Category: ލޯބި

10

ނޭނގޭހެ ހާދަ ލޯބިވޭ

މެންދަމުން އަލިވެ ތިނެއް ޖެހުމާ ގާތްވަނީއެވެ. މުޅި ގޭތެރެއަށް ވެރިވެފައިވަނީ މަރުފަދަ ހަމަ ހިމޭންކަމެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް ނިދީގެ ފޮނި ރަަހަ ދެކެމުންދަނީއެވެ. ހިތާމަވެރި ހުވަފެންތަކުގައި އެއްބަޔަކު ރޮމުން ދާއިރު، އުފާވެރި ކަމުގެ...

34

ކަފުން ވެވިފާ…06

ނާބިހް އަކީ ދުވަހަކުވެސް ދޮރު ތަޅުލާފައި ބަހައްޓާ ކުއްޖެއް ނޫނެވެ. ކަމަކާއި ހިތްހަމަނުޖެހުނަސް، ކޮޓަރީގެ ދޮރު ތަޅެއް ނުލާނެއެވެ. ނަތާޝާ ހާސްވީ އެވަރަށް ގޮވި އިރުވެސް ނާބިހްގެ ޚަބަރެއް ނުވުމުންނެވެ. ކޮޓަރީގެ ޑަބަލް...

11

ރަސްމީ ގަޑި – 5

ރަހްމާ އޮފީހަށް އާދެވުނުއިރު ބަނޑުހައިވެގެން ދެފައި ތުރުތުރުއަޅަނީއެވެ. ހެނދުނު ކެއީ ބަދަން ކޮޅެއް އެކަންޏެވެ. ލިފްޓް ތެރޭގައި އިން ލޯގަނޑުން ވެނީލާ ކުލައިގެ ހެދުމަކާއި ގަދަ މުށިކުލައިގެ ބުރުގާއެއް އަޅައިގެން ހުރި އަހަރެންގެ...

16

ނޭނގިހުރެ ވެވުނު ލޯބި (6 ވަނަ ބައި)

ފަތުހީ ސާއިލާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން އުޅެ ނާކާމިޔާބުވުމުން އެކަން ޤަބޫލުކޮށް ހުއްޓާލިނަމަވެސް ފަތުހީ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ސާއިލާ އަދި ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔާގައި އެބެހުއްޓެވެ. އަދި އިރާދަ...

12

އެކުގާ މަންޒިލަށް

އިރު މަޑުމަޑުން ދަތުރުކުރަމުން ގޮސް ދުނިޔެއާއި އަލްވަދާޢު ކިޔުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު، މުޅި އުޑުގެ ސަތަހަވަނީ އޮރެންޖުކުލައިން ކުލަޖެއްސިފައެވެ. އޮމާންކަމާއެކު ދުރުދުރަށް ފެތުރެފައިވާ ފުންމިން ވަޒަންކޮށްލަން ނޭންގޭ، ބިޔަ ކަނޑުގެ މަތިން އެ މަންޒަރު...

39

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 12

އެއްވެސް ދިރުމެއް ނެތް މީހެއް ފަދައިން ގެއިން ބޭރަށް ނިކުމެވެން ހުންނަ ސިޑިން ޒާޔާ ފައިބަނިކޮށް ފައި ކައްސާލާފައި ސިޑިން ތިރިއަށްވެއްޓުނެވެ. އެއީ ފުދޭ ވަރަކަށް ދިގު ސިޑިއަކަށްވެފައި ޒާޔާ ވެއްޓުނު އިރު...

26

ވީމޭ ތިޔަ އިންތިޒާރުގައި..3

ހިތުގައި އެޅިފައިވި ކޫރުންތަކަށް ލުއިކަމެއް ލިބޭތޯ ރިޔާޝް ހުރީ ބެލްކަނީގައެވެ. އޭނާގެ ހިތުގައި ވިކަމުން ދިޔައީ ރަޔާގެ ހިޔާލުތަކެވެ. ޖެހިލައި ވައިރޯޅިތަކުން އޭނާގެ އިސްތަށިގަނޑުވަނީ ހޭވިފައެވެ. ނިދިވެސް އޭނާއާ ރުޅިހަދާލައިފައި ވަނީ މާދުރަށް...

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 3
5

އަބަދަށް މި ހިތުގައި 3

ތިން މަސް ފަހެވެ. އަހަރެން ދިޔައީ ބައްޕައާއި އެކު ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތުން ބަނދަރު ކައިރިއަށް މަސްބާނާށެވެ. މަސްބޭނުމާއި މަސްވެރިކަން ކުރުމަކީ އަހަރެން ވަރަށް ކުރާހިތްވާ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އާދަވެގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު...

53

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 75

ބެލްކަނީގައި ތިރިކޮށް ރާނާފައިވާ ގާފޮޅާއި ގާތްވަމުންދިޔައިރު މަރުން ސަލާމަތްވާން އިޝާރު މަސައްކަތްކުރިއެވެ. ދެފައިވިއްދާ ގަދަކަން ދެއްކިއެވެ. އޭރު އައްމާރު އޭނަގެ ކަރަށް ބާރުކޮށްލައިފައިވީ ގޮތުން އިޝާރުގެ ކަޅި މައްޗަށް އަރާފައިވިއެވެ. ނޭވާހާސްވެގެން ރޯ...

12

ލޯބިވާތީ 8

‘ސޮރީ ސަރ” ޒައިނާ މަޢާފަށްއެދުނެވެ. ނަމަވެސްް އިތުރު އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނިތާ އޭނައާއި ދިމާއަށް ބަލައިވެސް ނުލާ ރާކިން ދިޔައީ އެވެ. ********************************* ރާކިން ކަންތައް ކުރި ގޮތުން ހިތުގައި ޖެހިފައި ހުރި...

84

ވާނަން އުމުރަށް – 24 –

“ލޫން…” އިވުނީ އަންހެނެއްގެ އަޑެވެ. “އަދިވެސް އެކަމާތަ ތި ވިސްނަނީ…” ލޫންގެ އެންމެ ގާތްއެކުވެރިޔާ ހައިފާ ބުނެލިއެވެ. ލޫން އެއްޗެކޭބުނަން އަނގަހުޅުވާލުމާއެކުވެސް ނިކުތީ މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑެވެ. ލޫންއަށް ހައިފާ ގައިގައި ބައްދައިގަނެވުނީ...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 6
5

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 6

ތަމަންނާއާއި ފާރަލާތާ މިވޭތުވެދިޔަ ފަނަރަ މިނިޓު ތެރޭގައި އިނގިގެން ދިޔަކަމަކީ އޭނާ ބިރުގެންފައި ހުރިވަރެވެ. އޭނާ ނޭނގޭ ހިތާމައަކާއި ކުރިމަތިލާކަމެވެ. ދެކޮޅަށް ބޯ ހޫރުވަމުން ކުށެއް ކުރި މުޖުރިމެއް އުޅޭ ފަދައިން އޭނާ...

7

ވީރާނާވެފައިވީ ޙަޔާތް މަގޭ (12)

ޖެހިލުންވެ ހުރެ، ރަޔާންގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ޓަކި ޖެހީމެވެ. ރަޔާން ދޮރު ހުޅުވާލާ ބަލާލިއިރު، އެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަން ފެނުނެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ އަހަރެންކަމާއިމެދު، ސުވާލު އުފެދިފައި ހުރިހެން ހީވިއެވެ. **********************  ...

13

ލޯއްބެއްގެ ފެށުން 34

    ޝިފާގެ އުނަގަނޑުގައި ހިފާ ކުރިމައްޗަށް އަނބުރާލަމުން އެމޫނުގައި ޒައިކު ބޮސްދިނެވެ. ދެއަތުން ބައްދާލަމުން ކަނދުރާ ކައިރީ މަޑުމަޑުން ވަސްގަތެވެ.     ” އުމްމްމް. ވަރަށް މުހިންމު ވާހަކަ އެއް...

17

ލޯބީގެ ނަސީބު…7…

ޝައިމް ހޭ އަރައިފިއެވެ. ޝައިމް މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅު ވާލައިފިއެވެ. ************** ޝައިމް ލޯ ހުޅުވާލާފައި ބަލާލިއިރު މުނާ ފެނުމުން ޝައިމް ވަރަށް އުފާވިއެވެ. ”ޝައިމް މިހާރު ކިހިނެއްތަ؟”.. މުނާ ބުނެލިއެވެ.”...