Author: Ushaali

12

ދިނީ ޒަހަރު…. 23

22 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލްގެ ކަޅި ހަރަކާތްކޮށްލި ގޮތަކުން އެނދުގައި ހެވިފައި އިން ހާރޫން ފެނި ޔަނާލަށް އައްޔުމަންއާއި ދުރަށް ޖެހިލެވުނެވެ. އޭނާއަށް އެދިމާ ބަލާލެވުނީ ޤަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. އެއީ ހަމަ އޭނާގެ ބައްޕައެވެ....

17

ދިނީ ޒަހަރު…. 22

21 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. “ބުނަންތަ މަންމާ! މަންމަ އަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ގަދަރުކުރަން. ތިއީ އަޅުގަނޑުގެ ފިރިމީހާގެ މަންމައަށް ވެފައި އަޅުގަނޑަށް ވުރެ އުމުރުގެ ގޮތުންވެސް ބޮޑު މީހަކަށް ވީތީ. އެކަމަކު...

20

ދިނީ ޒަހަރު… 21

20 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. ހެނދުނުގެ ވަގުތެކެވެ. ނާސްތާއަށްފަހު ޔަނާލް ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަނެވެ. ފެންވަރަން ވަންނަން އުޅެފައި މަޑުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުން ހަށިގަނޑު ލޮޑުވެފައި ހުރުމުންނެވެ. އެނދުގައި ޔަނާލް އިށީނީ...

21

ދިނީ ޒަހަރު…. 20

19 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ދޮންބެ! މިގަޑީގަ ކީތްކުރަން ދާންއަށް އެގުޅަނީ” ސައިޑްކަބަޑް މަތީގައި އޮތް ޔަޒްދާންގެ ފޯނު ނަގަމުން ޔަނާލް ބުނެލިއެވެ. “ނޭނގެ. ނަގަންވާނެ. ނާލްގެ ބޭބެމެންނަކީ މިހާރު އަހަރެންގެވެސް ބޭބެމެން” ޔަޒްދާން...

15

ދިނީ ޒަހަރު… 19

18 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “ހެޔޮނުވާނެ… މިކަމަށް ހުރަސް ނާޅަބަލަ. އަހަރެން އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުވިޔަސް މިހާރު އަހަރެންނަކީ ކުޑަކުއްޖެއްނޫނޭ. އަހަރެން އަމިއްލަ ފުރާނައަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ޔަޒްދާން ދެކެ ލޯބިވަން” މިހުރިހާއިރު...

14

ދިނީ ޒަހަރު…. 18

17 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. އެރޭ ނުވައެއް ޖަހާލީހާއިރު ޔަނާލްް އިނީ ރަސްފަންްނުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ޖޯއްޔެއްގައެވެ. އިރުކޮޅަކުން އެދިމާލަށް މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި އަންްނަ ޔަޒްދާންް ފެނުމުން ޔަނާލްްގެ ހިތް ރޯލިއެވެ. ޔަޒްދާން އިށީނީ...

18

ދިނީ ޒަހަރު… 17

ދުރުން އިވެމުން އައި ތޫލި އަޑެއް ކަންފަތުގައި ޖެހެން ފެށުމުން ޔަޒްދާން ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. އޭނާ ތެދުވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލި ވަގުތު ހަށިގަނޑު ހުސްކަން އިހުސާސް ކުރެވުނެވެ. ދެފަރާތް ބަލާލއިރު އޭނާ ލައިގެން...

21

ދިނީ ޒަހަރު…. 16

15 ވަނަބައިގެ ތެރެއިން…. “އެހެންވެ ދޯ މިދުވަސްކޮޅު އައިނީ ހޫނުފެނަށް ވެއްޓިގެން މިއުޅެނީ. ބްރޯއަށް ނޭނގުނަސް ބުނަންތަ ވާހަކައެއް. މި ކޮލެޖުގައި މަދުވާނެ އޭނާ ހިތާނުވާ ފިރިހެނެއް. މީހެއްގެ މޫނަށް ބަލާލާއިރު އެހުންނަ...

6

ދިނީ ޒަހަރު… 15

14 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ނޫން. މިހާރު ތިއުޅެނީ މާރަނޑުވެގެން. ހުރެބަލަ ނިކަން” އައިނީ ޔަޒްދާން އެނދުގައި ބޭންދުމަށްފަހު ޔަޒްދާން ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ބޭލުވިއެވެ. ޔަޒްދާންގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފާ އެނދުގައި ބާއްވާފައި އައިނީ އަރާ ޔަޒްދާންގެ...

5

ދިނީ ޒަހަރު…. 14

13 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު  ސަޔަށް ހުރިހާ އެންމެން ހަމަވިއިރު މަދީ އެކަނި ރިޔާޒެވެ. އެންމެފަހުން އައިސް އެންމެންނާއި ބައިވެރިވި ފައިޒަން އޭނާގެ ބައްޕަ ސުފުރާމަތިން ނުފެނުމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ....

4

ދިނީ ޒަހަރު… 13

12 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. ޔަނާލް ކޮލެޖަށް އައިރު ދޮރުމަތީގައި ފައިޒަން އަދި ޔަޒްދާން ހުއްޓެވެ. ޔަނާލް ފެނުމުން ޔަޒްދާން އަވަހަށް އެހެން ކަމަކާއި މަޝްޢޫލުވިއެވެ. ފައިޒަންއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދިނުމަށްފަހު ޔަނާލް އެތެރެއަށް...

7

ދިނީ ޒަހަރު… 12

“އޮފްކޯޒް އެވެސް ދަރިން. އެކުދިންނަކީ ފިރިހެން ދަރިން. އެމީހުންނަށް އަހަރެމެންގެ ދެމީހުން ނެތް ދުނިޔެއެއްގަ އެކުދިންނަށް ޖެހޭނީ ކޮންހާލެއް. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއީ ކިޔަވައިގެން ތިބި ވިސްނުންތޫނު ކުދިބައެއް” ހާރޫން ބުނެލިއެވެ. މާއިރާ ހީލިއެވެ....

4

ދިނީ ޒަހަރު….11

  10 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ދެން… ދިގުކޮށް ހުންނަ ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ އިންޑިޔާ މީހެއް. ކުރު ހެދުމެއް ލައިފިއްޔާ ޔޫރަޕް މީހެއް. ބުރުގާ އަޅައިފިއްޔާ ބުނާނެ ފަލަސްތީނު މީހެކޭ. މި ފައި...

5

ދިނީ ޒަހަރު… 10

09 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…. “ދެންހެޔޮ ދިމާނުކުރިޔަސް. އެހެންވާނީ ދުވަހަކުވެސް މީހަކުދެކެ ލޯބިވާން ނޭނގޭ މީހަކު ތިކަހަލަ ވާހަކައެއް ދެއްކީމަ” ޔަނާލް ޝީޓުގައި ހަމަޖެހިލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ނަނާއަށް ކިހިނެއް އިނގެނީ އަހަރެން މިކުރީ...

6

ދިނީ ޒަހަރު… 09

08 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން……. ބެލްކަނީގައި ކޮފީ މަގެއް ހިފައިގެން ހުރި ޔަޒްދާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަތިމައްޗަށް ހިއްލާލާފައި ހުރި މާލޭގެ އުސް އިމާރާތްތަކަށެވެ. އޭނާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅި އެހެންދިމާލަކަށް ހަރަކާތްވެސް ކޮށްނުލައެވެ....

98

ލޯބި ނުބިޔަސް ފިރުމާލަދީ….38 ފަހުބައި

“ރުފޭ އަންނާނެ ޝައްނު ވައްޓާލާފަ. ކުޑަކަމަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެލާފައި ދާން” އައްޔަދު ޖަވާބުދިނެވެ. ލަސްލަހުން ރިމީޝާ ޝިނާންގެ ފަހަތަށް އަރާ އިށީނދެލިއެވެ. ޝިިނާންގެ އުނަގަނޑުގައި ދެއަތް ވަށާލުމާއެކު ޝިނާން ދުއްވާލަންވީހޭ ރިމީޝާ ކުރެން...