Author: Hi Mi

17

އެހެނަސް ވާނަން އެކުގައި (ސަމާލް ކަމަށް)

އައްސަލާމް އަލައިކުމް… މި ވާހަކަ އަކީ ހިމީ ދެން އެންމެ އަވަހަށް އަޕް ކުރަން ބުނެފައިވާ ވާހަކަ އަށް ވިނަމަވެސް ވާހަކަ ގެނެސް ނުދެވި ލަސްވީ ކަމަށް ޓަކާ މާފަށްއެދެމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި...

11

އެހެނަސް… ވާނަން އެކުގައި… (ޓްރެއިލަރ)

ކޮޓަރީގެ އެއްފަރާތުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ތުއްތު ދަރިފުޅުގެ އެނދަށް ނަޒަރު ހުއްޓާއިލައިގެން އިން ޒާންގެ ދެ ލޮލުގައި ވަނީ ކަރުނައިގެ މުތީތަކެވެ. އެ ހިތުގައި އަޅަމުން ދިޔަ ވޭނުން މޭ ފިއްސަމުން ދިޔަފަދައެވެ. ބޮލުގެ...

10

ހިތް އެދުނަސް… (26)

“ދެން ތި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ތިތާ ހުރެގެން ދެއްކީމަ ވީތަ؟ އަންނަން އުޅޭ ދޮރުމައްޗަށް” އާސިފް ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު އަޔާން އޯކޭ އޭ ބުނެ ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. ގޭތެރެއިން ނުކުތް އަޔާން ގެ...

14

ހިތް އެދުނަސް… (25)

އެންމެ ރަނގަޅެވެ. ޒައިން އަށް ވެސް މަލަކް އަށް ވެސް ފުރުސަތު ދޭންވީ ކަންނޭގެއެވެ. އޭނާ ފޯން ނަގާ އަޔާން ކޮށްފައިވާ މެސެޖަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު ގުޅުމުގެ...

21

ހިތް އެދުނަސް… (24)

މަންމަ ގަބޫލް ނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ އިނާލް ގެ އާއިލާ ވެސް ގަބޫލް ނުވާތީކަން އެނގުނަސް އެ ވާހަކަ އެވަގުތު އީނާލް ގާތު ބުނާކަށް ޒައިން ގަސްތެއް ނުކުރިއެވެ. ފަހަތަށް ދެ ތިން...

10

ހިތް އެދުނަސް… (23)

އަޔާން އޭނާގެ ފޯން ނަގާ ނަންބަރުތައް ސްކްރޯލް ކުރަން ފެށިއެވެ. ބޭނުންވާ ނަންބަރު ފެނުމާއެކު އޭނަ އެ ނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. ދެފަހަރަކު ގުޅުމުން ވެސް ނަންބަރުން ފޯނެއް ނުނެގިއެވެ. އަޔާން ފުން ނޭވާއެއް...

15

ހިތް އެދުނަސް… (22)

ދެމީހުން އެތައް އިރަކު ވާހަކަ ދައްކަން ތިއްބެވެ. މިވީ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އަނީސް ގާތު އެ ވާހަކަ ބުނާނޭ ގޮތެއް ނާޖިދު އަކަށް ނުވިސްނުނެވެ. އަނީސް ގާތު ބުނެފިނަމަ އެ ދެމެދުގައި އޮތް އެކުވެރިކަމުގެ...

9

ހިތް އެދުނަސް… (21)

ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް މިހުރިހާ ދުވަހު އީނާލް ބަލާ ބޮޑު ކުރީ އެ މައިން ބަފައިންނެވެ. އޭނާ އަކީ އަދި އިހަކަށް ދުވަހު އީނާލް އަށް ފެނުނު މީހެކެވެ. އީނާލް އަށް އޭނާގެ މައިންބަފައިން...

5

ހިތް އެދުނަސް… (20)

ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ނުކުތް ނާޖިދު ދޮރޯށިން ވަތް ޒަފާ ގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތުމާއެކު ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓުނެވެ. ނާޖިދު ވެސް އެ ދިމާލަށް ބަލާލި އިރު ދެ މީހުންގެ ހަތަރު ކަޅި ބައްދަލުވެގެން...

7

ހިތް އެދުނަސް… (19)

“އަހަރެން މީ އީނާލް ގެ ބޭބެ… ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން މިގުޅާނީ ވަގުތު ކޮޅެއް އެބަ އެއްތަ އަހަރެންނާ ބައްދަލުކުރަން” އެކޯޅުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން ނާއި އެ އަޑުން އެކަނިވެސް ހިސާބެއްގެ ނުރުހުންވުމެއް...

11

ހިތް އެދުނަސް… (18)

ޝާމިން އަށް ވާހަކަ ތައް ކިޔައިދިނުމުން އެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ނުތަނަވަސްތަން ވެސް ހައްލުވިއެވެ. އެރޭ ތިން މީހުނ ގެއަށް ދާން ދިޔައި ހިންހަމަ ޖެހިފައިވާ ހިތަކާއިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހަމަޖެހުން...

15

ހިތް އެދުނަސް… (17)

ކޯތާފަތުން ތިރިއަށް ކަރުނައިގެ ރޮނގެއް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އެސްފިޔަތަކުގައިވަނީ ތެތްކަމެވެ. އަޅާފައިވާ އަނދުން ތައް ކަރުނައިގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފޭޑް ވެފައި ވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ހިން ދިރުވާލާ ގޮތުން އެ ހުރީ...

10

ހިތް އެދުނަސް… (16)

އެ ކޮޅުން ބުނާ ވާހަކައިން އީނާލް ގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިވަމުން ދާ ހިނިތުންވުމާ ވާހަކަދައްކަމުން އަތަށް ގެންނަ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނާ އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނީ ވަރަށް ގަޔާވާ މީހަކާ...

15

ހިތް އެދުނަސް… (15)

“ޒައިން ޕްލީޒް… އެންމެ ފަހު ފަހަރަށް ވިޔަސް އަހަރެން ދައްކާ ވާހަކަ އަޑު އަހާ ފާނަންތަ؟.” އީނާލް ވަހަކަ ދެއްކިއެވެ. ބަނދަރުގެ އެއްފަރާތުގައި ވި ގޮނޑުދޮށުގައި ހުރި ޒައިން ގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި...

23

ހިތް އެދުނަސް… (14)

އިވެމުން ދިޔަ ވާހަކަ އިން ޒައިން ގެ ހިތަށް އެތަކެއް ޒަހަމެއް ލިބެމުން ދިޔައެވެ. މޭތެރޭގައި އޮތް ހިތަށް ތޫނު ހަންޖަރެއް ހަރައިލިޔަސް އެހާ ތަދުވާނޭކަމެއް ނޭނގެއެވެ. އިހްތިޔާރަކާ ނުމެލާ އަނގައިން ވޭނީ...