Author: rishu

7

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….10ވަނަބައި

“ވަދޭ….” ދޮރުގައި ތެޅިއަޑަށް އީތާން ކައިރީގައި އޮތް ޓެބްލެޓް އަތަށް ނެގިއެވެ. ކޮފީތަށި ހިފައިގެން އައި އަރިޔާ އީތާންއަށް ބަލާލިއެވެ. ކޮފީތަށި ސައިޓްޓޭބަލް މަތީ ބެހެއްޓުމަށްފަހު ބަހެއްބުނުމެއްނެތި އެކޮޓަރިން ނުކުންނަން މިސްރާބުޖެހިއެވެ.” މަޑުކޮށްބަލަ” އީތާންގެ އަޑަށް އަރިޔާގެ ހަށިގަނޑު ހުއްޓުންއެރިއެވެ. “މިހިފާގެންދޭ…..” އަރިޔާގެއަތަށް ޓެބްލެޓްލައިދެމުން އީތާންބުނެލިއެވެ.”އެޔޯ؟؟؟” ސުވާލުގެ ނަޒަރަކުން އަރިޔާ އީތާންއަށް ބަލާލިއެވެ. “މާދަން ފުރަންށޭ މިއުޅެނީ… ޝެޓިއުލްސް އެންޑް އެވްރިތިން..” އަރިޔާއަށް ޓެބްލެޓް ދައްކާލަމުން އީތާން ކޮފީތަށިން އެތިފޮދެއް ބޯލިއެވެ.” ޔޫކޭން ގޯ” އަރިޔާ ހުރިތަނަށް ހަރުލާފައި ހުރުމުން އީތާން ބުނެލިއެވެ. “އޯހް” އަރިޔާ ހިނގައިގަތުނީ ދޮރުހުރި ދިމާ އިދިކޮޅަށެވެ. “ކޮންތާކަށްތިދަނީ؟ އަރިޔާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލަން ހުރި އީތާން އަރިޔާ އަށް ދޮރުދައްކާލިއެވެ.” އެހެރި ދޮރު”. އަރިޔާ އުޅުވުނު ގޮތް އެގުމުން ލަދުގަތުނެވެ. “ސޮ ސޮރީ” އަވަސް އަވަހަށް އޭނާ އެތަނުން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. ***** އަރިޔާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ލައްޕާ ތަޅުލުމަށްފަހު ފޯނު ނެގިއެވެ. އަވަހަށް އޭނާކަންފަތުގައި ފޯނުޖެހީ އައިންތު ނަގާނެކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. “ހަލޯ” އެކޮޅުން ވާހަކަ ދެއްކި އަޑު އިވިފައި އަރިޔާއަށް ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮށްލެވުނެވެ.”ދައްތާ އަޅުގަނޑު މާދަމާ ފުރަން މިއުޅެނީ” އަރިޔާ މެގައި އަތް އަޅާލަމުން ބުނެލިއެެެވެ.”މާލެ އައިސް ދައްތައަށް ގުޅާތި” އައިންތު އެހެން ބުނުމަށްފަހު ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. އައިންތު ފޯނު ބޭއްވިކަން އެނގުމުން އަރިޔާ ހިތް ނުތަނަަސްވިއެވެ. ދެން ކަންތައތައް ވާން އުޅޭ ކަންތައްތައް އަރިޔާއަށް ނޭނގޭތީ އޭނާ ހާސްވަނީއެވެ ***** އަރިޔާ ބަރު ފޮށި ހިފައިގެން ސިޓިންރޫމްއަށް ނުކުތްތަން ފެނި އެންމެން އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. “ރިޔާ ކޮންތާކަށް ދާން؟” މަލަކު އާއި ޒޯޔާ އަށްވެސް އަރިޔާ ދާން އުޅޭތަން ނޭނގޭތީ އަހާލިއެވެ. “އާހް… މާލެއަށްދާން…..އީތާން ނުބުނޭތަ؟” އަރިޔާ އީތާންގެ މުނަށް ބަލާލަމުން އަހާލިއެވެ. “އައި ގޮޓް ނިއު ޖޮބް” އަރިޔާ ތުންފަތަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރި ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ.”އަރިޔާ ހިނގާ ދާން ” އީތާން އަރިޔާއަތުން ފޮށި އަތުލަމުން ކާރަށް އެރުމަށް އިޝާރަތްކުރިއެެވެ.” ބައި”އަރިޔާ އަތުން ހަނާއަޅާލިއެވެ. މަލަކުއާއި ޒޯޔާއައިސް އަރިޔާގައިގައި އޮޅުލައިގަތުނެވެ. ***** އެއަޕޯޓް އަށް އާދެވުމާއެކު އަރިޔާއަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްކުރެވުނެވެ. އޭނާ އީތާން ހޯދަން ދެކޮޅު ބަލާލިއެވެ. ދުރުން ފެންފުޅިއެއް ހިފައިގެން އައި އީތާން ފެނި އަރިޔާ ހިތްހަމަޖެހުނެވެ. “ފުރާގަޑި ޖެހެނީ އަވަސް” އީތާން ބުންޏެވެ. އަރިޔާ ފެންފޮދެއްބޯލުމަށްފަހު އީތާންގެ ފަހަތުން ދިޔައެވެ. ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްއަށް އަރިޔާމެންނަށް އާދެވުނެވެ. އަރިޔާގެ ސުއިޓްކޭސްއާއި އީތާންގެ ސުއިޓްކޭސް ހިފައިގެން އެރަވަލްސް ދޮރުން ނުކުތެވެ. އޭރު އެތާކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެއިން އަންހެންކުއްޖާ ތެދުވެގެން އައިސް އީތާން އަތުގައި ހިފާލިއެވެ.”ހަނީ…..އަހަންނޭމީ” އެއަންހެންކުއްޖާ ލޮލުގައި އަޅާފައި ހުރި އަވިއައިނު ނެގިއެވެ. އެކުއްޖާގެ މޫނުފެނުމުން އަރިޔާ ދެލޯބޮޑުވިއެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުކޮޅުގައި އަރިޔާ މޫނު އަނެއްފަރާތަށް އަނބުރާލިއެވެ. “އެ ކާކު؟” ތުއި އަޑަކުން އަލްވާ އީތާން ގާތު އަހާލިއެވެ. “އެއީ މައި ޕާރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް” އީތާންގެ ޖަވާބު ކުރެވެ. އަރިޔާ ފުންނޭވާއެއްލުމަށްފަހު އަލްވާއާ ކުރިމަތިލިއެވެ. “ހައި…. މައި ނޭމް އިޒް އަރިޔާ….” އަރިޔާ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުން ވެރިކުރަންވެސް ވީ އުދަނގޫކަމަކަށެވެ. އަރިޔާ ސަލާންކުރަން ދިއްކުރިއަތުގައި އަލްވާ ހިފާލިއެވެ.” އަރިޔާ…. ދޯ…..ޔޫ ރިމައިޑް މީ އޮފް  މައި ފްރެންޑް… އޭނާގެ ނަމަކީވެސް އަރިޔާ…ހެހެ” އަލްވާއަށް ހުރެވުނީފާޑަކަށް އަރިޔާގެ މޫނަށް ބަލަންށެވެ. އެއަތުންދޫކޮށްލީވެސް މަޑުމަޑުންނެވެ....

6

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….9ވަނަބައި

***އެއްހަފްތާފަސް*** ފޯނު ރިންގުން އަރިޔާގެ ނިދި ހަލާކުވިއެވެ. ތެދުވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލުމަށްފަހު ފޯނަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. ނުދަންނަ ނަމްބަރަކުން ގުޅާތީ އަރިޔާ އަޅާނުލާ ނިދަން އޮށޯތިއެވެ. ފަސްވަރަކަށް ސިކުންތަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ފޯނު ރިންގް ހަމަހިމޭންވިއެވެ. ދެން އައީ މެސެޖްއެކެވެ. އަރިޔާ ފަރުވާ ކުޑަގޮތަކަށް މެސެޖްކިޔަމުން އޭނާ ހުއްޓުން އެރީ އޭނާގެ އުފަންބައްޕަގެ ނަން ލިޔެފައި އޮތުމުންނެވެ. އަރިޔާ ވަގުތުބޭކާރުކުރުމެއްނެތި އެނަމްބަރަށް ގުޅާލިއެވެ. އެކޮޅުން ފޯނުނެގުމާއެކު އަރިޔާ އެއީ ކާކުތޯ އެހިއެވެ.ޖަވާބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ކުރި ސުވާލެކެވެ.” ތީ އާހިލް އާއި ރައިހާނާގެ ދަރިފުޅުތަ؟” އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ ބުނާނެއެއްޗެއް ނޭނގިފައެވެ. “ބިރު ނުގަނޭ…މި އައިންތުދައްތައޭ.. އަރިޔާކައިރީ މަސައްކަތްކުރަން އުޅުނީމެއްނު ދައްތައެއް” އައިންތު އަރިޔާ ބިރުގަނެފައި ހުރިކަން އެނގުނެވެ. “އައިންތަ؟؟؟؟….ދައްތައަށް ކިހިނެއް އަޅުގަނޑުގެ ނަމްބަރު ލިބުނީ؟؟… މަން…”އަރިޔާ ލޮލުން ރޮވުނެވެ.” ޝްޝް…. ދައްތައަށް އެނގޭ ވީ ގޮތް…ދައްތަމިއުޅެނީ ފިލައިގެން… ދައްތައަށް އެނގޭ އެރޭ ވީގޮތް… އެކަމް ދައްތަބޭނުންވޭ ކޮއްކޮ މާލެއަށް އަންނަން…އޭރުން ކިޔާދެވޭނެ ވީގޮތް” އަރިޔާއަށް ވިސްނުނެވެ.” ލައްބަ…އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މާލެދެވޭތޯ” އަރިޔާ އެހެންބުނުމަށްފަހު ފޯނުބޭއްވިއެވެ.  ބާލީހުގައި ލެގިލަމުން އަރިޔާ ފުންނޭވާއެއް ދޫކޮއްލިއެވެ. ނިދިވަނީ އޭނަގެ ލޮލުކުރިމަތިން ގެއްލިފައެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑި ފުރިފައިވަނީ މާޒީންއެވެ. އެއި މީގެ ބާރައަހަރު ކުރިންނެވެ. *********** “ދޮންތީ…ކީއްވެ ރޭގަނޑުގަޑީގައި ޕާކަށްދާން؟” މައުސޫމް ގޮތަކަށް އުމުރުން 8އަހަރުގެ އަރިޔާ އޭނާގެ ދޮންދައްތަ އަލްވާގާތު އަހާލިއެވެ. “ދޫނީ…. ދުނިއެއްނޫންތަ ދޮންތިގާތު ބުނީ ޕާކަށް ދާންހިނގާށޭ މިއަދު ހަވީރު….” ކޮލުގައި ހިފާލަމުން އަލްވާ ލޯބިން ބުނެލިއެވެ.”އެކަމަކު…ދޮންތީ..ކޮއްކޮއަކަށް ނުކެރޭނެ ބައްޕިއާއި ނުލާދާކަށް… ބައްޕީ”އަރިޔާ އަލްވާ ގާތުނުހުރެ ދުއްވާގަތުނީ އާހިލްގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮޓަރިއާ ހަމައަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މިހާކު އޭނާގެ އަނގަމަތީ އަތްއަޅާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. އަރިޔާ ގަދަ ދައްކަމުން ދިޔައެވެ. “އަރިޔާ…. ދޮންތިއާއި އެކު ދާން ބޭނުންތަ ޕާކަށް؟؟” ނުލަފާގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލަމުން އަލްވާ އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. “މިއަދު ދޮންތި...

6

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި……8ވަނަބައި

“ކޮން ހިޔާލެއްގައި؟” އީތާން އަރިޔާއިންގޮތުން ހިނިއައެވެ. “ދޭން…..” އަރިޔާ އެތަނުންދާންވެގެން ތެދުވިއެވެ. ނުބަލައި ދާންއުޅުންވަގުތު އޭނާގެ ބޯޖެހުނީ އީތާންގެ މޭމަތީގައެވެ. ޖެހުމާއެކު އަރިޔާ ވެއްޓެންދިޔައެވެ. އީތާން އަވަސްއަވަހަށް އަރިޔާގެ އުނަގަނޑުގައި އަތްއަޅުވާލިއެވެ. ދެލޯމަރައިގެންހުރި އަރިޔާ ދެލޯހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާންއާއި ހަތަރުކަލިހަމަވުމާއެކު އަރިޔާއަށްބުނެދޭން ނޭނގޭ އިހުސާސްއެއްކުރެވުނެވެ. “މިއޮތްކަމެއްދޯ؟” މަލަކުއާއި ދާއިން ބަދިގެއަށް ހިނިގަނޑު ހިފަހާއްޓާލަމުން ބަދިގެއަށް ވަދުނެވެ. އަރިޔާއަވަސްއަވަހަށް އީތާން މޭގައި އަޅާކޮށްޕާލަމުން އޭނާ އަވަހަށްއެތަނުން ދިޔައެވެ. ހުރިހާ ބަހުގެ ހަމަލާތައްރައްދުވީ އީތާންއަށެވެ. އީތާން ކެތްނުވެގެން ތުންފަތުގައި ދަތްއަޅާލިއެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެތަނުންދިޔައީ އިތުރުއެއްޗެއްއަޑުއަހަންބޭނުންނުވާތިއެވެ. “އަރިޔާ ޔޫ ވިލް ޕޭ ފޯ ދިސް”  ފާހަނައަށް މޫނުދޮވެލުމަށްފަހު ލޯގަނޑު ބަލާލިއެވެ. “ވައި….. އެންމެންނަށް ބަސްޓް ވާއިރު އަރިޔާ ފިލަނީ… މަގޭ އެކަނި….” މޮޔައެއްހެން އީތާން ފާހަނައިގައި ތެޅެފޮޅެމުން ދިޔައެވެ.” ބަޓް ޝީ އިޒް ކިއުޓް” އޭނާއަށް ހީލެވުނީ އިޚްތިޔާރުންބޭރުގައެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ކޮޓަރިއަށްވަދެ ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. ދޮރުގައި ލެގިލުމަށްފަހު ފުންނޭވާތަކެއްލީ މީހާ ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށެވެ. “ވަޓް ވޯޒް ހީތިންކިން؟…އައި އޭމް ނޮޓް ހިޒް ވައިފް ޓު ޑޫ އިޓް” އަމިއްލަނަފްސާއި ވާހަކަދައްކަމުން އޭނާ ދެކޮޅަށް ހިނގާލިއެވެ.” އެކަމް ހާދަ ރީއްޗޭ އޭނަ” އަރިޔާ މޫނުމަތީގައި އަތް އަޅާލަމުން އެނދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. ****އޭގެ އަނެއްދުވަސް**** އީތާންގެ ކުރިމައްޗަށް ނާރަންވެގެން އަރިޔާ އެހެންދުވަސްތަކާއި ހިލާފަށް ހޭލީ ފަތިސްގަޑީގައެވެ. ފަތިސްނަމާދުކޮށްގެން އޭނާ ހެދުނުގެ ނާސްތާކުރުމަށް ބަދިގެއަށްދިޔައިރު ބަދިގޭގައި މީހަކު އުޅޭހެން ހީވިއެވެ. ނަމަވެސް އމިހަކު ހުރީ އަރިޔާއަށް ފުރަގަސްދިގެންކަމުންއަރިޔާއަށް އެއީ ކާކުކަެއް ނޭނގުނެވެ. އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ލެއްވުމެއްނެތި އަރިޔާގޮސް އެޟިހާގެ ކޮނޑުގައި ކޮށްޓާލިއެވެ. ކޮފީބޮމުން އެމީހާ އަރިޔާއާ ކުރިމަތިލިއެވެ. ކަންދިމާކުރިގޮތުން އަރިޔާގެ ބޮލުގައި ޖެހިފައި ކޮފީތަށިގައި ހުރި ކޮފީ ދެމީހުންގަޔަށް އެޅުނެވެ.” އީތާން…..ޔޫ” އަރިޔާ ބިރެއްފެނުނުފަދައިން އޭނާ އަވަހަށް ދުއްވާގަތުނެވެ.”އޭތް އަރިޔާ….. ދުވާނިކަމެއްނެތް” އީތާން އަރިޔާ ފަހަތުން ދުއްވާގަތުނެވެ. އަރިޔާ އަތުނުވާންވެގެން ވަދުނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ތަޅުލާންވެގެން އުޅެނިކޮށް އެދެމެދަށް އީތާން ވަދުނެވެ. “ސޮރީ…ގަސްތުގައެއްނޫން” އަރިޔާ ފަހަތަށް ޖެހިލަމުން ބުނެލިއެވެ. ފަހަތަށް ޖެހެމުން ގޮސް އޭނާ މައިތިރިވީ ފާރުގައި އޭނާގެ ބުރަކަށި ޖެހުމުންނެވެ. އީތާން އަރިޔާއަށް ނުދެވޭހެން ދެއަތް ފާރުގައި އަޅުވާލިއެވެ. އަރިޔާ ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނީ ވާންއުޅޭގޮތްނޭނގިހުރެއެވެ. އޭނާ އީތާންއަށް ބަލާލިގޮތުން އީތާންގެ ހިތުގެ ވިންދު އަވަސްވިއެވެ. އީތާން ބަލަންހުރިގޮތުން އަރިޔާގެ ނޭވާ ކުރުވެ އަތްފިނިވިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް އީތާން މޭގައި އަޅާކޮށްޕާލިވަގުތު އީތާން ހިފީ އަރިޔާގެ އަތުގައެވެ. އީތާންއާއެކު ވެއްޓެންދިޔަ ަރިޔާއަށް ދެލޯ މަރާ ބާރުކޮށްލިއެވެ. “ނުތެދުވަންނަންތަ ތިހުރީ؟” އީތާންގެ އަޑަށް އަރިޔާ އިސްއުފުލާލިއެވެ. އޭނާއަށް އޮވެވުނީ އީތާންގެ މޭމަތީގައި ކަން އެނގުމާއެކު އަރިޔާ އަވަހަށް ތެދުވިއެވެ. އޭނާ ބަލާކަށްނުހުރެ އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނުކުތިއެވެ. އީތާން ހިނިތުންވެލަމުން އެކޮޓަރިން ނުކުމެގެން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައެވެ. އީތާން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަންހުރި އަރިޔާ ބަދިގެއިން ނުކުތެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަމުން އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ. ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއްލެވުނީ ދެނެވެ. އަރިޔާ އެނދުގައި އިށީނދެލަމުން މޫނުގައި ދެއަތް އަޅާލިއެވެ. “އަޅޭ….އަޅޭޭ” އަރިޔާ އެނދުމައްޗަށް ވެއްތިގަތެވެ.” ކީއްވެ އަހަރެން؟” އަރިޔާ ފުރޮޅެމުން ހިތާހިތުން ބުނެލިއެވެ.” ޑަޒް ހި ހޭވް ފިލިންގްސް ފޯ މީ” އަރިޔާ ހިތަށް އެހެން އެރުމާއެކު ދެލޯ ބޮޑުކޮށްލެވުނެވެ.” އެހެންނެއްނުވާނެ” އަރިޔާ އަތްފޮޅާލިއެވެ.”އެކަމު… އޭނާ އުޅޭގޮތުން…..އާހް ވަޓް އެވާ”

2

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…..7ވަނަބައި

“އާހް…މާބޮޑަށްވެސް ސަކަރާތްޖެހިއްޖެ” މަލަކު ބަނޑުގައި އަތްއަޅަމުން ވެލިގަނޑުމަތީ އިށީނނެވެ. “ރީޔާ….. އަބަދު އެގޮތަށް ސްމައިލްވެގެންހުންނަނަމަ…. އީތާން ހާދަކުޅަދާނައޭ އަރިޔާ ހެއްވާލަން…” ޒޯޔާ ބަލާލީ އީތާންގެ ފަހަތުގައި ދުވަމުންދިޔަ އަރިޔާއަށެވެ. އީތާން އަރިޔާ ހަޔާތަށްއައި އައިފަހުން އަރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްވުރެ ތަފާތެވެ. މީހަކު އެއްޗެއްނުބުނަނީސް އަރިޔާ އަނގައަކުން ނުބުނާނެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އަރިޔާގެ މޫނުމަތިން ހިނިތުންނުފިލައެވެ. “މިއުޅޭނީ” އިޒާންގެ އަޑު އިވުމާއެކު މަލަކުމެން ބަލާލިއެވެ.” ހޯދަނީ މީ…..”އިޒާން މާނެވާލެވިފައި ހުރެ ބުނެލިއެވެ. “ހިނގާދާން….ކައިގެން ފައިގަތަޅާ ކުޅެން” އިޒާން އެހެންބުނުމުން އަރިޔާއާ އީތާން އެކަކު އަނެކަކަށް ބަލާލިއެވެ. އީތާން އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން އެއްގަމާއި ދިމާއަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ************* އަރިޔާ ތަށްޓަކަށް ފިހުނު ކުކުޅު ފަޔަކާއި މަސްކޮޅެއް ލުމަށްފަހު އަތިރިމަތީ އެކަނިމާ އެކަނި އިން އީތާންއަށް ދިއްކޮށްލިއެވެ. އީތާން ތަށީގައި ހިފުމުގެ ބަދަލުގައި ހިފީ އަރިޔާގެ އަތުގައެވެ. “މިތާ އިށީނދެބަލަ” އަރިޔާގެ މުށިކުލައިގެ ލޮލަށްބަލާލަމުން ބުނެލިއެވެ. އީތާން އެއަތުގައި ހިފައިފާހުރުމުން އަރިޔާ އެތަނުން ދާނެ ފުރުސަތެއް ނުލިބުނެވެ. އެވަގުތު އެތަނަށް އައި މަލަކު ފެނިފައި އަރިޔާ ލޮލުގެ އިޝާރަތުން އޭނާ އެތަނުން ގެންގޮސްދިނުމަށް އެދުނެވެ. މަލަކު ހިނިތުންވެލައިފާ އީތާން އަށް ބަލާލިއެވެ. ” ކޯކެއްނުގެންނަމެއްނު…..މަ މިއަންނަނީ ހިފައިގެން” މަލަކުކަންތައް ކުރި އަރިޔާ ހީކުރިގޮތާއި ހިލާފަށެވެ. މަލަކު މޫނަށް އޭނާ ބަލާލި ރުޅިވެރިކަމާއެކުއެވެެ. މަލަކު އެއްލޯ މަރާލިތަް ފެނި އަރިޔާގެ ރުޅި ކުރިއަށްވުރެ ގަދަވިއެވެ. ތުންފަތުގައި ދަތްއެޅީ އީތާންގެ މުނަށް ނުބަލަންވެގެންނެވެ. “ނުކާންތަ ތިއިނީ؟ އާދެ…ލަވާދޭނަން” އީތާން ރޮށިކޮޅު ވިނުވާލުމަށް އޭގެތެރެއަށް މަސްކޮޅެއް ލިއެވެ. އަރިޔާ ނުކާންގަދަހަދަމުން ދިޔައެވެ. “އެހެރި މާކަނާއެއް” އީތާން އެހެން ބުނުމުން އަރިޔާ ކޮބާހޭ އެހިއެވެ. ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފާ އީތާން އަރިޔާގެ އަނގަޔަށް ރޮށިކޮޅު ލެވިއެވެ..”ދޭން…. އިތާން…… އައި ރިޔާލީ ހޭޓް ޔޫ” އަރިޔާ ތުން އޫކޮށްލުމަށް ފަހު އެތަނުންއަވަހަށް ދާން ހިނގާގަތުނެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ******* ދަތުރު ނިމުނީ ހީވެސްނުކުރާހާ އަވަށެވެ. ވަގުތުހޭދަކުރެވުނީ ހުސްވެސް މަޖާކަންކަމުގައެވެ. ގެއަށް އައުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވަރުބަލިކަން އިހުސާސްވިއެވެ. އަރިޔާ ފެންވަރައިގެން އޮށޯތީ ނިދަންށެވެ. އެނދުގައި ހަމަޖެހުމާއެކު އަރިޔާ ފުން ނިދިތެރެއަށް ގެނބުނެވެ. ******* މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އަރިޔާ އެނދުން ތެދުވިއެވެ. ދެލޯ އުނގުޅަމުން ފާހަނައަށް ވަދެ މޫނުދޮވެލިއެވެ.  ކޮޓަރިން ނުކުތި އިރު ގޭގައި އެކަކުވެސް ނެތެވެ. އަރިޔާ ބަދިގެއަށް ވަތްވަގުތު މީހަކު އޭނާގެ ފަހަތުން އައިކަން އެނގުނެވެ.”ކީއްކުރަނީ މިއޮތް ދަން ގަޑިއެއްގައި؟” އީތާން ދޮރުކަނީގައި ލެގިލަމުން އަހާލިއެވެ. “ބަނޑުހައިވީ…..ގޭގައި އެކަކުވެސް ނޫޅެނީތަ؟” އަރިޔާ އަތްދޮވެލަމުން އަހާލިއެވެ.”ހޫމް އެންމެން ގޮއްސި ފިހާރައަށް… މާދަން ބީބީކިއު ހަދަންވެގެން” އީތާން ބަދިގެއަށް ވަދެ ކަބަޑުން ދެ ޕެކެޓް ނޫޑުލިސް ނެގިއެވެ. “ކީއްކުރަން ތިއުޅެނީ؟” އީތާން އައިސް އަލަމާރި ހުޅުވާލިތަން ފެނި އަރިޔާ ސުވާލުކުރިއެވެ.” މީތާ އިށީނދެބަލަ” ކާމޭޒުން ގޮނޑިއެއް ދުރުކުރުމަށްފަހު އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ. އަރިޔާއަށް ކަންތައްތައް ވާންއުޅޭ ގޮތްނޭނގޭތީ އޭނާއަށްހުރެވުނީ އީތާން އަށް ބަލަންށެވެ. އީތާން އަރިޔާއަތުގައި ހިފުން އަރިޔާ އެއަތްފޮޅާލަމުން ގޮނޑީގައި ހަމަޖެހިލިއެވެ. އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ އީތާން ކަންތައްތައްކުރަންއުޅޭގޮތް ބަލަންށެވެ. އީތާން ކައްކަމުންދިޔައިރު އަރިޔާއަށް ހުރެވުނީ އަނގަހުޅުވައިގެންނެވެ.”ތިއަނގަލައްޕަބަލަ!” އީތާން ނޫޑުލިސް ތައްޓާކަށް އެޅުމަށްފަހު އަރިޔާއަށްވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި ތަށި ބެހެއްޓިއެވެ.” ޓްރައި އިޓް” އީތާން ތައްޓަށް އިޝާރަތް ކުރިއެވެ. އަރިޔާ އީތާންއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އުލުން ނޫޑުލިސްކޮޅެއް ކާލިއެވެ....

2

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….. 6 ވަނަ ބައި

“އެހެރި އަންނަނީ” މަލަކުގެ އަޑަށް ދޮރުމަތީގައި ތިބި އެންމެން މަލަކު އިޝާރަތްކުރި ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ.  އެކުގައި ހިނގައިފައި އައި އަރިޔާއާއި އީތާން ފެނިފައި އެންމެން ކޮސްވެފައި އެދެމީހުންނަށް ބަލަންފެށިއެވެ. އިއްތިފާގުން ނަމަވެސް އީތާން އަށާއި އޭނާލެވިފައި ހުރީ ކުލަގުޅޭ ހެދުމެވެ. އަރިޔާ އަށްލައިގެން ހުރި މަޑުނޫކުލައިގެ ކަކުލާއިހަމައަށްއަންނަ ދެމޭފޮތީގެ ހެދުމަކަާއި ކަޅުލެގިންސް އީތާންލައިގެންހުރި ގަދަނޫކުލައިގެ ޓީޝާޓްއާއި ކަކުލާއިހަމައަށް އަންނަ އަޅިކުލައަށްދާ ސޯޓާއި ގުޅެއެވެ.”ދެމީހުން ރާވައިގެން ކުރިކަމެއްތަ؟” މަލަކު އެއްމިޔަކަނިން ހީލަމުން އަހާލިއެވެ. މަލަކު އެންމެން ތިއްބާ އަރިޔާގާތު އެހެން އެހުމުން އަރިޔާ ގަތްލަދުން މޫނުއެއްކޮން ޖަންބުވިއެވެ. އެހެންމީހުންނަށް އެމޫނު ނުދައްކަންވެގެން އިސްޖަހާލިވަގުތު ކަންފަތް ދޮށަށް ލެއްވިފަ އިން އިސްތަށިކޮޅު އަރިޔާގެ މޫނު ނިވާކޮއްދިނެވެ. “ދެން ހިނގަދާން މަލްގެ ކަންތައްތައް ހާދަބޮޑޭ ދޯ” ޒޯޔާ އަރިޔާގެ ދިފާޢުގައި ނުކުތިއެވެ. ހުރިހާއެންމެން އެކުއެކީ ގެއިންނުކުމެގެން ބަނދަރާއިހަމައަށްދިޔައީ ހިނގައިފައެވެ. އަރިޔާގެ ފަހަތުން އީތާން ހިނގަމުންދިޔައެވެ. އެވަގުތު ޖެހިލި ހެނދުނުގެ ފިނިވައިރޯޅިން އަރިޔާގެ ދޫކޮއްލެވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑާއި ކުޅެލިއެވެ. އެމަންޒަރު ބަލަންހުރި އީތާންއަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. އަރިޔާއަށް އީތާން ބަލާކަން ރޭކާލުމާއެކު ލަދުގަތުނެވެ. މީހާހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ފުންނޭވާއެއްދޫކޮށްލިކަން އީތާންއަށްއެނގުނެވެ. “މީތި އަޅައިގެން އުޅެބަލަ” އީތާން ފުރުސަތުގެ ބޭނުންހިފައި އަރިޔާބޮލުގައި ސަންހެޓްއެއް އަޅުވާދިނެވެ. މީހަކު ފޮޓޯނެގިހެން ހީވެގެން އަރިޔާއާއި އީތާން އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. ފޯނު ހިފައިގެން ހުރި ރާއިފް އާއި ދާއިން ފެނި އީތާން އެދިމާލަށް ދުއްވައިގަތުނީ އެމީހުން އަތުލުމަށެވެ. އީތާންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ދެމީހުން ދެކޮޅަށް ދުއްވާގަނެވުނެވެ. އެތަންބަލަންހުރި އަރިޔާއަށް ހެވުނެވެ. ފުރަން ވަގުތުޖެހުމާއެކު ހުރިހާއެންމެން ދޯންޏަށް އެރިއެވެ. މިފަހަރު އީތާންހުރީ އަރިޔާގެ ކުރިމައްޗަށްވާ ގޮތަށެވެ. ދޯނި އޭގެ އެންމެ ހަލުވި ބާރުމިނުގައި ދުއްވަމުންދިޔައިރު އަރިޔާގެ ފަންއިސްތަށިގަނޑު ވަޔާއެކުވިހުރެމުންދިޔައެވެ.އީތާންއަށް އަރިޔާ ބޮލުގައިއަޅާފައިހުރި ހެޓްގެ އެއްފަޅީގައިހިފަހައްޓައިގެން ހުރިކަން އެނގުނެވެ. ދަތުރުދާން ހަމަޖެހިފައިވާ ރަށަށްއައުމާއެކު ފިރިހެންވެރިން މޫދަށް ފުންމާލިއެވެ. ބައެއް ފިރިހެންވެރިން އަންހެންވެރިން އަތްދަނޑިމައްޗަށް ލައިގެން ގޮނޑުދޮށަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އުޅެމުންދިޔައެވެ. “އާދެ” މީހާކު ގޮވާލިއަޑަށް އަރިޔާ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު އީތާންވެސް ހުރި އޭނާއަށް ބަލަންށެވެ. ހަތަރުކަޅިހަމަވުމާއެކު އަރިޔާ އިޙްތިޔާރުން ބޭރުގައި އެދިމާލަށް ފިޔަވަޅުތަކެއްނެގުނެވެ. އީތާންބަލާއިގެން އަރިޔާ އޭނާގެ އަތްދަނޑިމައްޗަށް އުފުއްލާލިއެވެ. “ތިއޮއްކަމެއްބަލާބަލަ” ޒޯޔާއާއި މަލަކުގާތަށް އައިި ރާއިފްއާއި ދާއިން އީތާން ދައްކާލިއެވެ. “ސާބަސް…. އިއްޔެވީ ޕްރިންސަސްއަކަށް…މިއަދު ކުއީންއަކަށް”މަލަކުއަށް އެތަންފެނފައި މަޖަލަކަށް އެހެންބުނެލިއެވެ.”އަދިނިމުނީކިއެއްނޫން….މިއޮތީ” ރާއިފް ފޯނުނަގައި ކުރިން ނެގިފޮޓޯ ދައްކާލިއެވެ.”އާޗާ….. ދޭ ލުކް ޕާރފެކްޓް….”ޒޯޔާއާއި މަލަކު އެފޮޓޯ ބަލާލިއެވެ....

2

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….4ވަނަބައި

***2 ދުވަސްފަސް**** ވޭތުވެދިޔަ ދެދުވަހު އަރިޔާ އުޅުނީ އީތާންގެ ކުރިމައްޗަށް ނޭރެވޭތޯއެވެ. މިކަން މަލަކުއާއި ޒޯޔާއަށްވެސް ފާހަގައެވެ. ދެމީހުން އަރިޔާ ގާތު އެހިއެއްކަމަކު އަރިޔާ ޖަވާބެއްނުދެވެ. ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ. ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށް އެންމެން އިންސާފުކުރަމުންދިޔަ އެވެ. އަރިޔާ އާއި ޒޯޔާ އަދި މަލަކު އުޅުނީ މޭޒުމައްޗަށް ކާއެއްޗެހި އެރުވުމުގައެވެ. ހަމަހިމޭންމާހައުލުގައި އެންމެން ކަމުންދިޔައިރު ކުއްލިއަކަށް އީތާންގެ ފޯނު ރިންގުން ހަމަހިމޭންކަން ފޫދުއްވާލިއެވެ. “ހަލޯ……ކިހިނެތްވީ؟” އިތާން ވާހަކަ ދެއްކި އަޑަށް އެންމެން އެދިމާލަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ.” އަހަރެމެން  ހޯދި ހޯދުންތަކުން އެ އަންހެންކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން އެނގިއްޖެ…”އެކޮޅުން ވާހަކަދެއްކި މީހާ ބުނެލިއެވެ.”އެއީކާކު؟” އީތާން އެހެންބުނެލި ވަގުތު އަރިޔާ ނޫޑުލިސް އަޅާފައި ހުރިތަށި ހިފައިގެން އައެވެ. ފުން ނޭވާއެއްފަޒާގެތެރެއަށް އީތާންދޫކޮށްލުމަށްފަހު އޭނާ ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ކާމެޒުދޮށަށް ހާޒިރުވެފައި ތިބިމީހުންނަށް ބަލާލިއެވެ. “ކޮބާ މިތަނުން މަރިޔަމް އަރިޔާ އަކީ؟” އިތާން އަހާލުމާއެކު ހުރިހާ އެންމެން އީތާން އަށް ބަލާލިއެވެ. ބަދިގެއަށް ވަންނަން މިސްރާބުޖަހާގެންހުރި އަރިޔާ ދެފައިގައި ހީވީ ކަސްތޮޅު އެޅުވުނުހެންނެވެ. އޭނާ މަޑުމަޑުން ފަސްއެނބުރި ބަލާލިއެވެ. މަލަކު ލޮލުގެ އިޝާރާތުން އީތާންއަށް އަރިޔާ ދައްކާލިއެވެ. އީތާން އަވަސްފިޔަވަޅުތަކުން އަރިޔާއާއި ދިމާލަށް އަންނާތީ އަރިޔާ ހާސްވިއެވެ. “ތީ އަރިޔާތަ؟ އީތާން ޔަގީންކުރަންވެގެން އަރިޔާގާތު އަހާލިއެވެ. އަރިޔާ ބޯޖަހާލިއެވެ.”އެހެންވިއްޔާ އަޒުރާ ދަންނަންތަ؟” އީތާން ކޮށްލި ސުވާލުން އަރިޔާ ދެލޯ ބޮޑުބޮޑުވިއެވެ.”ތީ އަޒުރާއްތަގެ….ދަރި..ދަރިފުޅުތަ؟” އީތާންއަށް އަރިޔާ ބަލާލީ ދެލޯބޮޑުކޮށްގެންނެވެ. އޭނާގެ މޫނުން ފެންނަނީހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމެވެ. އީތާން ޖަވަބުގައި ބޯ ޖަހައިލުމުން އަރިޔާގެ ހާސްކަން ދެގުނަ އިތުރުވިއެވެ. އޭނާ އީތާންއަށް ފަސްދިނުމަށްފަހު އެނބުރި ބަދިގެއަށް ދާންއުޅުނީ އީތާން ކުރަން އުޅުނު ސުވާލު އިހުސާސްވުމުންނެވެ. “ވީ ނީޑް ޓު ޓޯކް” އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން އީތާން އޭނާގެ ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތުނެވެ. އަރިޔާ އެބާރުގަދަ އަތް ނައްޓުވަން އުޅުނެވެ. ހިފަހައްޓާލައިފައި ހުރިލެއްބާރުކަމުން އަރިޔާ ކުރި މަސައްކަތްވީ ބޭކާރެވެ. އީތާން އެދިޔަ ގޮތަށްގޮސް އޭނާ ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަރިޔާ ސޯފާ މައްޗަށް އެއްލާލިއެވެ. އަރިޔާ ކޮޓަރިންނުކުމެގެންދާނެތީ އީތާން ކޮޓަރި ތަޅުލިއެވެ. ސޯފާގައި އިށީނދެއިން އަރިޔާ އިނީ ބިރުންވިރިވިރިއެވެ. ދެންވާންއުޅޭކަންތައްތައް ނޭނގޭހާލު އަރިޔާ އަށް ހުރެވުނީ ބިރުންނެވެ. އީތާން އަރިޔާއަށް ވާގޮތަށް ކުރިމަތީގައި ހުރިސޯފާގައި އީށީނދިއެވެ.”ކިހިނެތް އަސްލު އަރިޔާ އާއި އަހަރެންގެ މަންމައާއި ދިމާވީ؟” އީތާން ސުވާލިކޮށްލުމުން އަރިޔާ އިސްއުފުލާލިއެވެ. އަރިޔާ ބޮލުގައި އެދުވަހުގެ ހަނދާންތައް އާވިއެވެ.ހާސްވިޔަސް އޭނާ އެވާހަކަ ކިޔާ ދިނެވެ.” އައި ވޯޒް ކިޑްނޭޕްޑް ދެޓް ޑޭ….އެކަންކުރި މީހުން އުޅުނީ އަސްލު އަހަރެން މަރާލަން … އެދުވަހު އަޒުރާއްތަ ކާރު ކުރިމައްޗަށް ނޭރިނަމަ އަހަރެން މިދުނިޔޭގައި ނުހުންނާނެ… އެދުވަހަށްފަހު އަހަރެން ބަލާބޮޑުކުރީ އަޒުރާއްތަ…އަޒުރާއްތަ މެލޭއަށް ފޮނުވީވެސް އަޅުގަނޑު….އެކަމަކު… މިހާރު ދެހަފްތާވެދާނެ ޙަބަރެއްނުވާތާ….”އަރިޔާ މުނުމަތިން ފެންނަނީ ހާސްކަމެވެ. އީތާންއަރިޔާ އަށް ފެންނުޅިއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ.”ކޭން އައި ލީވް ނާއު؟”އަރިޔާ ފެންފުޅީގައި ހިފާލަމުން އަހާލިއެވެ..”ޔާ… ދެން ދިޔަސް އޯކޭ..” އީތާން އެހެންބުނެލުމުން އަރިޔާ ތެދުވެގެން ދޮރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. “ވަން މޯތިން…..މައި މޮމް ހޭޒް ޕާސްޑް އަވޭ..” އަރިޔާ ފެން ބޯންހުރިވަގުތު އެހެން އީތާންބުނުމުން އަރިޔާ ކޮށިއެރިއެވެ. “ތީ ދޮގެއް”އަރިޔާ އެކަމާ ދެކޮޅުހެދިއެވެ. އޭނާ އީތާން އަށްބަލާލިއެވެ. އީތާންގެ މޫނުމަތިން ފެނުނު ނުތަނަވަސްކަން އޭނާއަށް ވަޒަންކުރެވުނެވެ.އެވަގުތު އަރިޔާގެ ސިކުނޑިއަށް ކަމެއް ނަގާގަނެވުނެވެ. މިދެހަފްތާތެރޭގައި ޑޮކްޓަރ ވިވިއަން އޭނާއަށް ނުގުޅާސަބަބު އެނގުނެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާގެ ދެލޮލުން ހޯސްލައިފައި ކަރުނަފޭބިއެވެ. ދެފައިން ވާގިނެތިގެން ވެއްޓެންދިޔަވަގުތު އީތާން އޭނާ ހިފެހެއްޓިއެވެ.އަރިޔާ އަނގަމަތީގައި އަތްއެޅިފައިވާއިރު އީތާންއަށް އަރިޔާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑު އިވުނެވެ.

6

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި…5 ވަނަބައި

އީތާން އަރިޔާ ހަމައަކަށް އެޅެންދެންއިނެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސު ހަމައަކަށް އަޅުވަންއުޅުނަސް އޭނާގެ ލޮލުކުރިމަތިން ސިފަވަނީ އަޒުރާއޭނާއަށް ކޮއްދިންކަންތައްތަކެވެ. އަރިޔާ އަމިއްލަނަފްސް ހަމައަކަށް އެޅުމަށްފަހު އީތާންގެ އަތް ފޮޅުވާލިއެވެ. އަރިޔާ ހަށިގަނޑު ތެދުކޮއްލުމަށްފަހު ކަރުނަތައް ފޮހެލިއެވެ. “ރިޔާ…ކިހިނެއްވީ؟” ސިޓިންރޫމްގައި ތިބި ހުރިހާ އެންމެންގެ ނަޒަރު މަޑުހިނގުމެއްގައި ހިނގައިފައި އައި އަރިޔާއަށް ހުއްޓުނެވެ. އަރިޔާ ލުއިހިނިތުންވުމެއް ރައްދުކޮއްލުމަށްފަހު އޭނާ ހުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮޓަރިއަށް ވަދުނެވެ. ކޮޓަރިދޮރު ތަޅުލުމާއެކު އޭނާ އަށް ރޮވުނެވެ. ބިންމަށްޗަށްވެއްޓިގަނެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. ކަރުނަތައް އޮހެގެންދިޔައީ ތަނެއްދޮރެއްބެލުމެއްނެތިއެވެ. އަރިޔާ ދެކަކުލުގައި ބޯ އެޅުމަށްފަހު ހިތްހަމަޖެހެންދެން ރޯންއިނެވެ. އޭނާއަށް ނިދުނީވެސް އެހެންއޮއްވައެވެ. ***ޖެހިގެންއައި ދުވަސް*** މީހަކު ދޮރުގައި ތެޅިއަޑަށް ނިދާފައި އޮތް އަރިޔާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް ތެދުވެ ދޮރާއި ދިމާލަށް ހިނގާގަތުނެވެ. ނަމަވެސްއޭނާގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ އޭނާ ހުރި މާހުއުލު ތަފާތުވުމުންނެވެ. އަރިޔާ ވަށައިގެންވާ މާހައުލަށް ބަލާލިއެވެ. މީ އޭނާ އުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮންނަކޮޓަރިއެއްނޫނެވެ. އާދައިގެ ގެއެއްގެ ސިޓިންރޫމްއާއި އެއްވަރު އެ ބޮޑު ކޮޓަރީގައި އަރިޔާ އެކަނި ނިދުނުކަން އެނގުމުން ބިރުގަތުނެވެ. އަރިޔާ ބޮލުގައި އެވަގުތު ސުވާލުން ފުރުނެވެ. އޭނާ މިކޮޓަރިއަށް އާދެވުނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟ މީކާކު ކޮޓަރިއެއްހެއްޔެވެ؟ މހުރިހާ ސުވާލުތަކަކާއި ހެދިއަރިޔާ ބޮލަށް ތަދެއްއެރިއެވެ. އެވަގުތު މީހަކު ދޮރުހުޅުވާލިއަަޑަށް އަރިޔާ އެދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާން ފެނި އަރިޔާގެ ނޭވާ ކުރުވިއެވެ. “އަދިކިރިޔާ ދޯ ތި ހޭލެވުނީ” އީތާންގެ ފިރިހެންވަންތަ އަޑުން އަރިޔާ ފިނިވިއެވެ.”އަން…. މިހެދުންލާ” އީތާން އަލަމާރި ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އަޅިކުލައަށްދާ ހައުސްޑްރެސްއެއް ދިއްކޮށްލިއެވެ….”ވެއިޓް އަ މިނެޓް… ކިހިނެއް އަހަރެން މިކޮޓަރިއަށް އާދެވުނީ؟” އަރިޔާ ސުވާލުކުރުމުން އީތާން އަރިޔާއަށް ބަލާލިއެވެ..”އިޓްސް މައި މޮމްސް ވިޝް… މަންމަ ބޭނުންވަނީ އަރިޔާ އަހަރެންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަން” އީތާން އެހެންބުނެފައި އަރިޔާއާ ދިމާލަށް ފިޔަވަޅެއްނެގިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ފަހަތަށްޖެހެން އުޅެނިކޮށް ފައި އަރިއަޅާލިއެވެ. ވެއްޓެންދިޔަ ވަގުތު އޭނާއަށް ދެލޯމަރާލެވުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުކޮޅުގައި އޭނާއަށް އިހުސާސްވީ ބާރުގަދަ އަތެއް އޭނާގެ އުނަގަނޑުގައި އެޅުވެފައިވާކަމެވެ.އޭނާ ބިންމައްޗަށް ނުވެއްޓޭތީ ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި އީތާން ފެނިފައި އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުންއަވަސް ވިއެވެ. ލާން ހުރި ނޭވާވެސް ހުއްޓުނެވެ. އަރިޔާގެ ހާލު ފެނިފައި އީތާންގާތަށް އައީ ހިންޏެވެ. “ދޭން…..”އަރިޔާލަދުގަތުނެވެ. އެ ދޮންކޮތާފަތަށް ޖަންބުކުލައިން ފޭދުނެވެ.”ރީތިވެގެން އާދެ ސައިބޯން” އީތާން ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. އަދި ކޮޓަރިން ނުކުމެގެން ދިޔައެވެ. އީތާން ނުކުމެގެން ދިޔަތަން ބަލަނހުރި އަރިޔާ އަށް ބޭއިޙްތިޔާރުގައި ހިނިތުންވެލުނެވެ. އީތާން ދިން ހެދުމަށް ބަލާލިއެވެ. އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ފާހަނައަށް ދިޔައީ ރީތިވުމަށެވެ. “އާޗާ….ހާދަ ވަރަކަށް ހެވިފައި” އަރިޔާ ކޮޓަރިން ނުކުތީންސުރެ ހުރެވުނީ ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ.މިކަން މަލަކުއަށް ފާހަގަވެގެން އަރިޔާއަށް ދިމާނުކޮށް ނުހުރެވުނެވެ. އީތާންއަށްވެސް މިކަންފާހަގަވިއެވެ. އަރިޔާ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ލިބުނީ ބަޔާންކުރަން ދަތި އުފަލެކެވެ.”ދޮންބޭ…. އަހަރެމެންނާއެކު ދާނަންތަ ދަތުރަކަށް… ؟” އީތާން ގާތު އިޒާން އަހާލިއެވެ. “ކޮންބައެއްދަނީ؟” އީތާން އަރިޔާ އަށް ނަޒަރެއްހިންގާލަމުން އަހާލިއެވެ. އެވަގުތަކީ އަރިޔާވެސް އީތާން އަށް ބަލާލިވަގުތެވެ. އަރިޔާ ހިނިތުންވެލީ ޝުކުރުވެރިކަމާއެކުއެވެ.”އަހަރެންވެސް ދާނަން” އީތާން ބުނެލިއެވެ.”އޯކޭ” އިޒާން އެތަނުންދިޔައެވެ.

6

ކުރަހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….3ވަނަބައި

ބޭރުން ބެލްގެޖެހި އަޑު އިވިފައި އިޒާން ދޮރުހުޅުވާލިއެވެ. އިޒާންކުރިމަތީގައި ހުރި 5 މީހުންފެނިފައި މުޅިތަންހީވީ ކެކިއަރައިގަތްހެންނެވެ. “ވެލްކަމް”ހިތްވަރެއްލުމަށްފަހު އިޒާން މެހެމާނުންނަށް ވަންނަން ތަންދެއްކިޔެވެ. މެހެމާނުން ގެއަށްވަދެވުނު ވަގުތު ޕާޓީޕޮޕްގެ ކަރުދާސްތައް މުޅި މާހައުލުގައި ވެރިވެގަތުނެވެ.އީތާން ހިނިތުންވެލައިފައި އިޒާންއަށް ސަލާމްކުރުމަށް އަތްދިއްކޮށްލިއެވެ.އިޒާންވެސް ސަލާމްކޮށްލުމަށްފަހު ސޯފާގައި އިށީނދުމަށް އިޝާރަތްކުރިއެވެ. “ޕޮއް” ޒޯޔާގެ ފަހަތުން މީހަކު އޭނާ ކޮނޑުގައިގައި ކުއްލިއަކަށް އަތްލުމުން އޭނާ ބިރުން ހަޅޭއްލަވައިގަތުނެވެ. ދެވަނަ ސިކުންތުކޮޅުގައި އޭނާއުފަލުން ހަޅޭއްލަވައިގަނެ ކައިރީގައި ހުރި މަލަކު ކަރުގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.”މަލަކޫ….” މަލަކު ކަންފަތްދޮށުގައި ޒޯޔާ ހަޅޭއްލަވައިގަތުނީ މަލަކުއަށްއޭގެންކުރާނެ އަސަރަކާއި މެދު ވިސްނުމެއްނެތިއެވެ. “ދެން ޒޯޔާ… މަގޭ ކަންފަތް” މަލަކު ކަންފަތުގައި އަތްއަޅާލަމުން ޒޯޔާ އަށް ބަލާލިއެވެ.”ސޮރީ…. އާދެބަލަ”ޒޯޔާ މަލަކު އަތުގައި ހިފައިގެން ޒޯޔާގެ ފިރިމީހާ ރާއިފް ކައިރިއަށްދިޔައެވެ.”ރެފް މީޓް މައި ބެސްޓްފްރެންޑް ނަމްބަރ ވަން…މަލަކް މަލް މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ރާއިފް…ރެފް ގެ ކަނާއަތަށްވާގޮތަށް އެއިނީ އީތާން…އިތާންގެ ކަނާއަތަށް ދާއިން…ދެން އެހެރީ އީތާންގެ ކަޒިން ޝެރިން” ޒޯޔާ ވަކިވަކިން މަލަކުއަށް އެންމެން ތައާރާފްކޮށްދިނެވެ.”ކޮބާ އޭނާ؟” މަލަކު ކަންފަތްދޮށުގައި ޒޯޔާ އަހާލިއެވެ. ލޮލުގެ އިޝާރާތުން މަލަކު ބަދިގެދެއްކުމުން ޒޯޔާ ބަދިގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. “ރިޔާ”ބަދިގެއަށްވަދެވުމާއެކު ޒޯޔާ އަރިޔާ ފެނުނެވެ.ޒޯޔާ އެދިޔަގޮތަށްގޮސް އަރިޔާ ގައިގައި އޮޅުލައިގަތުނެވެ. “ރިޔާ…”ޒޯޔާ އަށް ރޮވުނެވެ. “ޒޯ….”އަރިޔާ ހައިރާންވެހުރެވުނެއްކަމަކު ޒޯޔާ ގައިގައި ބައްދާގަތުނެވެ. “ޒޯ…. އިޓްސް އޯކޭ” އަރިޔާ ޒޯޔާގެ ކަރުނަތައް ފޮހެލަދިނެވެ. “އޭ މަވެސް އެބަހުރިން”މަލަކު ބަދިގެ ތެރެއަށް ބޯ ދިއްކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޒޯ….. ރޮނީތަ؟ މަލަކު ޒޯޔާ ކަރުނަ ފޮހޭތަންފެނި އަހާލިއެވެ.”އަހަރެން ރޮނީކީއެއް ނޫން…އުފަލުންގޮސް ލޮލުން ކަރުނައައީ” ޒޯޔާ މޫނުސާފުކޮށްލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ދެންދޭބަލަ….ޔޫ ޝުޓް ހޭވްފަން” އަރިޔާ އުޅުނީ މަލަކުއާއި ޒޯޔާ އެތަނުން ފޮނުވާލާށެވެ. “ޒޯ މީ ކާކު؟ ޒޯގެ ބެސްޓީނަމްބަރ ޓޫތަ؟” ބަދިގެއަށް ވަދެގެން އައި ރާާއިފް އަހާލިއެވެ. “ރެފް މީޓް ރިޔާ…ރިޔާ މީޓް މައި ހަޒްބެންޑް ރާއިފް” ޒޯޔާ އަރިޔާ އަތުގައި ހިފާލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ހާއި… ނައިސް ޓު މީޓް ޔޫ…” އަރިޔާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. “ޒޯ ކޭކް ފަޅަންވެގެން މިއުޅެނީ އަވަހަށް އާދޭ” ރާއިފް ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައީ އީތާންމެންގާތަށެވެ. ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން އައި އަރިޔާ އަށް އީތާން ފެނުމާއެކު ހުއްޓުންއެރިއެވެ. އަރިޔާ ދެތިންފިޔައަޅު ފަހަތަށް ޖެހިލެވުނީ ބޭއިޙްތިޔާރުގައެވެ. އަރިޔާ މޫނުމަތިން ފެންނަމުންދިޔަ ނުތަނަވަސްކަން އެތާ ތިބި އެކަކަށް ނުފެނެވެ. ޒޯޔާ އަށް އެތަންފެނިފައި އަރިޔާ އަތުގައި ފެނިފައި މީހުންތަކުގެތެރެއަށް ވެއްދިއެވެ.އެވަގުތު އީތާންއަށް އަރިޔާ ފެނުނެވެ. އޭނާއަށް އަރިޔާގެ މޫނުމަތީގައި ވާ އަސަރުތައް ފެނުނެވެ. އަރިޔާ ބިރެއްފެނުނު ހެން ހުރެވުނީ ދެލޯބޮޑުކޮށްގެންބަލަހައްޓައިގެންނެވެ. އަރިޔާ ދަންނަ މީހަކާއި ވައްތަރުވުމުން އޭނާ އަށް ހަމަބެލެވެނީއެވެ. “ރިޔާ…” ޒޯޔާ ގޮވާލިއަޑަށް އޭނާ ހަމަ ބިމަށް އާދެވުނެވެ. “ކީކޭ ޒޯ؟”އަރިޔާ ކަމެއްނުވާކަމަށް ހެދުނެވެ. “ހިއަރ…ކާލަ އަވަހަށް”ޒޯޔާ ކޭކްފޮއްޗެއް އަރިޔާ އަށް ހަވާލުކޮއްލިއެވެ. އެވަގުތުގައިވެސް އަރިޔާ އަށް ބެލެވެނީ އީތާންގެ މޫނަށެވެ. އީތާންއަށް މީހަކު އޭނާ އަށް މާވަރަކަށް ބަލާހެންހީވިއެވެ. އީތާން އިސްއުފުލާލިވަގުތު އަރިޔާ ފެނުނެވެ. އަވަސްއަވަހަށް އަރިޔާ އެތަނުންދާންއުޅުންވަގުތު އީތާން އޭނާއަށް ގޮވާލިއެވެ.”ޑޫ ޔޫ ނޯމީ؟” އިތާން އަރިޔާ އަށް ކޮއްލިސުވާލުން އޭނާ ދިޔައީ ސިއްސާގެންނެވެ.”ނޯ…ފްރެންޑް އަކާއި ވައްތަރުވީމަ ބެލެވެނީ” އަރިޔާ އަވަސްއަވަހަށް ބުނެލިއެވެ. އޭނާ އެތާނގައި މަޑުކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.  ...

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….2ވަނަބައި
2

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….2ވަނަބައި

“ހަލޯ” މަލަކު ފޯނުނެގިއެވެ.”މަލަކޫ… ނުވެސް ގުޅަމެއްނު އަހަންނަކަށް… ރިޔާ އެކަނި ގުޅަނީ… ހަނީ މޫންއޭ ކިޔާފައި ނުޖެހޭ އަހަންނަށް ނުގުޅާ ހުންނާކަށް…..” ޒޯޔާ ޝަކުވާކުރަމުންދިޔައިރު މަލަކު ގާތަށް އަންނަނީ ލާނެތް ހިންޏެކެވެ. “ހޫމް..ދެން ހެވޭ ނުކިޔާދިނަސް ސޮރީ..”މަލަކު ހިނިގަނދު ހިފަހައްޓަމުން ބުނެލިއެވެ.” މަލް ނުބުނާތި ރިޔާގާތު އަހަރެން އަންނަ ވާހަކަ…ޕްލީޒް” ޒޯޔާ އާދޭހުގެ ރާގަށް ބުނެލިއެވެ.”ޒޯ…މީ….ރިޔާ…ވަރަށް ޑިފަރެންޓް އުޅޭލެއް…ކުރީގެ ރިޔާ އެއްނޫން އެއީ…”މަލަކު އަޑު މަޑެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟ ރިޔާ ބަލިވީތަ؟” “އައި ޑޯންޓް ނޯ.. އަބަދު ފެންނަނީ ހާސްވެފައި ހުންނަތަން… އެހީމަ ބުނަނީ ފްރެންޑެއް ފޯނު ނުނަގާތީއޭ…އައި ތޯޓް އެއީ ޔޫ ކަމަށް…”މަލަކު ބުންޏެވެ.”މަލަކް ޖަސްޓް ޑޫ ވަން ތިންގް…. މޭކް ހާރ ސްމައިލް…މިބުނީ އެނާ ފިކުރުކުރާކަށް ފުރުސަތު ނުދޭށޭ…”ޒޯޔާ ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ…..ޒޯ.. ދާން ވެއްޖެ… ބައި….ހޭވް އަ ސޭފް ޓްރިޕް” އިޒާން އަންނަން އިޝާރަތް ކުރިތަން ފެނިފައި މަލަކު އަވަހަށް ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ***އަނެއް ދުވަސް*** އަރިޔާ ހެނދުނު ހޭލައިގެން ރީތިވެ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާ ކުރަންވެގެން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ސިޓިންރޫމްގެ ހާލު ފެނިފައި އަރިޔާ ހުރެވުނީ އަނގަހުޅުވައިގެންނެވެ.”އޯ ގޯޝް” ސިޓިންރޫމްއެކޭ ކުޑަކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީއަށް ތައްޔާރު ކޮއްފައި އޮތް ހޯލްއެކޭ ތަފާތެއްނެތެވެ. އެކި ކުލަކުލައިގެ ފުއްޕާހަންތައް އެލުވާފައި ހުރި އިރު ‘ވެލްކަމް ހޯމް ބްރޯ’ގެ ބެނަރއެއް ހަރުކުރެވިފަވެއެވެ. އަރިޔާހަމަ ބިމަށް އައުމާއެކު އެނާ ބަދިގެއަށް ވަދުނެވެ. ކޮފީތައްޓެއްހަދާލުމަށްފަހު އޭނާ ބަދިގެއިން ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ހަދާފައިން ދޮރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަރިޔާ ދޮރުކަނީ ގައި ލެގިލުމަށްފަހު އަރިޔާ ފުންވިސްނުމަކަށް ގެނބުނެވެ. ބަދިގެއަށް ވަދުނު މަލަކުއަށް އަރިޔާ ހުރި ގޮތް އަރިޔާ ފިކުރު ކުރަނީކަން އެނގުނެވެ. މަލަކު ބަލާކަށްނުހުރެ އަރިޔާ އަތުގައި އޮތް ކޮފީތަށި އަތުލިއެވެ.”ދެން މަގޭ ކޮފީތަށި… މަލަކޫ” މަލަކު ކޮފީ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްލިތަންފެނިފައި އަރިޔާ ރުޅިއައިކަމަށް ހެދުނެވެ.”ދެން އަރިޔާ ….. ކޭކް އަޅަންއުޅެބަލަ އެމީހުން އަންނަންވާއިރަށް ނިންމާލަންޖެހޭ ” މަލަކު ޒޯޔާ ބުނިފަދައިން އަރިޔާ ކަންކަމަށް ފިކުރުކުރާކަށް ފުރުސަތުނުދޭން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.”ހޫމް…. ހިނގާ” އަރިޔާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ***2 ގަޑިއިރު ފަސް**** “ފައިނަލީ” އަތްފޮޅާލަމުން މަލަކު ސިންކު ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ކޭކްއަޅަންވެގެން އަރިޔާ  ގިނައިރު ކޮޅަށްހުރުމުގެ ސަބަބުން ފަޔަށް ތަދުވާތީ އޭނާ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ ކޭކަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލިއެވެ. އިޒާން ބުނިގޮތަށް ޗޮކޮލެޓް ކޭކް ވަށައިގެން ޗޮކޮލެޓް ފްރޮސްޓިން އަޅަލެވިފައިވާއިރު އޭގެމަތީގައި ޗޮކޮލެޓް ސްޕްރިންކަލްސް އަޅާލެވިފައިވެއެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ހަނދާނަށް އައީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށްފަހު އޭނާ އަށް އަލާލި އަދި އޭނާ އަށް ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްދިން އަޒުރާމަތިންނެވެ. އަޒުރާގެ ސޫރަ ލޯކުރިމަތިން ސިފަވި ހިނދު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތިއްކެއްވެއްޓުނެވެ. އޭނާ ހިތާހިތުނ އަޒުރާ ހެޔޮހާލުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރެވުނެވެ. ހިޔާލުތަކުގެ ތެރޭ އެނބުރި އިން އަރިޔާ ސިހިގެން ދިޔައީ އިޒާންގެ އަޑުންނެވެ.”އަރިޔާ…ކޭކް ރެޑީތަ؟އަވަސްކުރޭ” އަރިޔާ ކޭކް ނިމިއްޖޭބުނުމުން އިޒާން ކޭކްހިފައިގެން ސިޓިންރޫމް އަށް ނުކުތެވެ. އަރިޔާ ސިޓިންރޫމްގައި ތިބިކުދިންނަށް ބަލާލިއެވެ.ކުދިންތައް މައިދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި އެތުރިގެނ ތިބިއެވެ.އަރިޔާ އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ހިތްއެދުނަސް އެނަ ބއިވެރިކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާ އަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ މި ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަ އަރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ތަފާތުވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ކެތްތެރިވެލަމުން އަރިޔާ ބަދިގެއަށްވަދުނެވެ. އެތަން މަލަކުއަށް ފެނުނެވެ.

5

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި….1 ވަނަބައި

ރޭގަނޑުގެ ހަމަހިމޭން ވަގުތެވެ.އުޑުމަތީގައި ސާދަ ފަނަރަ ވިލޭރޭގެ ހަނދު ފެންނާކަށް ނެތްއިރު ތަރިތަކުގެ ބޮޑު ފައުޖެއް ހަނދު ނެތްކަމުގެ ފަޅުކަން ފިލުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމުގެ ހެކިތައް ފެންނަމުންދިޔައެވެ.ބެލްކަނީގެ ރެއިލިންގައި އަތްވިއްދާލަމުން އެއަންހެންކުއްޖާ އުޑުމައްޗަށް ބަލާލިއެވެ. ދޫކޮށްލެވިފައިވާ އިސްތަށިގަނޑު ޖެހެމުންދާ    ފިނިވާރޯޅިއާ ކުޅެމުންދިޔައިރު އެއަންހެންކުއްޖާ އިރުއިރުކޮޅާ އިސްތަށިގަނޑު މަތަކޮށްލައެވެ. މޫނުމަތިން ފާޅުވަމުންދަނީ ނުތަނަވަސްކަމެވެ. ބަލާލި ކޮންމެމީހަކަށް އަރިޔާ ހާސްވެފައި ހުރިވަރު އެނގޭނެވެ. “ރިޔާ… ކީއްވެ މިތާ އެކަނި ތިއިނީ؟” ބެލްކަންޏަށް ނުކުތް މަލަކް އަރިޔާ ފެނުނެވެ. އަރިޔާގެ ފަރާތުން ޖަވާބެއް ނައުމުންމަލަކުއަށް އަރިޔާ ހާސްވެފައި ހުރިވަރު އެނގުނެވެ.”އާރ ޔޫ އޯކޭ؟” އަރިޔާގެ ގާތަށް ޖެހިލިއެވެ.” ހޫމް” އަރިޔާ ޖަވާބު ކުރެވެ.”ހާދަ ހާސްވެފައި؟ ކިހިނެއްވީ؟” މަލަކު އަހާލިއެވެ.”ނަތިން ފްރެންޑެއް ފޯނު ނުނަގާތީ” އަރިޔާ ފޯނަށްނަޒަރު ހިންގާލަމުން ޖަވާބު ދިނެވެ.”އަނެއްކާ ކާކުތަ؟” ދިމާކުރާ ރާގަކަށް މަލަކު އަހާލިއެވެ. މަލަކު ހީކުރިގޮތާ ޙިލާފަށް އަރިޔާ ހުރީމަޑުންނެވެ. ކޮތާފަތަށް...

1

ކުރުހާލެވުނޭ ތިސޫރަ މިހިތުގައި(ޓްރެއިލަރ)

…… “ތީ އަޒުރާއްތަގެ ދަރި..ދަރިފުޅުތަ؟” ކުރިމަތީގައި ހުރި ޒުވާނާއަށް ބަލާލަމުން ނުތަނަވަސްވެ ހުރެ އަރިޔާ އަހާލިއެވެ. އެޒުވާނާ ޖަވާބުގައި ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އެޒުވާނާ ކުރަން އުޅުނު ސުވާލު އަރިޔާއަށް އިހުސާސްކޮށްލެވުމާއެކު އަރިޔާ ބަދިގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. …… އީތާން އެހެން ބުނެލި އެއްޗަކުން އަރިޔާ ކޮށިއެރިއެވެ. “ތީ ދޮގެއް” އަރިޔާ އެކަމާ ދެކޮޅުހެދިއެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާ ސިކުނޑިއަށް ކަމެއް ނަގާގަނެވުނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ މި ދެހަފްތާތެރޭގައި ޑޮކްޓަރ ވިވިއަން އޭނާ އަށް ނުގުޅާ ސަބަބު އޭނާ އަށް އެނގުނެވެ. އެވަގުތު އަރިޔާގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަތައް ފޭބިއެވެ. ދެފައިން ވާގިނެތިގެން އޭނާ ވެއްޓެން ދިޔައެވެ. އީތާން އަވަސް އަވަހަށް އަރިޔާ ހިފެހެއްޓިއެވެ. އަރިޔާ އަނގަމަތީއަތް އަޅާގެން ހުރި އިރު އީތާން އަށް އަރިޔާގެ ގިސްލުމުގެ އަޑުއިވުނެވެ. ……. “ފްރޮމް ޓުޑޭ އޮންވާޑްސް ޔޫ އާރ މައި ޕާރސަނަލް އެސިސްޓެންޓް” އީތާން ހީލަމުން ކުރިމަތީގައި ހުރި އަރިޔާ އަށް ބަލާލިއެވެ.”ވަޓް؟؟” ……. އަރިޔާ އަށް ކެތްނުކުރެވުނެވެ. އަތްމުއްކަވާލަމަށް ފަހު އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ގޮސް އަމީރާގެ ކުރިމައްޗަށް އެރިއެވެ. ހިނިންވެލުމަށްފަހު އަމީިރާގެ މޫނުމަތީގައި އަތުގައި ހުރި ބާރެއްލާފައި ޖެހިއެވެ. …….. “އެއީ އަލްވާ އެއްނޫން އެއީ އަހަރެން” ……. ވަރަށް އަވަހަށް އަންނާނީ…. އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ