ހިތި ހަނދާން 8

- by - 29- May 2, 2019

ކުއްލިޔަކަށް ނަތާ އަށް ހޭލެވުނީ ނަތާގެ ނަމުން ގޮވާ އަޑުއިވިގެންނެވެ. ހޭލެވުމާއި އެއްކޮށް ނަތާ ފުންމައިގެން ތެދުވިއެވެ. ގައިގައި އަޅާ ވޭނަކަށް މާބޮޑު ފަރުވާލެއް ނުބަހައްޓާ ތެދުވީ ބޭރުން އިވުނީ މަންމަގެ އަޑުވީމައެވެ. ނަތާ ހުރީ އާމިރުގެ ޓީޝާޓެއްލައިގެންނެވެ. ހެދުން ބަދަލުކުރަން އުޅެފަވެސް މަންމައަށް ލަސްވެދާނެތީ އަވަހަށް ބުރުގާ އަޅާލައިގެން ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

މަންމަ ހުރީ ދޮރުމަތީ ދެކޮޅަށް ހިނގާލަ ހިނގާލައެވެ. ނަތާ ވަރަށް ކަންތަށް ބޮޑުވެފަހުރެ މަންމައަށް ގޮވާލިއެވެ.

“ މަންމާ ކިހިނެއްވީ؟“ ނަތާ މަޑުމަޑުން ގޮވާލިއެވެ. އައިމިނަ ހިނިތުންވެލަުން ނަތާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރިލިއެވެ. އަދި ވަރަށް ލޯބިން ބުނެލިއެވެ.

“ ނަސީބެއް ނަތާއަށް ހޭލުވުންކަން. މަންމަ މި އުޅެނީ ގައިގަ ރިއްސާތީ ނުނިދިގެން. ކާންގެންގުޅޭ ބޭސްފުޅި ވެއްޖެ މަންމަ ކޮޓަރި އެނދު ތަންދޮށައް ވެެއްޓިފަ. އެނދު ދަށައްގުދުވެވޭ ވަރެއްނޫން ފަލަކަމުން. ހާނިމް ނިދާފަ އޮއްވާ އެނަގާނީ ކިހިނެއް؟ މަންމަމެންގެ ކޮޓަރި ހާނިމް އަށްދީފަ މަންމަ މި އޮތީ ކުޑަ ކޮޓަރީގަ. ދޭބަލަ އެ ބޭސްފުޅި ނަގައިގެން ގެންނަން“ ވަރަށް ލޯބިން ނަތާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާލަމުން އައިމިނަ ބުނެލިއެވެ. މަންމަ މިހާލޯބިން ނަތާ އާއި ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވުމުން ލިބުނު އުފަލުގައި ބޯ ޖަހާލަމުން ނަތާ ބާރަށް ހިނގާފައި ދިޔައީ މަންމަގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ނަތާގެ ފަހަތުން އައިމިނަ ގެ އަޑުއިވުނެވެ

ބޮކި ނުދިއްލާތި މަޑުމަޑުން އުޅޭތި! ދަތުރު ވަރުބަލީގަ ނިފިފަ އެސޮރު އޮތީ” އައިމިނަ ހުރީ ވަރަށް ހިނި އައިއްސައެވެ.

އެކަމަކު މިހާ ލަސް ގަޑިއެއްގައި ހާނިމް ނިދާފައި އޮއްވާ އެތަނައް ވަނުމަކީ ނަތާ ބޭނުން ގޮތެއްނޫނެވެ. މަންމަ ނުރުހުން ވެދާނެތީ މިކަމާ ނޫނެކޭ ބުނާކަށް ނަތާ އަކަށް ނުކެރުނުވެ.

އަވަހަށް އެބޭސް ފުޅި ހޯދައިގެން ނުކުނަން ނަތާގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. މަންމަ ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލުމުން ނަތާގެ ގައިން ހީބިހި ނެގިއެވެ. އެ ކޮޓަރި ވަރަށް އަނދިރިއެވެ. ނަތާ ވަރަށް ބިރުންހުރެ ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. ދޮރު ނުލައްޕާ ބެހެއްޓީ ބޭރުން އެޅިފައިހުރި ފަނޑު އަލިން ތަންކޮޅެއް ހިތްހަމަ ޖެހޭތޯއެވެ. އެނދު ކައިރިއަށް ނަތާ ކައިރިވި ތަނާ ފަހަތުން ވަރަށް ބަރަށް ނަތާ ކޮއްޕާލިއެވެ. ބަނޑު ވަތަށް ނަތާ ވެއްޓުމާއި އެކު ނަތާގެ ބުރުގާގައި ހިފާ ވަރަށް ބާރަށް ދަމާ ބޮލުން ނައަޓާލިއެވެ. ނަތާ ލައިގެންހުރި ޓީޝާޓުގެ މޭމަތިން ވީދާލީ ނަތާ ރޮމުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެވެ. ނަމަވެސް ނަތާގެ ގައިގައި ހިފާއިގެން ހުރި މީހަކު ނަތާ ދުލެއްނުކުރިއެވެ.

ކުއްލިއަކަށް ކޮޓަރި އަލިވެގެންދިއުމާއި އެކު އައިމިނަ ގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު އިވުނެވެ. ނަތާގެ ހިތްހަމަޖެހުނީ މަންމަ ދޮރުމަތިން ފެނުމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ހަމަޖެހުން ގެއްލިގެންދިޔައީ ނުލަފާ ފާޑަކަށް ނަތާ އަށް ބަލާފައި އައިމިނަ ހޭތަން ފެނުމުންނެވެ. ނަތާގެ ގައިމަތީ އޮތީ ކާކުތޯ ބަލާލެވުނީ އެވަގުތުއެވެ. ހާނިމް އޮތީ ނަތާ އަށް ބަލާށެވެ. މަދު ސިކުންތު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހާނިމް ނަތާގެ ގައިގައި ހިފާ ފޮރޮޅިގަތެވެ. މިހާރު ނަތާ އިނީ ހާނިމްގެ މޭމަތީއެވެ. ނަތާގެ ގައިގައި ހިފަހަށްޓާފައި ހުރި ހާނިމް ނަތާގެ ގައިން ދޫކޮއްލައިފިއެވެ. އައިމިނަގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑަށް އެތަނައް ގޭ އެންމެންހެން އައިއްސިއެވެ. އެމީހުނަށް ފެނުނީ ނަތާ ހާނިމްގެ ގައިމަތީ އަރާ އިނދައެވެ. ނަތާގެ ބުރުގާ އޮތީ ބިންމަތީއެވެ. މި ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅުތެރޭ ވީ ކަންތަށް ނިތާ އަށް ނަގައި ގަނެވުމާއިއެކީ ފުންމައިގެން ބިންމައްޗަށް ފޭބިއެވެ. އޭރު އަޑުން އަޑުނަގައި ނަތާ އަށް ރޮވެނީއެވެ. މަންމަ ހާނިމް ދުރުނުކޮއް ބަލަން ހުރުމުންނާއި ހިނިއައިއްސާ ހުރުމުން ދޭހަވަނީ މީ މަންމަ ރާވައިގެން ކުރިކަމެއްކަމެވެ.

ސައިކަލުގައި އާމިރު ދުއްވަމުން ދިޔައީ ވަކި މިސްރާބެއްނެތިއެވެ. އާމިރުގެ ހިތުގައި ޖަވާބު ނުލިބޭ އެތަށް ސުވާލެއްވެއެވެ. ނަތާ އެކަންކުރީ ގަސްތުގަބާއެވެ؟ ނޫނީ ހާނިމް ނަތާ އާއި ބެހެން އުޅުނީބާއެވެ؟ ނަތާ އެހާ ރޭގަނޑު އެ ކޮޓަރި އަށް ވަނީ ކީއްކުރަންބާއެވެ؟ނަތާ އަކީ ހިލޭ ފިރިހެނުންނާއި ގުޅުންބާއްވާ ކަހަލަ އަންހެނެއްނޫނެވެ. ނަތާ އަކީ ވަފާތެރި އަނބެކެވެ. އިސްލާމް ދީން ހުއްދަނުކުރާ ކަމެއް ނަތާ ނުކުރާނެއެވެ. ނަތާ އަކީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި އުޅޭ މީހެއްނޫނެވެ. ނޫންނަމަ ނަތާ ބޭނުންނޫން އެއްޗެހި ގަނެ ބޭކާރު ގޮތުގައި ރުފިޔާ ޙަރަދު ކުރީހެވެ. ނަތާ ބުނެފި ނަމަ އާމިރުގެ ހުރިހާ ފައިސާ އެއްވެސް ނަތާގެ ނަމަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އާމިރު އަށް އުނދަގޫ ކަމެއްނޫނެވެ. ވިސްނާ ވިސްނާ އާމިރުގެ ބޯ ގޮވަންކައިރި ވެއްޖެއެވެ. މި ހުރިހާ ސުވާލެއް ގޮސް ނަތާ އާއި ކުރުމުން ޖަވާބު ލިބޭނެއެވެ. ވަގުތުން އާމިރު ސައިކަލް ބާރަށް ދުއްވާލިއެވެ. ގެޔަށް ދިއުމަށްޓަކާ އެވެ.

އާމިރު ގޮސްގެޔަށް ވަތްއިރު އެންމެން ތިބީ ފެންޑާގެ ގޮނޑި ސެޓުގައެވެ. އާމިރު ފެނުމުން އައިމިނަ ވާހަކަ ފެށިއެވެ. “ ހަމަ މިހާރު އެ މުޑުދާރު އަންހެނާ މިގެއިންނެރޭ. އަހަރެން ލަދުން ހަލާކުވެއްޖެ. އެކަހަލަ މީހަކާ ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ކޮއްދެވިނީތީ މަންމަ ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ“ އައިމިނަ އިނީ ދެރަވާ ކަމަށް ހަދައިގެންނެވެ.

“ނަތާ ކޮބާ؟“ އާމިރު ސުވާލު ކުރިއެވެ.

“އެކަމަނާ އެބައޮތް ކޮޓަރި ކޮޅުގައި”އައިމިނަ ޖަވާބު ދިނީ މޫނަށް ކުނި ވައްތަރު ތަކެއް ޖައްސަމުންނެވެ. އާމިރު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވަރަށް ބާރަށް ހުޅުވާލިއެވެ. އެތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު އެޔަށް ވުރެން ބާރަށް ދޮރުލެއްޕިއެވެ. ނަތާ އޮތީ އެނދުގައި ގިސްލާފައި ރޯށެވެ. އާމިރު ފެނުމުން ނަތާ އާމިރުގެ ގައިގައި ބައްދާލީ ބާރަށެވެ.

“އާމިރު އަހަރެން އެއްވެސް ކަމެއްނުކުރަން. އެއީ މަންމަ އާއި ހާނިމް ކުރި ކަމެއް. ޤަބޫލްކުރޭ އާމިރު އަހަރެން މި ހަދާނީ ތެދު“ ނަތާ ވާހަކަ ދެއްކީ ރޮމުންނެވެ.

“ނަތާ ހުހްޓާލާފައި ހަމަޖެހިގެން ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔާ ދީބަލަ“ އާމިރު ވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ މަޑުމަޑުން ހަމަޖެހިގެންނެވެ.

ނަތާ އަކީ މީހުންގެ ނުބައިކަމާ ނުބައި ކަންތަކަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ އަންހެން ކުއްޖެއްނޫނަސް ކަންތައް ވެގެން މި ދާ ގޮތްދެނެ ގަނެވެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް އެ ގަނޑު ކޮޅު ގެއްލުން ކަމުގައި ބެލިޔަސް ކޮންމެސްމީހަކު އެ ފޮރުވިކަން ނަތާ އަށް ޔަޤީނެވެ. އެހެންނޫން ނަމަ ނަތާ އެ ބޭއްވިތާ ނެތީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ.

އަނެއްކަމަކީ އައިމިނަ ނަތާ އެ ކޮޓަރިއަށް ފޮނުވުމެވެ. އައިމިނަ ބުނިކަމިގައި ވިޔަސް ނަތާ އެ ކޮޓަރި އަށް އަލިވާހެން ދޮރު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓިއެވެ. ދެންއޮތް ކަމަކީ ނަތާ އެވަރަށް ސަލާމަތްވާން މަސައްކަތް ކުރިއިރުވެސް އައިމިނަ އެހީ ނުވިކަމެވެ. ހާނިމް އާއި ދިމާލަށް އައިމިނަ ހީލިތަން ނަތާ އަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މި ހުރިހާ ކަމަކުން ނަތާ އަށް ހަމަ އެކަނި ވިސްނެނީ ނަތާ ދެކެ އައިމިނަ ލޯބި ނުވާކަމެވެ. އެކަމަކު އަމެއްލަ ދަރިފުޅުގެ ދިރިއުޅުން މަންމަ އަކު ހަލާކު ކޮއްފާނެ ކަމައް ނަތާ އަށް ވިސްނިފައެއް ނެތެވެ.

ނަތާ ވަރަށް ހިތްވަރުކޮއްފައި ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ. އެކަމަކު ގިނައިރު ތަކަކު ރުއިމުގެ ސަބަބުން ނަތާ އަށް ވާހަކަ ދައްކަން ވަނީ ވަރަށް އުނދަގޫ ވެފައެވެ.

“އަހަންނަށް ހޭ ލެވުނީ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށް. ނުކުތީމަ މަންމަ ބުނީ ބޭސްފުޅި އެނދު ތަނދޮށަށް ދިޔަވާހަކަ. މަންމަ ޔަށް އެ ނަގާދިނުމަށް މަންމަ ބުނީމަ އަހަރެން ދިޔައީ އެކޮޓަރިއަށް. ކޮޓަރި ތެރެއިން ހާނިމް އަހަރެން ވައްޓާލީ އެނދު މައްޗަށް އަދި ބުރުގާ ބާލުވައި ހެދުން ވީދާލީ. މަންމަ އައިސް ހުރީ ބަލަން ހާނިމް އަހަރެންގެ ގައިގައި ހިފާ އަހަރެން މައްޗަށް ވާހެން ބޭންދީ. މި ކަންތަށް ވީ އިރު މަންމަ ހުރީ ހާނިމް އަށް ބަލަން ހެވިފަ. މީ އެމީހުން ރާވައިގެން އަހަރެން ކުއްވެރިކުރަން ކުރިކަމެއް“ ނަތާ ވީ ގޮތް ކިޔާދިނެވެ. އާމިރު އިނީ ރުޅި އައިސް ދަތް ވިކިފައެވެ. މަންމަޔާ ބެހޭ ގޮތުން މިފަދަ ވާހަކަ ތަކެއް ނަތާ ދެއްކުމުން އާމިރު ހިތް ހަމަ އެެއް ނުޖެހުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ހާނިމް އާމިރުގެ އަނބި މީހާގެ ގައިގައި އަތް ލުމުން އާމިރު ހުރީ ހާނިމްގެ އަތެއް ފައެއް ބިންދާލާ ވަރުވެފައެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މި ކަމުގައި ނުބައެއް އެބަ އުޅޭއެވެ.

އާމިރު ނަތާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ފެންޑާ އަށް ނުކުތެވެ. އާމިރުގެ އާއިލާ އެތަނުގައި ތިބުމުންނެވެ. ނަތާ އާއި އާމިރު ސޯފާގައި އިށީނުމަށްފަހު އަލީ ކައިރީ ހާނިމް އަށް ގޮވުމަށް ބުންޏެވެ. އަލީ ގޮސްއައީ ހާނިމް ގޮވައިގެންނެވެ. ސޯފާ ގައި އިށީނުމުގެ ކުރިން ނަތާ އާއި ދިމާލަށް އަލީ ނުރުހުމާއި އެކު ބަލާފައި “ ހަށި ވިއްކާ އަންހެނާ“ އޭ ބުނެލިއެވެ. ނަތާ އިނީ ދެ ލޯ ބޮޑުވެފައެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގި އިންދާ ލޮލުން ކަރުނަތަށް ފައިބައި ގަތެވެ.  ހާނިމް ނަތާ އަށް ބަލަންއިނދެ ބުނެލިއެވެ. “ އާން އަހަރެންގެ ގައި މަތިން ފައިބަންވެސް ނޭންގުނު ވިއްޔާ“ އެވަގުތު އާމިރު އެންމެ އަނގަ މަޑުންލުމަށް އިންޒާރު ދިނެވެ.

އާމިރު ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށް ފަހު އައީ ޙަތިމް އެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެންމެންގެ ލޯތަށް ބޮޑުވިއެވެ. ޙާއްސަކޮށް އައިމިނަ އާއި ހާނިމްއެވެ. ދެ މީހުން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލީ ބިރުވެރި ކަމާއި ހާސްކަމާއެކީއެވެ.

އާމިރު އައިސް ސޯފާ ކުރިމަތީ ހުރި ކުޑަ މޭޒު މަތީ ޙަތިމް ބޭއްވިއެވެ. ފުންނޭވާއެއް ލުމަށް ފަހު އައިމިނަ އާއި ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ.

“މަންމަ ކީއްވެ ހާނިމް ނިދާފަ އޮއްވާ ނަތާ އެތަނަށް ފޮނުވީ؟ ނަތާ ބުނި މަންމަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއް މަންމަ އަށް ފެނުނު ވާހަކަ. އެކަމާ މަންމަ ކަމެއްނުކޮއް ބަލަން ހުރީ ކީއްވެ؟

އައިމިނަގެ ގާތަށް އައީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. “ އާމިރު އަހަންނާ ސުވާލު ތި ކުރަނީ ކޮންތަހުޤީގެއް ހިންގަން؟ މަށާ ސުވާލު ތި ކުރަނީ މީންދަ ނުލަފާ އަންހެނާ ދިފާއު ކޮއްފަތަ؟

އޭނަ އެކަން ކުރަން ހުއްޓާ ފެނުމުން ވެސް މަގޭ ބޮލުގަތަ އަޅުވަނީ؟”އައިމިނަ ކޮޅަށް ތެދުވީ އެތަނުން ދިއުމަށެވެ. “

މަންމާ އިށީންދޭ. އަހަރެން މި އުޅެނީ މި ކަންތަށް ސާފުކުރަން” އާމިރު މަންމަ އަށް ބަލާލީ ހިތާމަޔާ އެކުއެވެ.

“ބޮޑު ދައިތައާއި ސުވާލު“ހާނިމް އަށް ބުނެވުނީ މިހިސާބަށެވެ. އާމިރުގެ ބާރު އަޑު ގުގުމާލިއެވެ. “ ކަލޭ ކޮންވާހަކަ އެއްދައްކާކަށް؟ އަނގަ މަޑުން ލައިގެން އިނދޭ! މިކަމިގަ ކަލޭ ކުއްވެރި ވާނަމަ 6 ފޫޓް އަޑީގަ ކަލޭ ވަޅުލާނަން“

އާމިރު ޙަތިމް ނަގާ ނަތާ އަށް ދިއްކޮއްލިއެވެ. “ ނަތާ ހުވާކޮއްފަ ބުނެބަލަ ނަތާ ތި ބުނަނީ ތެދެކޭ“ އާމިރު އަށް ހުރީ ހަދާާނެ ގޮތް ހުސްވެފައެވެ. އެއްކޮޅުން އާމިރު އަށް ދީނުގެ ކަންތައް އޮޅުން ފިލުވާދީ ލޯތްބަކީ ކޮންކަހަލަ އިޙްސާސް އެއްކަން ބުނެދިން އަނބި މީހާއެވެ. އަނެއްކޮޅުން އާމިރު ގެންގުޅެ ބޮޑު ކުރި މައިމީހާއެވެ.

ނަތާ ޙަތިމް އަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ. “ ފުރަތަމަ މަންމަ އާއި އޭނަ ލައްވާ ހުވާ ކުރުވާށެވެ.” ނަތާ މިހެންބުނީ ޙަތިމް އަކީ ކުޅޭ ކުޅޭ އެއްޗަކަށް ހަދަން ބޭނުން ނުވާތީ އެވެ. ޙަތިމް ގައި އަތްލާ ހުވާ ކުރުން އެއިީ ކުއްވެރިން ކުރަން ބިރުގަންނަ ކަމެއްކަން ނަތާ އަށް އިންގެްެވެ.

29

ishaadam

A writer who believes Allah never lets you down no matter what ........

You may also like...

2 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Salhi inge mi part vec 💜Amazing🎀👕🎁🍺🌊💎pleezu upload next part soon inge..can’t wait😊😊😊😁😁

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.