ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…7

- by - 104- October 3, 2019

ފިލްމް ބަލާ ނިމުން އިރު 10 ޖަހާފިއެވެ. އެންމެން ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ނިދާށެވެ. ލަމްޔާއަށަ ނިދުނު އިރު ވެސް ކައިޒާން އަކަށް ނުނިދެއެވެ. ހައިފާގެ ހާލަކީވެސް މިއެވެ.
ކައިޒާން ހައިފާ އަށް ގުޅަލިއެވެ.އަދި ބޭރަށް ނިކުތުމަށް އެދުނެވެ. މިރޭ އެ މީހުން ވަނީ ގޭގައި ހުސް ކޮން ހުރި ކޮޓަރިއަށެވެ. ދެމީހުން އުފާ ހޯދަމުން ދިޔައިތު ހިލޭ މީހެއް ކަމެއްވެސް ހަނދާނެއް ނެތެވެ. ދެމީހުންގެ އެކި ގޮތް ގޮތަށް ފޮޓޯ ނެގިއެވެ.ހަށިގަނޑުގައި ފޭރަމެއް ނެތިއެވެ.
މިއީ ކިހާ ބޮޑު ފާފަ އެއް ހެއްޔެވެ.؟ ދެމީހުން ލަދު ނުގަންނަނީހެއްޔެވެ؟
******
“ހާދަ.. އަރާމޭ… ތި ކަހަލަ މަލެއް ލިބޭނީ މަދު ފަހަރަކު” ކައިޒާން ހައިފާގެ ތުންފަތަށް ބޮސް ދެމުން ބުނެލިއެވެ.” އަޅެ ކައި ދެރަތަ… ވަރަށް ސަޅި” ހަިފާ ބުނެލިއެވެ. ދެމީހުން ފޭރާމެއް ނެތި ހުސް ގަޔާ ތިބެގެން ފާފައިގެ މައްޗައް ފާފަ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.”ދެން މިރެއަށް ވާވަރު ވެއްޖެ. މާދަން ދެނެ.” ހައިފާ ބުނެލިއެވެ. ކައިޒާންވެސް އޯކޭ އޭ ބުނެލިއެވެ. ކައިޒާން ގަޔަށް އަންނައުނު މަހާލައިގެން ކޮޓަރިން ނިކުރުމަށްފަހު ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވާލެވުނީ ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް ލަމްޔާ އަށް ހޭލެވުނެވެ.
“ކޮންތާކުން؟”
ލަމްޔާއެހިއެވެ.
“ފެން ބޮއިގެން”
ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.

“ކިހިނެއް ވީ ނުނދިގެން ތި އުޅެނީ..” ކައިޒާން ދެކޮޅަށް ފުރޮޅޭތީ ލަމްޔާ އަހާލިއެވެ. “އައި ވާނާ ޔޫ… ޕްލީޒް” ކައިޒާން ބުނެލީ އާދޭހުން ފުރިގެން ވީ ރާގަކަށެވެ. ލަމްުޔާ އޯކޭ އޭ ބުނެ ކައިޒާން އާ ކައިރި ވެލިއެވެ. ހިތް ފުރޭ ވަރަށް ލަމްޔާ ކައިރިން ކައިޒާން އުފާ ހޯދިއެވެ.

****
އައު ދުވަހަކަށް އިރު އަރާފިއެވެ.ކައިރާ ހޭލައިގެން ފާޙަނާ އަށް ވަތް އިރު ލިވްޔާ އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ކައިރާ އެކަމާ އަޅާ ނުލީ ލިވްޔާ ވަރުބަލި ވެފައި ހުރުމުން ކަމަށް ހީކޮށެވެ.
***
ގޭތެރޭގައި ވަނީ އާބިދާގެ ރުއިމުގެ އަޑެވެ. 37ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުން ދާ އާބިދާއަކީ ކަޅު ހިތެއްގެ ވެރިއެއްކަން ބަލާލި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިނގޭނެވެ.އާބިދާ ރޯން އިންދާ އަހުމަދު އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އ”އާބިދާ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ރުޔެކޭ ކިޔާފަ ދެން ލިވްޔާ އެއްވެސް ލަމްޔާއެއް ވެސް ނާންނާނެ. އާބިދާގެ ސަބަބުން އާބިދާ ތި ހަލާކު ވީ” ރޯމް އިން އާބިދާގެ ގައިގާ އަހުމަދު ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“އަހަރެން ބޭނުމީ އެ ދެ މީހުންނެއް ނޫން. އަހަރެން ބޭނުމީ މި ދުނިޔެއަށް އެހެން ކުއްޖެއް އުފަން ކުރަން. އަހުމަދަށް ވާނެތަ” އަހިމަދާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުމް ބުނެލިއެވެ. ފުން ކޮން ވިސްނާލައިފާ އަހުމަދު އާއެކޭ ބުނެޏެވެ.

ދުވަސްތައް އޭގެ ހަލުވި މިނުގައި ފާއިތުވަމުން ގޮސް އަހަރެއް ވެއްޖެވެ. ލަމްޔާގެ 9މަހުގެ ބޮޑު ބަނޑާއެކު އޮފީހަށް ދިޔުން ވީ ވަރަށް ވެސް ބޮޑު ކަމަކަށެވެ. އެހެން ކަމުން ލަމްޔާ އޮފީހުން ކެނޑުނީއެވެ.

ލަމްޔާއަށް ކައިޒާންގެ އެހީތެރިކަން ލިބެނީ ވަރަށް މަދުންނެވެ.ބައެއްފަހަރު އަޅާވެސް ނުލައެވެ. ލަމްުޔާއަށް އެކަނި ވެރިކަން އިހްސާސް ކުރެވެން ފެށިއެވެ.އެކަމާ ހުރެ ލަމްޔާ ވަރަށް ވިސްނައެވެ.ނަމަވެސް ކުރާނީ ކީއްހެޔެވެ؟
ލަމްޔާ އަކީ އަބަދުވެސް ކެތްތެެރި މީހެކެވެ. މިހާރު ކައިޒާންއާ ހައިފާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ލަމްޔާއަށް އިނގޭ ހެންވެސް ހީވެއެވެ.ނޫނެކެވެ. ނޭނގޭނެވެ. އެއީ ލަމްޔާއަށް އިނގެން ވާނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.

***
ވިއްސާ ކޮޓަރިން މިއުޒިކެއްހާ ރީތި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު ގުގުމާލިއެވެ. ނަރުސް ކުއްޖާ އެ ލޯލޯބި ތުއްތު ކުއްޖާ އުރައިލައިގެން އައިސް އަހުމަދުގެ އަތުގައި ބޭއްވިއެވެ.”އަންހެން ކުއްޖެއް..” އެ ނަރުސް ކުއްޖާ ބުނެލިއެވެ.
އަހުމަދު ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އާބިދާ ކާރިއަށް ދިޔައެވެ. “ދަރިފުޅަށް ކިޔާނީ ކޮން ނަމެއް”
އާބިދާ އެހިއެވެ.
“ލުޔޫން.”
“ވަރަށް ރީތި”
އާބިދާ ބުނެލިއެވެ.
****
“ކައިޒާން. އަހަރެނަގެ ބަނޑުގައި ރިއްސާބަ” ލަމްޔައަށް ކެތް ނުވެގެން ބުނެލިއެވެ.”އެންބިއުލާންސް އަށް ގުޅަންވީ ދޯ.” އެހެން ބުނެ ކައިޒާން އެންބިއުލާންސް އަށް ގުޅިއެވެ.

އެންބިއުލާންސްގެ އެލާޓުގެ އަޑުން މުޅިތަން ގުގުމާލިއެވެ.
***
ވިހާ ކޮތަރިއަށް ވެއްދިދަތާ މާ ގިނައިރެއް ނުވެ ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ރުއިމުގެ އަޑު އިވުނެވެ.
ނަރުސް ކުއްޖާ ބޭރަށް ނިކުތް އިރު ކައިޒާން،ހައިކަލް އިތުރުން ހައިފާ ވެސް އެތާ ހުއްޓެވެ.އެ ލޯބި ލޯބި ކުއްޖަ ގެންގޮސް ކައިޒާންގެ އަތަށް ލައިދިނެވެ.
“އަންހެން ކުއްޖެއް.”
ނަރުސް ކުއްޖަ ބުނެލިއެވެ.
ކައިޒާން އުފާވިއެވެ. ވަގުތުން އެ ހަބަރު ގޭ އެންމެންނަށް ދިނެވެ. އެ މިހުން ނިންމީ އަވަހަށް މާލެ އައުމަށެވެ.އޭގެ ނޫން އަނެއްދުވަހު ގޭ އެންމެން އައެވެ. ލިވްޔާވެސް މެއެވެ.
ލިވްޔާ ފެނުމުން ލަމްޔާއަށް ކުަޑަ ޝޮކެއް ޖެހުނެވެ.”ތީ ހަމަ ލިވީ ތަ” ލަމްޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ. “ލައްބަ ދޮންތާ. އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަރަށް ދެރަވެއްޖެ ދޮންތާ ަައޅުގަނޑަށް މާފް” ލިވްޔާ ަަށް އެހެން ނުބުނެވެނީސް ލަމްޔާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.
“ނުޫން ލިވީ. ދޮންތައަށް އިނގޭ.. ދެން އެކަމާ ނުވިސްނާ ދޮންތަގެ ހިތުގަ އެއްވެސް ބުރަ ކަމެއް ނެތް…” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. “ކޮން ނަމެއް ކިޔަން ތި ވިސްނަނީ.” ކައިރާ އަހާލިއެވެ. “އަދި ނޭނގޭ ކައި ބުނެބަ ނިކަން ރީތި ނަމެއް” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. “ލުޔޫން” ކައިރާގެ މި ނަން އެންމެންނަށްވެސް ވަރަށް ރީތި ވިއެވެ.”
އެހެން ވީމާ.. އައިޝަތު ލުޔޫން ބިންތު ކައިޒާން މުހައްމަދު” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.”ވަރަށް ރީތި.” ކައިރާއާ ލަމްޔާ އެކު އެކީ ބުނެލިއެވެ.މިއޮށް އުފާވެރި ދުވަހު ކޮބާތަ ކައިޒާން.” ޝާއިރާއަށް ކައިޒާން ފެންނަން ނެތުމުން އަހާލިއެވެ.”އޭނަ ވީ ނިދާލަން ގޮސް. ރޭގަ ނުނދާ ހުރީމަ. މިގަޑީ މަންމަމެން އަންނާނަމޭ ބުނީމަ އެ ދިޔާ” ލަމްޔާ ހެދީ ދޮގެވެ.
“އާން އޯކޭ.. އެވާހަކަ ނުދައްކާ.. ކޮބާ ކައި އެން ލިވީ ނުވިސްނަންތަ މީހަކާ އިންނާކަށް.” މުހައްމަދާ ޝާއިރާ ބަނޑުހައިވެފައި ހުރުމުން އައިޖީ އެމް އެޗް ގެ ކެންޓިނަށް ސައިބޯނަ ދިޔަ ވަގުތު ބުންޏެވެ.
“އަހަރެން މިހާރު ބިޓެއް ހުރޭ.. އެކަމް އަދި އިންނާކަށް ނުވޭ” ކައިރާ ބުނެލިއެވެ. “އެއީ ކާކު؟” ލަމްޔާ މަޖާ ވެލައިފާ އަހާލިއެވެ.
“ލީވާން”
ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.
މަޖާ ވަގުތުތައް ހެދާ ކުރުމަށްފަހު އެންމެން ވަކިޗީ ރޭގަނޑު ވި ފަހުންނެވެ.
10އަހަރު ފަސް.

“މަންމިގެ ދޫނި ޔޫން ބޭބީ ދެން އާދޭ ސްކޫލަށް ދާން.” ލަމްޔާ ލުޔޫން ބޮޑަ ހާކަން ފެށުމުން ބުނެލިއެވެ.
ގުރޭދް ހަތަރެއްގައި ކިޔަވަމުން ދާ ލުޔޫން އަކީ ވަރަށް މަޖާ މިޒާޖެއްގެ ކުއްޖެކެވެ.ނަމަވެސް ކިޔެވުމަށް މޮޅު އަޙްލާގު ރަނގަޅެވެ. ލުޔޫން ވީ ފިރިހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ރީތި ކަމެއް ދެއްވާފައި ވާ ކުއްޖަކަށެވެ.ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ލުޔޫން އަށް ދިޔައީ ތަފާތު ކުދިންގެ ހުށައެޅުން ލިބެމުންނެވެ. ނަމަވެސް ލުޔޫން އެކަމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެއެވެ.
ލުޔޫންގެ ބެސްޓީގެ ނަމަކީވެސް ލުޔޫން އެވެ. ލުޔޫން އަބަދުވެސް އޭނާގެ ބެސްޓީ އާއި މަންމަ އާ އެެއްވައްތަރު ވާހަކަ ދައްކާނެވެ. އަދި ތުއްތައާ ވައްތަރު ވާހަކަވެސް ބުނާނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ލަމްޔާ ނުހަދައެވެ.ލަމްޔާ ލުޔޫން ގޮވައިގެން ސްކޫލާ ހަމައަށް ގޮސް ލުޔޫން އަތަށް ދަބަސް ދިނުމަށްފަހު ގެއަށް އައެވެ.
**
އެ ދުވަހު ލުޔޫން ގެއަށް އައިސް ލަމްޔާ ގާތު ބެސްޓީ އަންނަ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އެކަމަށް ލަމްޔާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ. އެ ދުވަހު ހަވީރު ލުޔޫންގެ ބެސްޓީ އައެވެ. ލުޔޫން ބުނީ ވެސް ދޮގެއް ނޫނެވެ.

“އަނހާ.. ލުޔޫން. ހިނގާ ސައިބޯން.”
ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.
“ދެންމެ ސައިބޯގެން މި އާ. އަޅެ ޔޫންގެ މަންމަ ބުނެބަ ކީއްވެ އަޅުގަނޑާ އެހާ ވައްތަރީ.. އެހެރި ދައްތަވެސް ވަރަށް ވައްތަރު” ލިވްޔާ ފެނިފައި ލުޔޫން ބުނެލިއެވެ.
“އަޅެ މިހިރީ ލިވީ އާ ދޮންބެދައްތަގެ ރިޕީޓެއް ދޯ.” ކައިރާ އަޡް މި މަންޒަރު ފެނި ބުނެލިއެވެ.
“ލުޔޫ ގެ މަންމަ އަށް ކިޔަނީ ކޮންނަމެއް” ލިވްޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ.
“ފާތިމަތު އާބިދާ އަލީ.” ލުޔޫން ޖަވާބު ދިނެވެ. ލަމްޔާ އާއި ލިވްޔާ އަށް ބަލައިލެވުނީ އެއްފަހަރާއެވެ.
“މަންމަ މިހާ ކުޑަ ދަރިއެއް…”
ލިވްޔާ އަށް ބުނެވުނެވެ. ލަމްޔާއަށް ލުޔޫންގެ ގައިގާ ބައްދާލެވުނެވެ. “ޔޫންގެ މަންމަ ތީ އަޅުގަނޑުގެ ދައްތަ އެއްތޯ؟” ލުޔޫން އަހާލިއެވެ.
“އާން. މީ ލިވީ އާ ލުޔޫގެ ދައްތަ. އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ދައްތަ… ލުޔޫ ަާ އެއްކޮން މިއަދު ދައްތަ ދާނަން ގެއަށް.”
ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. އ.ލުޔޫން ރީތިކުރަން ދިޔައީ މަންމަ ފަރާތު މާމަ އަލަށް ފެންނަން އުޅޭތީއެވެ. ލިވްޔާވެސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެ ކަނޑު ނޫކުލައިގެ ކަކުލައި ހަމައަށް އަންނަ ހެދުމެއް ލުމަށްފަހު ސްކައި ބްލޫ ޝޯލް އެއް އޮޅާލިއެވެ. ތިރިން އެ ކުލައިގެ ސްކިނީއެއް ލަމުންނެވެ.
ލަމްޔާވެސް ގަދަ ދަނބުކުަލއިގެ ހެދުމަކާއެކު ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޝޯލް އެއް އޮޅާލިއެވެ. ތިރިން ވައިލެޓް ކުކައިގެ ސްކިނީ އެއް ލަމުންނެވެ.އ.ލުޔޫން މަޑުދަނބުކުލައިގެ ޓޮަޕަކޮޅެއް ލެއްވުމަށްފަހު ތިރިން ގަދަ ދަނބުކުަލައިގެ ޕެންސިލް ސްކާޓެއް ލެވިއެވެ. ބެގީ ކޮށްފައި ވާތީ ލުޔޫން ވަރަށް ރީއްޗެވެ. އިސްތަށިގަޑުގައި ބޮޑު ހުޅިއެއް ޖެހުމަށްފަހު ނުފޯރާ އިސްތަށިތަށް ނިތްމައް އެއްފަރާތަކަށް ފުނާ އަޅައިލާފާ ވެއެވެ. ގަޑިން ފަހެއް ޖަހަން ވެފައި ހުއްޓާ ހަތަރު މީހުން ލިލީގެ އަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ލަމްޔާގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެމުން ދިޔައިރު ލިވްޔާގެ ހާލަކީ ތޯއެވެ.ހަމައެހާ ބާރަށް ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. ގެއަށް ގޮސް ވަތް އިރު އާބިދާ ޖޯލީގައި އޮށޯވެލައިގެނ ްއޮތެވެ. ގެއިން އެންމެ މާގަ ހެއް ކުރިން ނުފެނުނަސް މިހާރު ގޭ ވަނީ ހުސް މާ ގަހުން ފުރިފައެވެ. ތިން ކުލައެގެ ފިނިފެންމާ ގަހާއި،ޑެއިޒީ މަ ސައިމާ މަލިކުރުވާ މާ ޖަޕާން ރޯސް ބެޑް ރޯސް މިހެން ގޮސް ހުސް ނުވާ ވަރަށް ގަސް ހުއްޓެވެ.ނޭނގި ހުއްޓާ ތިން ދަރިން އެކުގައި ހުއްޓާ ފެނުމުން އާބިދާއަށް ކުޑަ ވަރެއްގެ ޝޮކެއް ޖެހުނެވެ. ވަގުތުން ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. އަދި އިސްޖަހާލިއެވެ. “ދަރިފުޅުމެން މަންމައަށް މާފް ކުރޭ.. ދަރިފުޅުމެންގެ ހަޔާތް މަންމަގެ މި ދެއަތުން ހަލާކު ކޮށްލެވުނީ.. ” އާބިދާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ.”މާމާ ” ލަމްޔާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ލުޔޫން ނިކުންނަމުން ބުނެލިއެވެ.”ތީ.. ތީ.. މަގޭ މާމަ ދަރިފުޅުތަ؟ ކޮން ނަމެއްތަ ކިޔަނީ.” ލުޔޫންގެ ގައިގާ ބައްދާލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ލުޔޫން” އ.ލުޔޫން ބުނެލިއެވެ.”ކޮންދުވަހަކު އުފަން ވީ.” އާބިދާ އަހާލިއެވެ. “އެކެއް އޮކްޓޫބަރުގަ” ލުޔޫން ބުނެލިއެވެ. “ދެ ލުޔޫން އުފަންވީ އެއް ދުވަހެއްގަ ދޯ.” ހީލަމޖން އާބިދާ ބުނެލިއެވެ.
“ދަރިފުޅުމެން މާމަ އަށް މާފް ކުރޭ” އާބިދާ ބުނެލިއެވެ.
“އަހަރެންގެ ހިތުގައި މަންމައަށް އެއްވެސް ބުރަކަމެއް ނެތް.. އެކަމް ދެން މި ގެއަށް އަންނާކަށް އަހަރެން ގަސްތެއް ނުކުރަން. ދަނީ.” ލިވް ޔާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.
” މަންމާ އަހަރެްނގެ ހިތުގައިވެސް ބުރަކަމެއް ނެތް. އެކަމް ކަން ދިމާ ކުރި ގޮތުން އަހަންނަކަށްވެސް ނެތަ މި ގޭގަ ހުރެވޭކަށް” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.”ދަރިފުޅުމެން ދޭ. މަންމަ އަށް އެންމެ ރަނގަޅު އިނގޭ ދަރިފުޅުމެންނަށް އެ ދުވަހު އެ ގޮތަށް ކަންތައް ނުކުރެވުނު ނަމަ އެހެން ނުވާނެކަން. އެކަމް ނަމައިން ކެއްކޭނީ ކޯންޗެއް. އެއީ މާޒީ. މިހާރު ދަރިފުޅުމެން ތިދަނީ ޒުވާން އުމުރު ގުނަމުން. ލަމްޔާ ތީ ަަހަރެން އެންމެ ގޯސްކޮން ކަންތައް ކުރި ކުއްޖާ. އެކަމް މިއަދް މަންމައަށް އެގިއްޖެ ލިވީ އަށްވުރެ ލަމްޔާ ހިތް ހެޔޮކަން. ދަރިފުޅުން މަންމައާ ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް މަންމަ ަަށް ވަރަށް ކަމުދޭ ތި ގޮތުގައި ނިމިގެން ދާންވާނީ. އެޔޮށް އިރު އޮއްސެނީ އަވަހަށް.” އާބިދާ ބުނެލިއެވެ.

“މަންމީ ބައްޕިއަށް ވިޑިއޯ ކޯލްއެއް ހަދާދީބަ ބައްޕަ ނުފެންނަތާ ކިހާ ދުވަހެއް ” ގެޔަށް އާ ގޮތަށް ލުޔޫން ކުރުކުރުމެއްނެތި އެހެން ކިޔަން ފެށުމުން ކައިޒާން އަށް ގުޅާލިއެވެ. މިހާރު ލަމްޔާ އާއި ކައިޒާންގެ ދެމެދުގައި ވަނީ ބީރައްޓެހި ކަމެވެ.ކައިޒާން ހަމައެކަނި މަހަކު ލިބޭ 15000ރުފިޔާއިން ފަސްހާސް ރުފިޔާ ފޮނުވާ ކަމެވެ. ބާކީ އޮތް ދިހަ ހާސް ރުފިޔާ ލަންީ ކޮންތާކަށް ބާއޭ ލަމްޔާގެ ހިތަށް އަރައެވެ.ފޯނު ރިންގުވެ ރިންގުވެ ގޮސް ފޯނު ނިމުނު އިރުވެސް ފޯން ނުނެގިއެވެ.ފޫހި ވުމޖން ޓީވީ ހުޅުވާލީ މަޣްރިބު ނަމާދު ބަންގި ގޮވަން ދެންނެވެ. ޓީވީ ހުޅުވާލިއިރަށް އައި ކުއްލި ހަބަރެވެ.”ދެންމެގެ ވަގުތެއްގައި ހަށި ވިއްކުމުގެ ސަބަބުން ތިން މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި. އުމުރުން 31 އަހަރުގެ އަހުމަދު ކައިޒާން މުހައްމަދު ހ.ދ ކުޅުދުއްފުށި. 30 އަހަރުގެ މަރިޔަމް ހައިފާ ކ.މާލޭ އިތުރުން 20 އަހަރުގެ ހައްވާ ޒަހުރާ އަލީ ނާޒިމްއައްޑޫ މަރަދޫ” ލަމްޔާއަށް ކުޑަވަރެއްގެ ޝޮކެއް ޖެހުނު ފަދައެވެ. “ކައިޒާން. އެވަރު ބޮޑު ކުށެެއް.. ނުކުރާނެ. އެހެންނެއް ނުވާނެ.” ލަމްޔާަަށް ބޮޑުވައި އިނގިލީ ގަބޫލް ކުރަން ދަތިވެފައި އިނެއެވެ. ” ކައިޒާން ކީއްވެ ތި ދިޔާ އަހަރެންނާ ކައިޒާންގެ ދަރިފުޅު ދޫކޮށްފަ. އެންެމެ ފަހަރަކު ވެސް ވިސްނާލިންތަ ލުޔޫން އާ މެދު” ލަމަޔާ ރޮވެން ފެށިއެވެ.
“ލަމް ކިހިނެއް ވީ” ޝައިރާޔަ އެކު ލިވްޔާ އާއި ކައިރާގެ އިތުރުން މުހައްމަދު ވެސް އައެވެ.
“ޒާން ހައްޔަރު ކުރީ.” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.
“އެއީ ކީއްވެ؟” ޝާއިރާ ސުވާލު ކުރިއިރު އެންމެން ތިބީ މޫނުގައި ސުވާލު މާކެއް ޖަހައިގެންނެވެ.
“ހަށިވިއްކުމުގެ މައްސަލައިގަ” ލަމްޔާ އެހެން ބުނީ އިހްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ.
“ލަމް ކީކޭ ތި ކިޔަނީ” ކައިރާ އަހާލިއެވެ.އަހަންނަށް މީހަކަު ގުޅާފައެއް ނޫން ބުނީ. ހަބަރު ނިކަން ބަލާބަލަ. އެއޮށް އަންނަނީ އަހުމަދު ކައިޒާން މުހައްމަދު ކުޅުދުއްފުށްޓަކީ އަކީ އަޅެ މަންމަގެ ދަރިއެއް ނޫންތަ؟” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. އެންމެން ތިބީ ކުޑަވަރެއްގެ ޝޮކެއް ލިބިފައެވެ.”މަގޭ ދަރި އެކަހަލަ ނުބާ ކަމެއް ނުކުރާނެ” ޝައިރާއަށް ރޮވުނެވެ. “ަަހަރެން މިއިންނަނީ ހަމަ އަޖައިބުވެފަ. ކައިޒާން އެވަރު ކަމެއް ކުރީމަ . އިނގިއްޖެ. ކައިޒާން ދަންވަރު ކުރަނީ އެކަންތައް އަހަރެންނަށް އިނގޭ ކައިޒާނަ އާ ހައިފާ ގުޅުމެއް އޮންނަކަން. އަހަރެންނާ ވަގަށް ކައިޒާން ހައިފާ އާއެއްކޮން. ދަންވަރު ކުރަނީ އެކަންތައް. ހައިފާއަށް ދަރިން ނުލިބޭތީ…އަހަރެން މިހުންނަނީ ޝަކުވާ ނުކުރަން…އެކަން ފަޅާއަރަންދެން އެކަމް. މިއަދު އަހަރެން ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން މިވީ. އަހަރެންގެ ސަބަބުން މޖ ހުރިހާ ކަމެއް ވީ އަހަރެންނަށް މާފް ކުރޭ މަންމާ” ލަމްޔާ އެ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުން ޝާއިރާ ލަމްޔާގެ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ.”މަންމަަަކަށް ދަރިފުޅެއް ނޫން ކުށް ކުރީ ކައިޒާން. ކުށްވެރިން ޖަލަށް ލާނީ.” ޝާއިރާ ބުނެލިއެވެ. ލިވްޔާ އައިސް ލަމްޔާގެ ގަައިގާ ބަްްދާލިއެވެ. ހިތްވަރު ކުރުމަށް އެދުނެވެ.”އަހަރެން ކައިޒާން ކާރިން ވަރިވާނަން.” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. “ދަރިފުޅާ. މޮޔަވީތަ” ޝައިރާ ބުނެލިއެވެ.
“ނޫންމަންމާ އަހަރެން ވަރަށަ މަސައްކަތް ކޮށްފިން. ކެތް ކޮށްފިން ވިއްޔާ ވަނީ އަހަރުމެން ދެމީހުން ބީރައްޓެހި..އަހަރެން އެންމެ އަވަހަށް ދާ ބޯޓަކުން މާދަން މާލެ ދާނަން.” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.
“ދަރިފުޅު ވަރިވޭ މަންމަ ނުބުނާނަން އެއްޗެކޭ. ” ޝާއިރާ ބުނެލިއެވެ. އަދި މާދަން ދިޔުމަށަޓަކައި ފޮށި ތައްޔާރު ކުރިއެވެ.
**
Story meege fahun up nukureveyne vaahaka vv hithaama aa eku dhanna vameve. Sorry… bye guys. May god bless you all. Adhives i stkry liyimeh hutta eh nulan octomber mahuge fahu kolhu story eh liyan fashaanan.😥

104

I.s.H.a

Guys. I am very young girl that like to write stories..🖤

You may also like...

24 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vaahaka nimen dhn up nukurevenyyaa dhn kyhn kuran vaahaka up kuranrre… Vaki hiasaabakah dhaaiah baeh liyun herin hadhaane thihen.. Stry kiyan thibey meehunge adheys thah adu ahaahihun dhw thihen kan than kuraneee….nethin aadhys kuraaakah… Bt bunelan othy dhn liyaavaahaka eh vx vaki hisaaba kah up kohffaa thifadha kan than nukuraasheyyy…

 2. 😭😭😭😭😭😭Alhey dhen hama up koh nudheveynethr……..😭😭😭😭😭😭😭😭😭but this is one of my favourite story….😭😭😭😭😭😭😭😭bt thihen v ma so sad….😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭ekam dhn I.s.H.a ge new story thakah vx kairaa wait kuraanan ingey……but misss thiss story…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭and luv u dear

 3. This one is one of my favorite stories…. SO SAD…. I.s.H.a ge nxt story rangalhu vaane kamah ummeedhu kuran… Will miss this story a lot… Lysm Sis… Good luck for the nxt story….

  1. Seriously SO SAD….dhw kylie….😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭will miss this story

 4. Aslu haadha kada ey…. 😡😡😡😡Vaahaka liyan fashaafa huttaa thee vaahaka kiyaa hitheh vs nuve… So boring….😠😠😠. I hate story writers like you… 😠😠😠😠

  1. Maimoonaa like nuviyas kairaa aa kylie aa lamko I.s.H.a sis dheke like veyy…..and vaahaka kiyaa hiyy nuvanyaamun nukiyan v nu😠😠😠😠😠😠😠😠maimoonaa nukiyas kairaa men kiyaanameyy….and i hate thigothah cmnt kuraa meehunn dheke…and she is a really really good story writer…

  2. Yeah I like I.s.H.a sis… I will support sis always….Maimoonaa how dare u😡😡….Maimoonaa u like nuvanyyaa hurebala… 😠😠😠😠😠😠😠😠😠
   Maimoonaa like kuruvaakah nooney vaahaka liyefa
   laafa hunnanee kee eh…. U don’t know others feelings dhw… Plx sis will be sad😭😭… Don’t do like that… Mi akee publice ingey😠😠😠😠

 5. Seriously SO SAD….dhw kylie….😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭will miss this story

  1. Seriously…im so so happy😀😀😀😀😀😀 hama aslu vx varah ufaavejje…kylie bunihen your the best…..lysm….and THANK U dear…..😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 6. Yaayyyyyyyyyyyyyyyyy… So so happy to hear that😂😂😂….. Your The best I.s.H.a…👍👍…..really i am so happy today..🤓🤓🤓.. Luv u very much sissy… Aslu vs Varah ufaavejje dhw kairaa😘😘😘😘good luck!!

 7. And that maimoona……. How dare she talk like that….. Not only her others 2….sis aa dhimaa ah ekahala ehchehi kiyan yaa my lovely sissy vs dhera vaane ehnu…. Pleease don’t do like that…. I like her a lot….

  1. she is a really good story writer eh….konmme writer eh vx story liyaa iru hunnaane kudhi kudhi mistakes….that’s not a problem…but e mistake thah vx rangalhu kuran bunevidhaane….dhn writers ekan rangalhu vx kuraane ehnnu….and that maimoona vaahaka kiyaahiyy nuvanyaamu nukiya bala😠😠😠😠😠😠😠😠😠😠maimoonaa story nukiyas story kiyaa I.s.H.a sis ah support kuraa kudhin vx ulhey ingey….and kairaa aa kylie abadhuvx I.s.H.a sis ah support kuraanan ingey sis…..and ehen kuraa cmnt thakah alhaalaane kameh vx nei….and i hate egothah cmnt kuraa kudhin dheke…and that maimoonaa I.s.H.a sis ah hate kuriyas….kairaa men like veyeyy I.s.H.a sis dheke dhw kylie…😍😍😍I.s.H.a sis kahala story writers dheke hate kurany aslu jealous vaathy ve kairaa dhekey gothuga

 8. I couldn’t really understand the reason why u wanted to stop writing this story n next minute u agreed to continue it. I hope u won’t make the readers disappoint again n make a big fuse out of it . If u can’t write the story until the end pls stop giving the readers false hopes.. i have no hatred against u .just telling my opinion as a reader. Gud luck with ur stories.♥

 9. I.s.h.a kn iraku thr nxt part dear…..😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭plz plz plz up kohladheeba…….🙍🙍🙍🙍🙍🙍

 10. Aslu Vaahaka liyumakee ekan kuraa meehaa amilla akau kuraakameh. Kiyumakeeves. Ekam meega dheravaa thankolhakee umuraa nugulhey vaahakathah mihaaru ulhey kudhin liyaakan. I know isha thee baara aharuves nuvaa kujjekkan. Vaahaka liyangnaa umuraa gulhey kahala vaahaka liyeveyne. Bodethi meehun liyaa kahala vaahaka liyaanee ehaa hisaabau dhiyaeema. Mi vaahaka au ves mi support dhenee hama kudakudhinney. Visnanvaane dhw. Aharen nubunan faharegga ves isha vaahaka liyun huttaalaashekey. Ekam mihaa bodethi loabeege vaahaka liyaairu aharen hairaanvee varun ehen mi bunevunee. Story liyangnaa umuraa gulhey vaahaka liyaanee inge dear. Isha au rangalhakau mibunee. Vaahaka liyeveyne konme kujjakau ves. Ekam umurah balailaigen ulhenvaanee inge.

 11. adhives vaahaka liyenunimeny tha u said octorber mahuga vaahaka eh liyan fashanamey but still not,,,,
  will vait for miaharuge octorber ah ves….
  often kiyaa ge vaahaka nooniyaamu nukiyan but mivaahaka olhigen kiyunyma reethi vaanehen hy vaathy ky ….. reethi but mihen vaane kamakah hy nukuran………..
  mihaathanah kiyaa ehani bunaa gothah kankuraa liyun theriyeh gothah faahagavy ………….. so hope kiyaa namoo naa akah balaane kamh…… new writer ehkamku thigothah kan kuryma dhen kiyamyhun foohi vaane ……. furthama vaahakaves huhtaaky…………

Leave a Reply

Your email address will not be published.