Category: އެހެނިހެން

31

ދުޢާ 33

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ގުޅޭގޮތުން އިން އާޓިކަލް އެއް ކިޔަން އާލާ އިނީ އެނދުގެ ހެޑްބޯޑުގައި ލައްވެލައިގެން އުނގުމަތީގައި ލެޕްޓޮޕް ބައިންދައިގެންނެވެ. އަދިވެސް ދާނިޔަލް ގެއަކަށް ނާދެއެވެ. އަނެއްކާ ގެއަށް ނައިސް ދާނިޔަލް ހޮސްޕިޓަލަށް...

5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 2

”ދޮންތާ ބަލާބަލަ…”މީޝާ އެހެން ކިޔާފައި ނިފްޝާ ކޮއްޕާލީ އެތަނުން ދިޔަ ފިރިހެން ގުރޫޕާދިމާލަށެވެ. މުޅި އެތަނުގައި ހަރުލާފައި ހުރީ ނިފްޝާގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ނިފްޝާ ގޮސް ޖެހުނީ އެތަނުން އެންމެ މިކޮޅަށް ހުރި ކުއްޖާގެ ގައިގައެވެ. ހުށިޔާރު ކަމާއެކީ އެކުއްޖާ ނިފްޝާ ނުވެއްޓި ހިފެހެއްޓިއެވެ. ވެއްޓެން ދިޔަ ނިފްޝާ މީހެއްގައިގާ ޖެހުމުން އެމީހާގެ ގަމީހުގައި ހިފަހައްޓާލިއެވެ. އެމީހާވެސް ހުށިޔާރު ކަމާއެކީ ނިފްޝާ ނުވެއްޓި ހިފެހެއްޓިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ވެއްޓިދާނެތީ ނިފްޝާ އޮތީ ދެލޯމަރައި ބާރު ކޮށްލައިގެންނެވެ. ނުވެއްޓި ގިނައިރު ވުމުން ލޯ ހުޅުވައި ބަލައިލި ނިފްޝާއަށް ކުރިމަތިން ފެނުނު ސޫރައިގެ ސަބަބުން ތެޅިގަނެވުނެވެ. ”އައިޒަން… ސޮރީ..” ރަތްވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއެކު އަދި އެހާމެ ލަދުވެތި ކަމާއިއެކު އައިޒަންގެ ފަރާތުން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ”އިޓްސް އޯކޭ ނިފްޝާ..” ހިތްހެޔޮކަމާއެކު އައިޒަން ހިނިތުންވެލާފައި ބުނެލިއެވެ. ނިފްޝާވެސް އޭގް ބަދަލުގައި ހިނިތުންވުމެއް ރައްދު ކޮށްލާފައި ހިނގައިގަތެވެ. ”އައިޒަން…. ހާދަ ވަރެކޭ ދޯ ތި ވީ….ދެމީހުން އެހެން ތިބި އިރު ހީވަނި ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން ހުރިހެން… ހާދަ ޗާލޭ…” އައިޒަން ގެ ގާތުގައި ހުރި ސިމާލް އައިޒަން އާ ދިމާކޮށްލިއެވެ. ”ސިމާލް ވެސް ދައްކާ ވާހަކަ ދޯ… ދެން އެކަމު އެކުއްޖާ ވެއްޓެން ދިޔާމަ ސިމާލު ނަމަވެސް ހިފަހައްޓާނެ… ހަމައެކަނި އަހަންނެއް ނޫން އިނގޭ… ދޯ ހައިޝާމް..” އައިޒަންގެ ވާހަކަ ކޮޅު ނިންމާލީ އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރި ހައިޝަމް އަށް ދޯ އޭ ކިޔައިފައެވެ. ”އާން.. އައިޒަން އެބުނީ ހަމަ ރަނގަޅަށް.. މަށަށް ހީވޭ އަދި ސިމާލު އަށް އެފުރުސަތު ލިބުނިނަމަ އެމަންޖެ ދޫ ނުކޮށްލާނެ ހެންވެސް..” ހައިޝަމް ވެސް އައިޒަން އާ އެއްބާވެލިއެވެ. ”ހޫން ދެން ހެވޭ..”ސިމާލު ކަޑަވެފައި ބުނެލި ގޮތުން އައިޒަން އަށާއި ހައިޝަމް އަށް ނުހީ ހަމަ ނުހުރެވުނެވެ. ދެ މީހުން ސިމާލު އާ ދިމާކުރަން ފެށިއެވެ. ”ދޮންތާ! ކިހިނެއް ތި ހެދީ….” މީޝާ ހެމުން ހެމުން ނިފްޝާ ގާތު ބުނެލިއެވެ. ”ދެން މީޝާ ވެސް ނުވާނެ ދޯ އެކަހަލަ ކަންތައް ކުރާކަށް… ނަސީބެންނު އެމީހުން ކުރިމަށްޗަށް ނުވެއްޓުނުކަން ވެސް..އެހެން ނޫންނަމަ ނޭނގެ ލަދުން ވާނި ގޮތް ވެސް… އެކަމު މިހާރު މީޝާ މާ ކަންތައް ބޮޑުވަނި އިނގޭ ތި.. ސަކަރާތް ޖެހިޔަސް މީހުން ކުރާ ކަހަލަ ކަންތައްތަ އެއީ؟؟؟.. ހުވާ ދެން ނުހުރެވޭނެ މަންމަ ގާތު ނުބުނެއެއް…” ނިފްޝާ ރުޅި އައިސްފައި ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ އިނގޭތަ؟ ތި ދެ މީހުން ވަރަށް ގުޅޭ އިނގޭ… ހަަމަ ޕާފެކްޓު ކަޕުލްއެއް…” މީޝާ މިފަހަރުވެސް ބެލީ ނިފްޝާ ރުޅި އަރުވާލެވޭތޯއެވެ. ކަން ވީ ވެސް އެހެންނެވެ. ނިފްޝާ ރުޅި އައިސްފައި މީޝާ އާއި ދިމާއަށް ކުދި ކިޔަމުން ގެއާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ނިފްޝާއަށް ނޭނގުނުކަމަކީ މީޝާ ، އައިޒަން އާއި ނިފްޝާގެ ފޮޓޯ ނެގިކަމެވެ. މިއަދު ދެން އެ ނިފްޝާގެ މޫޑު ވެސް ހަރާބު ވީ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިއަދު މިވީ ކަންތައްތައް އެނާގެ މަންމަ އަށް ކޮންމެހެން ވެސް ކިޔާދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ. އެހެންނޫނީ މީޝާ އެކަމެއް ނުހުއްޓާނެއެވެ. ގެއަށް ދެވުމުން ނިފްޝާ އޭނާގެ މަންމަ އަށް ލިންކުރޯޑުގައި ވީ ކަންތައްތައް އަކުރުން އަކުރަށް ކިޔާދިނެވެ. އަދި ނިފްޝާގެ މަންމަ އިނާޝާ ވަނީ މީޝާ އަށް ވިސްނެންދެން ނަސޭހަތް ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ނަސޭހަތްތަކަށް ކިޔަމަންވާނީ އެންމެ ދުވަހަކުއެވެ. ފިރިހެނަކާ ވަކި އަޅާ...

7

ކައިޒީން….. [ފުރަތަމަ ބައި]

ކުޑަދޮރުން ފުރޭނިގެން އެޅިފައިވާ އިރުގެ ރަން އަލި ކައިޒީންގެ ދޮންމޫނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު ތެދުވެ ފޯން ހުޅުވާލީ ގަޑި ބަލާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ.ނަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ނުދަންނަ ނަންބަރަކުން ފޮނުވާފައިވާ ގުޑްމޯރނިންގެ...

59

ދުޢާ 32

“އުފާ ކުރާނެ ވަރަކަށް އުފާކުރަންވީ.. އަހަރެން ނުދޭނަން ދެން އޭނާއަކަށް މާ ގިނަ ވަގުތެއް..” ދުރުގައި ހުރި ތަނބެއް ކައިރީ ދެމީހަކު ތިއްބެވެ. އެކަކު އަތުގައި ކޯކު ތައްޓެއް އިން އިރު އަނެކަކު...

7

ހިތް އެދުނަސް… (19)

“އަހަރެން މީ އީނާލް ގެ ބޭބެ… ބައްދަލުކޮށްލަން ބޭނުންވެގެން މިގުޅާނީ ވަގުތު ކޮޅެއް އެބަ އެއްތަ އަހަރެންނާ ބައްދަލުކުރަން” އެކޯޅުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތުން ނާއި އެ އަޑުން އެކަނިވެސް ހިސާބެއްގެ ނުރުހުންވުމެއް...

5

ކުރެހުން އެޅުނޭ ހިތުގެ އަޑީގައި 1

މެންދުރުގެ ހޫނު ވަގުތުގައި މަގުގެ އެއްކައިރިން ހިނގާފައި ދިޔަ ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދަނީ ވަރުބަލިކަމެވެ. ބަލާބެލުމަށް އެއީ ފަނަރަ އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ. ލާފައި ވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ގަމީހެކެވެ. އިސްތަށިގަނޑުގައި ފުނާ އަޅާފައިވާ ގޮތުން އެ ފިރިހެންވަންތަކަން އިތުރުކޮށްދެއެވެ. އަތުގައި އޮތް މެދުވަރުގެ ޙަތިމުން އެ ދަނީ ޤުރްޢާން ކިޔަވަން ކަން ޔަޤީނެވެ. އޭގެ ކުޑަ ތަންކޮޅެއް ފަހަތުން ދެ އަންހެން ކުދިން އަންނަތަން ފެނެއެވެ.  އެ ދެ ކުދިންވެސް އެދަނީ ޤުރްޢާން ކިޔަވަންކަން ހާމަވަނީ އަތުގައި އޮތް ޙަތިމުންނެވެ. ކަޅުކުލައިގެ ބަޓަފުލައި އަބާޔާއަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ބުރުގަލެއް އަޅައިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖާ ބަލާބެލުމަށް ވައްތަރީ ފަނަރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެވެ. ކާރީގައި ހުރި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ ވައްތަރީ ތޭރަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއެވެ. ލާފައިވާ ނޫ ކުލައިގެ ޖިންސާއި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕް ކޮޅުން އެއީ ފެޝަނަށް ލޯބިކުރާ ކުއްޖެއްކަން ހާމަވެއެވެ. ” ދޮންތާ ބަލާ! އެއޮށް ދަނީ ދޮންތަގެ ހޭންޑްސަމް.” އެތާހުރި ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖާ އޭނަގެ ދޮންތައާއި ދިމާއަށް ކުރިމަތިން ދިޔަ ފިރިހެން ކުއްޖާއަށް ބުނެލިއެވެ. ”މީޝާ ގާތު ކިތައް ފަހަރު ބުނާނީ އެއީ ދޮންތަގެ ހޭންޑްސަމް އެއް ނޫނޭ! ދޮންތަ އަދި ނޫޅެމޭ މީހަކާ ހެދިއެއް! އެތާހުރި ބޮޑު އަންހެން ކުއްޖާ އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަށް ބުނެލިއެވެ. ”ބަލަ ދޮންތައެއް ނޫންތަ ބުނީ އެއީ ދޮންތަގެ ހޭންޑްސަމް އޭ! މީޝާ އޭނާގެ ދޮންތަ އަށް ރައްދެއްދިނެވެ. ”މީޝާ! އެއީ ދޮންތަ މަޖަލަކަށް ބުނި އެއްޗެކޭ…. މީހަކަށް މަޖަލަކަށް އެއްޗެއް ބުނެލެވެން ވެސް ނެތެންނު މިހިރި ބޮޑު އަނގައާ ހެދި…… މުޅި އުމުރަށް ވެސް ދެން ކިޔާނެ….” މީޝާގެ ދޮންތަ އެހެން ބުނެފައި ގޮސް ކިޔަވަން ދާ ގެއަށްވަނިއެވެ. އައިޒަން! ކިޔަވާ! ކިޔަވާއްތަ ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ… ދޮންތާ..ހޭންޑްސަމް ކިޔަވަން ފަށަނި” ހަމައެކަނި ދޮންތައަށް އަޑު އިވޭވަރަށް މީޝާ ބުނެލިއެވެ. މީޝާ އެ ބުނިއެއްޗެއް އަޑު އިވޭކަމަށް ވެސް ހަދާނުލައި އޭނާގެ ދޮންތަ އިނެވެ. އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ފަހުން އައިޒަން ކިޔަވަން ފެށިއެވެ.އައިޒަން ކިޔަވާ ނިމުމުން ދެން ކިޔަވާއްތަ ޖެއްސީ މިޝާގެ ދޮންތަ ނިފްޝާއަށެވެ. މީޝާ އޭނާގެ ދޮންތައާ ދިމާއަށް މީހުން ލަދުގަންނަވާލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ބަލާލިއެވެ. ނިފްޝާ އަޅާނުލާ ކިޔަވަން ފެށިއެވެ. އެންމެން ކިޔަވާ ނިންމައިގެން ގެއަށް ދިއުމަށް ހިނގާގަނެވެ.ނަމަވެސް މީޝާ އާއި ނިފްޝާ ކިޔަވާ ގެއިން ނިކުމީ ތަންކޮޅެއް ލަހުންނެވެ. ”މި މީޝާގެ ކަންތަކޭ! ދެންވެސް ކިޔަވާގޭގަ ވާހަކަ ނުދައްކާތި! އެންމެން ދިޔަފަހުން އަހަރެމެންނަށް ގެއަށް މިދެވެނި….”ނިފްޝާ ބުނެލިއެވެ. ”ދޮންތާ މީޝްއަށް ހީވަނި ކިޔަވާއްތައަށް ވެސް އެނގޭހެން…” މީޝާ އެއްޗެއް ވިސްނަލާފައި ބުނެލިއެވެ. ” ކޯއްޗެއް؟؟”ނިފްޝާ އެއްޗެއް ނުވިސްނޭ ފަދައަކުން އަހާލިއެވެ. ” ދޮންތައާއި އެ ހޭންޑްސަމް……….”މީޝާއަށް ޖުމުލަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީހެން ނިފްޝާ އޭނާގެ ގައިގާ ޖަހާލިއެވެ. ދެ މީހުން ގެއަށް ދިޔައީވެސް ހަމަ ސަކަރާތުގައެވެ. ******************* ”މީޝާ އަވަސް ކޮށްބަލަ.. މިހާރު ކޮން އިރެއް މިހެން ކިޔާތާ….. މިދަނީ މިދަނީ ކިޔާތާ ވެސް ކޮން އިރެއް… ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ދާން އުޅުނި މީހާވިއްޔަ… މިހާރު އެހެރި ހަތަރު ގަޑި ބައި ވީ އޭ…. ދެން ނިކުންނަން ވީ..!” މީޝާ ލަސް ކަމުން ނިފްޝާ އޭނާ އާ ދިމާއަށްހަޅޭލަވައިގަތެވެ....

5

ވާނަމޭ އުމުރަށް އެކީ ޖާނާ

” ނާޝް… ރެއިން… ދެން އާދޭ ސައިބޯން…… މިހާރު އެންމެން ސައިބުއީއޭ…. އަދޫ އެބައިން ތިމީހުން އަންނަންދެން… ދެން އަވަހަށް އާދެބަ….” ސަނާޝްއަށް ތެދުވެވުނީ މައިރާ ގޮވި އަޑަށެވެ. އޭރު މިހުރާން އޮތީ...

11

ހިތް އެދުނަސް… (18)

ޝާމިން އަށް ވާހަކަ ތައް ކިޔައިދިނުމުން އެ ދެމެދުގައި އުފެދިފައި އޮތް ނުތަނަވަސްތަން ވެސް ހައްލުވިއެވެ. އެރޭ ތިން މީހުނ ގެއަށް ދާން ދިޔައި ހިންހަމަ ޖެހިފައިވާ ހިތަކާއިގެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ހަމަޖެހުން...

45

ދުޢާ 31

ޝަޒިއްޔާވެސް އުފާވެރިކަމާއެކު އިން ތަނުން ތެދުވިއެވެ. “އަވަހަށް ހިނގާ ދަރިފުޅުމެން ކާން.. ބަނޑުހައިވެފައެއްނު މިހާރު ތިބޭނީވެސް.. އަށެއް ޖަހާ ބޮޑުވީ މިހާރު..” ޝަޒިއްޔާ އައި ގޮތަށް އައިސް އާލާމެން ގާތު ހުއްޓިފައި ބުނެލިއެވެ....

ިމި ހަޔާތް…
7

ިމި ހަޔާތް…

ޒައިޝާ އަކީ ވަރަށްބަސް އަހާ ކުއްޖެެކެވެ. ޒައިޝާގެ އާއިލާ ދިރިއުޅުން މެލެޝިޔާ އަށް ބަދަލުކުރިީ ޒައިޝާ އަށް ރަނގަޅަށް ކިޔެވުުމުގެ މަގު ފަހި ކޮށްް ދިނުމުުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ރޭލު އެކްސިރެނޓެއްގައިި ޒައިޝާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ނިޔާވެއެވެ. ޒައިޝާ އުޅެމުން އައީ އެކަނިވެރި ދިރިއުޅުމެކެވެ. ޒައިޝާގެ ދައްތައެއް ހުންނަކަން އެނގުނެވެ… ***އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ***

119

ދުޢާ 30

މަނިކު އެމީހަކާއި އެކު އިނީ ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ ވިއައިޕީ ބައިގައެވެ. އެއީ އާންމުކޮށް މުއްސަނދިން އައިސް އުޅޭތަނެއްކަން ބަލައިލި ކޮންމެ ދިމާލަކުން އެނގެއެވެ. އެލުވާފައިވާ ޖަވާހިރުގެ އަގުބޮޑެތި ޗާންދަލިއާތަކެވެ. އަގުބޮޑެތި މޭޒު ގޮނޑިތަކާއި އެހެނިހެން...

11

ހެޔޮކަމުގެ ބަދަލު

ހިޔަޅެއްގެ ކަރުގައި ކަށްޓެއް ޖެހުނެވެ. ހިންވެސް ދިރުވައިނުލެވި ކަންބޮޑވެގެން އެކަށި ނެގޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ ކޮޅުކޮޅަށް ދުވަނިކޮށް މާކަނައަކާ ދިމާވެ، އެކަށިނަގާދެވިދާނެތޯ ސުވާލު ކުރި އެވެ. މިހާރު ވަރަށްގިނަ ޖަނަވާރާ ދޫނިތަކަށް އާދޭސް...

15

ހިތް އެދުނަސް… (17)

ކޯތާފަތުން ތިރިއަށް ކަރުނައިގެ ރޮނގެއް ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އެސްފިޔަތަކުގައިވަނީ ތެތްކަމެވެ. އަޅާފައިވާ އަނދުން ތައް ކަރުނައިގެ ސަބަބުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފޭޑް ވެފައި ވެއެވެ. ބައެއްފަހަރު ހިން ދިރުވާލާ ގޮތުން އެ ހުރީ...

10

ހިތް އެދުނަސް… (16)

އެ ކޮޅުން ބުނާ ވާހަކައިން އީނާލް ގެ ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރިވަމުން ދާ ހިނިތުންވުމާ ވާހަކަދައްކަމުން އަތަށް ގެންނަ ހަރަކާތް ތަކުން އޭނާ އެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނީ ވަރަށް ގަޔާވާ މީހަކާ...

4

އެންމެ ފަހަރަކު…

“އިވާން އަކީ ތި ހީކުރާކަހަލަ މީހެއް ނޫނެވެ”. މީ އަހަރެންގެ ބައްޕަގެ އިތުރުން އަހަރެންގެ އެކުވެރިން ކައިރީ ވެސް ވަރަށް ގިނައިން އަހަރެން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކައެކެވެ.  އިވާން އާ ދުރުހެލިވެގެން އުޅުމަށް...