Category: އެހެނިހެން

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ނުވަވަނަ ބައި

ނިޝްވާ ފޯން ބަލާލިއިރު ދެ މިސްޑް ކޯލާއި މެސެޖެއް އިނެވެ. ލޮކް ކޯޑް ޖެހުމަށްފަހު ފޯން ހުޅުވާލިއެވެ. ގުޅާފަ އޮތީ ކުރިންވެސް ގުޅި ނަންބަރުންނެވެ. މެސެޖް ހުޅުވާލިއެވެ. އެނަންބަރުން އައިސްފަ އޮތް މެސެޖެކެވެ....

6

“ބަންގާޅީން”

“ބަންގާޅީން” ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައިި ކުރާ ގިނަ އިގްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މިހާރު ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އެންމެކުޑަމިނުން، ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ކުރަމުން އައި މަސްވެރިކަމުގައިވެސް ބިދޭސީންގެ ބޭނުން އޮޑިވެރިން މިހާރު...

9

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ އަށްވަނަބައި

“..ދޮންތައަށް ކިހިނެއްވީ އޭ.. ކޮބާ އަރީކާ؟” ޝަހީން އެހިއެވެ. ނިޝްވާ އޭނާއަށް އެނގޭ މިންވަރަށް ހުރިހާ އެއްޗެއް ކިޔާދިނެވެ. “..ކީއްވެ ޕޮލިހަށް ނުގުޅީ.. ކީއްވެ މަށަށް ނުގުޅީ” ޝަހީން ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީ އެވަރު...

7

ދިވެހިންގެ ދިގު ކޮފީ

ަޔަށް ދިޔުމަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އައި، އަދި މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. ޒަމާނުގެ ތަރައްޤީއާއި ތަހުޒީބުގެ ތެރެއިން ގޭގެ ބޮޑުއަށިތަކާއި ކާމޭޒުތަކުން ނިކުމެ ސައިބޯ ހޮޓާތަކާއި ކެފޭތަކުން އެއްޗެއް...

4

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ހަތްވަނަ ބައި

“..އޭތް… ހަމަ މިހާރު ދޮންތަ ގައިން ދޫކޮށްލާ..” އެމީހާގެ ޚަރަކާތް ހުއްޓުމަކަށް އައީ ފަހަތުން މީހަކު ހަޅޭ ލަވާގަތް އަޑަށެވެ. ނަޢުމާއަށް އަޑުން އެއީ ކާކުކަން އެނގުނެވެ. އޭނާ އަޑުއައި ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ....

11

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ހަވަނަބައި

“..އަހަރެންނަށް ހަމަޖެހިގެން އުޅެވޭނީ ކޮން ދުވަހަކުންތަ؟..” ނަޢުމާ ދެއަތުން ބޮލުގަ ހިފަހައްޓާހެންހުރެ އުޑުފައިން އިށީނެވެ. އަދި ފާރުގައި ލައްވިއެވެ. އޭނާގެ ދެލޯވަނީ ރަތްވެފައެވެ. އޭނާ ގިސްލަމުން ދެކަކޫމަތީ ބޯ އަޅާލިއެވެ. ************* ނިޝްވާ...

8

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ފަސްވަނަ ބައި

ނައުމާ ގައިގާ ބައްދާލިއެވެ. ނީޝްވާ އެކަންކުރީ ހިތުން ރުހުމަކުން ނޫނެވެ. ރީޝާ ކުރިންވެސް އުޅުން ގޮތަށް އުޅެވޭތޯ ބެލުމަށް ބުނެފައިވާތީއެވެ. އެގޮތަށް އުޅެގެން ހަޤީގަތް ހޯދުމުގެ އަޒުމާވެސް އެކުގައެވެ. ރީޝާ ބުނިގޮތަށް އެރޭ...

4

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް..؟؟ ހަތަރުވަނަ ބައި

ކުއްލިއަކަށް ނަޢުމާ ލޯ މަރާލީ ނިދާފައި އޮތް ޝަޙީން ތެދުވުމުންނެވެ. އޭނާ ތެދުވެގެން ގޮސް ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނެކުތެވެ. އިރުކޮޅަކު ނަޢުމާ އޮތުމަށްފަހު އެނދުން ތެދުވިއެވެ. އަދި މަޑުމަޑުން ކޮޓަރި ދޮރާ ދިމާލަށް...

2

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟ ދެވަނަބައި

“….މާބޮޑަށޭ ތި ވިސްނަނީ.. ބަލާބަލަ މީހާއަށް ތިހިރަ އަންނަ ބަދަލުތައް.. ތިހެން އުޅެން ހަދާގެން ދޮންތަ އަހަންނާ ސުވާލްކޮށްފާނެ… އަހަންނަށް ދޮގު ހަދަން އުނދަގޫވާނެކަން ނިޝްއަށްވެސް އެނގޭނެ… ކުރިން އުޅުން ގޮތަށް ނޯމަލްކޮށް...

6

ޤަބޫލްކުރަންދަތި ހަޤީޤަތް…؟؟؟ ފުރަތަމަ ބައި

ރެޔަކީ ވިއްސާރަ ރެޔެކެވެ. ގަޑިން މެންދަމުން އަލިވެ އެކެއް ޖަހާ އެހާކަން ހާއިރެވެ. ނިޝްވާ އަށް އޮތީ ނިދިފައެވެ. ފިނިރެއެއްކަމުން އޭނާ އޮތީ ރަޖާ އަޅާ މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށްލައިގެންނެވެ. ކުއްލިއަކަށް ނިޝްވާ...

98

ލޯބީގެ ވާހަކައެއް!

ލޯބީގެ ހާސަރުގަނޑެއް ހަނދާންވެއްޖެއެވެ. ކުޑައިރެވެ. ވަރަށްވެސް ކުޑައިރެވެ. ދެންބުނަންޏާ ރަން ދޫންޏަށްވެ ނޫނީ ގުއި ދޫންޏަށްވެ މީސްމީހުންގެ ކޮށްޓަށް ގޮސްވަންނަހާވެސް ކުޑަ ކުޑައިރެވެ. އޭނާ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ގޭގެ ސިޓިން ރޫމުގައި ބޭބެ...

8

‘ސިކް’

ސިއްސައިގެން ދިޔައީ ފައިގެ ބޮޑުވާ އިނގިލި ތެޅިގަތީމައެވެ. ހަންގަޑު ދޫވެ ނާރުއަރާ ދެއަތަށް ގަދަޔަށް ހޫރެނީއެވެ. ނިޔަފަތިގަނޑު ނުލާހިކު ގަދަ ހުދުކުލަޔަކަށް ބަދަލުވިއެވެ. ނިޔަރޮދި ބޭރަށް ނިކުންނަން ފެށިއެވެ. އެއަށްވުރެ ތިރިން ފަޅާފައިހުރި...

43

މަންމާއެވެ! އަޅުގަނޑަށް ރޮވެނީއެވެ.

މަންމާއެވެ! އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭނީ ކާކުގެ ގާތުގައި ހެއްޔެވެ؟ މަންމަ، އަޅުގަނޑާއި ކޮއްކޮ އާއި ބައްޕަ ދޫކޮށްފައި ތިޔަ ދިޔައީ ހާދަހާ ދުރަަށެވެ. ގެއިން ހޮސްޕިޓަލަށް ދަމުން ކޮއްކޮއެއް ބަލައި ދަނީއްޔޭ...

9

އުމުރަށްވެސް އެކީގައި ވާނަމޭ……5

ލުފްޝާން ފެންވަރައި ހަދާލައިގެން ތިރިއަށް ފައިބަން ދިޔައިރު ފައްތާހް އިނީ ސޯފާގައި ޓީވީ ބަލާށެވެ. ފަރިތަ ކަމާއިއެކު ސިޑިން ފައިބަމުން ލުފްޝާން އޭނާގެ ބައްޕައަށް ގޮވާލިއެވެ. “ބައްޕާ…ވަރަށް ބޮޑު ކަމެއް ކޮށްދީބަލަ….” ޓީވީ...