Author: Ushaali

57

ދިނީ ޒަހަރު… 38 (ފަހުބައި)

37 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން… “ޙާއްސަ ކަމެއް އޮތީތަ…؟ ހަދަ ރީތި ލަވައެއްގެ ރާގޭ އެ އިވެނީ…” ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. ފައިޒަން ޖަވާބެއް ނުދީ ހުއްޓުނީ ޔަނާލް ފުރަގަހުގައެވެ. ޔަނާލް ނުވިސްނާ ހުއްޓާ އޭނާ...

9

ދިނީ ޒަހަރު… 37

36 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. ދެމީހުންނަށްވެސް ކުއްލި ސިހުމެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ފިރިހެނަކު ސަލާން ގޮވާލި އަޑަށެވެ. އަޑު އައި ދިމާލަށް ދެމީހުންނަށް ބަލާލެވުނީ އެކުއެކީގައެވެ. އެވަގުތު އެއީ އާކިން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ...

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 36

35 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… “ވައްތަރީއެއްނޫން. އެއީ ޔަނާލް. އިނގޭތަ އަހަރެން މިއައީ ކާކާ ބައްދަލުކޮށްފަކަން. ޔަނާލާ. ޔަނާލް އަހަރެންނަށް ހުރިހާ ޙަޤީޤަތެއް ކިޔާދީފި” ޝިފާ ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ވާހަކަދައްކަމުން ދިޔައިރު...

26

ދިނީޒަހަރު…35

34 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން… “ކުލައްތާ….!!! މަންމަ ދައްކާ ވާހަކަ އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން. މަންމަ ކީތްކުރީތަ…؟” ދެވަނަ ފަހަރަށް ރާކިން ސުވާލުކުރިއެވެ. “އަހަރެން ލަދުވެސްގަނޭ ބުނަން. ރާކިންގެ އެއްބަނޑު ޒާކިންގެ ހަގަށް...

24

ދިނީ ޒަހަރު… 34

އަރައިގެން އައި އިރާއެކު މާއިރާއަށް އިވިގެންދިޔަ ހަބަރަކުން ރިހޭ ފައި މައްޗަށް ފޮއި ވެއްޓުނު ކަހަލައެވެ. އޭނާއަށް އެޙަބަރު ގެނެސްދިން އިފްނާގެ މޫނުމަތި ވަގުތުން ފުސްވިއެވެ. ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އެނދުމަތީގައި އޮތް މީހާ...

21

ދިނީ ޒަހަރު… 33

32 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ނަނާ އޭނައަށް ރަނގަޅުގޮތަށް ކަންތައް ކުރާއިރު ކީއްވެ މާއިރާއާއި އޭނަގެ ދަރިންނަށް ދެވަނަ ފުރުޞަތެއް ނުދޭންވީ. ކީއްވެ؟ ބުނެބަލަ؟ މީހަކު މަރާލަން ކަރުގައި ވަޅި ޖެއްސި މީހާއާއި އެކަމަށް...

19

ދިނީ ޒަހަރު…32

31 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން… “ތިއެއްނޫނޭ. އާދެބަލަ އެއްޗެއް ދައްކާލަން މިއައީ…” ޔަނާލް އަތުގައި ހިފައިގެން ހުރެ ފައިޒަން ހިނގައިގަތެވެ “ވަޓްސް ރޯންގް؟” ފައިޒަން ލެޕް ހުޅުވާލުމުން ޔަނާލް އަހާލިއެވެ. “ބަލާބަލަ” އަޅުވާފައި އިން...

21

ދިނީ ޒަހަރު… 31

ފައިޒަންއާއި އެކުގައި ކާރުގައި އިން ޔަނާލްގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހައިރާންކަމެވެ. ފަހަތުގައި ކުލްޝޫމްވެސް އިނެވެ. ދާ ވަކިތަނެއް ނުބުނެ ފައިޒަންއާއި ކުލްޝޫމް އޭނާ ގޮވައިގެން ކާރުގައި ހެންވޭރާއި ދިމާލަށް ދަތުރުކުރާތާ ފަސްވަރަކަށް މިނިޓް...

24

ދިނީ ޒަހަރު…. 30

28 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “އަހަރެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށިއިރުން ފެށިގެންވެސް ކުލްޝޫމާއި ރިޔާޒަކީ އަހަރެންނާއި ހާރޫންގެ އެކުވެރިން. ފައިޒަން ކުޑައިރު އަހަރެން އަތުން ލަވައިގެން ފައިޒަންއަށް ކާންދީ ފެންވަރުވާ ހެދިން…. މިއަދު ތަނަކުން...

20

ދިނީ ޒަހަރު… 29

28 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ކުލްޝޫމް އެދުނުގޮތަށް ޔަޒްދާންގެ މަރާއިބެހޭ ހުރިހާ ވާހަކައެއް އޭނާ ކުލްޝޫމަށް ކިޔާދިނެވެ. ކުލްޝޫމް ބާރު ހިނގުމުގައި ސިޑިން ފައިބައިގެން ބަދިގެއަށް ވަންނަން ދިޔައިރު ބޭރު ބަގީޗާ ކައިރީގައި ބަހައްޓާފައި...

13

ދިނީ ޒަހަރު….. 28

27 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ކުއްތާ މަރެއްވެސް ނުވިއެއްނު. މަގޭ ދަރިންކޮޅާއި މަ ބޭޒާރުކުރަން އަންނަނީ ވިއްޔާ. ލާހިކެއްނޫން މާލޭ ފަސްގަނޑުގަ ފައިޖައްސަން” މާއިރާ އަމިއްލަ ނަފްސާއި ވާހަކަދެއްކިއެވެ. އޭނާ ނިންމީ ރާއްޖެ...

13

ދިނީ ޒަހަރު… 27

26 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. “ފެނުނުތަ؟ މިހާރުވެސް އެބަހުރި ކަންނޭނގެ…. އަޅެ ނޭނގޭކަމަށް ހަދާލާފައި ބަލާލަބަލަ” ޔަނާލް މޫދަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. ފައިޒަން އެގޮތަށް އަމަލުކުރިއެވެ. އަދި ޔަނާލާއި ދާދި ގާތުގައި...

19

ދިނީ ޒަހަރު… 26

25 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން… .”މަންމައަށް ކޯއްޗެއް އެނގިގެން ޔާނާއާއި މެދު ތިގޮތަށް ކަންތައް ތިކުރަނީ. މަންމަ ތިހީކުރާކަހަލަ ކުއްޖެއް ނޫނޭ ޔާނާއަކީ” ކުލްޝޫމްގެ އަމުރަށް ކިޔަމަންވެގެން އެއްޗެއް ނުބުނެ ހުންނަން ފައިޒަން ވަރަށް...

20

ދިނީ ޒަހަރު… 25

22 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ޔާޒްއަށް ނިދުނުކަން އެނގުމުން ޔަނާލް ތެދުވެ ރީތިކޮށް އެނދުގައި ޔާޒް ބޭއްވިއެވެ. އަދި ކޮޓަރިތެރެ ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމަށްފަހު ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ. އޭނާ މިސްރާބު ޖެހީ ކުލްޝޫމްގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ....

7

ދިނީ ޒަހަރު…. 24

23 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ބަނޑެއްގައި ރިއްސާތީ އަހަރެން އޮތީ ނުނިދިފައި. އެހެން އޮށްވަ ފެނުނީ ވަރަށް ސިއްރުން ޒާކް ތެދުވެގެން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔަތަން. އަހަރެން ވަރަށް ހައިރާންވި ޒާކު އެގޮތަށް އުޅުނީމަ....

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 23

22 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލްގެ ކަޅި ހަރަކާތްކޮށްލި ގޮތަކުން އެނދުގައި ހެވިފައި އިން ހާރޫން ފެނި ޔަނާލަށް އައްޔުމަންއާއި ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. އޭނާއަށް އެދިމާ ބަލާލެވުނީ ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ....