މީ އަނެއްކާ ކޮންފަދަ ކަންތައްގަނޑެއްބާއޭ ޔާމިންގެ ހިތަށް އަރަމުންދިޔައެވެ. އެވަރުގެ ކުށެއް ކަމީލާ ކުރީ ވަކި ކޮންކަމެއް ހެއްޔެވެ؟
ހިތް ނުތަނަވަސްކަމުން ފުރިގެންވާ ހާލު އަނެއްކާާވެސް ޔާމިން ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ.
“ތީ ކުށްހީއެއް އިނގޭތޯ؟ އަޅުގަނޑު ނުފިލަން.” ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ހުރެ ކަމީލާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ފުލުހުންނާއެވެ.
ޔާމިން ފެނުމާއެކު ކަމީލާ ދުވެގޮސް ޔާމިންގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. އަދި ބާރުބާރަށް ރޯން ފެށިއެވެ. އެތަނުގައި ތިބިހާ ބައެއްގެ ނަޒަރު އަމާޒުވެފައިވަނީވެސް ސީދާ ކަމީލާއަށެވެ.
“ތީ ކޮންބޭފުޅެއްތޯ؟” ނަދީމް ކުރިޔަށް ޖެހިލަމުން ޔާމިންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.
“އަޅުގަނޑަކީ ޔާމިން. ކަމީލާގެ ފިރިމީހާ.” ޔާމިން ކަމީލާގެ ބޮލުގައި ފިރުމަމުން ނަދީމްގެ ސުވާލަށް ޖަވާބުދިނެވެ.
“ވަޓް. ކިހިނެއް ތިހެން ވާނީ. ކަމީލާގެ ފިރިމީހާއަކީ ޔުނާން. ޔުނާން ޔާސިރު. ކަމީލާ ހައްޔަރު ކުރީ ޔުނާންމެން ގޭގެ އަވަށްޓެރި ޒުބޭދާގެ މަރުގެ ތަޙްޤީޤަށް. އެކަމަކު ހައްޔަރުކުރި ތަނާ ކަމީލާ ފިލީ. ބަޔަކު ކުރި ރިޕޯޓަކަށް މިތަނަށް މިއައީ.” ލައިގެން ހުރި ކަނޑު ނޫ ކުލައިގެ ބޯ ފަޓްލޫނުގެ ޖީބަށް ދެއަތް ކޮށްޕާލަމުން ނަދީމް ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލިއެވެ.
އެވަގުތު ޔާމިންގެ މޭތެރޭގައި ބޮޑިވެގެން އޮތް ކަމީލާ ކުއްލިއަކަށް ތެދުވިއެވެ.
“ޔުނާން އޭ. ޔުނާން އޭ. އެކަމަކު.” ބުނަން އުޅުނު ޖުމްލަ ކަމީލާ އަކަށް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވުނެވެ. ކަމީލާގެ އަރު ބެދިއްޖެއެވެ. އަހަރުތަކަކަށްފަހު މާޒީގެ ހަނދާންތައް ސިކުނޑިއާއި ހިތަށް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބާރު ފޯރުވަން ފަށައިފިއެވެ.
“ބޭފުޅާ. ތިދެން ވަރަށް ހެއްވާ ވާހަކައެއް. ކަމީލާ އަކީ އަޅުގަނޑުގެ އަންހެނުން. ކޮން ޔުނާން އެއްތަ؟” ޔާމިންގެ ގާތަަށް ރުޅިއައެވެ. އޮފިސަރ ނަދީމް ދައްކާ ވާހަކަތައް ޔާމިންއަށް ޤަބޫލުނުކުރެވެނީއެވެ.
“ކަމީލާ ޔުނާން އެއް ނުދަންނަންތަ؟” ޔާމިންގެ ވާހަކައަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެއްނެތި ނަދީމް ސުވާލުކުރީ ކަމީލާ އާއެވެ.
ކަމީލާ އަށް އިސްޖަހާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. ދޭނެ ޖަވާބެއްވެސް ކަމީލާއަކަށް ނޭނގުނެވެ.
އެވަގުތު ނަދީމްގެ އިޝާރާތަށް ކައިރީގައި ތިބި އަންހެން ދެފުލުހުން ކަމީލާގެ އަތުގައި ބިޑި އެޅުވިއެވެ.
“ތިކަން ތިގޮތަކަށް ނުވާނެ. އަޅުގަނޑުމެން އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރާނަން.” ޔާމިން އަތުން ކަމީލާ ދުރުކޮށްލައިގެން ފުލުހުން ކަމީލާ ގެންދަން ފެށުމުން ޔާމިންގެ ރުޅި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިއެވެ. ކަމީލާ ރޮއެ ރޮއެ އޮއްވާކަމީލާ ޖިޕަށް އަރުވައިގެން  ފުލުހުންގެ ވެހިކަލް ދުއްވާލިއެވެ. މޮޔައެއް ފަދައިން ހޫރެމުން ޔާމިން ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލީ ގެޔާއި ދިމާއަށެވެ.
އެ ދެމީހުންގެ ކައިވެނީގެ ލިޔުންތަކާއި ބައެއް ފޮޓޯތަކާއި އަދި މުހިއްމު އެކި އެއްޗެހި ހިފައިގެން ފުލުސް އޮފީހާއި ދިމާއަށް ދިޔުމަށެވެ.

ކަމީލާ ހައްޔަރުކުރި ޚަބަރަަށް ޔުނާންއާއި އާއިލާވެސް އަވަސް އަވަހަށް ފުލުސް އޮފީހަށް ދިޔައެވެ.
ވެއިޓިން އޭރިޔާގައި މަޑުކޮށްގެން ތިއްބާ އެތަނަށް ފައިލެއް ހިފައިގެން އައިސް ނަދީމް ހުއްޓުނެވެ.
“ޔުނާން. ކަމީލާ ބުނަނީ ޔުނާން ދަންނަ ކަމަށް. އެކަމަކު ކަމީލާ އަކީ ޔުނާންގެ އަތްބެއް ނޫންކަމަށް. ތިގެ ނުވެސް އިނގޭ ކަމަށް. އަދި ކަމީލާ ބަނޑުބޮޑުވެސް ނޫން ކަމަށް.” ވާނުވާ ނޭނގޭތީ ނަދީމްވެސް ހުރީ ހިސާބަކަށް ހާސްވެފައެވެ.
ލިބުނު ހައިރާންކަމުގައި ޔުނާން އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ. ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އޭނާއަށް ބަލައިލެވުނީ އޭނާގެ ބައްޕައާއި މަންމަގެ މޫނަށެވެ.
“އެއީ ތެދެއް. ކަމީލާ ބަނޑު ބޮޑެއް ނޫން.” ނަދީމް އިތުރުކޮށްލިއެވެ.
“ތި ދެމީހުން ދިމާވި ގޮތާއި ކައިވެނި ކުރެވުނުގޮތް ކިޔާލަދީފާނަންތަ؟ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދަން މަޖްބޫރު. ސަބަބަކީ ކަމީލާ އޭނަގެ ފިރިއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައްކަނީ އެހެން މީހަކު.” ދެން ވެސް ވާހަކަދެއްކީ ނަދީމެވެ.

ފެށިގެން ނިމެންދެން ކަމީލާއާއި ޔުނާން ގެ ވާހަކަތައް އޮފިސަރ ނަދީމާއި ޔުނާން ހިއްސާކޮށްލިއެވެ. އޭރު އެމީހުންނަށް ނުފެންނަ ގޮތަށް އެތަނުގައި ހުރި ތަބަކާއި ނިވާވެ ހުރި ޔާމިން އަށް ޔުނާން ދެއްކި ހުރިހާ ވާހަކައެއް އަޑު އިވުނެވެ.
ޔާމިންވެސް ހުރީ ފާޑަކަށް ގަބު ވެފައެވެ. ވާނުވާ ނޭނގިފައެވެ.
“އެހެންވީމަ ކަމީލާ ދެއްކި ބައެއް ވާހަކަތަކާއި ދިމާވޭ އެބަ. އެކަމަކު ތަފާތުވަނީ ކޮލެޖްގެ ފަހުން ދިމާވި ކަންތައްތައް.” ނަދީމް ފުން ވިސްނުމެއްގައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ.
“އެއީ ޔުނާން ދޮގު ހަދާތީ ދިމާ ނުވަނީ. މިހުރީ ހުރިހާ ހަޤީޤަތެއް.” ޔާމިންގެ އަޑަށް އެންމެންނަށްހެން ބަލާލެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ.
އޭރު ޔާމިން އެމީހުންގެ ފަހަތުގައި ބޮޑު ފައިލެއް ދިއްކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ.

ހާލަތުގެ ނާޒުކު ކަމުގެ ގޮތުން ނަދީމް އެ ހުރިހާ އެންމެން ވެއްދީ ވަކި ކޮޓަރިއަކަށެވެ. އަދި ޔާމިން ދެއްކި ހުރިހާ ލިޔުންތަކާއި ކައިވެނީގެ ފޮޓޯތައް އެންމެން ކުރިމަތީގައި ހުޅުވާލިއެވެ.
ޔުނާން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއްވެސް ނޭނގިފައެވެ. ޖަވާބު ނޭނގޭ އެތައް ސުވާލުތަކެއް ހިތުގައި ފުނި ޖެހެމުންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ސުވާލު ކުރާނީވެސް ވަކި ކާކާ ހެއްޔެވެ؟
“ކަމީލާ ގެނެވިދާނެތަ މިތަނަށް.” އެންމެ ފަހުން ޔުނާންގެ ބޯ ހާސްވިއެވެ. އެއީ ޔުނާން އަށް ވިސްނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތެވެ.
“ކަމީލާގެ ބައްޕަވެސް އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެބަ އާދޭ.” ޔާމިންގެ ރާގުގައި ވަނީ މަލާމާތެވެ. އެކަން ޔާމިންގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެލި ފަނޑު ހިނިތުންވުމުން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެނިގެން ދިޔައެވެ.
ބޯ ޖަހާލަމުން ނަދީމް ނިކުތީ ބޭރަށެވެ.

“ބޯ ޖަހާލަ ޖަހާލަ އިންނަނީތަ؟ ކިހިނެއްތަ މިވަނީ؟” އިޝާ އާހިލްގެ އަތުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތީ އާހިލް ބޯޖަހާލަ ބޯޖަހާލަ ހުރެ އިޝާގެ ވާހަކައަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދިނުމުންނެވެ.
އާހިލްއާއި އިޝާ ވާހަކަ ދައްކަން ތިބީ އިޝާމެން ގޭގެ ޓެރަހުގައި ހުރި ކުޑައެއްގެ ދަށުގައެވެ.
“ހިނގާބަލަ މީހަކަށް ދައްކާލަން. މިބުނީ ފަންޑިތަ ހަދާ މީހަކަށް. އިޝާއަށް ތިއިވޭ އަޑުތަކާއި ދިމާވި ހާދިސާއާއި މެދު މަށަށް ފެންނަނީ ފާލެއް ބަލާލަން.” ކުޑައިރުކޮޅަކު ވިސްނަން އިނދެފައި އާހިލް ލަފާ އެރުވިއެވެ.
“ދެން ދޯ. މަށަކަށް ހިއެއްނުވޭ މީ ތިކަހަލަ ކަމެއް ހެނެއް. އާހިލް އަށް އިނގެއެއްނު. އަހަރެން ޤަބޫލުކުރާ ކަމެއް ނޫންކަން އެކަހަލަ ކަންތަކަކީ.” އިޝާ އަކަށް އާހިލްގެ އެ ޚިޔާލެއް ކަމަކުނުދިޔައެވެ.
އެތައް ވާހަކައެއް ދެއްކުމަށްފަހުވެސް ވާހަކަ ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ އެކަމަށް އެއްވެސް ގޮތެއް ނުނިމިއެވެ.

އޮފިސަރ ނަދީމް ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ވަން އަޑަށް އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާ ބަލައިލެވުނެވެ.
އެކަމަކު ކަމީލާގެ ދެލޯ އަމާޒުވެފައިވަނީ ސީދާ ޔުނާން އަށެވެ. ހީވާ ކަހަލައެވެ. އެހާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ޔުނާން ދެކިލަން ކަމީލާ ބޭނުންވަނީއެވެ. އަދިވެސް މާޒީގެ ފޮނި ހަނދާންތައް ކަމީލާގެ ލޯމަތީގައި ސިފަވަނީއެވެ. ޔުނާންގެ ސަކަ މިޒާޖެވެ. ލޯބިވެތި ބެލުންތަކެވެ. އެތަނުގައި އެހެން މީހުން ތިބި ކަންވެސް ކަމީލާއަށް ހީނުވާ ކަހަލައެވެ.
“ކަމީލާ. ކޮބާ މިތަނުން ކަމީލާގެ ފިރިމީހާއަކީ.” އޮފިސަރ ނަދީމްގެ ލޯ އަމާޒުވެފައިވަނީ ސީދާ ކަމީލާއަށެވެ.
ނޭވާ ހިފަހައްޓާލައިގެން އެންމެން ތިބީ ކަމީލާގެ ޖަވާބުގެ އިންތިޒާރުގައެވެ.
ކަމީލާއަށް އިސްޖަހައިލެވިއްޖެއެވެ. ޔުނާންގެ ކުރިމަތީގައި ހުންނަން ޖެހުމުން މުޅި މީހާ ފިނިވެއްޖެއެވެ.
“ބަލަ މި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެއްވެސް އަގެއް ނެތީތަ؟ މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހެއްކެއް ދައްކަންތަ އަދި. މި ރޫމްގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ބޭރު ބަލާާލަބަލަ. އޭރުން ފެންނާނެ.“ ޔާމިންއަކަށް އަނގަ މަޑުންލައިގެން ނުހުރެވުނެވެ.
ދެބުމަ ގޮށް ޖަހާލަމުން ނަދީމް ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. އެވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ސިހުނީ ޔުނާނެވެ. ދޮރުމަތީގައި އެހުރީ ކަމީލާގެ ބައްޕަ މިސްޓަރ ޕުލިން އެވެ. ޔުނާންއަށް ކުރިން ފެނިފައިވުމުން އެއީ ކަމީލާގެ ބައްޕަކަން ޔުނާން އަށް އެއްވެސް މީހަކު ބުނެދޭކަށް ނުޖެހުނެވެ.
“ވެއާ އިޒް މައި ޑޯޓަރ ކަމީލާ.” ޕުލިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ ނުރުހުމެވެ.
ބައްޕަ ފެނުމާއެކު ކަމީލާ ދުވެފައި ގޮސް ބައްޕަގެ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތެވެ. ޕުލިން އައީ ވަކީލަކުވެސް ގޮވައިގެންނެވެ.
ހުރިހާ ހެއްކާއި މީހުންގެ ބަޔާންތަކަށްފަހު ކަމީލާ ދޫކޮށްލެވުނެވެ. އަދި ޓީވީ މެދުވެރިކޮށްވެސް ކަމީލާގެ ކުށެއް ނެތްކަން އިއުލާން ކުރެވުނެވެ.
ހައިރާންކޮށް އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ހާދިސާއެއް ނަމަވެސް ފުލުހުންނަށް އެ މައްސަލަ އިތުރަކަށް ކުރިއަކަަށް ނުގެންދެވުނެވެ. ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް އަޑު ފެތުރިގެން ދިޔައެވެ. ބައެއް މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޒުބޭދާމެންގެ މަރާާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންނަަށް މައްސަލަ ހައްލު ނުކުރެވިގެން ޖެއްސި ގޭމް ގަޑެކެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ނިންމީ ރޫޙާނީ ކޮންމެވެސް ކަންތައްގަޑެއް ކަމުގައެވެ.
ނަމަވެސް އެއްވެސް ކަމެއްގެ އަސްލު ޙަޤީޤަތެއް އެނގޭ ހަމަ އެކަކުވެސް ނެތެވެ.

“ކިހިނެއްތަ އެހެންވާނީ ޔާސިރު.” ދީމާ އަކަށް ވެދިޔަ ކަންތައްތަކެއް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ޔާސިރުވެސް ހުރީ ފާޑަކަަށް ގަބު ކައިިފައެވެ.
“މީހުން ހާދަ މަލާމާތެއް ކުރެޔޭ. ޔުނާންއާއި ކައިވެނި އެކުރީ ދެން ކާކުތަ؟” ޔާސިރުއަށްވެސް އަދިވެސް ވިސްނެނީއެވެ.
“ޔާސިރު. އަހަރެން ހާދަ ބިރެއް ގަނެޔޭ އެބަ. ހިނގާބަލަ މީ ކިހިނެއްވާ ކަމެއްތޯ ބަލަން. މޮޅު މީހަކަށް ދައްކާލަން.” ދީމާގެ ހިތް ހަމަ ބިރުގަންނަނީއެވެ.
“ތިކަމާ އުޅެންވީ. އެބަ އަންނަން ބޭރަށް ގޮސްލާފައި.” ޔާސިރު ހިނގައިގަތެވެ.

އިރުއޮއްސި އަނދިރިވާން ފެށިއިރުވެސް ޔުނާން އަށް ރޭކާނުލައެވެ. ދެލޮލުން އޮހޮރެމުންދާ ކަރުނަތައް އަތުގެ ނުފުށުން އިރުއިރުކޮޅާ ފޮހެލައެވެ. ގޭގެ ބަގީޗާގައި ހާމަކޮށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެންނާނެހެން ޔުނާން ހުއްޓެވެ. އަނެއްކާާވެސް ޔުނާންގެ ހަޔާތުގެ އުފާވެރިކަން ގެއްލުނީއެވެ.
“ޔުނާން.” ދާދިގާތުން ކަމީލާގެ އަޑު އިވުމުން ޔުނާން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.
އިރުއޮއްސި އަނދިރިވެއްޖެކަންވެސް ޔުނާންއަށް އެނގުނީ ދެނެވެ.
ވަށައިގެން އަދިވެސް ޔުނާން އަށް ހޯދެނީއެވެ.
“އަހަރެންގެ ސަބަބުން ވަރަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވެއްޖެ ދޯ. މާފްކުރޭ. ލޯބިވެވުނީ.” ކަމީލާގެ އަޑު މުޅި ހިސާބުގައި ގުގުމަމުންދިޔައެވެ. އެ އަޑުގައި ވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައިގެ މޮޅިވެރިކަމެވެ.
“ކާކު ތީ؟ ފެނިބަލަ.” ޔުނާން އަށް އަދިވެސް ވަށައިގެން ހޯދެނީއެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަަށް ޔުނާން ބިރުވެސް ގަންނަން ފަށައިފިއެވެ.
“އަދި ފެންނާނެ. ޔުނާން އަށް އަހަރެން ސާބިތުކޮށްދޭނަން ޔުނާން ދެކެ އަހަރެންވާ ލޯބި.” ކުއްލިއަކަަށް މުޅި ހިސާބުގަނޑު އަލިވެގެން ދިޔުމާއެކު ގަސްތައް ހެލިގަތެވެ.
ޔުނާންއަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނީ ނާމާން ޒާތަކަށެވެ. އެޔާއެކު ޔުނާން އަރިއަޅާލިއެވެ. ނަމަވެސް ޔުނާންގެ ބައްޕަ ޔުނާން ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ދުވެފައި ގޮސް ޔުނާންގެ ގައިގައި ހިފިހެއްޓިއެވެ. ޔުނާންއަށް ހަޅޭލަވައިގަނެވުނު ވަގުތަކީ ޔާސިރު ބޭރުން އައިސް ގެޔަށް ވަން ވަގުތަށްވީ ކަން ނަސީބެކެވެ.
އެހެން ނޫނީ ޔުނާން ވެއްޓުނީހީ ގާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ޔާމިންގެ މޫނުން ރުޅި ފިލައިގެނެެއް ނުދެއެވެ. ކަމީލާގެ މާޒީ ޔާމިންއަށް ސިއްރު ކުރީތީއެވެ. ކަމީލާއަކާާއި ޔާމިން އަނގަޔަކުންވެސް ނުބުނެއެވެ.
ކަމީލާގެ ހާލަކީތޯއެވެ. ޔުނާންގެ ހަނދާންތަކުން ހިތް ފޯކޮށްލައިގެން އަމިއްލަ ނަފުސު ކުށްވެރިކުރާ ހާލުގައި އިނދެވެނީއެވެ. ކަމީލާއަށް ޔަޤީނެވެ. ޔުނާން ދޮގެއް ނުހަދާނެއެވެ.
އަދި ޔުނާންއަކީ މޮޔައެއް ނޫނީ ގަމާރެއްވެސް ނޫނެވެ. ކޮންމެވެސް ގޯހެއް އެބައުޅެއެވެ.
“ތައްޔާރުވެބަލަ އޮފީހަށް ވަދެލަން ދާން.” ހަރުގަނޑުގައި އޮތް ތުވާލި ނަގާ ކޮނޑު މައްޗަށް އެއްލަމުން ޔާމިން ގޮސްވަނީ ފާހާނާއަށެވެ.
ޔާމިން ދާ ކޮންމެތާކަށްވެސް ދެން ދާން ބޭނުންވަނީ ކަމީލާ ގޮވައިގެންނެވެ. އެއްވެސް ވަރަކަށް އެކަނި ބަހައްޓާފައި ޔާމިން ދެން އެއްވެސް ތާކަށް ނުދާނެއެވެ. ޔާމިންގެ ނިންމުމެވެ. ކަމީލާ އަތުން ބީވެދާކަށް ޔާމިންގެ ހިތް ނޭދޭތީއެވެ.

ޔާމިން ފާހާނާއަށް ވަނުމާއެކު ކަމީލާ ތައްޔާރުވެލިއެވެ. ދާހިތް ނުވިޔަސް ކަމީލާއަކީ ފިރިމީހާއަށް ނިކަން ކިޔަމަންވާ ރަނގަޅު އަތްބެކެވެ. ކުރަން ބޭނުން ނުވާ އެތައް ކަމެއް ޔާމިންގެ އުފަލަށްޓަކައި ކަމީލާ އަބަދުވެސް ކޮށްދެއެވެ.

ގަޑިއިރެއްހާއިިރު ވީ އިރުވެސް ޔާމިން ފާހާނާއިން ނުނިކުތެވެ. އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއްވެސް ނީވެއެވެ.
“ޔާމިން ނުނިމޭތަ؟” ފާާޚާނާ ދޮރުގައި ޖަހާލަމުން ކަމީލާ ގޮވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. ދެފަހަރަކު ކަމީލާ ތަޅުގައި ހިފައި ތަޅުވައިވެސް ގަނެފިއެވެ. އެންމެ ފަހުން ކަމީލާ ޑަބަލް ކީ ނަގައިގެން ގޮސް ފާހާނާގެ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ.

ނުނިމޭ

49

10 Comments

 1. RaI❤

  December 12, 2018 at 6:17 pm

  Wow.me first..haadha intresting hibaabun thininmaaly ..adhi mirey eh part up kohdhehchey..❤❤❤❤❤

 2. Hajja

  December 12, 2018 at 6:50 pm

  Anekkaa yaamin ves maraaleetha.. vv reethi mi story.. keep writing..

 3. Xaha

  December 12, 2018 at 7:13 pm

  Yameen maraaleeema vaahaka haduvaaane.alhe yaameen maraa nulaaathu

 4. Kihuntherieh

  December 12, 2018 at 7:46 pm

  Thedheh e buny

 5. Cute Lips

  December 12, 2018 at 8:29 pm

  Vedhaanun heynethuny kmah knms kameh vegen… Zaa-na mi stry dhn foohseh nukuraaney.. Dw dhoony…

 6. Nee

  December 12, 2018 at 9:00 pm

  Whn next
  Hama habeys????

 7. Maya

  December 12, 2018 at 10:22 pm

  Alhey yaamin maraa nulahchey shrub story hadi vaanehnu dhw????vv reethi as always ?????????mashaallah vvv curiously waiting for the next part ☺️☺️☺️??????much love ❤️❤️❤️❤️❤️?❤️?❤️?❤️?❤️❤️

 8. partey

  December 12, 2018 at 11:10 pm

  aammukoh kiyuntherin beynunvaa goii zaana hadhaidhey thy mirey iru iru kolhaa beleny ithuru part eh up veytho
  v v v rythi mi story gendhaa goii
  keitheri kameh nethi inthizaaru kurevey
  ??❤?????????????❣?????

 9. zaa-na

  December 13, 2018 at 1:28 am

  Thanks all for the support
  Kihineh egeneee..heewes nukuraa kahaa gotakah nimidhaane dhw..
  Well its all abt destiny ?

 10. isha

  December 13, 2018 at 3:51 pm

  Nice nice ??❤?hama reethi Kaman bunaan e ehcheh Neyge?????????????

Comments are closed.