Category: ލޯބި

58

ކުށަކާ ނުލާ 19

ގަބޫލު ނުކުރެވިފައި އަޝްފާންއަށް އިނދެވުނީ މައިހާއަށް ބަލާށެވެ. އަޝްފާން އެއްޗެއް ނުބުނެ ގިނަ އިރުވާން ފެށުމުން މައިހާއަށް އުނދަގޫ ވިއެވެ. “އަޝްފާން މިހާރު ބޭނުން ނުވަންޏާ އޯކޭ…” އިސް އުފުލާ އަޝްފާންގެ މޫނަށް...

111

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 64-1

“ނައި… ޕްލީޒް ބީ މައިން… އައި ލަވް ޔޫ… ހައިޒަލްގެ ލޯބި ހަނދާންނައްތާލާވަރަށް ލޯބިދޭނަން…” އެއީ ކޮންމެ ކުއްޖެއްވެސް އަހާލަން ބޭނުންވާނޭ ލަފްޒުތަކަށްވިޔަސް ނައިނާއަށް އެ ބަސްތައް އަޑުއިވުނީ ހޮނުގުގުރިއެއް ފަދައިންނެވެ. އޭނަގެ...

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6
40

އެދުވަސްތައް އަނބުރާ ލިބި ދާނެބާ 6

ޒިޔާންގެ ޖަވާބަކަށް ބެލުމެއްނެތި ޒާޔާ ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. އަދި އެންދުން ތެދުވެ ބެލްކަންޏާއި ދިމާލަށް ދުއްވައި ގަތީ އެ ލަވަ ކީޔަމުންދާ އަޑަކީ ކޮން އަޑެއް ކަން އެނގޭތީއެވެ. ***************************************************** ބެލްކަނީގެ ފަރުދާ...

44

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (3ވަނަ ބައި)

އަހަންނަށް ރަނގަޅަށް ހޭވެރިކަންވީއިރު އެކަކުވެސް ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މަޑުމަޑުން ތެދުވެގެން އަހަރެން ބަދިގެއާ ހަމައަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ތަންތާ ލައްގަންނަމުން ނަމަވެސް އަހަންނަށް ބަދިގެއާ ހަމައަށް ދެވުނެވެ. ބަދިގޭގައި އޭރު ބައްޕައާ...

14

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 7

ސްޕެޝިއަލް ފޯ ނަޒްހާސް ރިއަލް …..   ”ކީއްކުރަން. ތިކިޔާ ފޮތެއް ނުދިނަސް ކަލޭ އާ މަ ކައިވެނި ކޮއްފާނަން. އެއީ ޝަރުތެއްގެ މަތިން. މަ ށަށް ދުވަހަކުވެސް އައިޒާއޭ ކިޔާފަ ގޮވައިގެން...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 28
22

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 28

  އަނދަމުން ދިޔަ އަލިފާން ގަނޑުގެތެރެއިން ޒައިކުގެ މޫނު ޝިފާއަށް ފެންނަވަރުވީ ފަނޑުފަނޑުކޮށެވެ. ވަރަށް އުނދަގުލުން ޝިފާއާއި ކައިރި އަށް އައުމަށްފަހު އެދިމާގައިވާ އެހެން މީހެއްގެ ހަޅެކުގެ އަޑުއިވުމުން ޒައިކު އެދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ....

129

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 63

“އަހަރެންގެ މަންމަ… މަންމަވެސް ނިޔާވީތަ؟” ހައިޒަލް ނޭވާލުމެއްނެތި އަވަސްގޮތަކަށް ސުވާލުކުރިއެވެ. އޭނައަށް އިނގިފައިވާގޮތުން އޭނަ އެއްލާލައިފައި މަންމަ ފިލީއެވެ. އަލްހާން އޭނައަށް ބުނެދިން ގޮތަކީ އެއީއެވެ. އޭނަގެ ދޮންބެ އަލްހާން އޭނަގެ މައިންބަފައިންގެ...

51

ކުށަކާ ނުލާ 18

“ނަދާ…” ނަދާ ތެދު ވުމުން އަޔާޒް ގޮވާލި ނަމަވެސް ނަދާ މަޑެއް ނުކުރިއެވެ. އަޔާޒްވެސް ބާކީ ހުރި އެތިކޮޅާއެކު ތަށި ބަހައްޓާފައި ތެދުވިއެވެ. “އަޔާ، ނިންމާލާފަ ދާންވީނު؟” މައިހާ ބުންޏެވެ. “ނިމުނީ” މައިހާއަށް...

89

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 62

“މުހައްމަދު ހައިޒަލް އަޒްހާން… އަޒްހާން…” ހައިޒަލްއަށް އޭނަގެ ފަހަތަށް އޮތް ނަންކިޔާލެވުނީ ގަބޫލުނުކުރެވިފައެވެ. ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއްގައި އޮންނަ ގޮތުން ވިއްުޔާ އޭނައަކީ މުހައްމަދު ހައިޒަލް އަލްހާނެވެ. ވީއިރު މިލިޔުމުގައި މިހެން އޮންނަންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟...

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 2
23

ހުވަފެނަކީ ބިލާހެއް – 2

ތަމަންނާ ގޮވާލި އަޑު ވިލްދާންއަށް އިވުނެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނި ތާގައި އެނބުރި ބަލާވެސްނުލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތުގެ ތެޅުން ވަނީ އަވަސްވެފައެވެ. ރުޅި އައިސްގެންކަމެއް ނޫނީ އެހެން އިހުސާސެއް ކަމެއް ވިލްދާނަކަށް...

ހިތްވެސް ދިނީމޭ 5
28

ހިތްވެސް ދިނީމޭ 5

ކައިލް ޒިވާ އަށް ފަސްދިނުމަށް ފަހު އެނުބުރުނު ތަނާ ކުއްލި އަކަށް އިވުނީ ކޮންމެސް މީހެއްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑެވެ. ސިއްސައިގެން ގޮސް ކައިލް ފަހަތް ބަލާލި އިރު ފެނުނު މަންޒަރުން ކައިލް އަށް ހީވީ ދުނިޔެ އެނބުރު ހެންނެވެ. މަގުަމަތީގައި ވެއްޓިފައި އެއޮތީ ޒިވާއެވެ. ކައިލް އަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭނގުނެވެ. ދެފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއް ލުމަށްފަހު ދުއްވައިގަނީ ޒިވާ އޮތް ދިމާއަށެވެ. އެއިރު މަދުގައި ތިބި މީޙުން ވަނީ ޒިވާ ވަށާލާފައެވެ. އެމީހުން ކިޔަމުން ދިޔައީ ބާރަށް ދުއްވާފައި އައި ސައިކަލެއްގައި ޒިވާ ޖެހުނު ވާހަކައެވެ. ކައިލް އަށް އެވަގުތު އެކަމަކަށް ސަމާލު ކަމެއް ނުދެވުނެވެ. ކައިލް އެމީހުންގެ ތެރެއިން ވަދެގެން ގޮސް ޒިވާ ކައިރީގައި އިޝީނެވެ. އެއިރު ޒިވާގެ ބޮލުން ހޯސް ލާފައި ލޭފައިބަމުން ދިޔައެވެ. ކައިލް ޒިވާގެ ގައިގައި ހިފަހަށްޓައިގެން އިނދެ ޒިވާ އަށް ގޮވަމުން ދިޔައެވެ. ” އަވަހަށް އެންބިއުލޭންސް އަށް ގުޅާބަލަ ” ކައިލް ފަހަތަށް އެނބުރި މަގުގައި ތިބި މީހުންނަށް އިޝާރާތް ކުރުމަށް ފަހު ބުނެލިއެވެ. އެއިރު ކައިލްގެ ހިތް ނެގި ނެގިފައި ޖެހެމުން ދެއެވެ. ޒިވާ އަށް ކަމެއް ވެއްޖިއްޔާ އޭނާ މޮޔަވެދާނެއެވެ. އެންބިއުލޭންސް އައުމުން ކައިލް ޒިވާ އަތް ދަނޑި މައްޗަށް އުފުއްލާލުމަށް ފަހު ގެންގޮސް އެއަށް އެރުވިއެވެ. އެއިރު ކައިލްގެ ޓިޝާޓް ވަނީ ލެއިން ކަޅިވެފައެވެ. އެކަމަށް ފަރުވާލެއްނެތި ކައިލް އެންބިއުލޭންސް އަށް އަރާ ޒިވާގެ މަގަތުގައި އިށީނެވެ. ޒިވާ އަށް ސަލާމަތްތެރިކަން ދެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރެވުނެވެ. ކައިލް ފޯނު ނެގުމަށް ފަހު އަވަސްވެގަތީ މަރީނާ އާއި ކަމްލާ އަށް އެހަބަރު ދިނުމަށެވެ. ޒިވާގެ މަންމަ އަށް ކަމްލާމެންގެ ފަރާތުން އެޚަބަރަު ލިބޭނެކަން ކައިލް އަށް އިނގުނެވެ. ކަމްލާ އާއި މަރީނާ އަށް ޒިވާގެ ޚަބަރު ލިބުމުން ތިބީ ގަނޑުވެފައެވެ. މަރީނާ އަށް އަޑުން އަޑު ނަގާ ރޮއެގަނެވުނެވެ. ބޭރުގައި އަޑު ގަދަވެގެން ކޮޓަރީގައި ތިބި ކިޔާރާ އާއި މައިހާ ނިކުމެގެން އައިރު މަރީނާ ރޯތަން ފެނުމުން ސުވާލު ކުރިއެވެ. ކަމްލާ ވެގެން އުޅޭ ގޮތް ކިޔާދިނުމުން މައިހާ އަށް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭނގުނެވެ. ދުވެފައި ގެއިން ނިކުމެގެން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. މައިހާގެ ފަހަތުން ކިޔާރާ އާއި ކަމްލާގެ އިތުރުން މަރީނާވެސް ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ. އަވަސް ފަރުވާދޭ ކޮޓަރީގައި ހަރަކާތްތެރި ވަމުން ދިޔަ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ދިޔައީ ޒިވާގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯއެެވެ. އަވަސްފަރުވާދޭ  ކޮޓަރީގެ ބޭރުގައި ހުރި ގޮނޑި ބަރިއެއްގައި އިށީނދެއިން ކައިލް އިނީ ކެއްތެރިކަން ކުޑަވެފައެވެ. ދުޢާ ކުރެވެމުން ދިޔައީ ޒިވާގެ ހާލު ރަނގަޅުވުމަށް އެދިއެވެ. އިރުކޮޅެއްނުވެ މައިހާ ދުވަމުން ދުވަމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ވަދެގެން އައިތަން ކައިލް އަށް ފެނުނެވެ. މައިހާގެ ފަހަތުން ކަމްލާ އާއި ކިޔާރާގެ އިތުރުން މަރީނާވެސް އައެވެ. މައިހާގެ ލޮލުން ހޯސް ލާފައި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައިރު އޭނާ އަށް ވާހަކަ ވެސް ނުދެއްކެއެވެ. އެންމެ ދާތް އެކުވެރިޔާގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލުގައި އޮށްވާ އެހިތައް ހަމަޖެހުން ލިބޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ގާތް ގަނޑަކަށް ބައި ގަޑިއިރު ފަހުން އަވަސް ފަރުވާދޭ ބައިން ނިކުމެގެން އައި ޑޮކްޓަރު ފެނުމުން ކައިލް އަށް ގޮނޑިން ތެދުވެ އެދިމާއަށް ދެވުނީ އަވަސް ވެފައިވާ ހިތަކާއެކުގައެވެ. ” ޕޭޝަންޓްގެ ހާލު އިރާދަ ކުރެެއްވިއްޔާ ރަނގަޅު  ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ވެފަ ވަނީ ނަމަވެސް ބޯ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޅާގެން ގޮއްސަ އޮތުމުން ވަރަށް ބައިވަރު ލޭވަނީ ފައިބާފަ…އޭގެ އިތުރުން ކަނާއަތް ވަނީ ބިނދިފަ…….. މިވަގުތު އޮތީ ހޭނެތިފަ. ހޭއެރުމުން ޕޭޝަންޓް އާއި ބައްދަލު ކުރެއްވޭނެ. ” ޑޮކްޓަރު އެހެން ބުނެލުމަށް ފަހު ކައިލްގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލުމަށް ފަހު ދިޔައެވެ. ކައިލް ﷲ އަށް ހަމްދު ކުރިއެވެ. ކައިލްގެ ބަދަލު ވެފައިވާ މިޒާޖު ކިޔާރާ އަށް ފާހަގަ ވިއެވެ. އޭނާ އަށް ހިނިތުން ވެވުނީ ކައިލް ހެޔޮ މަގަށް އެޅިއްޖެ ކަމުގެ ނިޝާންތައް ފެންނަން ފެށުމުންނެވެ، އަދި އެތަށް ދުވަހަކަށް ފަހު ހިތި މާޒީ އަކާ އެކު ކައިލް އަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއްޖެއް ދެކެ ލޯބި ވެވިއްޖެކަން ކިޔާރާ އަށް ޔަޤީންވިއެވެ. ކައިލްގެ މުޅި ދިރިއުޅުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ބަދަލު ކޮށްލީ ޒިވާކަން ކިޔާރާއަށް އެނގުނެވެ. ކައިލް ކިތަންމެ ފޮރުވަން އުޅުނަސް ކިޔާރާއަށް ޒިވާ އަށްޓަކައި ކައިލްގެ ލޮލުން ލޯބި ވަނީ ފެނިފައެވެ. މިވޭތުވެދިޔަ ދެތިން ދުވަސްތެރޭ ކައިލް އާއި ޒިވާ އާއި ދޭތެރޭ ހިގާފައިވާ އެތައް ކަމެއް ކިޔާރާ އަށް ވަނީ ފެނިފައެވެ. ދެގަޑި އިރު ފަހުން ޒިވާ ހޭއެރިއެވެ. މަޑު މަޑުން ލޯ ހުޅުވާލިއިރު ކައިރީގައި ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެގެން މައިހާއިނެވެ. ” މައި…..” އުނދަގުލުން ޒިވާ މައިހާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. މައިހާ އަށް ޒިވާ ހޭއެރިކަން އިނގުމުން އަވަސްވެގަތީ މަރީނާ އަށް އެހަބަރު ދިނުމަށެވެ. ޒިވާ އަށް ފެންފޮދެއް ދިނުމަށް ފަހު އެބަ އަންނަން ކަމުގައި ބުނެފައި މައިހާ ނިކުތީ ބޭރަށެވެ. އެއިރު ކައިލް އާއި ކިޔާރާ ތިބީ ދޮނޑިބަރީގައި އިށީނދެއެވެ. ކައިލްގެ މޫނު މަތިން ހިތާމަވެރިކަން ފެންނަން ހުއްޓެވެ. އެކަން މައިހާ އަށް ފާހަގަ ވިއެވެ. ނަަމަވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނީ އޭނާ އަށްވެސް ކައިލްގެ ބަދަލުވެފައިވާ މިޒާޖުގެ ފަހަތުގައިވާ ސަބަބު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އެނގިފައިވާތީއެވެ. ޒިވާ ހޭއަރާފި ވާހަކަ ބުނުމުން ކައިލް އަށް ގޮނޑިން ތެދުވެވުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ގޮސް އަވަސް...

11

ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް 6

މޫނު ދެއްކުމުގެ ވަގުތުވެެސްް ނިމުމަކަށް އައެވެ. ޝާނީގެ ދެލޮލުން ހޯސްލާފައި ކަރުނަ އަންނަށް ފެށިއެވެ. ޝާނީ އެ ތަނުން ބޭރަށް ދިޔުމަށް މަޖުބޫރު ވިއެވެ. އޭރުު ރިހުމަތުގެ މަންމަ ބޭރެގައި އިނެވެ.”ޝާނީ. ”...

12

ބޭނުމޭ ދޭން ހިތް އެކީ 4

ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ފެނިފައި އޭނާގެ ހިތްނުހުއްޓުނީ ކިރިޔާއެވެ. އޭނާ އަށް ވަށައިގެން ބަލާލެވުނެވެ. އެތަނުގައި އަލިފާން ނިއްވުމުގައި ފަޔަރ ފައިޓާރސްގެ ބޭފުޅުން ހަރަކާތް ތެރިވަމުން ދިޔައެވެ. އެތާ ކައިރިއަށް މީހުން އޮތީ...

36

ހާސިލް ވުމަށް އެދި 9

******* ދުވަސްތައް ހަލުވި ކަމާއިއެކު ފާއިތުވަމުން ދިޔައީ އެއްބަޔަކު ހިތްތަކަށް އުފާވެރިކަން ގެނެސްދީ އެނެއްބަޔެއްގެ ހިތްތަކަށް ހިތާމަވެރިކަން ގެނެސްދެމުންނެވެ. މިއީ އަބަދުވެސް ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. އީނާޝް އާދައިގެ ގޮތަކަށް އުޅެމުން ދިޔައިރު އާރިފާ...

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 27
39

ލޯތްބެއްގެ ފެށުން 27

    ” ހޭ ޝިފް، ހިނގާ އަވަހަށް އެއާޕޯޓަށްދާން. މިހާރުވެސް މާލަސްވެސްޖެ. ނަތާ ،ނަތާ އަވަސް. މިހާރު ވޭނަށްވެސް ގުޅައިފިން” ސައިފް ލަސްވެގެން އުޅުނީ އަވަހަށް ނުދެވިގެންނެވެ. މިދަތުރަކީ ޝިފާގެ މުޅި...

22

“އެއްވެސް މީހެއްކައިރީ ނުބުނާތި” (2ވަނަ ބައި)

އެއްރެއެއްގެ ދަންވަރު އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މީހަކު އަހަރެންގެ ގައިގައި އަތްހާކާހެން ހީވެގެންނެވެ. ލޯހުޅުވާލުމާއެކު އަހަރެންގެ ދެލޯ ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ. “އަހަރެންގެ ކައިރީގައި ނުދަންނަ ފިރިހެނަކު އިނެވެ. އަހަންނަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އެވަގުތު އެމީހާ...