Category: އެހެނިހެން

3

ސަޚްޝިއްޔަތު

މީހާ މީހަކަށް ވަނީ އިސްކޮޅުން ކުރުވެ، ގޮތްދާ ހިތްލާ، އަޑަށް ބާރުލާ ވާހަކަ ދައްކައިގެނެއްނޫނެވެ. ނުވަތަ، އަޑުއޮތްތަނަކަށް ހަޅޭއްލާ ހިތަށް އަރާ އެއްޗެއް ދެން ތިބި މީހުންނާއި ދިމާލަށް ބުނުމަކުންވެސް ނޫނެވެ. ނުވަތަ...

10

ފިޔަވަޅު 4ވަނަ ބައި

ސްމައިލީގެ ބައްޕަ އަހްމަދު ހަސަން އަދި އޭނާގެ އަންހެނުން އަފީފާއާއި ދެމީހުން ތިބީ ގޭގެ ޓެރަސްގައި ބަހައްޓައިފާވާ އުދޯލީގައެވެ. ހަނދުގެ އަލިން އެޅިފައިވާ ރިހިދޯދިތަކުން މުޅިތަންވަނީ އުޖާލާކޮށް ފައެވެ. އެތަނުގައި ހައްދާފައިވާ މީރުވަސްދުވާ...

45

ރަމަޟާން މުބާރިކް

އެސްފިޔައިގެ ހުނަރުވެރި ލިޔުންތެރިންނަށާއި ފޫހިކަމެެއްނެތި ވާހަކަ ވިދާޅުވާ ކިޔުންތެރިންނަށް 1436 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮއެދުމާއި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.

8

ފިޔަވަޅު 3ވަނަބައި

ޝައިހާގެ ނޭވާވެސް ދުމުގެ ސަބަބުން ހާސްވަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ކޮށިއަރަމުން ކެއްސަމުން ދިޔައެވެ. އެކޮޓަރިން ނިކުމެވޭނެ ގޮތެއް ފެނޭތޯ އޭނާ އުޅެގަތެވެ. ސްމައިލީގެ މޭޒުމަތީގައި އޮތް ބަރު އޭނަ ލޮލުގައި އަޅައިގަތެވެ. އަވަހަށް...

13

ފިޔަވަޅު 2ވަނަ ބައި

ބުރާންތިވެގެން ނުވެއްޓުނީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ. މޫނުދޮންނަ ތަށީގައި ހިފަހައްޓާލެވުމާއި އެކު އޭނާއަށް މަޑުމަޑުން ގިސްލެވެން ފެށިއެވެ. ކަރުނަތިކިތަކުން އޭނާގެ މޫނު ތެމިއްޖެއެވެ. އެތައް އިރެއް ވުމައްފަހު މޫނު ދޮވެލުމަށް ފަހު ފާހާނައިން ނިކުންނަން...

13

ފިޔަވަޅު

ފިޔަވަޅު ލޯބިވާ މައިންބަފައިންނާއި އުޅެ ބޮޑުވި ފަސްގަނޑު ދޫކޮށް މާލެ ބަދަލުވީ ނަރސިން ދާއިރާއިން ލިބުނު ކޯހެއް ހެދުމަށެވެ. ކުރިމަގަށްޓަކައި ކުރެވުނު ފޮނިފޮނި ހުވަފެން ތަކެއްގައި ކުލަ ޖެއްސުމުގެ ހެޔޮ އަޒުމުގައެވެ. އަދި...

35

ސާޔާ (13 ވަނަ ބައި)

މާހިލް ދެފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއްލާފައި ދުވެފައި އައިސް ސާޔާ އަތްދަނޑި މައްޗަށް އުފުލާލައިގެންގޮސް ސޯފާގައި ބާއްވާލިއެވެ. އުޝާ ފާޑަކަށް އެދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރީ ނުލަފާ ގޮތަކަށް ހިނި އައިއްސައެވެ. މާހިލް ސާޔާ މޫނުގައި...

21

ސާޔާ (12 ވަނަ ބައި)

ހެނދުނު ހޭލިގޮތަށް މާހިލް އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ގުޅީ ސާޔާއަށެވެ. ރޭގައި ނިދިއިރު ލަސްވެފައި ހުރުމުން ހޭލެވުނީވެސް ވަރަށް ލަސްވިފަހުންނެވެ. ސާޔާއަށް ގުޅައިގެން ވާހަކަ ދައްކާލާފައި ތައްޔާރުވެލައިގެން ނުކުތް އިރު އެންމެން ސިޓިންގރޫމްގައި ތިއްެބެވެ....

31

ފަނާ 13

ޒައިދުގެ ފޮނި ބަސްތަކުން ބޭއިހްތިޔާރުގަ އަހަންނަށް އެކޮޓަރި އެތެރެއަށް ވަދެވުނުއިރު،އަހަރެންފެނި ސިހިފައި ޒައިދުގެ އަތުގައި އޮތް ގިޓާދޫވެ ބިންމަތީ ޖެހުނެވެ.”މާހީ މިތާނގަ ކިހިނެއް” ޒައިދުގެ ސުވާލުން އަހަރެންނަށް ހަމަހޭކަންވެރިވިއިރު، ކުރެވެމުން މިދާ ކަންތައް...

21

ފަނާ 12

” ޒައިދަކަށްވެސް އަހަރެންސަލާމަތެއް ނުކުރެވޭނެ،” އެހެންބުނެ އަހަރެން ކޮޓަރިއާއި ދީމައަށް އަށް ދުއްވައިގެންއިރު ހުއްޓެވުނީ ޒައިދު ދެންބުނެލި ޖުމްލައިގެ ބާރުންނެވެ. “އައި ޕްރޮމިސް، އަހަރެން މާހީ ސަލާމަތް ކުރާނަށް ވައުދުވަން މާހީ އަހަރެންކައިރީ...

26

ސާޔާ (11 ވަނަ ބައި)

މާހިލް އޭނާގެ މޫނު ސާޔާގެ މޫނާއި ކައިރިކޮށްލިއެވެ. ސާޔާ މަޑުމަޑުން ދެލޯމަރާލުމާއެކު މާހިލްގެ ތުންފަތުގެ ބީހުން އިހުސާސްކުރެވި މުޅިހަށިގަނޑުގައި ފިނި ރާޅެއް ދުވެލިއެވެ. ހަރަކާތެއް ކުރަން ނޭނގިފައި ސާޔާއަށް ހުރެވުނީއެވެ. ކުޑައިރުކޮޅަކުން މާހިލް...

ފަނާ 11
21

ފަނާ 11

ގޭދޮރު ހުޅުވާ އެތެރެއަށް ވަން މަންމަފެނި ޒައިދާއި ދިމައަށް ބަލަލެވުނު އިރު ދެމީހުންނަށް ތިބެވުނީ ޖެހެނުޖެހޭ ހިސާބުކައިރީގައެވެ، އަހަރެން ބިރުން އަވަހަށް އިސްޖަހާލީ ކުށްވެރިއެއް ފަދައިންނެވ.ް ހާސްވެ ދާހިތްލަމުން ދިއައިރު ލަމުންދިއަނޭވާގެ އަޑުވެސް...

26

އިމްތިޙާނު

“ދެން ކިހާ ދެރަ ކަމެއް؟ ހަމަ ގައިގަ ނުޖެހި ދާން އުނދަގޫވާނެ.!” އިވުނު ލުއި ލުއި މިޔުޒިކެއް ކަހަލަ އަޑުން އަހަރެންގެ ހިތަށް ފިނިވެގެންދިޔައިރު، ލާނެތް ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލީމެވެ. ހުދު ޔުނީފޯމުގައި ހުރި...

18

ސާޔާ (10 ވަނަ ބައި)

މާހިލްއަށް ސާޔާ ގޮވައިގެން އެތެރެއަށް ވަންނާކަން ނުކެރުނެވެ. އަސްލަމް ހީކޮށްފާނެ އެއްޗަކަށް ވިސްނާލާފައި ސާޔާ މޫނުގައި ދެތިން ފަހަރަކު މަޑުމަޑުން ޖަހާލިއިރަށް ނަސީބަކުން ލޯހުޅުވާލައިފިއެވެ. ހޭވެރިކަންވުމުން ސާޔާ މާހިލްއާ ދުރަށް ޖެހިލިއެވެ. ދެއަތުން...

31

ފަނާ 10

އިރުކޮޅެއްނުވެ ހުޅުވުނު ދޮރާއި އެކު އެތެރެއަށް ވަންއަޒާލްއަށް ކޮޓަރިން ފެނުން މަންޒަރުން ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިއައެވެ. ހޭނެތިފައި އޮތް މާހީގެ ހަށިގަނޑާއި ކުޅެމުންދިއަ މަންމަގެ ނުލަފާ ސޫރަފެނި އެތެރެއަށް ވަންނަންަނެގި ފައިގާ ކަސްތޮޅު...

13

ފަނާ 9

ހުޅުވިގެން ދިއަދޮރާއިއެކު އެތެރެއަށް ވަން މަންމަ އާއި ޒާއްތައައި އަޒާލްބެގެ އިތުރުން ބިޔަހަށިގަނޑެއްލިބިފައިވާ ދިގު މީހަފެނި ބަލާލެވުނު ނަޒަރު އަނބުރާަލެވުނީ އެމީހާ ފަހަތުން ވަން ޒުވާނާއަށެވެ، ދުވަހަކުވެސް ނުދެކޭހާ ރީތި ހޫރެއްލީނެއް ފަދަ...