަޅަށް ދަންނަ މީހަކު ލަށްވާ ވާހަކަ ނުދަށްކާ ވަކި ގޮތަކަށް ނިންމާ ލެވޭ ކަށްނެއް” އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ. “އަލީ ވަހީދް” ލާނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ކަންތަށް ކޮންޓުރޯލް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުންޏެވެ. “އަލީ ވަހީދު ތީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ އެންމެ ބޮޑަށް ދަންނަ އެކަކު. މީ ކަާކުތޯ ބަލާލަ ދިނުމަށް އޭނާގެ ގާތަށް ގޮސް ވާހަކަ ދައްކާލަ ދިނިށްޔާ ވަރަށް ރަނގަޅު. މި މީހަކީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާ ނޫނަސް މިމީހާ އަށް އަހަރުމެންގެ ފަރާތުން އެށްވެސް ކަހަލަ އެހީއެއް ވެދެވެން އޮތިށްޔާ ވެދީ” “ކަމަނާ ގެ ހެޔޮފުޅުކަން، އަޅުގަނޑަށް ބުނަންކެރޭނެ މި ޒަމާނުގަ ބަޔަކަށް އޮޅުވާލަން އުޅޭ މީހަކަށް ހެޔޮކަމެއް ހެޔޮހިތުން މީހަކު ކޮށްނުދޭނެކަން” އަލީ ވަހީދު ބުންޏެވެ. “އާން! މަ ގޭ ފަހަރި ކޮއްކޮ އަކީ ސަލާންޖަހާ މީހުނާ، ގެދޮރުނެއް ކުޑަ ކުދިންނާ މަގުމަތީ އުޅޭ ބުޅާ ތަކަށްވެސް އެންމެ ހެޔޮ އަންހެނާ، މީނާގެ އަތުގަ މީހަކަށް ދީފަ ނުދޭކަށް އެއްޗެށް ނޯންނާނެ” “އެހެންވެގެން އަހަރުމެން ލާނާ އަށް ލާރި ގިނައިން ނުދެނީ، ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ވެސް ލާނާ ގެ ބޮލަށް އެރިލައިގެން ލާރި އަތުލެވޭނެ” މުހުސިން ބުނެލީ ވިހަ ގޮތަކަށެވެ. “ގެ ދޮރުނެށް ކުދިން އަހަންނަށް ވުރެން ބޮޑަށް ލާރި ބޭނުންވޭ، އަހަރެމެންނަށް ފަސޭހަކަމާ އެކީ ދެވޭނެ ކިތަށްމެ އެއްޗެށް ނުލިބިފަ އެތިބެނީ” ލާނާ މިހެން ބުނިއިރު އޭނާގެ މޫނުގެ ކުލަވަނީ ރަތްވެފަ އެވެ. ހިތް ހަމަ ނުޖެހިފަ ހުރިކަން އެމޫނުން ރަންގަޅަށް ފާޅުވެއެވެ. “ކުރިޔަށް ތިބި އާއިލާގެ ކުދިންތަކަށް ތަރިކަ މުދާ ރައްކާ ކުރންް އަހަންނަށް ޖެހޭ. މުޅި ރަށުގެ ބިކާރީންނަށް ބަހާކަށް ނުޖެހޭ” މުހުސިން އަޅޭ ލަވައި ގަތީ ވަރަށް ހަރުކަށި ކޮށެވެ. މި ވާހަކަތަށް މެދުކަންޑާލީ އަލީ ވަހީދު ގެ ވާހަކަ އިންނެވެ. ” އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު މި ދަނީ އޭނާގެ ގާތަށް އާއިލާގެ ޑޮކްޓަރު ގޮވައިގެން ދާން” މި ގަނޑު ވަރުން ނުކުމެގެން ލާނާ އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެށްގަ ދިޔައީ ގަނޑުވަރާ ދުރުގަ ހުރި އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ޔަށެވެ. މި ގެ ޔަކީ ވަރަށް ބޮޑަށްބާވެ ހަލާކު ވެފައިވާ ގެ އެކެވެ. މުހުސިނާ އައިޝާ ދެކޭ ގޮތުގައި މި ގެ އަކީ ލާނާ އަށް އެންމެ ފުދޭ ގެ އެކެވެ. މި ގެ އަކީ ގަނޑު ވަރުގެ ބަގީޗާ ބަލަހަށްޓާ މީހާ ހުރި ގެއެވެ. ހަމްދޫން މަރުވުމުން ލާނާ މި ގެޔަށް ބަދަލު ކުރީ އެމީހުން ބުނެގެންނެވެ....