Category: އެހެނިހެން

26

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 04

” ހޫމް މީހަކާއި އިންނަންވީ.. އެކަމަކު އަހަންނެއްނޫން.. އަހަރެން އަދި މީހަކާއި އިންނަވަރަށް ބޮޑެއްނުވެއެއްނު ދޯ.. ރާދްވީ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކުރަން.. ރާދް ބޭނުންވާ ކަހަލަ ކުއްޖަކު ބުނޭ.. އަހަރެންނަށް އަންހެން ކުދިން...

17

ރާސްތާ 38

ސުހެއިދުގެ އާއިލާގެ އުފާވެރިކަން ގެއްލިގެން ދިޔައީ އީދުވިލޭރޭ ބަޔަކު ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި އަދްޝަނާއި މިހްރާން މި ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާއު ކިޔުމުންނެވެ. އެއަހަރުގެ އީދު ސުހެއިދުގެ އާއިލާއިން ފާހަގަ ކުރީ ކަރުނުންނެވެ. ދޮށީ ފިރިހެން...

24

ދުޢާ 13

އެކަމަކު ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެ ފޯނު ގަތުމަށް އެހާ ބައިވަރު ފައިސާ ބޭނުންވާއިރު އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް އާލިމާ ހޯދީ ކޮން ގޮތަކުން ބާވައެވެ؟ ދާނިޔަލްގެ ސިކުނޑިއަށް އެތިކޮޅުތަކެއް ގުޅިގެން އަންނ ފަދައިން...

15

އެކުވެރިޔާ

“ވިލާ ދައުރުކުރާފަދައިން އިންސާނާގެ ހަޔާތަކީވެސް ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުވާ އެއްޗެކެވެ. ތަޤްދީރަކީ ލިޔެވި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އެއްޗެކެވެ. ތިމާގެ އާއިލާ މީހުންނާއި، ހަޔާތުގެ ބައިވެރިންނާއި އެކުވެރިންނަކީވެސް ހަމަ ތަޤްދީރުގައި ލިޔެވި ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމެވެ. މި...

35

ދުޢާ 12

އޭނާގެ ޙާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ. އާލިމާގެ އަޑުން އެކަނިވެސް އެ ހަށިގަނޑުގައި އަޅަމުންދާ ވޭން ވަޒަންކޮށްލެވެއެވެ. ދާނިޔަލްގެ ހިތަށް އެތައް ހާސް ހަންޖަރުތަކެއް އެއްފަހަރާ ހެރުނުހެން ހީވިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އާލިމާ...

29

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 03

އައިރާހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައެވެ. ޔާނާ އެދެއްކި ވާހަކަ އޭނާއަށް ގަބޫލުކުރަންވެސް ދަތިވިއެވެ. ރާދިންގެ ގޮތް އޭނާއަށް އެނގޭތީއެވެ. ނަމަވެސް ޔާނާ އެގޮތަށް ދޮގުނަހާނެކަންވެސް އޭނައަށް އިނގެއެވެ. ޔާނާ ރޮމުން ކޮޓަރިއަށްވަތް އިރުވެސް...

34

ދުޢާ 11

ދާނިޔަލް މަޑުމަޑުންގޮސް ކޮޓަރިތެރެއަށްވަދެ ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. އެޔަށްފަހު އަތުގައި އޮތް ފޮތް މޭޒުމަތިގައި ބާއްވާލުމަށްފަހު އެނދުގައި އިށީނެވެ. އަދި ކުޑަކޮށް ގުދުވެލުމަށްފަހު އޭނާގެ ދެއަތް ކަކުލުގައި ވިއްދާލުމަށްފަހު އެދެއަތުން މޫނު ފޮރުވާލިއެވެ. ޝަޒިއްޔާގެ...

13

ޒީޝާން!

”ދަރިފުޅާ ޒީޝާން! މަންމަ އަށް ފެންފޮދެއް ގެނެސްދީބަލަ!” ޒަމްރާ ، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޒީޝާން އަށް ގޮވާލައިފައި ފެން  ފޮދެއް ގެނެސްދިނުމަށް ބުނެލިއެވެ.”ދެން ކަންތަކާ މި ޖެހުނި… ތަނެއްގަ އެއްޗެއް ބަލާލަން ވެސް ނޯވެވޭނެ!” ޒީޝާން  ކުދިކިޔަމުން މަންމައަށް ފެން ތަށްޓެއް ހިފާގެން ދިޔައެވެ. ޒީޝާންގެ މަންމަ ޒަމްރާއަކީ ފައިގެ މައްސަލައެއް ހުރުމުގެ  ސަބަބުން ނުހިނގޭ މީހެކެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޒީޝާން ހުންނަނީ އޭނާގެ މަންމަދެކެ ރުޅި އާއްސައެވެ. ސުކޫލު  ދުވަސްވަރުގައި ކުލާހުގައި ތިބޭ ކުދިން އަބަދު ތިބެނީ ޒީޝާންއާ ދިމާކޮށްލަ ކޮށްލާއެވެ. ކުލާސްކުދިން ކުރާ މަލާމާތެއްގެ  ސަބަބުން ޒީޝާން އަށް އޭނާގެ މަންމައަށް ނަފްރަތު ކުރެވެން ފެށިއެވެ. އެއީ މަންމަކަން  ހަނދާން ނައްތާލެވުނެވެ. ޒީޝާންގެ ބައްޕަވަނީ ޒީޝާންގެ އުމުރުން އެންމެ ނުވައަހަރުގައި މުުޅި އުމުރަށް އެދެ މައިންނާއި ވަކިވެފައެވެ. ޒީޝާންގެ އާއިލާގައި އިތުރުމީހަކު ނެތުމުން އެދެމައިން އުޅުނީ ވަރަށް ނިކަމެތި ހާލުގައެވެ. ނުހިނގުނު ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ޒަމްރާއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން އާމަދަނީ ހޯދައެވެ. ޒީޝާން ، ޒަމްރާ ދެކެ ...

18

ހިތް އެދުނަސް… (4)

“ޔޫ ލުކް ބިއުޓިފުލް” ޒައިން ކައިރިވަމުން ދިޔުމުން ކުޑަކޮށް ޖެހިލުން ވެފައި ހުރި އީނާލް ލަދުން ރަތް ވީ އޭނާގެ ކަންފަތް ދޮށުގައި ޒައިން ބުނި ވާހަކައިންނެވެ. އިސްޖެހިގެން ދިޔައިރު ފައިގައި ހުރި...

15

ރާސްތާ 35

މެޗު ނިމުމަށް ފަހު އޮތީ ގައުމީ ޓީމަށް ނަވީންކޮށްދިން ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމެވެ. ހުރިހާ ސަޕޯޓަރުންނާއި މުޚާތަބުކޮށް ނަވީން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނަށާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަވީން ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. ނަވީން...

10

ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ވިސްނިދާނެ!

ބޮޑު ޗުއްޓީ ނިމި މިއަދަކީ ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަހެވެ. އެހެންދުވަސްތަކާ އެއްގޮތަށް އަހަރެންނަށް މިއަދުވެސް ފަތިސްނަމާދު ބަންގީގެ އަޑަށް ހޭލެވުނެވެ. އަހަރެންނަކީ ފަރުޟު ފަސްނަމާދު ކުރާ، އިސްލާމްދީނުގައި އަންގަވާފައިވާގޮތަށް އުޅެމުން އަންނަ ކުއްޖެކެވެ. އެހެންމީހުންގެ ލޯތްބާއި...

13

ހުޅުކޮޅު 10

އާލިމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފާއްދާލީ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ. ދާނިޔަލް މަތިން ހަނދާންވި ވަގުތު އިހުނަށްވުރެ ގިނައިން ލޮލުން ކަރުނަ އަންނަން ފެށިއެވެ. އެފަކީރު އޭނާއާއި ނުލައި އުޅޭނެ ޙާލު ހިތަށް އަރުވާލަންވެސް...

41

ބުނާށެ ލޯބި ނުވަނީހޭ 02

” ސަބަބު އެނގެން އަހަރެންވެސް ބޭނުން.. ލޯބިނުވާއިރު ދޮގު ހަދައި އޮޅުވާލި ސަބަބު އަހަރެން ހޯދަން ބޭނުން.. ކައިވެނިކުރީ އޭނަވެސް ލޯބިވާތީކަމަށް އަހަރެން ދެކުނީ.. އަހަންނަށް އެނގޭނީ އޭނަ އަހަރެންގާތު ބުނި އެއްޗެއްތާ...

21

ރާސްތާ 34

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް އެތަށް ބަޔަކު ހުޅުމާލެއަށް ޖަމާވަމުން ދިޔައީ އެއްމަސް ދުވަސްކުރިން ހުޅުވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުކަމަށްވާ މާލްދީފް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ މެޗު ބަލާލުމަށްޓަކައެވެ....

25

ދުޢާ 9

އެހިނދު އާލާގެ ތުންފަތުގައި މަކަރުވެރި ހިނިތުންވުމެއް ކުޅެލިއެވެ. އާނއެކެވެ. އޭނާއަށް އޭނާގެ މަންމަގެ ބޮލަށް ވަދެވިއްޖެއެވެ. ދާނިޔަލްއަށް ކުރެވެން އޮތްހާ ޖެއްސުމެއް ވިއްޔާ އޭނާ ކުރާނެއެވެ. މިގޭގައި ވަޒީފާގައި ނޫޅެވޭ ވަރުވެސް ކުރާނެއެވެ....

8

ދުޢާ 8

“ވަޢަލައިކުމުއްސަލާމް.. މަރުޙަބާ ދާނިޔަލް.. ތިޔަ ކުރި ހިތްވަރަށް އަދި ތި ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުޙަބާ.. ދާނިޔަލްގެ ހުވަފެން ތިފަދަ ނަތީއްޖާއަކާއެކު އަދި ޙަޤީގަތަކަށް ހެދޭނެ.. އިން ޝާ ﷲ..” އަރީފް...