Category: އެހެނިހެން

31

ނާއިންސާފް 20

ލުވެއިޒް އެއްޗެކޭ ނުބުނާތީ އަހަރެމެންނަށް ޖެހުނީ އެ ތަނުގައި ތިބޭށެވެ. ޝާން ދެފަހަރަކު ބުނުމެންވެސް ލުވެއިޒް ދާކަށް ނޫޅުނެވެ. “މާޒިން……” ކުރެހިފައިވި އަޑަކުން ލުވެއިޒް ގޮވާލުމުން އަހަރެން ލުވެއިޒްއަށް ބަލައިލީމެވެ. “އެކުވެރި ކަމުގެ...

9

ޝައިމް 3

ކުޑަކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. ބަލާބެލުމައް ހީވަނީ އުމުރުން 10 ނޫނީ 9 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ހެންނެވެ. ވަރަށް ހުދު ހަނގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އަދި ކަޅުކަނގަދަ އިސްތަށިގަޑާއެކު އެ ރަތްކަންގަދަ ތުންފަތް ހުރުމުން ވައްތަރީ ކޮރިއާހިސާބުގެ ކުއްޖެއްހެންނެވެ. އަދި އެންމެ ހައިރާނވަނީ އެކުއަޖާގެ ކައިރީގައި ހުރި މީހާ ފެނުމުންނެވެ. އަދި އެ އަންހެންމީހާ އެކުޖާއައް މުޙާތަބުކުރީ ޝައިމްއޭ ކިޔާފައެވެ ޝައިމް ކައިރީ ހުރީ ޒުހުރާއެވެ. ޒުހުރާ މަޑުމަޑުން ޝައިމް ގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގެޔެއްގެ ތެރެއައްވަދުނެވެ. ޝައިމްގެ އެކުޑަކުޑަ ހިތުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެދެނެވެ. ވާނުވާނެނގިހުރި ޝައިމް ބާރަކައް ޒުހުރާގެ އަތައް ބާރުކޮށްލިއެވެ. ޒެހުރާ ދިޔަގޮތަށް ދޮސް ވަދުނީ އެގޭގެ ވީރާނާ ވެފައިއޮތް...

32

ނާއިންސާފް 19

އަޔާޒްގެ ފަހަތުން ގޮސް އަހަރެން ސޯފާގައި ޖައްސާލީމެވެ. ރިފާޝާ ހުއްޓުނީ ސްކްރީން ކައިރީއެވެ. “މީ މިހާރު އަހަރެމެން ސްޕައި ކުރާ ދެމީހުން.” އަހަރެންނަށް ހީވީ މީހަކު އަހަރެން ބުރަކަށީގައި ޖެހީ ހެންނެވެ. ދެލޯ...

23

އިހްމާލް 0

ރީޝަމް އަކީ އުމުރުން 5 އަހަރުގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. މި ކުޑަ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަކީ އާމިރުއެވެ. އެވެ. މަންމަގެ ނަމަކީ ރިޒްނާއެވެ. ރީޝަމް ފިޔަވައި އިތުރު ކުއްޖަކަު މިއާއިލާއަކަށް ލިބިފައެއް...

40

ްއަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަން 2

ހަވީރުވަގުތެވެ. އިޝްވާ އާއި އޭނާގެ އެކުވެރި ޒިވާ ދިޔައީ ރަސްފަންނުގައި ހިނގަމުން އައިސްކުރީމް ބޮމުންނެވެ.މިއީ އަބަދުވެސް އެ ދެކުދިންގެ އާދައެވެ.އެ ދެކުދިން އެއްތަންވުމަށް ފަހު އަބަދުވެސް އޮންނާނީ މި ކަހަލަގެ ސަކަރާތެއްޖެހުމެވެ……… “އިޝް ބަލަ މިއޮއްކަމެއް!! އަންހެނެއް ފިރިހެނެއް ނޯވެ އިޝް ފެނުމުން ނުބަލާކަށް! ” އަޅެ ޒިވް ދެން އެއީ އަހަރެން ކުރާނެކަމެއްތަ؟ އެހެންވެއޭ އަހަރެން ބޭރަށްވެސް ނިކުންނަށް ހިތް ނުވަނީ!”އިޝްވާ ތުން...

19

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް 2

ލަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި އައިސް ކިޔާރާ ޖިއާން ގާތު މަޑުކޮށްލަމުން ޖިއާންގެ އެ ރީތި މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ. އެއީ އޭނާގެ ލޯބިވާ ފިރިމީހާއެވެ. އެ މީހަކާއެކީ މުޅި ހަޔާތް ވޭތު ކޮށްލަން ހިތް...

10

ޝައިމް 2

ކުއްލިއަކަށް ޒުބޭދާ މިކުރި ސުވާލުން ޒުހުރާ ދެލޯބޮޑުކޮށްލުމައްފަހު ޒުބޭދާއާ ދިމާ ބަލަހައްޓައިގެން ހުއްޓެވެ. ޒުހުރާމިހެން ހުރުމުން ޒުބޭދާ ހިތައް އެކިއެކި ސުވާލްތައް އަރަމުންދިޔައެވެ. “މަންމައައް ޝައިން އަކީކާކުކަން އެންގެނީތަ؟ މަށާާ ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިބާ؟” ޒުބޭދާ ހިތާހިތުން އަހާލިއެވެ. މަންމަ މިހެން މާގިނައިރު ހުރުމުން ޒުބޭދާ ބިރުގަންނަން ފަށައިފިއެވެ. “މަންމާ ޝައިމް މަންމަ އައް އެނގެނީތަ އެއީ ކާކުކަން؟ ޒުބޭއާ ޝައިމްއާ ހުރި ގުޅުމަކީ ކޮބައިތަ؟ އަޅޭ މަންމާ ވާހަކަ ދައްކަބަ. ޕްލީޒް” ޒުބޭދާ ޒުހުރާ ކޮނޑުގައި ހިފާ ކުޑަކޮއް ތަޅުވާލުމުން ހޭވެރިކަން ޒުހުރާ އިށްވީ އަދި ކިރިޔާއެވެ. ޒުހުރާ ހާސްވެގެންހުރެފައި ބުނެލިއެވެ. “މަންމަ އެކައް ނޭންގެ ޝައިމް އަކީ ކާކު ކަމެއްކަމެއް” ޒުހުރާ ހާސްވެފައި ހުރިކަން ޒުބޭދާއައް ވަރައް ރަންގަޅައް މޫނުމަތިން ހާމަވެއެވެ. މިހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑު އަހަން ހުރެފައި މުހައްމަދު އަވަހައް ގޭތެރެއައް ވަނެވެ. ކުރާނެކަމެއް ބުނާނެ އެޗެއް ނެންގިހުރި ޒުހުރާ ވަދެގެން އައި މުހަންމަދު ކައިރިއައް ދިޔައެވެ. “މުހައްމަދު. ހާދަލަހަކުނޭތި އައީ މިއަދު. ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ؟” “އާ…ދޯ އެއީ...

12

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ 2

މަންމަ އަހަންނާއި ފަހުންވެސް އެވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. އަހަރެން އެކަމާއެދު ވިސްނަމުން ދިޔައީމެވެ. ޝާފީއަށް ބައްޕައެއްގެ ލޯބި ދެވޭނެ ފަރާތަކަށް ޔަމާން ވާނެކަމަށް މަންމަވެސް ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އޭނާގެ އަމަލުތައްވެސް އެކަމަށް ހެކިދެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން...

13

ޝައިމް 1

އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކާއެކު ހެންދުނުގެ ފިނިކަން ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައެވެ. އެ އިރުގެ ރަން ދޯދިތަކާއި ފަތިހުގެ ފިނި ވައިރޯޅިތައް އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގެ ޒުބޭދާގެ މޫނުގައި ބީހެލުމުން ފޫހިގޮތަކަ ހިންދެމުލުމަފަހު ތެދުވެ ދެފައިވައްކޮއްލާ...

14

ލޯބި ވީ މޭ އެހެނަސް 1

އޭ.ޑީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލް ތެރެވަނީ ހަލަބޮލިވެފައިއެވެ. ކޮޅުކޮޅަށް ޑޮކަޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހަރަކާތްތެރި ވާ މަންޒަރުފެނެއެވެ. އެ އެންމެންގެ މޫނުމަތިން ވެސް ފެންނަނީ ކަމަކާ ކަންބޮޑު ވެ ހާސްވެފައިވާ ކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ވާނީ ވެސް އެހެންތާއެވެ....

13

ްއަބަދުވެސް އިންތިޒާރު ކުރާނަން..1

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަާޕޯޓުން ނިކުަން ޒުވާނާގެ ތުންފަތް މަތީގައި ވަނީ ލުއި ހިނިތުންވުމެކެވެ. .އޭނާ ލައިގެން ހުރީ ކްރީމް ކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ.ތިރިން ހުދު ކުލައިގެ ޖިންސެއް ލާފާވާއިރު އަރާފައި ވަނި ސްނިކާ ބޫޓަކަށެވެ....

19

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 2

މޭރީ ބްރައުން އިން  ކައިޒީން ނުކުމީ ނުހަނު ބާރަށް ހިނގަމުންނެވެ. ސަބަބަކީ ޒިރާން ގުޅާފައި ގެއަށް އައުމަށް ބުނުމުންނެވެ. ސުކޫލް ނިންމާލާފައި ގެއަށްވެސް ނުގޮސް ކައިޒީން ދިޔައީ އޭނާގެ އެކުވެރި ދެ ކުދިން...

10

ފެވިފާ ތިނަން ވެޔޭމިހިތުގާ 8

ކުޑަ ހިނދު ކޮޅަކަށް ނަމަވެސް އެލީނާ އޭނާގެ ހިތާމަ ތަކުގެ މަތިން ހަނދާންނެތުނެވެ. ޢެލީނާ އެރޭ ޕާޓީއަށް ލާނެ ރީތި ހެދުމެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ހަވީރު ގަޑީގައި ފިހާރަތަށް ބަލަން އީޝަލްއާއި އެލިނާ...