އަޅުގަނޑުމެން މިއައީ ޒާޔާ ފުރުވާފަ، ޒާޔާބޭނުން ނުވީ އެއްވެސް މީހަކަށް އެނގެން، އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެ ރޭގަވީ އެއްވެސްކަމެއް، އަޅުގަނޑު ނުބުނަން، މަމްއަށް އެނގޭނެ ޒާބޭނުންވާގޮތަށް އަޅުގަނޑު ކަންތައް ކޮށްދޭނެކަން، އޭނަ ބޭނުންވީ އެނބުރި ރާއްޖެދާން،” ޒަޔާން ދެރަވެފަހުރެ ބުނެލިއެވެ.

“އެކަމަކު ޒަޔާންއަށް އޮތެންނު ޒާޔާ ހުއްޓުވަން ފުރުސަތު، ދެންކީއްވެގެން ޒާޔާ ނުހުއްޓުވީ، ރާއިންވެސް އެއޮންނަނީ ކޮޓަރީގަ، ގޮވީމަ އަނަގައިންވެސް ނުބުނޭ” ރާއިންއަށް ގޮވާގޮވާ ޚަބަރެއް ނުވުމުންވެސް ޔަޝްރާ ހުރީ ބޯގޮވާވަރުވެފައެވެ. ޒަޔާން ވިސްނަދިނީ އެވަގުތު އެހަށް ރާއިންއަށް އެކަނި ވަގުތުދިނުމަށެވެ. ޒަޔާން ކަންތައްކުރިގޮތުން ޔަޝްރާހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފައެވެ. ނަމަވެސް އެވަގުތު އިތުރު އެއްޗެއް ބުނުމެއްނެތި އެތަނުންދިޔައީ ޒާޔާ ރާއްޖެ އެނބުރި ގޮސްފިކަން ޔަގީންވުމުން އެކަން ޔާސިރުއަށް އެންގުމަށެވެ.

ހެނދުނު 11 ޖެހިއިރުވެސް ރާއިން އެނދުން ނުތެދުވެ އޮތްގޮތަށް އޮތެވެ. ބަނޑުހައިވެސް އޭނަ ނުވާކަހަލައެވެ. ޔަޝްރާ ހެނދުނު ގޮވުމުންވެސް އޭނަ އަޅާނުލާ އޮތީއެވެ. އެއްވެސް މީހަކާ ކުރިމަތިލާން އޭނަ ބޭނުން ނުވީއެވެ. ރޭގެ ގިނަވަގުތެއް ނުނިދާ ވިސްނަން ހޭދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ލޯވެސް ވަނީ ކުޑަކޮށް ދުޅަވެފައެވެ. ބޯވެސްވަނީ ހޭވިފައެވެ. މޫނުމަތިން ފެންނަނީ ގޮތްހުސްވެފައިވާ މަންޒަރެވެ. ޔާސިރު ރާއިންއަށް ގޮވަންއެކޮޓަރި ކައިރިއަށް އައީ ހެނދުނު ގެއަށް އައުމުން ޔަޝްރާ ޝާންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. އަދި ސަލްމާގާތަށް ރާއިން ގެންދަންވެސް ބޭނުންވެފައި ހުރީމައެވެ.

ދޮރުގައި ދެތިންފަހަރު ޓަކިޖެހުމުންވެސް އެއްވެސް ހަބަރެއް ނުވުމުން ޔާސިރު ރާއިންގެނަމުން ދެފަހަރަކު ގޮވާލިއެވެ. ރާއިން އެނދުން ފުއްމައިގެން ތެދުވިއެވެ. މޫނުގައި އަތްހާކާލަމުން ބޮލުގައިވެސް އަތްފުނާއަޅާލަމުން ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ޔާސިރުފެނިފައި އިސްޖަހާލިއެވެ. ދަރިފުޅުހުރިގޮތް ފެނުމުން ޔާސިރު ކިތަންމެހައިވެސް ދެރަވިއެވެ. އަބަދުވެސް ސްމާރޓްކޮށް ހުންނަން ލޯބިކުރާ ކުއްޖާ މިއަދު އެހުރީ ކިހިނެތް ހެއްޔެވެ؟ މޫނުމަތިންވެސް އެއްވެސް އުޖާލާކަމެއް ނުފެނެއެވެ. އިތުރުއެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހަމައެކަނި ބުނެލީ ރެޑީވެލައިގެން ތިރިއަށް ފޭބުމަށެވެ. ޔާސިރު ދިޔަތަން ބަލަންހުރެފައި އަވަސްއަވަހަށް ރާއިން ދޮރުލެއްޕިއެވެ. އަދި ފާޙާނައަށް ވަނެވެ. އޭނަގެ ކޮންމެހަރަކާތެއްވެސް ވަނީ އަވަސްއަރުވާލާފައެވެ. ޓީޝާޓަކާއި ޖިންސެއްލައިގެން އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުތްއިރު ޔާސިރު އިނީ ތިރީ ސޯފާގައެވެ.

ސޯފާކައިރިއަށް ދިއުމުން އިށިއިންނަން ބުނިއިރު ޔަޝްރާ އޭނައަށް ކޮފީހަދައިގެން އާދެއެވެ. ޔާސިރު އިނީ ކޮންމެވެސް މީހަކާ ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަންކަމުން ރާއިން މަޑުންއިނދެ ކޮފީ ބޯންފެށިއެވެ. އެތާގައި އެކަކުވެސް ނެތުމުން އޭނައަށް ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެވުނެވެ. ޔާސިރު ފޯނު ބޭއްވުމުންވެސް ރާއިންއިނީ ވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރިފައެވެ. ކުޑައިރުކޮޅެއްފަހުން ޔާސިރު އޭނައާއެކު އައުމަށް ބުނުމުން ހިނގައިގަތީވެސް ދެފިކުރެއްގައި ހުރެގެންކަހަލައެވެ.

ކާރުގައި އިންއިރުވެސް ދަނީ ކޮންތަނަކަށްކަން ރާއިންއަށް އެނގޭ ކަހަލައެވެ. ހޮސްޕިޓަލާ އަރާހަމަވުމުން އެހުރިހާއިރު މަޑުންއިނދެފައި ރާއިން ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ.

“ބައްޕަބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑު ދުރަށްދިއުމަށްކަމަށް ވަންޏާ އެގޮތްވެސް އެންމެ ރަނގަޅު، އެނގޭ މަންމައަށް އުނދަގޫވާނެކަން، އެނގޭ މަންމަ މާފްކުރަން ބޭނުންވެސް ނުވާނެކަން،……” ރާއިން ބުނަންއުޅުނު އެއްޗެއް އަޑުއަހަން ޔާސިރުއިނެވެ. ރާއިންގެ އަޑުވެސް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކުރަކިވެފައެވެ. “…އަޅުގަނޑު އުޅެނީ ޔާނާއާ ރައްޓެހިވެގެނެއްނޫން…އަޅުގަނޑު ލޯބިވަނީ ޒާޔާދެކެ…ބައްޕަ ގަބޫލިއްޔާ އަޅުގަނޑުބޭނުން ޒާޔާއާ ގުޅެން” ދެލޯމަރާލުމަށްފަހު ރާއިންބުނެލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔާސިރު އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިނީއެވެ.

“މަންމަ ބޭނުންވޭ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން، އެއަށްފަހު ތިކަމާވާހަކަ ދައްކާނީ..” ކާރުން ފޭބުމަށްފަހު ރާއިންއަށް ބަލާލަމުން ޔާސިރު ބުނެލިއެވެ. މާޔޫސްވެފަ ހުރެގެން ރާއިންވެސް އޭނަފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ. އަނެއްކާ މިހާރު އެއުޅެނީ ކޮންކަމެއްވާން ބާއޭ ހިތާހިތުންކިޔާލިއެވެ.

ސަލްމާ އެޑްމިޓް ކޮށްފައި އޮތްކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު އެތާގައި ޝާންއާއި ސާނާ ތިއްބެވެ. ރާއިން ގޮވައިގެން އައުމުން ޝާންވެސް ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. ކުޑައިރުކޮޅަކު ތިބުމަށްފަހު އެދެމީހުން ނުކުތެވެ. އެނދުކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑީގައި ޔާސިރު އިށިއިންނަމުން ރާއިންއަށް ގޮވާލިއެވެ.

“ޒާޔާކޮބާ” ސަލްމާގާތުގައި އިށިއިނުމަށްފަހު ރާއިންއާއި އޭނަ ސުވާލުކުރިއެވެ.

“ޒާޔާވާނީ ގޭގަނުން” ހައިރާންވެފަ ހުރެ ޔާސިރުއަށް ބަލާލަމުން ރާއިން ޖަވާބުދިނެވެ.

“ޒާޔާއެއް ނޫޅޭގެއަކު، ފޯނުވެސް ނިވާލާފަ އޮތީ، ރާއްޖޭގެ ނަންބްރު އަދިވެސް ނުހުޅުވާ، ޒަޔާން ބުނީ ޒާޔާ އެނބުރި މާލެ ފުރައިފިއޭ ރޭގަ، އެއްވެސް މީހެއްގެ ގާތުގަ ނުވެސްބުނޭ” ޔާސިރުވެގެން އުޅޭގޮތް ސާފުކޮށްދިނެވެ. ރާއިންއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ. ޒާޔާ ހަމަރަނގަޅަށްވެސް ދިޔައީހެއްޔެވެ؟ ނުދާންވީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ އޭނައަށް އެކުއްޖާގެ ހިތުގަ އެހާބޮޑަށް ޖެއްސިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ޒަޔާންއަށް ޒާޔާ ދާންއުޅުނުކަން އެނގޭއިރު އޭނަ ކައިރީގައި ނުބުނީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ އޭނައަށް މިހާރު ޒާޔާކައިރިއަށްދެވެން ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ޒަޔާން އެހެންކަންތައް ކުރަންވީ ކީއްވެގެންހެއްޔެވެ؟ ޖީބުތެރޭގައި އޮތް އަތްމުށްކަވާލެވުނީ އައިރުޅީގެ ސަބަބުންނެވެ.

“ރާއިންގާތުގަ ބުނޭ ޒާޔާ މިތަނަށް ގެންނާށޭ، ޒާޔާގެނެވޭނީ ރާއިންއަށް، ޒަޔާންވެސް މަޑުކުރާށޭ ބުނާނެކަން އެނގޭ އޭނަގާތު، އެކަމަކު ރާއިންކަންތައް ކުރިގޮތުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު މަޑެއް ނުކުރާނެ، ރާއިންގާތު ބުނޭ އަހަރެންގެ މައާފްލިބޭނީ ޒާޔާކައިރިން އަހަންނަށް މާފަށް އެދެވުނު އިރަކުންނޭ” ސަލްމާ ދެއްކިވާހަކައެއް ދެއްކީ ޔާސިރުއާއެވެ. ރާއިންއަށް އަދިވެސް ހުރެވުނީ ވިސްނާށެވެ. ޒަޔާން ކަންތައްކުރިގޮތް ގަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. ޔާސިރު ރާއިންގެ ގާތަށްއައިސް ކޮނޑުގައި ފިރުމާލަމުން ބޭރަށް ހިނގައިގަތެވެ. “މަންމަ ބޭނުންވާގޮތް އެނގިއްޖެންނު، ދެން ރާއިން ކަންތައްކުރަންވީ…” ޔާސިރުގެ ޖުމްލަ ފުރިހަމަ ނުވަނީސް ރާއިން އެތަނުން ހިނގައިގަނެއްޖެއެވެ. ގޮވާލަން އުޅެފައިވެސް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ އެގަޑީގައި ގޮވިޔަސް މަޑުނުކުރާނެކަން އެނގޭތީއެވެ.

“ރާއިންކޮބާ…” ކޮޓަރިތެރެއަށް އެހާއަވަހަށް ޔާއިރުވަނުމުން ސަލްމާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“އެދިޔައީ ގެއަށް، އެނގެއެންނު ދެން އޭނަ އުޅޭނެގޮތް، ރުޅިއައިސްގެން އެދިޔައީ، ސަލްމާ ދެން އެހެންކަންތައްތަކާ ތިހާ ނުވިސްނަބަލަ…. އަވަހަށް ރަނގަޅުވެގެން ގެއަށްދާން ބޭނުންވާ މީހާތިއީ އެކަމަކު”

*****************

ހޮސްޕިޓަލުން ނުކުތްގޮތަށް ރާއިން މީކަކަށް ގުޅާލިއެވެ. ފޯނުން ކޮންމެވެސް ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފަ ކާރަށް އެރިއެވެ. ބާރުސްޕީޑްގައި ކާރުދުއްވާފައި ދިޔަކާރު ހުއްޓީ ދޮރުމައްޗަށެވެ. ހަލުވިފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ގޭތެރެއަށް ވަދެފައި ސިޑިން މައްޗަށް އަރަންފެށިއެވެ. އެމޫނުގައި ހުރިކުލަވަރުން ބަލާލި ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އޭނައެހުރީ ކަމަކާ ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހިފަކަން އެނގެއެވެ. އޭރު ޔާނާއާއި ޔަޝްރާ އަދި ސަނާ ސިޓިންގްރޫމުގައި ތިއްބެވެ. އެކަކު އަނެކަކުގެ މޫނަށް ބަލާލީ ކިހިނެތްވީބާއޭ ސުވާލުކޮށްލާ ފަދައަކުންނެވެ. ކުޑައިރުކޮޅަކުން ފެނުނީ ދަބަހެއް ހިފައިގެން ރާއިން ތިރިއަށްފައިބާ ތަނެވެ. ހައިރާންވެފައި ތިންމީހުންނަށްވެސް ތިބިތަނުން ތެދުވެވުނެވެ.

“ރާއިން ކޮންތާކަށްތިދަނީ….” ޔަޝްރާ އެންމެ ކުރިން ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“ޒާޔާބަލާ ރާއްޖެއަށް….” ދޮރާއި ހަމައަށް އެރުމަށްފަހު ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާވެސްނުލާ ރާއިންބުނެލިއެވެ. އޭނަގެ ހިނގުމަށް ހުއްޓުމެއް ނުގެނެހެވެ. ޔަޝްރާ ގޮވާލުމުންވެސް އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ދިޔައީއެވެ. ކަންތައްވީގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށް އޭނަދެން ގުޅާލީ ޔާސިރުއަށެވެ.

“ޒަޔާން… ރާއިން ހިނގައްޖެ ފުރަން…ޒާޔާބަލާ މާލެއަށޯ…ދެން” ކޮޓަރިއަށްވަދެ ޒަޔާންއަށް ގުޅާލުމަށްފަހު ފޯނުނެގުމުން އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.

“ކިހިނެތްވީ ކުއްލިއަކަށް”

“ނޭނގެ، ހެނދުނު ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔައީ އޭނަގެ ބައްޕައާއި އެކު…އައިގޮތަށް ދަބަސް ހިފައިގެން އެދިޔައީ، ޒަޔާންގެ މަމް ގޮވީމަވެސް އަޅާނުލާ ދިޔައީ” އިތުރަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނުމަށް ޔާނާ ބުނެލިއެވެ.

“ބަހައްޓާ އޭނަ، މާރުޅިގަދަވެފަކަންނޭނގެ އެހުރީ….” ޒަޔާން ހުރީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

“އެކަމް އޭރުން…”

“އެހެންވިޔަސް އޯކޭއޭ… އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރެބަ” ޔާނާ ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު ޒަޔާން ބުނެލިއެވެ. ޔާނާ ހިމޭނުން ހުރީ އިތުރު އެއްޗެކޭ ބުނަން ނުކެރިގެނެވެ.

“ހާދަ އަވަހަކަށް ތިޖޭވީ….” ލާނެތް ގޮތަކަށް ހީލާފައި ޒަޔާން ބުނެލިއެވެ. ޔާނާ މަޑުމަޑުން ނޫނެކޭ ބުނުމުން ޒަޔާންއަށް އިތުރަށް ހެވުނެވެ. ބިޒީވެއްޖެއޭ ކިޔާފަ ފޯނުބޭއްވީ އެހެންވެގެނެވެ. ޒަޔާން ފޯނުކަނޑާލުމުން މަޑުމަޑުން އަމިއްލަ ބޮލުގައި ޔާނާ ފޯނުން ޖަހާލިއެވެ.

ރާއިންއަށް މާލެދެވުނީ ޖެހިގެން އައިދުވަހުގެ ރެއެވެ. އޭނަބޭނުންވީ އެރެއިން އެރެއަށްވެސް ޒާޔާ ހުންނަ ރަށަށްދާށެވެ. ނަމަވެސް މަޑުކުރަން ޖެހުނީ އެރޭ ފްލައިޓުން ޖާގަ ނުލިބުމުންނެވެ. ހެނދުނު ޖާގަލިބުމުންވެސް އޭނަ ހުރީ ލަސްވެފައެވެ. ޒާޔާ ގާތަށް ދެވޭތީ ވާއުފަލާ އެއްވަރަށް އެހިތުގައި ބިރުވެރިކަމެއްވެސް ވަށައިގެން ވިއެވެ. ޒާޔާ ހާސިލްކުރަންމިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތޭ ހިތްބުނާއިރު ޒާޔާއޭނަގެ ހިތުން ދެން އިތުރަށް ރާއިންއަށް ޖާގައެއް ނުދީފާނެއޭ ހިތަށް އެރިއެވެ. އެހިޔާލުތަކުން އޭނަގެ ހިތަށް ތަދުކުރަމުން ދިޔައެވެ.

އިރުއަރައިގެން އައިއިރު ރައިންހުރީ ފުރަންދާން ރެޑީވެގެނެވެ. އޭނަގެ ރައްޓެއްސަކު ގުޅާފައި ހަނިމާދުއަށް ދެވުމުން އޭނަ ރިސީވްކުރަން އަންނާނެ މީހާގެ ނަމާ ފޯނުނަންބަރު ކިޔައިދިނެވެ. އަދި ކެލާއަށް ދިއުމުގެ އިންތިޒާމްވެސް އޭނަ ހަމަޖައްސަދީފަ ވާނެކަމަށް ބުނެލިއެވެ. ގެއިން ނުކުތީއްސުރެ ރާއިންގެ ހިތުގެ ތެޅުން ހީވަނީ އަވަސްވެފައި ހުރިހެނެވެ. ޒާޔާކައިރިއަށް ގޮސްފައި ފުރަތަމަބުނާނީ ކީކޭބާއޭ ތަކުރާރުކޮށް ހިތާ ސުވާލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެހިތްވެސް ވަނީ މިއަދު ހިޔާލުތަކުން ފުރިފައެވެ. އާއިލާ އެކަކު ގަބޫލުނުވިނަމަވެސް މިފަހަރު ރާއިން ހުރީ ޒާޔާ ދޫކޮށްލާ ގޮތަކަށްނޫނެވެ. ފްލައިޓްގައި ހޭދަވި ދެގަޑިއިރުވެސް އޭނައަށްހީވީ ދެދުވަސްހެނެވެ. އޭނަހުރީ އެހާވެސް ކެތްމަދުވެފައެވެ.

ފްލައިޓުން މީހުންތައް ފޭބިއިރުވެސް އެންމެކުރީގައި ހުރީއޭނައެވެ. ކޮނޑުގައި އަޅުވާލެވިފައިވާ ބެކްޕެކް ނޫން އެހެންއެއްޗެއް ނުގެންނާތީ އެންމެކުރިންބައިގައި އެރައިވަލްސް ގޭޓްއިން އޭނައަށް ނުކުމެވުނެވެ. ފޯނު އޮންކޮށްލުމާއިއެކު އޭނަގެ ރަހުމަތްތެރިޔާ ދިންނަންބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. ރާއިންހުންނަގޮތް ކިޔާދީފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން އެމީހަކަށްވެސް ދާދިފަސޭހައިން ރާއިން ފެނިއްޖެއެވެ. ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހާލައިގެން ރާއިންކައިރިއަށް އައިމީހާ ފެނުމުން ރާއިން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ.

“މުއާޒް… އިއްމަގެ ފޮނުވައިގެން… ރާއިންދޯ” އެމީހަކު ސަލާމަށް އަތްދިއްކޮށްލަމުން ތައާރަފްވެލިއެވެ. ރާއިންވެސް ސަލާމްކޮށްލަމުން ބޯޖަހާލިއެވެ. ލޯންޗްއޮތީ ރެޑީގައިކަމަށް މުއާޒްބުނެލިއެވެ. އެއާއިއެކު ރާއިން ބޭނުންވީ އެންމެ ސިކުންތެއްވެސް މަޑުނުކޮށް އެދިމާއަށް ހިނގައިގަތުމަށެވެ.

މޫދުގެ ލޮނުގަނޑު ކަފަމުން ބާރުސްޕީޑްގައި ލޯންޗް ކެލަޔަށް ދަތުރުފެށިއެވެ. ރާއިން އިނީ މޫދާއި ދިމާބަލަހައްޓައިގެން ވިސްނުމެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އިރުއިރުކޮޅާ އަތުގައި އޮތްފޯނުން ޒާޔާގެ ފޮޓޯއަކަށް ބަލާލައެވެ. އެދެލޯ ފެންކަޅިވިއިރުވެސް އޭނައަކަށް ނޭނގުނެވެ. ގަޑިއެއްގެ އިރުހާއިރުފަހުން އެމީހުންގެ މަންޒިލަށް އާދެވުނެވެ. ރާއިންގެ ތުންފަތްމައްޗަށް އިހުތިޔާރަކާނުލާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވިއެވެ.

“ކީއްވެގެން މިމަޑުކުރަނީ…” ލޯންޗުން ފޭބުމަށްފަހު މުއާޒް މަޑުކޮށްގެން ހުރުމުން ރާއިންއަށް އަހާލެވުނެވެ.

“މަށަކަށްވެސް އަސްލުނޭނގޭ އެގެއެއް…. އެބައާދޭ ފްރެންޑެއް ސައިކްގަ، އެމީހުންނާއެކު ދާނީ..” މުއާޒް އޮޅުންފިލުވައިދިނެވެ. މުއާޒްބުނިގޮތަށް ކުޑައިރުކޮޅަކުން ދެސައިކަލުގައި ދެމީހުންއައެވެ. މުއާޒް އަންނާށޭ ބުނުމުން ރާއިންވެސް އެތަނުން މީހެއްގެ ސައިކަލުފަހަތަށް އެރިއެވެ. މުއާޒް ބުނި އެޑްރެހާދިމާއަށް އެމީހުން ދުއްވާލިއެވެ. ފަސްވަރަކަށްމިނެޓްފަހުން ސައިކަލު މަޑުކުރީ އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހަދާފައި ހުރި ގެއެއްގެ ދޮރުމައްޗަށެވެ. ވަށާފާރު ރާނާފައިވަނީ ތިރިކޮށްކަމުން ގޯތިތެރެފެންނަން އޮތެވެ. ގިނައަދަދަކަށް މާގަހާއި އެހެނިހެން ވައްތަރުގެ ގަސް އެތާގައި ހައްދާފައި ހުއްޓެވެ. ސައިކަލުން ފައިބަމުން އެއީ ރަނގަޅުގެތޯ މުއާޒް އަދިވެސް އެއްފަހަރު އެމީހުންގާތުގައި އެހިއެވެ.

“އެމް ހިޔަރ ޒާޔާ….” ރާއިންއަށް ހިތާހިތުން ކިޔާލެވުނެވެ. ސަލާން ގޮވައިލަމުން ދެމީހުން އެތެރެއަށް ވަނެވެ.

21

101 Comments

 1. Nuxu

  August 12, 2015 at 11:13 pm

  Nice

 2. Een

  August 12, 2015 at 11:15 pm

  Plx next part avaha up koba. ..
  V kuyaahivey mi vaahaka. ..

 3. Shabee

  August 12, 2015 at 11:18 pm

  HHA RAAIN AH LANDEKOA….HAHA MAA LAS INGEY UP KURAALEH..BUT NICE 😀

 4. Zo

  August 12, 2015 at 11:39 pm

  Nice.. Dhen vaahaka nimmaalaa.. mihaaru maa dhigu vejje..

 5. Thoo

  August 12, 2015 at 11:46 pm

  Lol!!! Raain ah ekamu haadha varugadha landekey e dhiny mi zayaan gandu!!! But he deserves it!!! **evil smirk**

 6. yumna

  August 13, 2015 at 12:58 am

  mihaaru den vaahaka digu damaneee…..

 7. lif

  August 13, 2015 at 8:02 am

  v.nice. mi story kiyan inthixaar ves kuran jehey dho

 8. xoyaa

  August 13, 2015 at 8:03 am

  assu vx dhw lif?…maa bodah dhw !!

 9. xoyaa

  August 13, 2015 at 8:05 am

  assu vx dhw lif?

 10. nai

  August 13, 2015 at 8:06 am

  hmmm ur right..

 11. xoyaa

  August 13, 2015 at 8:08 am

  maa ginain inthixaar kuran jehenyaa vaahaka mathin vx fuhi vedhaane dhw lif……….

  • Lif

   August 13, 2015 at 8:42 pm

   Ur right… Xo tha thy? Do i knw u?

 12. Anee

  August 13, 2015 at 8:52 am

  Ekamaku haadha lahey dho mi vaahaka up vaalei inthizaaru kurevey hama….

 13. shaany

  August 13, 2015 at 9:42 am

  Nice

 14. zeer

  August 13, 2015 at 10:05 am

  Mi site in up kuraa enme rythi vaahaka. Mi vaahakaige namaa kiyun therinnaa vvv gulhey. Inthixaaru kohkoh balivaa fahun parteh up vany. Huri hithaama ehge bodukamaa eve. . . . .

 15. faathun

  August 13, 2015 at 12:43 pm

  Pleeès avaha up koh dhyeee baaaaa. Mi paet v v v reethi.inthixaarey othy iy edey thy.

 16. mary

  August 13, 2015 at 12:54 pm

  keehvetha mi story ehaa lahun up kuranyy…nxt part avahah up kohdhehchey plzzzzzzzzz

  • vaahaka kiyaa manje

   August 13, 2015 at 12:59 pm

   (like eh dheefin thiyah)

 17. vaahaka kiyaa manje

  August 13, 2015 at 12:58 pm

  raain athun zayaan maru kanneynge vaany :p thankolheh avahah update kollaathi next part.. mulhi internet gaves noolheyne mihaa slow koh update vaa vaahaka eh 😛 LOL

 18. emiliya

  August 13, 2015 at 1:12 pm

  varah salhi but up vaalai maa las waiting waiting for the next part plx upload it fasttt……… <3 <3

 19. mai

  August 13, 2015 at 2:52 pm

  Asluwx dhw…. Mibaiwes v nice….

 20. Koa

  August 13, 2015 at 2:57 pm

  Alheyyy next part varah avaha up kohdhecheyyy please ?

 21. @isha

  August 13, 2015 at 7:43 pm

  v reethi…. thankolheh avahah up kohlan v nun

 22. Shaan

  August 13, 2015 at 8:52 pm

  V.nice.. Dark angle

  • shaan

   August 16, 2015 at 8:17 am

   y r u steelin my name???

  • chill

   August 27, 2015 at 5:18 pm

   Enme meehehh nooney shaan kiyaa ulheynyy
   Swry swry :’)

 23. elsa

  August 13, 2015 at 9:10 pm

  nice

 24. @isha

  August 14, 2015 at 1:18 am

  next part up kurany kn irakun??? avahah up kohladhy…. mi vaahaka up vaane irakah inthizaaruga mi huryy……. love ur story………

 25. swyt

  August 15, 2015 at 12:07 pm

  varah reethi Dark angle

 26. Anonymous

  August 15, 2015 at 9:37 pm

  Next prtt av as plx

 27. shaan

  August 16, 2015 at 8:18 am

  hi lif !!!!! hws u?

 28. shaan

  August 16, 2015 at 8:18 am

  hi lif !!!!! hws u?

 29. lif

  August 16, 2015 at 8:19 am

  m fine… where ix xoyaa

 30. xoya

  August 16, 2015 at 8:20 am

  m here

 31. mishko

  August 16, 2015 at 8:21 am

  xoyaaaa!

 32. mishko

  August 16, 2015 at 8:23 am

  adhivesh mivaahaka gadu nunimeytha!

 33. xayaa

  August 16, 2015 at 8:25 am

  hey guys? hw r u.can i join with you guys.

 34. lif

  August 16, 2015 at 8:25 am

  hw r u?

 35. xayaa

  August 16, 2015 at 8:27 am

  fine.u

 36. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:28 am

  hmm …..ehaa lahun chapters thah nikunnanyy vx….. dhn ehn nuny inthixaar nukoh ninmaalan v thr dhw?

  • lif

   August 16, 2015 at 8:30 am

   huh.. dark angle, xo e ey v.dark kujjeh. so dnt care abt her!!!! xo can u come to our chat page??

  • xayaa

   August 16, 2015 at 8:32 am

   hmm

 37. lif

  August 16, 2015 at 8:28 am

  hw r u xo??

 38. xayaa

  August 16, 2015 at 8:29 am

  xoyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……………………………….

 39. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:31 am

  hmm gd gd btw lif kihineh thr….

 40. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:32 am

  hmm xayaa kihineh v dhunyaa…

 41. mishko

  August 16, 2015 at 8:33 am

  bodu xoyaagadaa, comment nukoh vaahaka kiyaabila!thy then boduvaru ingey!!!!!!!!!!!

 42. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:37 am

  vaahaka kiyaa ninmaafaeyy mign comment kuranyy mishkoo n hw abt u..

 43. lif

  August 16, 2015 at 8:37 am

  2day kudakoh boring.

 44. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:40 am

  assu vx dhw v boring eyyy…

 45. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:42 am

  heyy kobr mishko.. dhiyaeyy thr n haadha avahakah e dhiyaeyy

 46. xoyaa

  August 16, 2015 at 8:46 am

  hey u guys hadha vayeyy dhw… minuteh nuvanyx chat kohlaafa thi dhany .. u guys r very boring …..

  • Lif

   August 18, 2015 at 9:49 pm

   We are not… Xo minute eh noon gadi ireh baa iru bes reply nufonubey. Dhen kihineko chat kurany??

 47. Aai

  August 18, 2015 at 2:15 pm

  Konirakun tha next part up vaany… vrh vrh reethii mivaahaka 🙂

 48. Anonymous

  August 18, 2015 at 9:54 pm

  Manjey… kober avaskohbala.. hurevenyky nooney mi up nuvegen..

  • maxx

   August 19, 2015 at 5:15 am

   Thedheh thibuny. I like it..

 49. sadh

  August 19, 2015 at 12:31 am

  Waahaka adhis up kuran nuveytha ? Haadhahaavaa inthizaarekey thi kuruvany :/

 50. sadh

  August 19, 2015 at 12:31 am

  Waahaka adhis up kuran nuveytha ? Haadhahaavaa inthizaarekey thi kuruvany :/

 51. xoyaa

  August 19, 2015 at 11:29 am

  hadha lahey up valeh … thankolheh avahah up kohla dhybr plxx…

 52. Shahi

  August 19, 2015 at 11:48 am

  Ekam dho haadhalahe ehenya darkangle ge vaahaka thah v avaskoh appkure kyve mi vaahaka ehaalahun apvany abadhu abadhu mi jeheny myge inthizaaruga thiben

 53. Aai

  August 19, 2015 at 8:08 pm

  plxx vaahaka avahah up kohdhybrww 🙁 vrh kiyaahithun mihury….haadha lahey dhw up vaaleh mivaahaka plx up kohdhybala thankolheh avahah….. 🙁

 54. sahyn

  August 19, 2015 at 11:15 pm

  Inthizaarey mikurany hendhunaa haveeru.. keh nuvey dhekilumah vaahaka mivaa.. angel kudhinney avaskohbalaa.. foohseh nuvaaney mi vaahaka mathin..

 55. Sam

  August 20, 2015 at 12:10 pm

  Mi varun aslu mi story huttaalan vejje kanneyge

 56. safwa

  August 20, 2015 at 1:24 pm

  alhey adhives Vahaka upload ko dheyka nuveytha…lasva vahaka ves bunedeynama ennu………..

 57. ME

  August 20, 2015 at 11:05 pm

  alhey!!!! mivaahaka kn irakun tha up vaane varah inthizaar kurevey next part avahah up kohdheebala

 58. Mishko

  August 21, 2015 at 11:47 am

  Xoyaaaaaa!lifuuuuuuu!xayaaaaa!

 59. samee

  August 22, 2015 at 12:41 pm

  Darkangel……!!!!!!!! Story kobrr…?????

 60. SAMA

  August 23, 2015 at 12:35 am

  Dark angle kobaa vaahaka… waiting for it… plx avahah up kohdheebala…

 61. aish

  August 23, 2015 at 10:15 am

  haadha lahey vaahaka up vaaleh….
  avahah anehbai up kohba

 62. SAMA

  August 24, 2015 at 8:00 am

  Mi vaahakayah inthizaaru kiyaathee tha mi vaahaka kiyan mihaa inthizaaru kuran mi jehenee… avahah vaahaka up kohdheebala…

 63. xoha

  August 24, 2015 at 5:19 pm

  alhey ekm fukeh boduvaru mihaa lasviyas..dhn mihaa lahun upkohfa knmx bahanaa eh dhahkaane
  ..ekm vx v reethi story waitn for next part

 64. Naa

  August 24, 2015 at 5:49 pm

  Darkangel vaahaka up nukurevenyaa zzaya aa raain gulhuvaafa vaahaka ninman vynu.. kihaa dhuvaheh inthizaar kuraathaa ??

 65. SaM

  August 25, 2015 at 6:09 pm

  Darkangel dhoonii vaahaka kobrr?? Plx av as khla dhybala.. two weeks vany mi vaahaka up nuvaathaa…

 66. SAMA

  August 26, 2015 at 10:32 am

  Darkangle avahah vaahaka up kohdheebala… waiting for it…

 67. Janah

  August 27, 2015 at 7:13 pm

  Adivx vaahaka kuriah gendevidaane….. But vaahakaige aneh vai hendheyn vejje ennu dw

 68. Shahi

  August 28, 2015 at 2:17 am

  Koba vaahaka inthixaaru kokoko varubali vejje dhen alhe ap vaane dhuvahehves egunymathaa hith hamajeheny

 69. Shahi

  August 28, 2015 at 2:22 am

  Esfiya site ga vaahakaliyaakudhun ge kanthah esfiya in balanvejje vaahakathah nimendhen nugeneddheveny kihinehvegentho belenjehene esgiyai ge verin nah govalan vaahaka nimendhen nuliye venyaamun site ga app nukurevumah mihaaruves reethi ethah vaahakathakeh ethiby medhukedifa

 70. Yushiii

  August 28, 2015 at 12:32 pm

  Kobatha storyy enme rythi vaahaka bt enme lahun up vaa vaahaka. Dark angle kiyuntherinnah thihenn nahadhaa ???

  • Mishko

   August 28, 2015 at 10:40 pm

   I agree with Yushiii. Varah salhi vaahakaeh ekam maa lahy upvaaleh

 71. me

  August 29, 2015 at 10:39 am

  Kiyun theringe emme commentehves darkangel kiya heneh heenuvey..ehn noony mivarah aadheys kuraa iruves nuhunnaane alhanula… at least vaahaka up vaa date buneliyas ok..emeehakah nuvaavaruge kameh kuran noolhuniyya emme rangalhuvaany..

 72. fathun

  August 29, 2015 at 7:41 pm

  haadha lahey inthizaar up vaa goy can u tell me konirakun mibuni weekge kondhuvahaku nukunnanee next part vanegoy vvvvvvvvvv balalahithun miuleeni plx plx plx plx [lx avahah up kohba

 73. safa

  August 30, 2015 at 9:16 am

  Dark angle plzzz dhen up koladhybala vahaka……mihaar inthizaar ga miulhenee ..inthizaaar lui koi dhen edheme dark angle

 74. teen

  August 30, 2015 at 1:06 pm

  Darkangel thihen liyamun gendhanyaamu nxt year gaves nuni meyne mi part liyefa iny 12 august ga nw my 30 august this is too much I knw busy kamahves vedhaane bt kuda thankolheh ves up koh dhyfihyaamu ved aey varah bodu vareh so plx try to write it soooooooooooooooooooooooooon

 75. SaM

  August 30, 2015 at 4:08 pm

  Do I have to wait for five years to read this story… I hope so.. I feel like its been more than five years after I read this part…. I knw u r busy but…….. its sad 🙁 cox this is the most interesting story published in the page but most awaited..

 76. SaM

  August 30, 2015 at 4:21 pm

  Itx our esfiya readers request to up this story soon and give an answer to all our questions.. plx spare some minutes to read there cmnts n reply to them… even I am able to read it with fifteen mins… we all accept that u will have many work to do.. we appreciate your work.. ekam kiyuntherin maayoos nukurahvaa… comment than kiyaaleema dheravehje..

 77. fathun

  August 31, 2015 at 9:23 pm

  alhey up koah bala dhen plx

 78. Lai

  September 1, 2015 at 11:54 am

  Alhey haada dhuvaheh vany…….up kobbala

 79. Sheu

  September 1, 2015 at 2:54 pm

  Alhey its been 20days..darkanjal this is not fair..v reethi story plx up kohbw?

 80. angle

  September 2, 2015 at 7:20 pm

  darkangle thihaa varah kiuntherin inthixaaruga bahahtaakah nuvaane
  dhen thi story continue nukuranama bunyma dhw ingeny ves 🙁 ?

 81. xoe

  September 3, 2015 at 12:28 am

  haada lahey up vaalih… alhe varu balivehje wait koh koh…

 82. Rosa

  September 3, 2015 at 6:12 pm

  Thivarun dhen vaahaka nukiyan v nu !
  Kihaa inthizaareh kuruvaane baa mi ” dark angel ” .
  Nuvanyaa nukoh huhtaalabala , heevanee majuboorun kuraa kameh hen !!

  • RenesMee

   September 3, 2015 at 6:19 pm

   Hama aaluves.mi kamana heevanee majuburun kuraa kamehhen.foohi ves vejje mi vaahaka kiyan.dhen garuneh fahun up koffa dhakkaane molhethi excuses.varah kada.

 83. Rosa

  September 3, 2015 at 6:16 pm

  Nuliyan *

 84. Unknown

  September 3, 2015 at 11:46 pm

  Dark angel dhen vaahaka liyaane kameh neh.
  Ithurah vaahaka continue nukuranya evaahaka ves bunelan vnu.
  Thivaruge araa huri writer eh adhi me nudheken.

  • commented

   September 4, 2015 at 2:46 pm

   Intizaaru kurany intixaaru ge vaahaka ahekamaku mi myhun duvahaku vex vaahaka eh eh mas duvahun nunimey ne 1000000000200000000 aharu vias nunimeyne

 85. commented

  September 4, 2015 at 2:44 pm

  I support u angle and unknown
  Ehen myhun vex vaahaka liey bodu udaguleh timyhunnakaa hedy
  dark angle kairyga bunanta intixaaru aky varah reeti vaahaka eh dark angle ge sababun mi vaahaka vex kharaabu vehjje
  :'( :'(

  • commented

   September 4, 2015 at 2:47 pm

   I didnt mean dark angle I support the commenter angle

 86. Aishath

  September 4, 2015 at 2:47 pm

  🙁

 87. xoya

  September 4, 2015 at 7:48 pm

  Plxxxx darkangel keevetha ehaa lahy?????pis pis mi part ga vaa going handhaan nethunyma noony aneh part up kohdhevey kamakah nuvey………..?

 88. shaf..

  September 4, 2015 at 11:11 pm

  komme dhuvahakuves ol vefa enme furathama balaaleveny esfiya mi story ge aneh bai up vefa intho bt no… darkangle dhen avas koh up kohdheeba plx plx plx kiyaa hithun hureveny eh noon… thihaa inthizaaru nukuruvaaba…

 89. Inaa

  October 30, 2015 at 9:51 pm

  Where is d next part.?? So many days why.?

Comments are closed.