ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 15

- by - 66- December 8, 2018

ދީމާއަށް ހުރެވުނީ ގަނޑުވެފައި ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. ދީމާގެ ހިތުގައި ހުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ކަމީލާއަށް އެނގުނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކަމީލާގެ ހަމަޖެހިފައިވާ މޫނުން ދީމާއަށް އެއްވެސް އެއްޗެއް ދެނެއެއް ނުގަނެވުނެވެ.

“ކިހިނެއް ތި ހެދީ؟ ޔުނާން މަޑުކޮށްލައްޗޭ؟” ކަމީލާ އަވަސް އަވަހަށް ފުނޑުވެފައިވާ މުށިތައް ނަގަންފެށިއެވެ.

“ޔުނާން އޭ؟ ކޮބާތަ ޔުނާން؟” ދީމާ ވަށައިގެން ހޯދާލިއެވެ.

ކަމީލާ އަތުގެ އިޝާރާތުން ކަންފަތަށް ޖަހާފައިވާ އިއާރ ފޯނު ދައްކާލުމާއެކު ދީމާގެ މެޔަށް ހީވީ މީހަކު ގަނޑުފެންތަކެއް އޮއްސާލިހެންނެވެ. އެހާވެސް ބޮޑަށް މެޔަށް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ.

“މި ތަށިތައް ހާދަ ސަކަރާތޭ މިހާރު. ވަރަށް ފަސޭހައިން އަތުން ދޫވެގެން ދޭ. މިރޭ ދާން ވާނެ އަލުން ތަށި ގަންނަން.” ދީމާ ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދައްކަމުން ފިހިގަނޑު ނަގައިގެން ސާފުކުރަން ފެށިއެވެ.

ކަމީލާގެ ތުންފަތުގައި ކުޅެވިގެން ދިޔަ މަލާމާތުގެ ހިނިތުންވުމާއެކު ލޮލުގެ ހިމަކަޅިން ކަމީލާ ދީމާގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކަމީލާއަށް ނޭނގޭ އެއްކަމެއްވެސް ނެތެވެ.

 

ގަދަ ނޫ ކުލައިގެ އަތް ދިގު ގަމީސް ގަޔަށް ހެޔޮ ވަރު ކޮށްލަމުން އިޝާ ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުއްޓުނެވެ. ކިތަންމެ ހަމަޖެހޭ ގޮތް ދައްކަން އިޝާ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް ހިތްދަތި މާޒީ ލޯމައްޗަށް އަބަދުވެސް ސިފަވާތީ ދެލޮލުން މާޔޫސްކަން ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ފަޒާގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލަމުން އިޝާ ފުނާ ނަގައި ބޯ އޮމާން ކުރަން ފެށިއެވެ. ހިތްވަރުކޮށް ކެތްކުރުން ނޫންގޮތެއް ނެތްކަން މިއަދު އިޝާއަށް އެނގެއެވެ.

އިސްތަށިގަނޑު މައްޗަށް ނަގައި ހުޅިއެއް ޖަހާލަމުން އިޝާ އަތް ދަބަސް ނަގާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލިއެވެ. އާ ފެށުމަކަށް ފުރުސަތުދެމުންނެވެ. ހިތްދަތި މާޒީ އެއްކައިރިކޮށްލަމުންނެވެ.

 

ލިފްޓް ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ނޭފަތުގައި ޖެހުނު މީރުވަހާއެކު އިޝާ އިސް އުފުލާ ބަލާލިއެވެ. ލިފްޓްގައި އަތް ވިއްދާލައިގެން  ފޯނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖާ ވައްތަރީ ޔޫރަޕް ކުއްޖަކާއެވެ. އިޝާ އެސްފިޔަ ޖަހާލަންވެސް ހަނދާންނެތް ކަހަލައެވެ. ލިފްޓްގެ ދޮރު ލެއްޕެމުން ދިޔައިރުވެސް އިޝާ ހުރިގޮތަށް ހުރީއެވެ. ހޭވެރިކަން ވީ ލިފްޓްގެ ދޮރު ލެއްޕުމުންނެވެ. ދެފަހަރަކު ދޮރުގައި އިޝާ އަށް ބާރަށް ޖަހާވެސް ލެވުނެވެ. ކުރާނެ ކަމެއްނެތެވެ. ލަސްވިޔަސް ޖެހޭނީ މަޑުކޮށްގެން ހުންނާށެވެ. ނުވަވަނަ ފްލޯއަށް ސިޑިން އަރާނެހާ ހިތްވަރެއް އިޝާގެ ނެތެވެ.

 

ގޭގެ ބަގީޗާގައި ކަމީލާ ހުއްޓި ހުއްޓެވެ. ހޫނު ގަދަ އަވީގައެވެ. އިރުއިރުކޮޅާއި ދެއަތް މައްޗަށް ނަގާލައެވެ. އިރުގެ ގަދަ ހޫނުން ކަމީލާ ގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް އަސަރެއްވެސް ނުކުރާ ކަހަލައެވެ.

“ދީމާ.” އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު ޒުބޭދާ އޭނާގެ އާދަކަދައިގެ މަތިން ދުފައި ރަތް ކޮށްގެން ދީމާއަށް ގޮވަމުން އައިސް ވަނެވެ.

ކަމީލާ މޫނު އެއްފަރާތަށް އަނބުރާލަމުން ޒުބޭދާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. ނަމަވެސް އަޖައިބަކީ ޒުބޭދާގެ ދެލޮލަށް ކަމީލާ ނުފެނުނު ކަމެވެ.

 

ކަމީލާ އެނބުރި ގޭތެރެއަށް ވަން އިރު ޒުބޭދާ އާއި ދީމާ އޮލަ ވާހަކައެއްގައި ސިޓިންގރޫމްގައި ތިއްބެވެ.

“މިހާރު ޔުނާން އެ ފަރަންޖީ މަންޖެއާއި އިނީތަ؟” ކަމީލާ އަރައިގެން ދިޔަ ސިޑިއާއި ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިރުކޮޅަކު އިނުމަށްފަހު ޒުބޭދާ އަހާލިއެވެ.

“މި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު. ޕާޓީ ކާޑް ފޮނުވާނަން. އަންނަންވާނެ.” ދީމާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.

 

“ދީމާ. ފެން ފޮދެއް.” ގޭގެ ދޮރު ހުޅުވާލާފައި މޭގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ އައިސް ވަން ޔާސިރުގެ އަޑުން ދީމާއަށް ލިބުނީ ސިހުމެކެވެ.

އެހެންޏާ ގެޔަށް ނާންނަ ގަޑިއެއްގައި ޔާސިރު އައީމައެވެ.

“ކިހިނެއްވީ؟” ޔާސިރު މޭގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރިތަން ފެނިފައި ދީމާއަށް ޔާސިރު އާއި ދިމާއަށް ދެވުނީ ދުވެފައެވެ.

“ކުޑަކޮށް މެޔަށް ތަދުވަނީ. އެހެންވެ ރެސްޓްކޮށްލަން މިއައީ.” ޔާސިރު ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ފަހަތުން ދީމާވެސް ދިޔައެވެ.

“ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާލަން ހިނގާ.” ޔާސިރު އޮށޯވެލުމާއެކު ދީމާ ޔާސިރުގެ ފައިން އިސްޓާކީނު ބާލަން ފެށިއެވެ.

“ދައްކާލާފަ މިއައީ. މާބުރަކޮށް އުޅޭތީ އޯ. އަނެއްހެން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް.” ޔާސިރުގެ ޖަވާބުން ދީމާ ހިތްހަމަ ޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ދީމާގެ މޫނުމަތީގެ ކުލަވަރު ބަދަލުވެގެން ދިޔައީ ކުއްލިއަކަށެވެ. ސާހިލްއާއި ބައްދަލުކުރަން ކޮންމެހެންވެސް މިއަދު ދޭއް ޖަހާއިރު ދާން ޖެހެއެވެ. ޔާސިރު ބަލިވެ އޮއްވާ ދާނީވެސް ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ދީމާ ނުގޮސްފިއްޔާ ސާހިލް ހަދާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފަ ނަމަވެސް ދާން ޖެހޭނެއެވެ.

ފުން ވިސްނުމެއްގައި އިން ދީމާއަށް ޔާސިރު ނިދި އިރުވެސް ނޭނގުނެވެ.

“މަންމާ. ބޭރަށް ނުދަނީތަ؟” ދޮރު ހުޅުވާލާފައި އެތެރެއަށް ވަން ކަމީލާގެ އަޑުން ދީމާއަށް އޭނާގެ ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން އެނބުރި އާދެވުނެވެ.

“އާން. ނޫން. ދާން ޖެހޭނެ. އެކަމަކު ބައްޕަ ބަލިވެ އޮއްވާ ދާނީވެސް ކިހިނެއް؟” ދީމާ ނިދިފައި އޮތް ޔާސިރުގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ.

“ބޭކާރު ކަމެއް ކަން ނޭނގެ ދިއުމަކީ؟” ކަމީލާގެ ދެމާނަ އެކުލެވޭ ޖުމްލައިން ދީމާއަށް ހައިރާންވެފައި ކަމީލާއަށް ބަލާލެވުނެވެ.

“މިބުނީ ބައްޕަ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގަވެސް ހޭލަފާނެއެއްނު. އެހެންވީމަ ބޭރަށް ދިއުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއްނު.” ކަމީލާ ހިނިތުންވެލީ ދީމާގެ ހާސްކަން ފިލުވާލުމަށެވެ.

“އާން. އެކަމަކު.” ދީމާ އަށް ހަދާނެގޮތް ހުސްވިކަހަލައެވެ.

“މަންމަ ބޭނުމިއްޔާ އަހަރެން މަޑުކޮށްލަދީފާނަން.” ކަމީލާގެ ވާހަކައަށް ދީމާ އެއްބަސްވިލެއް ވަރަށް އަވަހެވެ. އަވަސް އަވަހަށް ބޯޖަހާލަމުން ދީމާ ގޮސް ވަނީ ފާހާނާއަށެވެ.

 

ކަމީލާ އެކޮޓަރިން ނިކުމެ ސިޓިންގްރޫމްގެ ޓީވީ ހުޅުވާލަމުން ސޯފާގައި ބުރަކަށި ޖައްސާލިއެވެ.

އަތް ދަބަސް ކޮނޑަށް ހެޔޮވަރު ކޮށްލަމުން ދީމާ އެތަނަށް އައިސް ހުއްޓުނީ އެވަގުތުއެވެ. ޓީވީން ކިޔަމުންދިޔަ ޚަބަރު އަޑުއިވިފައި ދީމާގެ ދެފައިގައި ތަޅު އެޅުވެނު ކަހަލައެވެ. ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލައިގެން ހުރިއިރު ދީމާ ހީވަނީ ޓީވީ ތެރެއަށް ވަދެ ހުރިހެންނެވެ.

ކަމީލާ ހިނިއައިސްފައި ހުރީ ދީމާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާށެވެ.

ސާހިލްގެ ކުއްލި މަރުގެ ޚަބަރު ޓީވީއިން ކިޔަމުންދިޔައިރު ދީމާއަށް އެވާހަކަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވި ކަހަލައެވެ.

“މަންމަ ދަންނަ މީހެއްތަ އެއީ؟” ކަމީލާ ޓީވީގެ އަޑު ބާރު ކޮށްލިއެވެ.

“އާން. ޔުނާންގެ ބެސްޓް ފްރެންޑް އެއީ.” ދީމާ ހުރީ އަދިވެސް ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީގައެވެ.

ހުރިހާ ފިކުރުތަކާއި ހާސްކަމެއް ދީމާގެ ފިލައި ދިޔައީއެވެ. ލިބުނު ހިތްހަމަ ޖެހުމުގައި ދީމާއަށް ފިނި ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. އަތް ދަބަސް ހިފައިގެން ދީމާ އަނެއްކާވެސް ގޮސް ވަނީ ކޮޓަރިއަށެވެ. ކަމީލާ އިތުރު ސުވާލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ދީމާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ތަޅުލިއެވެ.

 

ވަންނަންތަ؟” ފައިލެއް ހިފައިގެން ހުރެ އިޝާ އޮފީސް ބޮޑު މީހާގެ ކެބިންގެ ދޮރުގައި ޓަކިޖަހައިލިއެވެ.

“އޯކޭ؟”

ލިބުނު ފަރުވާކުޑަ ޖަވާބާއެކު އިޝާ ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ލިފްޓް ތެރެއިން ދިމާވި ޒުވާނާއެވެ.

އިޝާ އަށް އިސްޖަހާލެވުނެވެ. ފަހަރެއްގައިވެސް އެޒުވާނާގެ ލޮލުގެ ޖާދޫގައި ޖެހިދާނެތީއެވެ. އިޝާގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދެން އެއްވެސް ފިރިހެނަކަށް ޖާގައެއް ދޭކަށް އިޝާ ބޭނުން ނުވާ ކަހަލައެވެ.

“ސައިން ކޮށްލަން.” އިޝާ ފައިލް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އެ ޒުވާނާގެ އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އިޝާ އިސްއުފުލާލިއެވެ.

“ގިވް މީ. މިހާރު އޯކޭ އޭ. އިސްޖަހައިގެން ހުރެ މީހުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ހަޑިކަމެއް. ކުށްވެރިންގެ ސިފައެއް. ބައި ދަ ވޭ. އައި އޭމް ޔާމިން.” އިޝާ ދިއްކޮށްލި ފައިލްގައި ހިފަމުން ޔާމިން އަމިއްލައަށް ތަަޢާރަފްވެލިއެވެ.

އަދި އިޝާއާއި ސަލާމް ކުރަން އަތް ދިއްކޮށްލިއެވެ.

“ޑޯންޓް ވޮރީ. ތި މަންޖެއަކާއި ހިތާާއެއް މަށެއް ނުވާނަމޭ. އައި އޭމް މެރިޑް. މަގޭ ވައިފް މާ ރީތި ވާނެ.” ޔާމިންގެ ޖެހިލުންކުޑަ ކެރޭ މިޒާޖުން އިޝާއަށް ހެވުނެވެ.

މަޑުމަޑުން ޔާމިންގެ އަތުގައި އިޝާ ހިފާލިއެވެ.

“ފަސްޓް ޑޭ ދޯ. ގުޑް ލަކް. މީ އަދި ބޮސް އެއް ނޫން އިނގޭ. ބޮސް ވީ ރާއްޖޭން ބޭރުގަ. ވަގުތީ ގޮތަކަށް މަށާއި ހަވާލުކޮށްފަ.” ޔާމިން އިޝާ އަށް އޮޅުން ފިލުވައިދިނެވެ. ޔާމިންގެ ހިތްހެޔޮ މިޒާޖުން ޔާމިން އާއި ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަން އިޝާއަށް ފަސޭހަވެގެން ދިޔައެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން އިޝާގެ ބީރައްޓެހިކަންވެސް ފިލައިގެން ދިޔައެވެ.

 

އޮފީސް ނިންމާފައި ގެޔަށް އައި އިރު ޔުނާންގެ މޫޑް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. ސާހިލްގެ މަރުން ޔުނާން އަށް ވަނީ ފުން އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

“ދަރިފުޅާ ޔުނާން. އާދެބަލަ މިތާ މަންމަ ކައިރީގައި އިށީންނަން.” ދީމާ އަށް ޔުނާންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރި އުދާސްކަން ފާހަގަވިއެވެ. ޔާސިރުއާއި ކަމީލާ ވެސް އެތަނުގައި ތިއްބެވެ.

“ކާކުގެ ކަމެއްތަ އެއީ؟ ހާދަ ރަހުމްކުޑަކޮށޭ ދޯ މަރާލާފަ އޮތީ؟” ޔުނާން އައިސް ދީމާ ކައިރީގައި އިށީނުމާއެކު ޔާސިރު ސާހިލްގެ މަރުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

“ބޯވެސް ހަށިގަނޑާއި ވަކި ކޮށްލާފަޔޯ ދޯ އޮތީ.” ދީމާ ޔާސިރުގެ ވާހަކައިގައި ބައިވެރިވެލިއެވެ.

ޔުނާން ތެދުވެގެން ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތެވެ. ސާހިލްގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހަން ޔުނާން އަަކަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫން ކަހަލައެވެ.

“ދަރިފުޅު ދޭބަލަ ޔުނާން ހަމައަކަށް އަޅުވާލަން. ސާހިލްއަކީ ޔުނާންގެ ކުޑައިރުއްސުރެ އެއްކޮށް އުޅުނު ކުއްޖެއް ވިއްޔަ ދެރަވާނެއެއްނު.” ދީމާ ކަމީލާއަށް އިޝާރާތްކޮށްލުމާއެކު ކަމީލާ ބޯޖަހާލަމުން ތެދުވިއެވެ.

 

ބެލްކަނީގެ ހޮޅީގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން ޔުނާން ހުރިއިރު އޭނާގެ ދެލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ސާހިލްގެ މަރު އަދިވެސް އޭނާގެ ސިކުނޑިއަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

“ބޭބީ. އާދޭ. ހިތްފުރެންދެން ރޯލަން މިތަނަށް.” ކަމީލާ ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް އެނދުމަތީގައި އިށީނެވެ.

އޭރުވެސް ޔުނާންގެ ދެލޮލުން ކަރުނަ ނުހިކެއެވެ. ކަމީލާ ޔުނާންގެ މޫނު ގެނެސް އޭނާގެ މޭތެރެއަށްލިއެވެ. ހިތްހަމަ ޖެހެންދެން ޔުނާން ރޯލަން ފުރުސަތުދެމުންނެވެ. ކަމީލާގެ ފިރުމުންތަކުން ޔުނާންގެ ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަަށް ލުޔެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. ނޫނީ ރޮއެރޮއެ ޔުނާން ވަރުބަލިވީކަންވެސް ނޭނގެއެވެ.

“ޤަބޫލުކުރަންވާނެ. މަރު އެއީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އަންނާނެ ދުވަހެއް. މަށަށްވެސް. ޔުނާންއަށްވެސް. އެންމެންނަށްވެސް. ހެޔޮ ދުޢާ ކުރުން އަހަރެމެންނަށް ކުރެވޭނެ ކަމަކީ.” ކަމީލާ ޔުނާންގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަމުން ޔުނާން އަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކަމީލާގެ އެތައް މަސައްކަތަކުން ޔުނާން ހަމައަކަށް އެޅުނު ނަމަވެސް ސާހިލްގެ އެކިއެކި ހަނދާންތައް ޔުނާންގެ ސިކުނޑިއަށް އަދިވެސް ބާރު ފޯރުވަނީއެވެ. ނިދުނު އިރުވެސް ޔުނާންގެ ހާލަކީ އެއީ އެވެ.

 

ސާހިލްގެ މަރުން އެންމެ އުފާވީ އިޝާއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ވަރަށް އިޝާގެ ހިތް ހަމަޖެހުނެވެ. އިޝާއަށް މިރޭ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ނިދާލެވޭނެކަން  ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. އިޝާ ޤަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އިޝާގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ހަލާކުވުމުގެ އަސްލަކީ ސާހިލް އެވެ. ދެވަނަ ދެ މީހެއް ނޫނެވެ.

 

ސާހިލްގެ މަރަށް މަސް ދުވަސް ފާއިތުވިއިރުވެސް ޔުނާން ހުންނަނީ ނެގިމަޑުވެފައެވެ. ކަމީލާއާއި ކައިވެނި ކުރުމަށްފަހުވެސް ޔުނާން ހަނީމޫންވެސް ލަސްކޮށްލިއެވެ. ކަމީލާވެސް އެކަމަކާ ޝަކުވާއެއް ނުކުރެއެވެ. ޔުނާން ހަމައަކަށް އެޅެންދެން  ޔުނާންއަށް ވަގުތުދީގެން ހުރީއެވެ.

 

ހިމަ ފޮދު ވާރޭ ވެހެމުންދިޔައެވެ. ޔުނާން ހޮސްޕިޓަލުން ނިކުތީ ޖެހިގެން ހުރި މާ ވިއްކާ ފިހާރަައަށް ވަނުމަށެވެ. ކަމީލާ އުފާކޮށްލުމަށެވެ. މީހާ ހަމައަކަށް ނޭޅޭތީ އަޅާލަން ޖެހޭ ވަރަށް ޔުނާން އަށް ކަމީލާ އާއި އަޅާވެސް ނުލެވޭތީއެވެ.

“އައުޗް.” ފިހާރަ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު ފިހާރަ ތެރޭގައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިގައި ދޮރުން ޖެހުނެވެ.

“ސޮރީ.” ޔުނާން ފިހާރަ ތެރެއަށް ވަންނަމުން އަވަސް އަވަހަށް މާފަށް އެދުނެވެ.

އިޝާ އެނބުރިބަލާލި އެވެ. އަޑުންވެސް އެއީ ޔުނާންކަން އިޝާއަށް އެނގުނެވެ.

އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އިޝާ ހިނގައިގަތީ ނިކުންނާށެވެ. އެތައް ދުވަހަކަށްފަހު އިޝާ ފެނުމާއެކު ޔުނާންއަށްވެސް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެވުނީއެވެ. ބަދަލުވެފައިވާ އިޝާ ފެނިފައި ޔުނާން ހައިރާންވެސް ވިއެވެ. މިހާރު އަދި އިޝާ ކުރިޔަށްވުރެވެސް ވަކިން ރީތިހެން ހީވެއެވެ.

 

އޮފީހަށް ވަން ގޮތަށް އިޝާ މޭޒުމަތީގައި ބޯއަޅާލިއެވެ. އިޝާ އަދިވެސް ޔުނާން ދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވެއެވެ. އެހާ ކައިރިން ފެނުމުން މާޒީގެ ހުރިހާ ހަނދާންތަކެއް ލޯމަތީގައި ސިފަވެގެން ދިޔައެވެ.

“އެކުސްކިޔުޒް.” ނުދަންނަ އަޑަކުން އިޝާ ބަލާލިއެވެ. ހަމަ އެވަގުތު އިންތަނުން ފުންމައިގެން ތެދުވެވުނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި ކަމީލާ ފެނިފައެވެ.

“ޔާމިން ދިޔަ ތަނެއް އިނގޭތަ؟” އިޝާގެ ބޮޑުވެފައިވާ ދެލޮލަށް ބަލަން ކަމީލާ ހުރީ ހައިރާންވެފައެވެ.

“ނޭނގެ.” އިޝާއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނީވެސް އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ނޫންކަހަލައެވެ. އެންމެ ހައިރާންވީ ކަމީލާ، އިޝާ ދަންނަ ކަމަށްވެސް ނުހެދީމައެވެ. އެ ދުވަހު ހިތަށް އައި ހާ އެއްޗެއް ގޮވިއިރު ހީވަނީ އިޝާ ރޮލާ ކާލަފާނެހެން ނެވެ.

ކަމީލާ ނިކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް އިޝާ ހުރީ ޖެހި ބުދެއްހެން ޚިޔާލީ ދުނިޔެއަށް ގެއްލިފައެވެ.

 

ނުނިމޭ

66

You may also like...

10 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. So that kameela is yaamin ge wife and yunaan ge kamylaa eulheny esifaiga ais…OMG.. this is gonna be interesting…

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.