Author: zaa-na

34

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 22 (ފަހުބައި)

ދޮރު ހުޅުވައިލުމާއެކު ޔާމިންގެ ހަށިގަނޑު ވެއްޓުނީ ކަމީލާގެ ގައި މައްޗަށެވެ. ކަމީލާއަށް ހަޅޭއްލަވަައިގަނެވުނެވެ. ރޮމުން ހަޅޭއްލަވަމުން ކަމީލާއަށް ޔާާމިންގެ ހަށިގަނޑު ދުރަށް އެއްލާލެވުނު ގޮތް ނުވެސް އެނގުނެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވަމުން ކަމީލާ...

10

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 21

މީ އަނެއްކާ ކޮންފަދަ ކަންތައްގަނޑެއްބާއޭ ޔާމިންގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެވަރުގެ ކުށެއް ކަމީލާ ކުރީ ވަކި ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތް ނުތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ ހާލު އަނެއްކާާވެސް ޔާމިން ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ. “ތީ ކުށްހީއެއް...

12

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 20

ނަދީމްގެ އަތުގައި އޮތް ކެވެލިކޮޅު ދީމާ އަތުލީ ތެޅިތެޅި އޮތް ހިތަކާއި އެކުގައެވެ. “އެކަމަކު މީ ކޮންތާކުން ފެނުނު އެއްޗެއް؟” ދެބުމަ ގޮށް ޖެހިފައިވާ ދީމާގެ ހާސްކަމުން ދޭހަ ވަނީ އެ ކެވެލިކޮޅާއި...

11

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 19

އެތެރެއަށް ވަންނަންތޯ؟ އަޅުގަނޑަކީ ނަދީމް. ކުޑަ މަޢުލޫމާތެއް ސާފްކޮށްލަން.” އެތަނުން އެކަކު ކުރިޔަށް ޖެހިލާ ދީމާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަންފެށިއެވެ. ފުލުހުންގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ދީމާ އަށް ފަސްއެނބުރި ބަލާލެވުނީ ކަމީލާގެ...

11

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 18

ފަހަތަށް ޖެހިލަން އިޝާ ކުރި މަސައްކަތްވީ ބޭކާރެވެ. އެހާވެސް ބާރަށް ޔާމިން ވަނީ އިޝާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލާފައެވެ. “ޔޫ އާ މެރިޑް.” އިޝާގެ އަޑު ތުރުތުރުލައެވެ. “ވެލް އައި އެމް ނޮޓް.” ޔާމިން...

9

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 17

އިޝާ ވަގުތުން ހުއްޓުން އެރިކަހަލައެވެ. ނިތްކުރި މައްޗަށް ގިނަވެގެން ދިޔަ ރޫތަކާއެކު އިޝާއަށް ހުރެވުނީ ބަލާށެވެ. “މިދަނީ ލަންޗަށް ދާން. އަދި ތި ދަނީތަ އޮފީހަށް؟ ބަލީތަ އަނެއްކާ؟” ޔާމިން ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމެއް...

10

ލޯބިވެވުނީއެވެ. – 16

ކަމީލާ ދަމުން ދިޔައީ އިޝާއަށް ހިނިތުންވެސް ވެލާފައެވެ. “އަނެއްކާ ކަމީލާ އަކީ ޔާމިންގެ ކޮއްކޮއެއް ބާއެވެ.” އިޝާ ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސާއެވެ. އެކަމަކު ޔުނާންގެ ކައިރީގައި ހުރި ދުވަހު އިޝާއަށް ފެނުނީ އެހާ...

10

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 15

ދީމާއަށް ހުރެވުނީ ގަނޑުވެފައި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދީމާގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަމީލާއަށް އެނގުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަމީލާގެ ހަމަޖެހިފައިވާ މޫނުން ދީމާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެނެއެއް ނުގަނެވުނެވެ. “ކިހިނެއް ތި ހެދީ؟...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 14

“އަސްލުވެސް ޔުނާން ތި އިންތިޒާރު ކުރަނީ މަށަށްތަ؟” ކުރިމަތީގައި ހުރި އިޝާ ހުރީ އޭނާގެ ފެންކަޅިވެފައިވާ ދެލޮލުން ޔުނާންއަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް އިޝާ އައިސް ކުރިމައްޗަށް އަރާނޭ ހީކުރެވިފައި ނެތުމުން ޔުނާން ހުރީ...

9

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 13

“ތީ ކާކު؟” އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ދީމާ އިތުރަށް ސިހުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ ފުރަގަހުން ނިކުތް އަންހެންކުއްޖާ ފެނިފައެވެ. އެއީ ކަމީލާ ނޫން ދެވަނަ މީހެއް ނޫނެވެ. ދީމާ އަށް...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 12

ޔުނާން އަކީ ޚުދު ޑޮކްޓަރެއް ކަމުން އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ދެނެގަންނާކަށް މާގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ. އެވަގުތު ޔުނާން އަށް އިޝާގެ މޫނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީ ހުއްޓުން އަރާފައެވެ. އިޝާ ބަނޑު ބޮޑު ކަން...

7

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 11

ނަގައިގަތް ދިލައާއިއެކު ޔުނާން އަށް އަތުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ކަމީލާ ހުރީ ކަޅިވެސް ޖަހައިނުލާ ޔުނާން އަށް ބަލާށެވެ. އޭނާގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލުންނެވެ. “އިނގޭ މިހާރު އަހަރެން އަތް ލަން ޔުނާންއަށް ކަމުނުދާކަން....

9

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 10

ކެތްތެރިކަމެއްނެތި ދީމާ ޔުނާންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރީ ޔުނާން ބުނާނީ ކީކޭ ކަން ޚިޔާލަށްވެސް ގެންނަން ނޭނގޭ ހާލުގައެވެ. “މި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިއްރުން.” ޔުނާން އަދިވެސް ހުރީ ދީމާ...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 9

ދީމާ އޮތީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވާ ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ. “ޔުނާންއަށް އެނގިއްޖެއްޔާ އޯ.” ދީމާ މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އެއްވެސް ފޭރާމެއް ނެތް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބެޑްޝީޓް...

16

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 8

ކުއްލިއަކަށް ޔުނާން ފެނުމުން ޔާސިރު ވެސް ހުރީ ހާސްވާ ގޮތްވެފައެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅުގެ ކައިވެނި ހަމަޖައްސާ ނިންމިއިރު އެދަރިފުޅު ކައިރީގައި އަހާވެސް ނުލެވުނީތީއެވެ. ޔާސިރުގެ ހިތުގައި ޔުނާން އާ ދޭތެރޭގައި އޮތް...

6

ލޯބިވެވުނީއެވެ. 7

ކަޅުރަތް ކުލައިގައި ފެންނަން ހުރި އެތަން ފެންނަލެއް ނިކަން ބިރުވެރިއެވެ. ޔުނާން އަށް ވޭނުގައި ރޮމުން ގެންދާ އިޝާ ގައިގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އަތްލާކަށް ނުކެރުނެވެ. “މީ ކުރިންވެސް ވާގޮތެއްތަ؟” ޔުނާންގެ އަޑު...