ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…1

- by - 101- September 15, 2019

އަޅުގަނޑު ލިޔާ ފުރަތަމަ ވާހަކަ*

Hellow i am new writer..if i make a mistskes you all my friends have to telll..

ދޫކޮށް ނުދޭ ޔާރާ 1

“ލިވްޔާ… ދެން ހޭލާ ….” އާބިދާ އޭނާގެ ދެވަނަ ދަރިކަމުގައި ވަާލިވްޔާއަށް ލޯބިން ގޮވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ދަރި ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟ އާއެކެވެ. އެ ފަކީރު ވަނީ ގެއިން ނެރެ އެއްލާލާފައެވެ.
”މިއަދު ސްކޫލަށް ދާހިތެއް ނެތް… ނިދާލާނީ.. މާދަން ޓެސްޓު ވެސް އެބަ އޮތް.. ” ލިވްޔާ އެ ހަދާލި ބޮޑޑޑު ދޮގަށް އާބިދާ ފުރިހަމައަށް ތާއިދު ކުރިއެވެ.ލިވްޔާގެ ބޮލުގައި ފިރުމާލަިފައި އެ ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ކާކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެ.
**》《**
《》ކަޅުކުލައިގެ އާދައިގެ ކަކުލާ ހަމައަަަށް އަރާ ހެދުމެކެވެ. ދަނބު ކުލައިގެ ސްކުނީއެކެވެ.މި ދެ ކުލަ އެ ދޮން ހަށިގަނޑާ ވަރަށް ގުޅެއެވެ. “ލަމް… ހާދަ ރީއްޗޭ ވާވް…” އެއީ އޭނާއަށް ހިމާޔަތް ދިން އެކަކެވެ. ޢެއީ ކައިރާއެވެ. ކައިރާ ބުނި ގޮތުގައި އެގޭގައި އުޅެނީ ހަމަ އެކަނި އޭނާގެ މައިންބަފައިންނާއި ކައިޒާން އެވެ.
“ލަމް މިހާރު މި ގެއަށް އައިތާ މަންތެއް ވެއްޖެ ކީއްވެ ތިހާ އަނގަމަޑީ އެނީވޭސް ހިނގާބަލަ އަތިރިއަށް ހިނގާލަން… މިއަދު މީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހެކޭ…” ކައިރާ އެހެން ބުނުމުން އޯކޭ އޭ ބުނެ ކައިރާގެ ފަހަތުން ލަމްޔާ ނިކުތެވެ.

▪︎* * * * * * * * * * * * ▪︎
ހިނގަމުން ދިޔަ ދެމީހުންގެ ދެމެދުގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވު ނެވެ.”ލަމްގެ މަންމަ ގައިގަ ރަހަުމެއް ވެސް ނެތް ދޯ… އަޅާ ނުލާ… އަހަރެން ދުނިޔޭގައި ހުރިހައި ދުވަހަކު ލަމް ބަހައްޓާނީ އަހަރެން ކައިރީ… ދެން މި ބުނީމެރީ ނުކުރާ ވާހަކައެއް ނޫން….” ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.

“އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރާ ކައި ކަހަލަ ކޮއްކޮ އަކު އަހަންނަށް ލިބޭނެ ނަމައޭ.. މި ހުރިހާ ކަމެއްގަ އަސްލަކީ އަހަރެންގެ ލޭ ހިނގާ އަހަރެންގެ ކޮއްކޮ…” ކައިރާއަށް ލިބުނީ ހައިރާން ކަމެކެވެ. “ހޫ” ކައިރާ އަހާލިއެވެ.”ލިވްޔާ.ދެން އެވާހަކަ ދައްކާނީ ފަހުން ދޯ …” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.

ދެމީހުން ހިނގަމުން ގޮސް ހުއްޓުނީ ކައިރާގެ މަންމަ ފެނުމުންނެވެ. ކައިރާގެ މަންމަ އެތާ މަޑުކުރަން އެދުމުން ދެ މީހުން މަޑު ކުރީއެވެ. ” އެއޮށް އާ…” ދުރުން އައިސް ފާލަން ކައިރީ މަޑުކޮއްލި ލާންޗަށް ޝަހާދު އިނގިލި ދިއްކޮއްލަމުން ކައިރާގެ ބައްޕަ ބުނެލިއެވެ.
“ކާކުތަ ކައި..؟” “ދޮންބެ..” ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.

އިރުކޮޅެއް ފަހުން ލާންޗުން ފޭބީ ޒުވާން ފިރިހެނެކެވެ. ކަޅުކަން ގަދަ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ އެއް ފަރާތަކަށް ސަޑެއް ހިއްލާފައެވެ.ލޮލުގައި އަޅާލެވިފައިވި އަވި އައިނުން އެ ފިރިހެން މީ ހާ އިތުރަށް ފުރިހަނަ ކޮއްދެއެވެ.އާސަނަލް ޖާޒީގައި ހުރި އިރު ހީވަނީ ހަމަ މޮޑެލް އެއް ހެންނެވެ.ފަރި ހިނގުމެއްގައި އެ މީހާ އައިސް ހުއްޓިލީ ލަމްޔާ އާ ދިމާލަށް ވާގޮތަށެވެ.”ކައި ހޫ އިޒް ދިޒް ގާރލް…” ކައިޒާން ސުވާލް ކުރިއެވެ. “އޭޒް ޔޫ ނޯ ދެޓުސް މައި ފުރެންޑް…ލަމް… ލަމް ދިސް އިޒް މައި ބުރަދާރ…” ކައިރާ އެހެން ބުނުމުން ކައިޒާން ސަލާމަށް އަތް ދިއްކޮއްލިއެވެ. ލަމްޔާ ވެސް އެ އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.”ފުރެންޑްސް…. ކައިގެ ހުރިހާ ފުރެންޑުންނަކީ އަހަރެންގެވެސް ފުރެންޑް..” ކައިޒާންގެ ގާތްކަން ދެނެގަންނާކަށް ލަމްޔާ އަކަށް މާ ގިނައިރެއް ނުނެގިއެވެ.

ނުނިމޭ

 

101

LoVelY gIrL

Hellow a new writer in esfiya site. ??⚘?⚘??⚘??⚘???⚘???⚘???⚘❤???proud author of "nudhaashey dhookohafai yaaraaa".⚘⚘??? Kuh hurumaky ekashygen vaakameh. Point out it. ????Have nice days. Thank u everyone and negative and positve comments are thre.. ?????????????❤?❤???they both are accepted

You may also like...

41 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Thanxxx all… kurin buni fadhain mi alhugandu liyaa first story. Ehn v ma kuhu hunnaaaney kan ekashigen vey… will try to correct if you point it…. leave a com.ent… after you read… next part day after tommorow..

  ⚠Report!
 2. Ibaaraiy kurun rangalhu kohlahchey..N sifa kurun vx adhi ithurah rangalhu kuran masahkaiy kohlahchey..U can do it..Ok dont lose hope???

  ⚠Report!
 3. I know it’s yuh Isha kan.. Kox mamma story liyun Ishaa vec story liyaany Varah kurukoh… Meehun Malaa maaiy kureema kanne liyun huttaaly.. N Mihaaru Ehen meeheh ge gothuga Anehka vec thi story liyan start kury thi..

  ⚠Report!
  1. Alhey… thats me eh nooney…. pls understand… alhugandu mi part kurukon liyuny gasthigai… cox first part v ma… and ithuru heikeh hodhan beynun nama writerge name a click kohlla dhen eyge fahuga thihen bunuvva anekkaa hes nukurachey rulhi aiey…▪︎°▪︎°▪︎°

   ⚠Report!
 4. Readers kuda massala eh dhimaa vjmuge sababun faharygai miadh new part eh upload nukurevidhasneve. Ekmah takai hurihaaa readers ge kiban vvv bodah maafah edhen..🖤

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.