Author: darkangel

24

އިންތިޒާރު 50 (ފަހުބައި)

އިންތިޒާރު 50(ފަހުބައި) ނިދަން އުޅުނުކަމުގައިވިނމަވެސް ޒާޔާއަށް ނުނިދުނެވެ. އެކިހިޔާލުތަކުން އެހިތް އަދިވެސް އިތުރަށް މާޔޫސްވަނީއެވެ. ރުއިމަކަށް ހުއްޓުމެއްވެސް ނައެވެ. ގިސްޖެހޭއަޑު ރާއިންއަށް އިވޭކަމެއްވެސް އޭރު ހަނދާން ނެތީކަންނޭނގެއެވެ. ޒާޔާއާ ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން އިންކަމުގައިވިޔަސް...

51

އިންތިޒާރު 49

އިންތިޒާރު 49 ޒާޔާ ސައިކަލަށް އަރާ ހަމަޖެހުމުން ރާއިން ދުއްވާލިއެވެ. ވަކި ތަނަކަށް ދާން ނޫޅެ ރާއިން މާލެ ވަށާބުރެއްޖަހާލިއެވެ. ޒާޔާ އެއްޗެކޭބުނޭތޯ އިނދެއިނދެ ނުބުނުމުން އެންމެފަހުން ރާއިން ހުޅުމާލޭ ފެރީޓާރމިނަލް އާ...

33

އިންތިޒާރު 48

އިންތިޒާރު 48 “އަހަރެން އެބެއް އެދުމެއް، ޒާ މިކަމަށް އެއްބަސް ވެއްޖިއްޔާ އަހަންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅު” ކޮޓަރިއަށް ވަދެފައި ރާއިން ބުނެލިއެވެ. “އަހަރެން ކުރިންވެސް ބުނިންދޯ އަހަރެން ވަޒީފާއަށްދާން ބޭނުމޭ، ރާއިން އޭރުބުނީ...

20

އިންތިޒާރު 47

އިންތިޒާރު 47 (ނޯޓް: ކުރިން އަޕްލޯޑް ކުރެވިފައިވާ ޕާރޓްގަ ބައެއް މަދުކޮށް އަޕްކުރެވިފައިުމުން 47 ވަނަ ޕާރޓް މިވަނީ އަލުން އަޕްލޯޑް ކުރެވިފަ) ޖެހިގެން އައި ދުވަހުގެ ހެދުނެވެ. ގޭގެ އެންމެން ތިބީ ސައިބޯށެވެ. ދެކެވެމުން ދިޔައީ ރޭގެ ޕާޓީގެ ވާހަކައެވެ. “ސޯ ހަނީމޫންއަށް ދާނެ ތަނެއް ފައިނަލް ވެއްޖެތަ؟”...

88

އިންތިޒާރު 46

އިންތިޒާރު 46 “ޒާ ބޭނުމީ އެނބުރި ރާއްޖެދާން ޕްލީޒް، ދައްތަ ގާތު ބުނޭ އަހަރެންގެ ހިތަކު ނެތޭ އެއްވެސް ބުރަކަމެއް، ޕްލީޒް….” އިންގޮތަށް އިނދެ ޒާޔާ ބުނެލިއެވެ. “ޒާ ހަމަޖެހިބަލަ، އެއްފަހަރު ދައްތަކައިރިއަށް...

133

އިންތިޒާރު 45

އިރުއަރައިގެން އައިއިރު ރައިންހުރީ ފުރަންދާން ރެޑީވެގެނެވެ. އޭނަގެ ރައްޓެއްސަކު ގުޅާފައި ހަނިމާދުއަށް ދެވުމުން އޭނަ ރިސީވްކުރަން އަންނާނެ މީހާގެ ނަމާ ފޯނުނަންބަރު ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ކެލާއަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް އޭނަ ހަމަޖައްސަދީފަ ވާނެކަމަށް...

101

އިންތިޒާރު 44

އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ޒާޔާ ފުރުވާފަ، ޒާޔާބޭނުން ނުވީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގެން، އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެ ރޭގަވީ އެއްވެސްކަމެއް، އަޅުގަނޑު ނުބުނަން، މަމްއަށް އެނގޭނެ ޒާބޭނުންވާގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކަންތައް ކޮށްދޭނެކަން، އޭނަ ބޭނުންވީ އެނބުރި...

26

އިންތިޒާރު 43

ޒަޔާން ކާރު މަޑުކޮށްލީ ގޭގޭ ދޮރުމައްޗަށެވެ. އޭރު އެންބިއުލާންސްވެސް އެތާގައި މަޑުކޮށްފައި އޮތެވެ. ކާރު މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ޔާނާ ފައިބަންދެން މަޑުވެސް ކޮށްނުލާ އޭނަ އެތެރެއަށް ދުއްވައިގެތެވެ. ޔާނާއަށް ހީވީ ޒަޔާންގެ މަންމައަށް ކަމެއްވީކަމަށެވެ....

35

އިންތިޒާރު 42

“ޒަޔާން އަހަރެން މިތަނުން ގެންދޭ، މިހާރު މިވަގުތު އަހަރެން މިތަނުން ގެންދޭ ޕްލީޒް، އިތުރަކަށް އަހަންނަކަށް ކެތެއްނުވާނެ، ރާއިން….. ރާއިން ގާތު އަހަރެން އެދުނީ ހަމައެކަނި އަހަރެންދެކެ އެންމެ ފަހަރަކު ލޯބިވެޔޭ ބުނެދިނުމަށް،...

47

އިންތިޒާރު 40

“ދައްތަ މިވަގުތު ބޭނުންވަނީ އެކަނިވެލަން….” އެނދުގައި އިށިއިނދެލަމުން ޔާނާއަށް ސަލްމާ ބުނެލިއެވެ. ކޮޓަރީގެ އެއްދިމާއަކަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޭނައިނެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުންނަން ހިނގައިގަނެފައިވެސް ދެފަހަރަކު ހުއްޓިފައި ޔާނާއަށް ފަހަތްބަލައިލެވުނެނެވެ. ޔާނާ ސަލްމާގެ ކޮޓަރިންނުތް އިރު...

32

އިންތިޒާރު 40

ޔާނާ ހައިރާންވީ އޭނައަށްނުވެސް އެނގި އެޕާޓީގައި އޭނަގެ ބައްޕަވެސް ބައިވެރިވުމުންނެވެ. ކިހިނެތްވެގެން ވީކަމެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ސަލްމާ އެތަނަށް އައިސްފިއެވެ. ޔާނާގެ ބައްޕައަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔިއެވެ. ސަލްމާގެ ވާހަކަތަކުން އޭނަގެ ބައްޕައަށް...

28

އިންތިޒާރު 39

ޝާންއަށް ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔާދީނިމުމުން އާޔަންއަށްވެސް ޒާޔާއާއި ރާއިންއާ ދެމެދު އައިސްފައިވާ ހުރަހުގެ ވާހަކަ ކިޔާދިނެވެ. ޝާން އެންމެންނަށްވެސް އެންގީ އެކަން އިތުރުމީހަކަށް ނާންގާ އަދި މަޑޫކުރުމަށެވެ. ޔާސިރުގެ ފަރާތުން އަންނަ ބަދަލަކާ...

27

އިންތިޒާރު 38

ނޫރާއަށް އަދިވެސް ވިސްނެނީއެވެ. ރޭގައި އާޔަންއަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދެއްކިއިރު ޒާޔާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދިނުމަށް އެދުމުންނެވެ. ކުރުކޮށް ކިޔާދިނުމުންވެސް އަނެއްކާ ސުވާލުކޮށްގެން ހުރިހާ އެއްޗެއް އެހީމައެވެ. ފަހުން ދިމާވެފައި އެކަމާއަދި ވާހަކަ ދައްކަން...

38

އިންތިޒާރު 37

ޖެހިގެންއައި ދުވަހު އެންމެންވެސް އުޅުނީ އެރޭއޮންނަ ރަންކިޔުމުގެ ހަފްލާއަށް ތައްޔާރުވުމުގައެވެ. ރަންކިޔުމާ ގުޅިގެން ކުޑަހަފްލާއެއްބާއްވަން ދެފަރާތުގެ އާއިލާއިންވެސް ބޭނުންވުމުންނެވެ. އެދުވަހުގެ މެންދުރު ވަގުތެއްގައި ރާއިންވެސް އައިސްފިއެވެ. ނަމަވެސް ނޫރާފަހަތުން އުޅުމުން ޒާޔާއަށް އޮތީ...

32

އިންތިޒާރު 36

“ޔާނާވެސް މިއަދު އަންނާނެ….ދޮންބެ ޔަގީންތަ ޕްލޭން ވޯރކްކުރާނެކަން…އިފް މިހުރިހާކަމެއް ފްލޮޕްވެއްޖިއްޔާ…” ޒަޔާންކައިރިއަށް އައިސް ނޫރާ އިތުރުކޮށްލިއެވެ. “ޑޯންޓް ޓޯކްއެބައުޓްއިޓް، އެވްރީތިންގ ވިލްބީފައިން، ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކުރާކަންނު މިއުޅެނީ،…ޕްލޭން ވޯރކްވެސް ކުރާނެ، އެން...

24

އިންތިޒާރު 35

 ޒާޔާއަށް ގެއަށް އާދެވުނީ 12 ޖަހަން އުޅެނިކޮށެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމާއިއެކު ބެލީ ގައިދޮވެލައިގެން ނިދޭތޯއެވެ. ޖެހިގެން އޮތީ ޗުއްޓީދުވަހެއްކަމުން ހަމަޖެހިގެން ނިދާލާށެވެ. ފޯނު ބަލައިލަން ހަނދާންވެސް އޭނަ ނެތެވެ. ފަހަކަށް އައިސް ފޯނަށް...