ނުދާށޭ ދޫކޮށްފާ ޔާރާ…4

- by - 60- September 22, 2019

ކޮޓަރިއަށް ވަނުމަށްފަށްފަހު ނިދާފައި އޮތް ކައިރާ އަށް ލަމްޔާ ގޮވިއެވެ.ދެތިން ފަހަރު ގޮވުމުން ލަމްޔާ ހޭލިއެވެ.”ދޭބަލަ ދޮންބެ އަށް ގޮވަން. މިއަދު ވަރަށް ބޮލުގަ ރިއްސާބަ..” ކައިރާ އެހެން ބުނުމުން ލަމްޔާ އެއްވެސް ޝަކުވާ އެއް ނުކޮށް ކައިޒާންގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ.ނޭވީ ބްލޫ ކުލަައިގެ ބޮޑު ކިންގް ސައިޒް ބެޑުގައި ކައިޒާން އޮތީ ގަދަ ނިދީގގައެވެ. ކައިޒާންއަޑް ދިހަ ބުރު ގޮވުމުން ވެސް ނުހޭލިއެވެ. ލަމްޔާއަށް މޮޅު ހިޔާލެއް އައެވެ.ފާހަނާ ތެރެއަށް ވަނެ އަތަށް ސައިބޯންޏާއި ފެން އައިގެން އައިސް ކައިޒާންގެ މޫނުގައި އުނގުޅާލިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ކައިޒާން ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ.”އަހަންނަށް ކީއްތަ ތި ކުރީ ދޮންބެގެ ބިސް ޕުޓިން.” ކައިޒާން ބުނެލި އެއްޗަކުން ލަމްޔާ ހުރީ ހީ ހީ ހަލާކު ވެފައެވެ.”ބިސްގަނޑު މިހާރު ވަގުތު މި ފިލުވައި.” ކައިޒާންއަށް އަދިވެސް ލަމްޔާ ހުރި ކަމެއް ރޭ ކައެއް ނުލައެވެ.ބަދަލުގައި ލަމްޔާ ފާހަނާއަށް ވަނެ ބޮޑު ބާލިދީ އެއްގެ ފެން ހިފައިގެން އައިސް ކައިޒާންގެ މޫނަށް އޮއްސާލިއެވެ.”ހުވާ މި ކުރި މި ބިސްގަނޑަށް ލަނޑެއް ދޭނަން.”ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ. އޭގެ ދެވަނަ ސިކު ންތުގައި ކައިޒާން ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ފެނުނު ސޫރައަކުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ކައިޒާން ކަޑަވިއެވެ.”ޔޫ ލަމް.” ކައިޒާން ބޯ ކަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “މީގަ އަދަބު މާ ބޮޑު ވާނެ.” ލަމްޔާ އާ ދިމާލަށް ބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ.
“ބަލަ މިހިރަ ފެންނަ މޮޔަ ގަނޑާ… މަ ސަތޭކަ ފަހަރު މިހާރު ގޮވާފިން ނުހޭލީމަ ކުރަން ފެނުނު އެންމެ ރަނގަޅު ކަންތައް މި ކުރީ..” ލަމްޔާ ބުނެލީ ހެމުންނެވެ. ކައިޒާން ބްލޭންކެޓް ނެގީ ފެން ވަރަށް ވަނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ކައިޒާން ބޮކްސާ ކޮޅާ އެއްކޮން ހުރިތަން ފެނި ލަމްޔާ އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރުނެވެ.”އަޅެ… ލަމްގަނޑާ… ހާދަ ލަދެކޭ ތި ގަންނަނީ.ދެން ވެސް މިތާ ނުހުރެ ބޭރަށް ދޭ. އެހެންޏާ މާ ރަނގަޅެއް ނުވާނެ.” ކައިޒާން ބުނިއެވެ. ލަމްޔާ އަވަހަށް އެތަނުން ބޭރަށް ނިކުތް ވަގުތު ވީ ކައިޒާންގެ މަންމަ ކޮޓަރިން ނިކުތް ވަގުތަށެވެ. މަންމަ ފެނުމުން ލަމްޔާ ހިސާބަކަށް ބިރުގަތެވެ.”ހާދަ ހެނދުނަކާ ކައިޒާން ކޮޓަރިން…” މަންމަގެ މޫނުގައި ސުވާލު މާކެއް ވިއެވެ.”ހެނދުނު ދޯ.. ކައި ބުނި ކުޑަކޮން ބަލިވެ އުޅޭތީ ކައިޒާންއަށް ގޮވާލަ ދޭށޭ…”ލަމްޔާގެ ޖަވާބު ވަރަށް ފުރިހަމަ އެވެ.

“އެހެންތަ!…” އެހެން ބުނުމަށްފަހު މަންމަ ކާގެއަށް ދިޔައެވެ.އޭރު ކައިރާ ވެސް ބަދިގޭގަ އިނެވެ.”ދަރިފުޅު ކިހިނެއް” ކައިތާ ކާރީ މަންމަ އަހާލިއެވެ. ލަމްޔާ އަދިވެސް އެތާ މަޑު ކޮއްގެން ހުއްޓެވެ.އިރުކޮޅެއް ފަހުން ކައިޒާން ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ކުރިމަތީގައި ފުރަގަސް ދީގެން ހުރި ލަމްޔާ ފެނުމުން ރަނގަޅު ހިޔާލެއް އައެވެ.ލަމްޔާ އަތްދަނޑި މައްޗައް ލިވަގުތު މަޑު މަޑުން ހަޅޭ ލަވާލިއެވެ.”ސުޝް” ކައިޒާން މަޑުމަޑުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ލަމްޔާ އަތުގައި ބާއްވާގެން ސިޓިން ރޫމް އިން ނިކުމެވެން އިން ބެލްކަންޏަށް ނިކުތެވެ.ލަމްޔާ އތާ ބެހެއްޓުމަފަހު އެތާ އިން ބޮޑު ހެއްލާ އުނދޯލީ ކައިޒާން ޖައްސާލިއެވެ.”އަހަރެނަ މި އުޅެނީ ލަމް އަށް ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކަ އެއް ކިޔާދޭން..އަހަރެން ލިވީ އާ ރައްޓެހިވިން..” ލަމްޔާގެ ހިތް ޗިސްޗިސްވި ކަހަލައެވެ.”އޭނާ.. އަހަރެންނާއެކު އުޅުނު އިރު ލަމްޔާގެ ގޯސް ވާހަކަ ދައްކާނެ.. އަބަދުވެސް އުޅޭނީ ބަާ ހެނދުން ގަނޑެއް ލާގެން ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ކުރަންށޯ.. އެކަމް އޭރަކު ނޭނގޭ އެޔަކީ ތި ލަމް ކަމެއް ރޭގަ އެނގުނީ… ވަރަށް ދެރަވި އެހެންވެ.. ރޭގަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ރެއެއް އަހަރެންނާ ލިވީގެ އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލި ރެއެއް..އަދި ރޭގަ ލަމް އަހަރެންގެ ހަޔާތަށް ދެވަނަ ފަހަރަސް ގެނާވެސް.. އެއީ ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަސް. އަހަރެންނަށް އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެއް.. ވެގެން ވާނަމަ ލަމްއާ މެރީ ކުރާނީވެސް އެ ދުވަހު..” ކައިޒާން ބުނެލި ބަސްތަކަކީ ލަމްޔާގެ ހިތަށް ދެއީދު އެއްފަހަރަ އާކަހަލަ ބަސްތަކެކެވެ.

*♡*♡
“އަޅެ ފަހެ މީހަކު ހައިރާނެއް ނުވާނެތަ.. ލަމް އާ ޒާން އެއް އަދުވެސް ނަދޭ.. ދެބަލަ ޝާއިރާ.. އެ މީހުން ކޮބަތޯ ބަލަން.”މުހައްމަދު ހުރި ހިސާބަކަށް ރުޅި އައިސްފައެވެ. ޝާއިރައަށް ދެމީހުންގެ ކޮޓަރިއަކުން އެކަކު ވެސް ނުފެނުނެވެ. ސިޓިން ރުމުން ނިކުމެވެން އިންނަ ބެލަކަނިން ބަޔަކު ވާހަކަ ދައްކަ އަޑު އިވޭތީ އެތަން ބަލާލިއެވެ.އޭރު ލަމްޔާގެ އުނގުމަތިގައި ބޯ އަޅައިގެން ކައިޒާން ހެވިފައި ވަހަކަ ދައްކަން އޮތެވެ.
ލަމްޔަގެ ތުންފަތުގައިވީ ހިނިތުން ވުމެކެވެ.ޝާއިރާ ގޮސް މުހައްމަދަށާ ކައިރާއަށް އެތަނަށް އައުމަށް އެ ދުނެވެ.ތިން މީހުން ގޮސް ބެލަކަންޏަށް ވަނެވެ. “ކައިޒާން. މިއަކީ މީހުން މާ ފޮޅުވަ ގަޑިތަ؟” މުހައްމަދު ބުނެލިއެވެ.

ސިއްސައިގެން ގޮސް ކައިޒާން މުހައްމަދާ ދިމާލަށް ބަލާލުމަށްފަހު އުނދޯލީގައި ރީތިކޮން އިށީނެވެ.”ދެން ބައްޕަ ވެސް ދޯ.” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.”ކައިގެން ތިބެބަލަ ތި ތާގަ ” ޝާއިރާ ބުނެލިއެވެ.ފޫހި ގޮތަކަށް ކައިޒާން މުހައްމަދުގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ލަމްޔާ އެކޭ ކައިޒާންއެކޭ އެއްފަދައެވެ. ކާގެަަށް ވަނެ ދުމީހުން ކާން ތިއްބާ މުހައްމަދު ސުވާލެއް ކުރިއެވެ.”ކޮން އޮރަކުން ކައިވެނި ކުރަން ތި ވިސްނަނީ..؟” ކައިޒާން އަވަސް އަވަހަށް ބުނެލިއެވެ.”އަންނަ އަހަރު ޖޫން 13 ގަ.” މުހައްމަދު އެހާ ލަސްވާތީ އެ ތާރީޙު ކަމަކު ނުދިޔައެވެ.”ބައްޕައަށް ފެންނަނަނީ ޖުލައި 13 ގަ އިންނަށް އެހާ ލަސް ކުރާނެ ކަމެއް ވެސް ނެތް.! ބައްޕަ އަށް މިހާރު ފެންނަ މަންޒަރިތަކުން މިހެން މި ބުނީ…!” މުހައްމަދު ބުނެލިަެވެ. ކައިޒާން އެންމެ ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ.
އަވަަހަށް ލަމްޔާ ކައި ނިންމާލިއިރު ކައިޒާން ކާ ނިން މާފިއެވެ.
އަވަހަށް ތަށި ދޮވެލާފައި ކައިޒާން އާއެކު ކުރިން ތިބި ތަނަށް ދިޔައެވެ. ދެމީހުންގެ ފޯނުވެސް ހިފައިގެންނެވެ. “ނެތްތަ ސުޕާރީ އެއް ކަހަލަ އެއްޗެއް ލަމް” ކައިޒާން ބު ެލިއެވެ.”އަހަރެން ކަނީ ޖައިރާ ގެންގުޅޭ ސުޕާރީ..” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.”އޭނަގމ ގެން ގުޅެނީ ރަސްލީތަ؟ ” ކައިޒާން ސުވާލު ކުރިއެވެ.”ޒާން އަކަށް ނު ދިރޭ ދޯ ރަސްލީ ނޫން އެއްޗެއް..އޭނަ ގެން ގުޅެނީ ބަބްލީ..” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. “އައި ޑޯންޓް ވޯންޓް.. ހިނގާބަލަ ޝޮޕިންއަކަށް.. ވަރަށް ސާމާނު އެބަހުރި ގަަންނަން ޖެހޭ..” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ. “ަަޅެ ފިރިހެނުން ކުރޭތަ ޝޮޕިން.؟” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ. “އަންހެނުން ކުރަންޏާ ފިފިހެނުންނަށްވެސް ކުރެވޭނު.” ހި ގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “އަންނާނަން ވޮލެޓް ހިފާގެން.”ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.އިރު ކޮޅެއްފަހުން ކައިޒާންގެ ވޮލެޓް ހިފައިގެން އައެވެ.
އަދި އޭނަ އާއެކު އައުމަށް އެ ދުނެވެ. ކައިޒާން ގެންގުޅޭ މޫވް ސައިކަލް ސްޓާޓު ކޮށްލުމަށްފަހު ލަމްޔާ ގާތު އެރުމަށް ބުނެލިއެވެ.”ކޮން ފިހާރައަކަށް ދަނީ..” ލަމްޔާ ސުވާލު ކުރިއެވެ.”ކިހިނެއް ވާނީ މި ފިހާރަ.” ކައޖޒާން ފިހާރައަކަށް އިނގިލި ދިއްކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ހަމަ އޯކޭ..”ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.އެ ފިހާރައަށް ވަނުމަށްދަހު ސައިބޯނި ފުޅިއަކާ ޝޭމްޕޫ ފުޅިއެއް ކައިޒާން ނެގިއެވެ.”އެނީތިންގެ ދެޓް ވޯންޓު؟”ކައިޒާން ސުވާލު ކުރިއެވެ.”ނޯ. ަައައި ޑޯންޓް ވޯންޓް އެނީ ތިންގް.” ލަމްޔާ ބުނެލިއެވެ.”ދަޅެއް ބޯލަން ވީނު.” ކައިޒާން އެހެން ބުނުމުން ދެންމެ ކޭ ވާހަކަ ލަމްޔާ ހަނދާން ކޮއްދިނެވެ. އެ އެއްޗެހި ހިފައިގެން ގޮސް ކައުންޓަރު ކާރީ މަޑުކޮއްލިއެވެ. ކައިޒާން އެޔަށް އަގު ދިނުމަށްފަހު ފިހާރައިން ނިކުތެވެ.ނިމެވުނީ ވަރަށް ނުބާ ވަގުތަކުއެވެ.”.
“ހޭއި ދޮންތާ..!”
ނުނިމޭ

60

I.s.H.a

Guys. I am very young girl that like to write stories..🖤

You may also like...

32 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. Wat the…Lovely gIrlam that’s not me..u know ehnu ekan dhw..n adhi vx mistake eba huri enge dear..ekan ranagalhu kohlaathi..N rainoppa ge story “huvafenaky bilaaheh” mi story scene eh nagaafa in hen hyvany..cux v vahtharu dhw…mihen bunyma wrong koh nunagahche..M waiting for the next

   ⚠Report!
 1. 1-Firihenun innan jehey thaakah ebain “fifihenun'”.
  2,-nikumevunee innan jehey thaakah” nimevunee”.
  3-vaahaka innan jehey thaakah ebain” vahaka'”.
  3-kobaathoa innan jehey thaakah ” kobathoa”

  ⚠Report!
 2. Ehgothah gos baivaru mistake. Plx improve lovely girl isha. Mi negative comment ekey hee nukuraathi. You masaikay kurihyaa molhu vaane. Adhi vx bodah improve vaane masaikay kurey. Story reethi vaane eyrun. Ly isha💙💋😊☺

  ⚠Report!
  1. Thanxx a lot… thats not a problem. Aslu eiy typing mistakes ingey… aslu vaa gothaky.. alhugandu folhuvai app ga liyefa ithurah chek nukoh sitega past kohlany.. ehnve ehn vany😀😊

   ⚠Report!
 3. Hey lovely girl.. How’s u?? BTW story was awesome 😍😍❤️❤️.. Waiting 4 next part 😘😘

  ⚠Report!
 4. Vrh reethu story but typing mistakes gina v ma kiyan thankolheh undhagoo. ☺️☺️ Rangalhu kollane kamah unmeedhu kuran

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.