Category: އެހެނިހެން

38

ޙަޔާތުގައި ދިމާވި އެންމެ ހިތްދަތި ހާދިސާ : ވާހަކަ ގިސް

އޭރު އަހަރެންގެ އުމުރަކީ އެންމެ ހަ އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ ތަޢުލީމީ ޙަޔާތް ޔޫކޭޖީ އިން ފެށީވެސް ހަމަ އެހަރުގައެވެ. އަހަރެންނާއި އެކުވެރި ދެތިން ކުއްޖަކު ކުޅެން އުޅުނީމެވެ. ގޭ މަގުމަތީގައެވެ. އަހަރެމެން ދުވެ...

11

ކަލާދެކެ އިންތިހާ ލޯބިވޭ

      ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަށްފަހު މީހުންތައް އެކި ކަންކަމުގައި ހޭލިމޭލިވަމުންދަނީއެވެ. ރެއަކީ އުޑުމަތި ސާފުރެއެކެވެ. މަޑު މަޑު ވައިރޯޅިވެސް ޖެހެމުންދިޔައެވެ. ވިލާރޮއްޖެއް، ތަރިއެއް ނެތް ހާމަ އުޑަށް ބަލަހައްޓައިގެން ޒާއިން ހުއްޓެވެ. ޖެހެމުންދާ...

6

އަތްތައް އުފުލާލަމާ

އާދައިގެ މަތިން އަހަރެން ‘ޔޫޓިއުބް’ އަށް ވަދެލީ އާންމުކޮށް ބަލާ އުޅޭ ވީޑިއޯ ބަލާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް ހަނދާނަށް އައީ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެކުވެރިއަކު ‘ޖީ ޕްލަސް’ އިން ޝެއަރ ކޮށްފައިވާ މަދަހަ...

3

މުސްލިމުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މުހިންމުކަން

ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މާތްﷲ ގެ ވަހީ ބަސްފުޅެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ މާތްﷲ ޖިބްރީލް ގެފާނު މެދުވެރިކޮށް ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު (ސައްލަﷲ އަލައިހި ވަސައްލަމް) އަށް ބާވާލެއްވުނު އެކަލާނގެ ކަލާމްފުޅެވެ. މުސްލިމުން އުޅެންވާ...

1

އޯރަންގުޒޭބް

އޯރަންގުޒޭބަކީ އިންޑިއާގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަސްކަލެކެވެ. އޭނާއަކީ ޝާހްޖާހާންގެ ދަރިކަލުންނެވެ. އޯރަންގުޒޭބަކީ ވަރަށް ބޮޑު ޢިލްމުވެރިއެކެވެ. ވިސްނުންފުޅުތޫނު ބުއްދިފުޅު ފުރިހަމަ ރަސްކަލެކެވެ. އޭނާ އިންޑިއާގެ ސަބް ކޮންޓިނެންޓްގެ މައްޗަށް ( މިހާރުގެ އިންޑިޔާއައި...

16

މަންމަ އަހަރެންނަށް ހެދީ ދޮގެވެ

މިވާހަކަފެށިފައިވަނީ އަހަރެން އުފަންވީދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެންގެ މަންމަ 8 ފަހަރު އަހަރެންނަށް ދޮގު ހެދިއެވެ. އަހަރެންނަކީ ވަރަށް ފަޤީރު ޢާއިލާ އަކަށް އުފަންވެފައިވާ ހަމައެކަނި ޢާއިލާ ގައި ހުރި ފިރިހެން...

2

އޯގަސްޓް 12-13 (ތިންވަނަ ބައި)

“މައުމޫން އިސްތިއުފާ! މައުމޫން އިސްތިއުފާ” އެކީއެކައްޗަކަށް، މުޅިތަން ގުގުމާއިގެން ދާވަރަށް އިވެމުންދިޔައީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވަމުންދިޔަ އަޑެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު ޖަލުގައިވާ ސިޔާސީ ކުއްވެރިން ދޫކޮށްލުމަށާއި ސިޔާސީ މީހުން ހިފާ ހައްޔަރު...

4

ބަޑި ބުރާސްފަތީގައި އަޅުގަނޑު (ދެވަނަ ބައި)

ކުރީބަޔާއި ގުޅޭ.. މިސްކިތައް ދިޔައިރު މިސްކިތްވަނީ ފުރި ތޮއްޖެހިފައެވެ. އަހަރެންނަށްވެސް ޖެހުނީ ބޭރުގައި ކުނަލެއް އަޅައިގެން އިށީންނާށެވެ. އެއްމެންވެސް ތިބީ ދުޢާ ކުރުމާއި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގައެވެ. އިރުކޮޅަކުން ކޮންމެވެސް މީހަކު އައިސް އަހަރެންގެ...

26

އަހަރެން ﷲ އަށް ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

ސްކޫލްގެ ބެލް ޖެހުމާއި އެކު ހުރިހާ ކުދިން ދުއްވައިގަތީ އަވަހަށް ކްލާހުން ނުކުމެގެން މަންމަ ކައިރިއަށްދެވޭތޯއެވެ. ސްކުލޫގެ ގޭޓުކައިރީގައި ދަރިންގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ހުރިހާބެލެނިވެރިންގެ މޫނުމަތިންވެސް ފެންނަނީ ހިނިތުންވުމެވެ. ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް އައިސް...

1

އުލްޙިޔާ ކަތިލުން މީސްތަކުންނަށް ބުރައަކަށްވަނީ.

އަޅުގަނޑުމެންނަކީ މުސްލިމުން ކަމަށްވީ ހިނދު މުސްލިމުންގެ މައްޗަށް ވާޖިބު އަދި ސުންނަތްކަން ގަދަވެގެންވާ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ދީނާއި ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ އެކި ކަންކަމާއި ނުވަތަ މުނާޞަބަތު ތަކާއި ގުޅިގެން ދީނުގައި...

2

އޯގަސްޓް 12-13 (ދެވަނަ ބައި)

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގެ ސަކަރާތްގަނޑު ބަލަން ދިއުމަށްޓަކައި މިހާރަކަށްއައިސް ޝިޔާމް ކޮންމެ ރެއަކުވެސް މިހާކަންހާއިރު އަހަރެންނަށް ގުޅައެވެ. ޝިޔާމަކީ އެކަހަލަ ކަންތައްތަކުގައި ވަރަށް ފޯރިނަގާފައި އުޅޭމީހެއްކަމުން އެހެން އޮންނަ ކޮންމެ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ބަރާބަރަށް އަހަރެންނަށް...

1

އޯގަސްޓް 12-13

“ކައިގެން ދާނީ ދުއްވާލަންދޯ؟” ރޭގަނޑުގެ ކެއުން ނިންމާލާފައި އަހަރެން ތެދުވުމާއިއެކު ޝެޑިއުލްގައި އަންހެނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައް ބުނެލިއެވެ. އަހަރެން ޖަވާބުގައި އަންހެނުންނާއި ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު ހީލަމުން ބޯޖަހާލީމެވެ. “އެކަމަކު ރަނގަޅަށް ކާތި! ދެމީހުނަށް...

1

ގްލޫ ސްނިފް ( ކެމިކަލްގެ މަސްތު)

މިހާރު ކޮންމެ ޤައުމަކަށް ކޮންމެ ރަށަކަށް ކޮންމެ މުޖުތަމަޢުއަކަށް އަދި ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް ބަލާލިނަމަވެސް އެއްމެ ކަންބޮޑުވާ އެއްމައްސަލައަކަށް ވެފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީ ނުރައްކާތެރި ވަބާ ކަމާއިމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްނެތެވެ. އައްޑިހައިގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން...

1

މާމަ އާއި ކާފަގެ ހަރުދަނާ ކައިވެނި.

މި ލިއުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކާފަ އަލްމަރުޙޫމް ކުޑަކަތީބު އަލިފުޅާއި އަޅުގަނޑުގެ މާމަ އަލްމަރުޙޫމާ ހައްވާ މޫސާ މީގެ 55 އަހަރު ކުރިން ހިޖުރީ ގޮތުން 1379 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް...

9

ނަޞީބާއި ބުއްދި

ނަޞީބާއި ބުއްދިއަކީ އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެން އެކުގައި އުޅެބޮޑުވި ދެރަޙުމަތްތެރިންނެވެ. ޔުނިވަރސިޓީ ނިންމީވެސް ދެމީހުން އެކުގައެވެ. އަހަރުގެ ފަހު ސިމެސްޓާ ކިޔެވުން ނިމުމާއެކު ދެއެކުވެރިން ގެއިން ނުކުތީ ކާރުބުރެއް ޖަހާލާ ށެވެ. ބާރު ދުވެލީގައި...