ކަމީލާ ދަމުން ދިޔައީ އިޝާއަށް ހިނިތުންވެސް ވެލާފައެވެ.
“އަނެއްކާ ކަމީލާ އަކީ ޔާމިންގެ ކޮއްކޮއެއް ބާއެވެ.” އިޝާ ވާހަކަދައްކަމުންދިޔައީ އަމިއްލަ ނަފްސާއެވެ. އެކަމަކު ޔުނާންގެ ކައިރީގައި ހުރި ދުވަހު އިޝާއަށް ފެނުނީ އެހާ ސާދާ ސީދާ ކަމީލާއެއް ނޫނެވެ. ވެދާނެއެވެ. ކަމީލާއަށް އިޝާ ނޭނގުނީއެވެ. އެނގުނުނަމަ ހީލަން ކީއްކުރަން ބަލައިވެސްނުލާނެ އެވެ. އޮފީހުން ވެސް ބޭރު ކުރާނެ ކަންނޭނގެއެވެ.
“މަށަށްވެސް އަންނަން އެނގުނީ އެ ކަމީލާގެ އޮފީހަށް ހެއްޔެވެ؟” އިޝާއަށް ރުޅި އާދެވުނީ އަމިއްލަ ނަފުސުދެކެ އެވެ.
ހިތް ނުތަނަވަސްވެފައި އިޝާއަށް އިނދެވުނީ ކިހާއިރެއް ވާންދެން ކަމެއްވެސް ނޭނގެއެވެ.
“މެޑަމް ގެޔަށްވެސް ނުދަނީތަ؟” ޔާމިން ކަރުކެހިލަމުން އައިސް އިޝާގެ މޭޒުގައި އަތުން ޖަހާލިއެވެ. ޚިޔާލުތަކުން ފޯވެފައިވާ އިޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.
“އާން. ނޫން. މި އުޅެނީ ދާން.” ހާސްވެފައި ހުރި ވަރުން އިޝާގެ ދޫ އޮޅުނެވެ.
ޔާމިން ހީލަމުން ހިނގައިގަތީ ބޭރަށް ނިކުންނާށެވެ.
“ޔާމިން.” އިޝާގެ އަޑު ނިކުތީ ބޭއިޚްތިޔާރުގަ އެވެ. އިޝާ އަށް ވަގުތުން އޭނާާގެ ތުންފަތް ހަފާލެވުނެވެ. މި ނޫނީ ދުވަހަކުވެސް ޔާމިންއަށް ނަމުން އިޝާ ގޮވާފައެއް ނުވެއެވެ.
“ކީކޭ؟” ޔާމިންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަމުން ދިޔައީ ސީރިއަސްކަމެވެ. އިޝާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރި ހާސްކަން ފެނިފައެވެ.
“ކޮއްކޮއެއް އައި ހޯދަން. ކަމީލާ.” އިޝާ ވާހަކަ ދެއްކީ ސީދާ ޔާމިންގެ ލޮލަށް ބަލަން ހުރެއެވެ. ކަމީލާގެ ނަންވެސް އިޝާއަށް ބުނެވުނީ އަޑަށް ބާރުލަމުންނެވެ.
އިޝާ ބޭނުންވީ ކަމީލާ އެއީ ޔާމިންގެ ކާކުކަން ޔަޤީން ކުރަން ކަހަލަައެވެ.

ބޯޖަހާލަމުން ޔާމިން ހިނގައިގަތެވެ. އެއްވެސް ސުވާލެއްވެސް އިޝާއަކާއި ނުކުރިއެވެ.
އިޝާއަށް ޔަޤީން ކުރެވުނެވެ. ކަމީލާއަކީ ޔާމިންގެ ކޮއްކޮއެކެވެ. ޔުނާންގެ އަނބިމީހާއެވެ. އިޝާ ދެރަވިއެވެ. އިޝާ ބޭނުންވަނީ ޔުނާންގެ ހަޔާތާއި އެންމެ ދުރުގައި ހުންނާށެވެ. ނަމަވެސް އިޝާގެ ތަޤުދީރުގެ ނިންމުން ދެކިބަލާށެވެ. ދެލޮލުން ކަރުނަ ހިލުމާއެކު އިޝާ މޭޒުމަތީގައި ބޯ އަޅާލިއެވެ.

 

ޔުނާން ގެޔަށް އައިއިރު ކަމީލާ ހުރީ ގޯތި ތެރޭގައެވެ. ޔުނާން ފެނުމާއެކު ކަމީލާއަށް ތެޅިގަނެވުނެވެ.
“ކިހިނެއްވީ؟” ކަމީލާގެ ކުރިމައްޗަށް ޔުނާން އައިސް ހުއްޓުނެވެ. އެވަގުތު ބަގީޗާގައި އިށީންދެގެން އިން ދެބައި އުމުރުގެ އަންހެނަކު ޔުނާންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އެ އަންހެންމީހާގެ އަތުގައި އޮތް ކުޑަ ވަށިގަނޑަކަށް ބަގީޗާގައި ހުރި މާގަސްތައް އުފުރާލާފައި އަޅަމުންދެއެވެ.
“ކަމީލާ. މަންމަގެ ގަސްތަކަށް ކިހިނެއް ތި ހަދަނީ؟” ޔުނާންގެ ދެލޯ ބޮޑުވީ އެމަންޒަރު ފެނިފައެވެ. އެ މާ ގަސްތަކަކީ ދީމާ ވަރަށް ލޯބިން ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަން ޔުނާން އަށް އެނގެއެވެ.
“މަންމަ އަށް އިނގެޔޭ. މި ބަގީޗާގަ ހައްދާނީ ހުސް އޯކިޑް މާ ގަސް.” ކަމީލާ ހިނިތުންވެލިއެވެ.
ޔުނާންއަށް ވަށައިގެން ނަޒަރު ހިންގާލެވުނެވެ. އެޔޮށް ރީތި ބަގީޗާ އޮތީ މުޅިން ބިމާ ހަމަކޮށްފައެވެ.
“އަސްލުވެސް މަންމައަށް އިނގޭތަ؟” ޔުނާން އަދިވެސް ހުރީ ހިތް ޝައްކުވެފައެވެ.
“މީ މަށަށްތަ؟” ކަމީލާ ގަސްތުގައި މައުޟޫ ބަދަލުކޮށްލަމުން ޔުނާންގެ އަތުގައި އޮތް މާބޮޑި އަތުލިއެވެ.
ޔުނާން ބޯޖަހާލަމުން ހިނިތުންވެލީ ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ކަމީލާ ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ހިނގައިގަތީ ގެޔާއި ދިމާއަށެވެ.

“މަންމާ؟” ޔުނާން ގެޔަށް ވަން ގޮތަށް ދީމާ އަށް ގޮވަން ފެށިއެވެ.
“ޔުނާން. މަންމަ އޮތީ ނިދާފައޭ.” ކަމީލާ ޔުނާންގެ ތުންފަތުގައި ތުންފަތް ޖައްސާލީ ޔުނާން އަޑު ހަރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާތީއެވެ.
ކޮޓަރި ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ޔުނާންގެ އަތުގައި އޮތް ދަބަސް ވެއްޓުނެވެ. މުޅި ކޮޓަރި ތެރެ އޮތީ ރަތް ކުލައިގެ އުއްބަތިތަކުން ފުރާލާފައެވެ. އޯކިޑް މަލުގެ ވަހުންވެސް މުޅި ކޮޓަރި ތެރެ ވަނީ އެއްވަސް ކޮށްލާފައެވެ.
ކަމީލާ އެއްމިޔަކަނުން ހީލަމުން ބުދެއްހެން ހުއްޓިފައި ހުރި ޔުނާންގެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.
ކަމީލާގެ ފިނިފިނި ދެއަތުގެ ބީހުން އިޙްސާސްވުމާއެކު ޔުނާންގެ ހަށިގަނޑުވެސް ފިނިވެގެން ދިޔައެވެ.
“ސަޕްރައިޒްޑް؟” ކަމީލާ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ކަޅުކުލައިގެ ހެދުމުގެ ޒިބް ކުޑަކޮށް ކަހާލިއެވެ. އޭރު ހެދުން އޮތީ ކޮނޑާއި ހަމައަށް ވެއްޓިފައެވެ. ދަގަތް ފާނަށް ދަގަނޑު ދަމާ ފަދައިން ޔުނާން ގޮސް ކަމީލާގެ ހަށިގަނޑުގައި ތަތްވެގަތެވެ. ޔުނާންގެ ހޫނު ތުންފަތުން ކަމީލާގެ ފިނި ހަށިގަނޑު ހޫނު ކުރަމުން ދިޔައިރު ކަމީލާ ހުރީ ދެލޯ މަރާލައިގެންނެވެ. އިންތިހާއަށް އުފާވެފައެވެ. ޔުނާންގެ ލޯބި އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެމުންދާތީއެވެ.

 

އިރު އުނދަރެހުން ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު ތެރެއަށް ގެނބިގެން ދިއުމާއެކު ނިދިފައި އޮތް ދީމާގެ ދެލޯ ހުޅުވުނެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް މީ ދީމާ ނިދި ގަޑިިއެއްވެސް ނޫނެވެ.
މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން ދީމާ އެނދުން ތެދުވި ވަގުތު ޔާސިރު ދޮރު ހުޅުވާލާފައި ކޮޓަރި ތެރެއަަށް ވަނެވެ.
އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން އިން ދީމާ ފެނިފައި ޔާސިރުއަށްވެސް ލިބުނީ ހައިރާންކަމެވެ.

“ނިދާފަތަ ތި ހޭލީ؟” ދީމާގެ ބޯވެފައިވާ މޫނަށް ބަލަން ހުރެ ޔާސިރު އަހާލިއެވެ.
ދީމާ އެެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ އިނީއެވެ. އަދިވެސް ދެލޮލުން ރަނގަޅަށް ނިދި ނުފިލަނީ ކަހަލައެވެ.
“ކިހިނެއް ހަދާފަތަ އެއޮތީ ބަގީޗާއަށް. ހުރިހާ މާގަސްތައް ބިމުން ލުހެލާފައި. އަނެއްކާ ބައްޔެއް ޖެހުނީތަ ގަސްތަކަށް.؟” ޔާސިރުގެ އަޑުން ދީމާއަށް އެނދުން ތެދުވެވުނު ގޮތްވެސް ނޭނގެއެވެ. ދެފަޔަށް ބާރުލަމުން ދީމާ ދުއްވައިގަތީ ބަގީޗާއާއި ދިމާއަށެވެ.

އެތައް އަހަރު ދުވަހުގެ ބުރަ މަސައްކަތްތައް ބިމާއި ހަމަކޮށްފައި ވާ ތަން ފެނިފައި ދީމާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ.
“މީ ކާކު ކުރި ވިޔާނުދާ ކަމެއްތަ؟ ކަމީލާ!…..” ދީމާ އަޑުގެ ނެތްކޮޅަށް ހަޅޭލަވައިގަތެވެ. ޔާސިރުއާއި ޔުނާންވެސް ބޭރަށް ނިކުތީ ދުވެފައެވެ.
“މަންމައަށް އެނގިގެން ނޫންތަ ކަމީލާ އެކަން ކުރީ؟” ޔުނާން ވާހަކަ ދެއްކީ ފަސްޖެހިފައި ހުރެއެވެ. ދީމާ ގެ ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައިވާ މޫނު ފެނިފައެވެ.
“އެހެންވީމަ މީ އޭނަގެ ކަމެއް ދޯ؟ މަށަށް އެނގުނު ނަމަ އެކަން ކުރިޔަ ދޭނެތަ؟ ޔަޤީނޭ މިއަދު މަ ނިދާފައި އޮތް ގަޑި ބަލާފައި އެކަން ކުރީކަން.” ދީމާ ރުޅި ގަދަވެގެން ގޮސް ދަތްކުނޑި ވިކުނެވެ.

އޭރު ސިޑިން ފައިބައިގެން ކަމީލާ އަންނަނީއެވެ. ވަރަށް ހަމަޖެހިފައި ހުރެއެވެ.
ދީމާ ކަމީލާއާއި ދިމާއަށް ދިޔަގޮތުން ހީވަނީ ދެންމެ ދެންމެ ކަމީލާ ރޮލާ ކާލަފާނެހެންނެވެ.
ނަމަވެސް ހިނދުކޮޅެއްގެ ހަމަހިމޭންކަމަށްފަހު ދީމާ ކަމީލާ އާއި ދުރަށް ޖެހެން ފެށިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ހިނގާފައި ގޮސް ސޯފާގައި އިށީނެވެ.
ޔާސިރުއާއި ޔުނާން ހާސްވެފައި ތިބީ ދީމާގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާށެވެ.

“މަށަށް އާއެކޭތަ ބުނެވުނީ އަޅެ. ދެން ރަނގަޅުވާނެ. އޯކިޑް މަލަކީ މަށަށްވެސް އެންމެ ރީތި މަލޭ.” ދެންމެ ރުޅި އައިސްގެން ފަޅައިގެން ދާން ކައިރިވެފައި ހުރި ދީމާ މިހާރު އެހުރީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
“ޑޭޑް. މަންމައަށް ކިހިނެއްތަ ވަނީ އެ؟ ބަލީތަ އަނެއްކާ؟” ޔާސިރުގެ ކަންފަތާއި ކައިރިވެލަމުން ވައި އަޑުން ޔުނާން އަހާލިއެވެ.
“ކީކޭ ބުނާނީ؟ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފަ މިހުންނަނީ؟” ޔާސިރު ފުން ނޭވާއެއް ފަޒާގެ ތެރެއަށް ދޫކޮށްލިއެވެ.

“ހިނގާ އަރާމު ކޮށްލަން ކޮޓަރިއަށް.” ޔާސިރު ދީމާގެ އަތުގައި ހިފައި ކޮޅަށް ނަގަމުން މޭގައި ލައްކޮށްލިއެވެ.
އެ މަންޒަރު ބަލަން ކަމީލާ ހުރީ ފޮނި ގޮތަކަށް ހެވިލާފައެވެ. ހީވާ ކަހަލައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ވާނީ ކަމީލާ ބޭނުން ގޮތަކަށެވެ.

“ބޭބީ؟ ނުދަންތަ؟” ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށް ހިނގައިގަތް އިރުވެސް ކަމީލާ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީގައި ހުއްޓާ ފެނުމުން ޔުނާން ފަސްއެނބުރި ބަލައިލިއެވެ.
“ޔުނާން ދޭ. ކާން ހަދަން ޖެހޭނެއެއްނު.”ކަމީލާ ހިނގައިގަތީ ބަދިގެ އާއި ދިމާއަށެވެ.
“އަދި ހަ ގަޑި ބައެއްނު އެވީ؟ މިހާ އަވަހަށް އެކަކުވެސް ނުކާނެއެއްނު.” ޔުނާން ކަމީލާ އާއި ދިމާއަށް އަތް ދިގުކޮށްލިއެވެ. އަތުގައި ހިފާށޭ ބުނާ ކަހަލަގޮތަކަށެވެ.
“ކާން ހެދުން އެކަންޏެއް ނޫނޭ. ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އެބަހުއްޓޭ. ދެން ޔުނާން އިހަށް ދޭބަލަ. ވަރަށް ޓަޔަޑެއްނު.” ކަމީލާ ދެކޮޅު ހެދިއެވެ. އަދި ހޭވިފައިވާ ރަން ކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު އަތަށް ހެޔޮވަރުކޮށްލަމުން ހުޅިއެއް ޖަހާލިއެވެ.
ދެކޮނޑު އަރުވާލަމުން ޔުނާން ހިނގައިގަތީ ކޮޓަރިއާއި ދިމާއަށެވެ.

 

ހަމަ ހިމޭން އެދަންވަރުގައި އިޝާ އޮތީ އެކަންޏެވެ. ނިދާ ބޮކީގެ ފަނޑު އަލީގައިވެސް އިޝާގެ ދެލޮލުން ފެންނަމުން ދިޔައީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެ ދެލޮލުގެ އުދާސްކަން އިޝާގެ މިލާފައިވާ މޫނުމަތިން ސާފުކޮށް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި މީހަކު ޓަކި ޖެހުމާއެކު އިޝާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ކޮޓަރިއާއި ހަމައަކަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ނާދެވޭނެއެވެ. ގޭގެ ދޮރާށިވެސް ހުންނާނީ ތަޅުލާފައެވެ. އިޝާ ސަމާލުވެލިއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ އަޑު އިވޭތޯއެވެ. އަނެއްކާވެސް ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލައިފިއެވެ. އިޝާ ގެ ހިތް ބިރުން ތެޅިގަތެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ޖަހަމުންދިޔަ ވިންދުތައް އަވަސްވާން ފެށިއެވެ.

“ކާ-ކާކު؟” ބިރުން ހުރި ވަރުން އިޝާގެ އަޑުވެސް ތުރުތުރުލައެވެ. ނަމަވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއްނައެވެ.
ހިތްވަރުކޮށްލާފައި އިޝާ އެނދުން ތެދުވިއެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއް ނަގަމުން އިޝާ ގޮސް ދޮރު ކައިރިއަށް ހުއްޓިލިއެވެ. އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލުމަށްފަހު ތުރުތުރުއަޅާ އަތަކުން އިޝާ ދޮރުގެ ތަޅު އަނބުރާލިއެވެ.
ތަޅުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ އިޝާ ބޭރަށް ބޯ ދިއްކޮށްލީ ސިއްރުސިއްރުންނެވެ. އަދި އެހާމެ ބިރުން ހުރެއެވެ. އެއްވެސް މީހެއް ފެންނާކަށްނެތެވެ.
“ކާކުހޭ؟” ބިރުން ގޮސް އިޝާއަށް ހިންދިރުވައިލެވުނެވެ.

އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއް ނުވުމުން އިޝާ ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރި ތެރެ އަލި ކޮށްލިއެވެ. ދެފަރާތަށް ފުރޮޅި ފުރޮޅި އޮވެ އިޝާއަށް ނިދުނީ އިރުއަރަން ކައިރިވެފައި ހުއްޓައެވެ.

 

ޔާސިރު އޮފީހަށް ދާން ހޭލިއިރުވެސް ދީމާ ނިދާފައި އޮތުމުން ހައިރާންވިއެވެ. ދީމާގެ ބަދަލުވެފައިވާ މިޒާޖު ޔާސިރު ވިސްނަން މަޖުބޫރު ކުރަނީއެވެ.
ކޮޓަރިން ނިކުތް އިރު ކަމީލާ ދޮރުމަތީގައި ހުއްޓާ ފެނުމުން ޔާސިރު ސިހުނެވެ.
“މަންމަ އަނެއްކާ ނިދީތަ؟” ކަަމީލާ ބޯ އަރިކޮށްލަމުން ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.
“އަނެއްކާ އޭ ތިބުނީ؟” ޔާސިރުގެ ނިއްކުރިމައްޗަށް ކުދި ރޫތައް ގިނަވެގެންދިޔައެވެ.
“މަންމަ ފަތިހު ތެދުވެ ސައިހަދާފައޭ އެވަނީ ކޮޓަރިއަށް.” ކަމީލާ ޔާސިރުގެ މޫނަށް ބަލާލަމުން ހިނިތުންވެލިއެވެ.
“އާދޭ ސައިބޯން. ޔުނާންވެސް އެބައިން.” ކަމީލާ ހިނގައިގަތީ ކާގެޔާއި ދިމާއަށެވެ. ކަރުގައި އަޅާފައިވާ ޓައީ ގެ ގޮށް ރަނގަޅުކޮށްލަމުން ޔާސިރުވެސް ކަމީލާގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ.

 

ނިދިފައި އޮތް އިޝާ އަށް ހޭލެވުނީ ހޫނުވެގެންނެވެ. އޭރު މުޅި މީހާ އޮތީ ދާހިތްލާ ފޯވެފައެވެ. ފުރަތަމަވެސް ބަލާލެވުނީ ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ގަޑިއަށެވެ.
“އޯ ޝިޓް.” ގަޑިން ދިހަ ގަޑި ބައިވެފައި ހުރިތަން ފެނިފައި އިޝާ އަވަސް އަވަހަށް ތެދުވިއެވެ. ބާލީސްތައް ޖެހުނުތާކަށް އުކަމުން ފޯނު ހޯދަން ފެށިއެވެ. އެނދާއި ފާރާއި ދެމެދަށް ފޯނުވެއްޓިފައި އޮތްތަން ފެނިފައި އިޝާގެ ގާތަށް ރުޅި އާދެވުނެވެ. ކުދި ކިޔަމުން ގޮސް އިޝާ ފޯނު ނެގިއެވެ. އޮފީހުން އެތައް ފަހަރަކު ގުޅާފައި އޮތެވެ.
މޫނުގައި ދެއަތް ހާކާލާމުން އިޝާ ދުއްވައިގަތީ ފާހާނައާއި ދިމާއަށެވެ.

 

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނު ގަޑީގައި އިޝާއަކަށް ކާރެއްވެސް ނުލިބުނެވެ. އޮފީހާއި ދިމާއަށް އިޝާ އެންމެ ފަހުން މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހުނީ ހިނގާފައެވެ.
“މެޑަމް. ހާދަ އަވަސް އަރުވާލާފަ.” ދާދިގާތުން ޔާމިންގެ އަޑުއިވުމާއެކު އިޝާ ސިހުނެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ހައިރާންވީ ޔާމިންގެ އުނަގަނޑުގައި އަތް އަޅުވާލައިގެން އިން ކަމީލާ ފެނިފައެވެ. އިޝާއަށް ހުރެވުނީއެވެ. ކަޅިވެސް ޖަހާލަން ހަނދާން ނެތިފައެވެ. ކޮއްކޮއެއް އެހާ ގައިގޯޅިވެގެން އިނދެފާނެ ހެއްޔެވެ؟
“މަގޭ ވައިފް. ކަމީލާ. ރީތި ދޯ؟” އިޝާގެ ލޮލާއި ދިމާއަށް އަތް ހޫރާލަމުން ޔާމިން ބުނެލިއެވެ. އިޝާ އެހާވަރަށް ކަމީލާ އާއި ދިމާއަށް ބަލަން ހުރީމައެވެ.

“ވަޓް؟” އިޝާ ގެ އަނގައިން ބޭއިޚްތިޔާރުގައި ނިކުތީ ހަަމަ އެނެމް ބަހެކެވެ.

ނުނިމޭ

31

10 Comments

 1. Arooooo

  December 9, 2018 at 8:53 pm

  Wow nice.please mirey up kohdheythi adhi ehpart.

  • Munni

   December 9, 2018 at 9:44 pm

   Yes. Plz. Kuda thankolheh nama vx up koh dhyba. Plz. Ehn noony mirey nuvx nidheyne

 2. Flower

  December 9, 2018 at 9:08 pm

  Wowwwww. Story vv habeys.. when next part???

 3. RaI❤

  December 9, 2018 at 9:20 pm

  Wow..yunan kairy e ulheny aslu kameela ehnuun dhw..iss this a biru veri stry?

 4. Who

  December 9, 2018 at 10:44 pm

  Zaa-na kyhve tha comment ge reply nudheni?? When is next? Waiting waiting

  • zaa-na

   December 10, 2018 at 9:30 am

   Travel kuraati reply nudhewenee
   Sorry 🙂

 5. Me

  December 10, 2018 at 1:05 am

  Oooh.nalla

 6. zaa-na

  December 10, 2018 at 9:31 am

  Miadhu up kohdheynan 🙂
  Travel kureema i was really tired lastnyt 🙂

 7. zaa-na

  December 10, 2018 at 9:32 am

  Thanks all for the support ?

 8. Sasha

  December 10, 2018 at 12:39 pm

  Oh god can’t wait eyh???

Comments are closed.