ނުދާށޭ ދޫކޮއްފާ ޔާރާ…2

- by - 80- September 19, 2019

••••••
▪︎-“ù
“ހިނގާ ދޯ ދެން ގެއަށް ދަމާ…” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.

އުޑުމަތީގައި އެންމެ ވިލާކޮޅެއް ވެސް ނެތެެވެ.އުޑު މަތީ ވަރަށްވެސް ސާފެވެ.
މި މަންޒަރަށް ބަލަހައްޓައިގެ ހުރި ފިރިހެން މީހާ ވަނީ ފުން ހިޔާލެއްގެ ތެރޭގައެވެ.ޖެހިލާ ފިނި ވައިރޯޅިތައް ގައިގާ ބީ ހިލާއިރު އެ ފިރިހެން މީހާ ތުންފަތަށް ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެއް ވެތިވެއެވެ.

އެ ފިރިހެން މީ ހާ ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ދޮރުގަެި މާ ބާރަކަށް ޓަކި ތަޅަން ފެށުމުންނެވެ. “ތި ޓަކި ނުޖަހަ ވަދެބަލަ…” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.

“ޒާން ކާން އަންނާށޯ..” ލަމްޔާގެ އަޑުކަން ކައިޒާން އިނގުނެވެ.”ކީކޭ ތި ކިޔަނީ އައިސްބަލަ މިތަނަށް..” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.

ނުދާން ހުރެފަވެސް ލަމްޔާ ކުރިއަށް ދިޔައެވެ.
“މަންމަ ބުނީ ކާން އަންނާށޯ..” ލަމްޔާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ބެލްކަނިން ނިކުމެގެން ދާން ހިނގައި ގަން ވަގުތު ކައިޒާން ލަމްޔާގެ އަތުގައި ހިފެއްޓިއެވެ.

ކުއްލި ސިހުމާ އެކު ލަމްޔާ ކައިޒާން އާ ދިމާލަށް ބަލާލި ވަގުތު ކައިޒާން ލަމްޔާގެ އަތަށް ދަމާލިއެވެ.

“އަޅޭ ޒާން..” ލަމްޔާ ކައިޒާން ކާރިން ދިޔުމަށް ކުރި މަސައްކަތް ވީ ބޭކާރެވެ. “ވާހަކަ އެއް އަހާލަންތަ… އޭރަށް ދެވޭނީ…” ލަމްޔާ އޯކޭ އޭ ބުނެލިއެވެ.
“ޑޫ ޔޫ ހޭވް އެނީ ބީ އެފް؟”
“ނޯ..” ލަމްޔާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ކައިޒާން ކާރިން ދިޔައެވެ.
ކައިޒާން ވެސް ލަމްޔާގެ ފަހަތުން ދިޔައީ ކާންށެވެ.
“ހާދަ އިރެއްވީ.. މިހާރު ބައްޕަމެން މި ތިބެނީ ދަރިފުޅު މެން އަންނަން ދެން ނުކައި.. އަނެއްކާ ކީއްކުރީ.؟” ކައިޒާން އާއި ލަމްޔާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަ ކުރިއެވެ. މީގެން ނަގަންވީ މާނައެއް މުހަންމަދަކަށް ނޭނގުނެވެ.ް
“ދަރިފުޅު މެން އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ފެންނަނީ..” މުހައްމަދު ނެގީ ރަނގަޅު މާނަބާއެވެ؟
“ދޮންބޭ… ދިސް އިޒް ޔުއާ ޓާން.” ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.
“ކައިރާ ޕުޓީ…ދޮންބެ ވެސް ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށަން ޖެހޭނީ ވިސްނާފައޭ…” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.

“ނޯ ނީޑް ޓު ބީ ސޮރީ… އަހަރެން މި ހިރީނު އަހަންނަށް އިނގެޔޭ ލަމް ގެ ގޮތް…” ކައިރާ އެހެން ބުނިތަނާހެން ލިވްޔާ ޖަހާފައި އިން ނަމްބަރަކުން ކޯލެއް އައެވެ.

” ހަލޯ ލިވީ..” ލަމްޔާ އަށް މި އަޑު އިވި މޫނުމަތި ބަނަވެގެން ދިޔައެވެ. ކުރިއަށް ނަގަން ހުރި ވިއްސާރަ ވިލާތައް ގިނަވާން ފެށިއެވެ.

އަވަސް ކޮއްލާފައި ކާކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔަ ލަމްޔާ އަށް ހުއްޓެން މަޖުބޫރުވިއެވެ.

“ލަމް.” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ. އޭރު ކައިޒާންގެ މައިންބަފައިންގެ ނަޒަރު ލަމްޔާއަށް ހުއްޓިފައި ހުއްޓެވެ.
“އަހަރެން ހިޔެއް ނުކުރަން ލަމް ތި ތިހަ ނުބާ ނުލަފަ މީހެއް ކަމެއް…އަހަރެންމެންގެ މި ކުޑަ އާއިލާއަށް ކަލޭ ވަންނަން ތި މަސައްކަތް ކުރީ ކީއްވެ..؟ މި ކުޑަ އާއިލަގަ އޮތި ކޮން ކުށެއް..ލަމްޔަ ބޭނުން ވި މުސްއަނދިކަން ދޯ!”
ކައިޒާން ކިޔާ އެއްޗެއް އެކަކަށްވެސް ސާފެއް ނުވިއެވެ.
“ދެންމެ ލިވީ.. ގުޅީ.. ބުނީ ލަމްޔާ އުޅެނީ ގެއިން ނިކުމެގެންނޯ..” ކައިޒާނ ބުނެލިއެވެ.

“ދޮންބެ ތީ ހާދަ ނުވިސްނޭ މީހެކޭ… ލިވްޔާ އެއީ ލަމްޔާ ގެއިން ނެރެ އެއްލާލި މީހާ… ލަމް މި ހިރަ ފެންނަ ދޮންބެ ގަނޑަށް ވީ ގޮތް ރަނގަޅަށް ކިޔާދީބަލަ…” ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.
ލަމްޔާ ފުން ނޭވާ އެއް ލިއެވެ. އެތާ އިން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނެވެ.
ލަމްޔާގެ ނަޒަރުން.
***
އަހަރެން ދިޔައީ ފިހަރަ އަކަށެވެ. އޭރު ގަޑިން ނުވަގަޑި ސާޅީސް ފަހެކެވެ.
އަހަރެން ބޭނުންވީ މަލަން ގަނޑެކެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ އަތް އެ ދުވަހު ކަނޑައިގެން ދިޔާމައެވެ.
“ލަމް ޕްލީޒް މަޑު ކޮއްބަލަ… އަހަރެންނަށް އަދި ޗާން
ސެއް ދެވިދާނެތަ..” އެއީ ދެވަނަ އެއް ނޫން ކައިޒާން އެވެ.
“މަޑުން ހުރެބަލަ ކައިޒާން.. ތި ލޯތްބެއް އަހަރެން ބޭނުމެއް ނޫނެ..” އަހަރެން ބުނިމެެވެ.
އޭރު ލިވްޔާ ބޭރު ދޮރާށި ކާރިއަށް ނިކުންނަނީއެވެ.
ލިވްޔަ ގޮސް އެ ވާހަކަ މަންމަ ކާރީ ބުންޏެވެ.
މަންމަ ވެސް އެތަނަސް އައެވެ. އޭރު އަހަރެންނާ ކައިޒާން ހުރި ގަޔަ ނުޖެހެ ހިސާބު ކާރިގައެވެ.
“ބަލަބަލަ މިހިރަ ފެންނަ އަންހެނާގެ ގޮތް ކުޑަ ކަން… ފިހާރއަށް ދޯ ތި ދިޔަ…” އަހަރެން ބިރުގަތެވެ. ދެން އަހަރެން ކައިޒާން އަށް ވިސްނާލުމެއް ނެތި އެތަނުން ދިޔަމެވެ.
އޭގެ އަނެއްދުވަހު އަހަރެން ހޭލިއިރު އަހަރެން ކުރިމަތީ ދަބަހެއް ހުރިއެވެ. އެ ދަބަސް ތިރީގައި ކުޑަ ނޯޓެއް އޮތެވެ. އަހަރެން ނޯޓް ނަގައި ކިޔާލީމެވެ.
“ލަމްޔާ އޭ.. ކަލޭ ތީ ކުށްވެރިއެކެވެ.ލިވްޔާއަށް ވަގަށް ގޮވައިފައި ތި ގޮތަކު އުފަލަކު ނުހުރެވޭނެވެ.

މިއަދު މިހާރު ގެއިން ނިކުންނާށެވެ.އަދި ބުނަންހޭ ރެގައި ކަލޭ އާ ހެދި މީހަކު އެކްސިޑެންޓުވެ ބޮލަށް ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެއްޖެވެ.” އަހަރެންނަށް ރޮވުނެވެ.

ދާނެ ތަނެއް ނޭނގިފައި ހުރެވެސް އަހަރެން ގއިން ނިކުތީ މަންމަގެ ބަހަށް ތަބާވާށެވެ.
ހިނގަމުން ދަނިކޮން އަހަންނަށް ފެނުނީ ކައިރައެވެ. އެ ދުވަހު ވީ ހުރިހަ ކަމެއް ކިޔައިދިނުމުން ކައިރާ އަހަރެން މި ގެއަށް ގެނައީއެވެ.
***
ލަމްޔަގެ ލޮލުން ހޯސްލައިފަ ކަރުނަ އައެވެ.
ކައިޒާންގެ ބޮލަށް އެނބުރިން އެރިއެވެ.”މަންމާ” ކައިޒާން ބުނެލިއެވެ.

ނުނިމެ

80

I.s.H.a

Guys. I am very young girl that like to write stories..🖤

You may also like...

20 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
    1. Alhey.. faadu kiyumakun kobrtha massala aky… hama kesheh kurevidhaane dhw.. insaanun nah kuh ves kureveny.. thy anekka alhuhanduge name eh.. kyhve thi nan use kury?

      ⚠Report!
  1. Massala eh othy fennan. Amilla story hama nujehey iru ehen meehun story ah beynun ehcheh thi kiyaalanee. Adhi thikala writer eh nudheken. Mi name mi use kuree mi name ” isHa” ga meehunnah ehchehi kiyaathi

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.