Category: ލޯބި

10

މީ ހަޤީގަތެއް ނަމަ ހާދަ ދެރައޭ!

އެއީ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްކަމުން އެ ހަލަބޮލި މާލެ ވަނީ އެއްކޮށް ހަމަހިމޭންވެފައެވެ. މި ހަމަހިމޭން ވަގުތު ވާރޭގެ ފެންތިކިތައް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެންގަނޑުތައް ހައްދަމުން ދެއެވެ. އަހަރެން ބެލްކަނީގައި ވާރޭ ކުޅެމުންދާ އެ...

29

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 2

ކުރެވުނު އަވަހެއް ކޮށްގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ނައްޓައިލީމެވެ. ޓްރެފިކް ލައިޓުވެސް އަހަރެން ލަސްކުރުވަން އުޅޭހެން ހީވެ ރުޅިއައެވެ. ފެހި ބޮކި ދިއްލުމާއިއެކު މަޑުކުރުމަކާއިނުލާ ދުއްވައިލީމެވެ. އަނެއް މަގުން އައި ސައިކަލުގައި ޖެހުނުއިރުވެސް ނޭންގުނެވެ. ސައިކަލު...

7

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 11

ނަގައިގަތް ދިލައާއިއެކު ޔުނާން އަށް އަތުގައި ފިރުމާލެވުނެވެ. ކަމީލާ ހުރީ ކަޅިވެސް ޖަހައިނުލާ ޔުނާން އަށް ބަލާށެވެ. އޭނާގެ ކަރުނުން ފުރިފައިވާ ދެލޮލުންނެވެ. “އިނގޭ މިހާރު އަހަރެން އަތް ލަން ޔުނާންއަށް ކަމުނުދާކަން....

9

ހަދިޔާ (ދިހަވަނަ ބައި)

“މިސް ހާޝިމް!” ޕްރޮފެސާރ އިހުނަށްވުރެ ހަރުއަޑުން ގޮވާލުމާއެކު އެ އަންހެން ކުއްޖާ ސިއްސައިގެން ދިޔަ ވަގުތު އެ ދަޅު ހުޅުވިގެން ގޮސް އޭގައި ހުރި ކުނޑިތައް އޭނަގެ ގަޔަށާއި ކައިރީގައި އިން މިރްޒާންގެ...

50

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 6

ދުވަހަކީ ވިއްސާރަ ދުވެހެކެވެ. ބޮޑު ތިކި މުތީތަކުގެ އަޑު ރީތި މިއުޒިކެއް ފަދައިން ފަޒާގައި ގުގުމަމުން ދިޔައެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ފެން ހެދިފައިވާއިރު ވައިރޯޅިތަކުގެ ބާރުމިނުގައި ގަސްތަށް ހެލެމުން ދިޔައެވެ. ކަޅު ބޯ...

ވޭނީ ދިރި އުޚުން 1
1

ވޭނީ ދިރި އުޚުން 1

ރަށް ފުށުގެ ނަލަ ރީތި ބަގީޗާ ތަކާއި ނޫކަން ގަދަ މުދާއި . ދޮން ވެލިން ސަލާމަތް ވެފައި ވާ މާލެ އަކީ ރާއްޖޭ ގެ ބިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް ފެށުމާ އި ނިމުން  އެކުލެވިގެން ވާ އާބާދީ ބޮޑު ނަމަ ވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ މިރަށު 4 އަވަށެއް ވާއިރު ސާފު ކަޑުން ވަކިވެފައި ވާ 2 އަވަށަކަށް  ބެހިގެން ވާ މާލެ އަކީ ދިވެހިން ގެ އަމާޒް . ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ތަކެއް އަންނަ މި ތަރައްޤީގެ ބާނީ އަކީ  ވިސްނާލަން  ހިއްގައިމު ކަމުގައި ވިޔަސް  ދިރިއުޅެން މާކަ ރަގަޅު ތަނެއް ނޫން … ފެހި ފަތް ކޯޅި ތަކުން ފޮރުވެފިއި ވާ އިމާރާތް ތަކުންނެވެ . ވައިރޯޅި އެއްގެ އުއްމީދުގައި ދަހިވެތި ވުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބުގެން ދާނީ ހިރަފުހާއި ދިމުންނެވެ .  ހާލެއް ކުކުޅެއް ނުފެންނަތާގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ސައިކަލާއި ކާރެއެވެ . އިރުވައި މޫސުމުގައި ނަރަކައިގެ އަލިފާނެއް  ހިތައް އަރުވާލިޔަސް ފަދަ ހޫނެއް ކުރުވަނީ  އަދި ހުޅަނގުގެ ކަޑާއި މަގު ވަކި ނުވާއިރު މި ރަށަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ހިދުމަތް ދޭ ރަށެއް ކެވެ . މިހާލުގައި އުމުރު ހުސްކުރާނެ އެތައް ބަޔަކު  ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެއެވެ .  އެ ގޮތުން މާލޭގެ  ހުޅަނގު އައްސޭރީ ފަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެކަކަށް ރިޔާނާ ވާނެއެވެ …….. 2 ވަނަ ބަޔައް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ …………….

9

އިންދިރާސް

ނޯޓް: މިވާހަކަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ކިޔުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދޭން މިދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ޑިސެމްބަރު 20 ހިސާބުގައި ޝާޢިއު ކުރެވެން ފެށޭނެއެވެ. (އިން ޝާ ﷲ). ކިޔުންތެރިން މިވާހަކައަށް އިންތިޒާރު...

20

އިމްތިޙާން (20ވަނަ ބައި)

މާހިލް އޮފީސް ނިންމާފައި ގެއަށް އައިސް ވަތް އިރު ރިޔާޒް އިނީ އޭނާގެ އިންތިޒާރުގައި ޓީވީ ދޮށުގައެވެ. މާހިލް ފެނުމުން ކުޑަ ވާހަކައެއް ދައްކާލަން އެބައޮތް ކަމަށްބުނެ ރިޔާޒް ކައިރީ އިން ސޯފާގައި...

47

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 5

ކޮންމެ ދުވަހެއްގެވެސް އިރުއަރައިގެން ގޮސް އިރުއޮއްސެނީ އެކި މީހުންގެ ހަޔާތުގައި އެކި ކުލަތަށް ޖައްސަމުންނެވެ. އަޑިގަނޑަކަށް ފަހު އުސްގަނޑެއް އަންނާނެޔޭ ބުނާ އުސޫލު ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަޑިގަނޑުތަކާ އުސްގަނޑުތަށް ގިރާކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކޮންމެ...

14

ވުމުން ހިތެއްގެ މިލްކުގައި 4

އަތުތެރޭގައި ނިދިފައި އޮތް އަވްޔަން އެނދުގައި ބާއްވާލިއެވެ. އޭނާގެ ފައިގަޔާއި ބިންމަތީގައި ހުރި ލޭތަށް ސާފުކޮށްލަމުން އެމޫނު މައްޗަށް އެޅިފައި ހުރި އިސްތަށިތަށް އެއްފަރާތް ކޮށްލަދިނެވެ. އަވްޔަންގެ ގައިގައި ރަޖާގަނޑު އަޅައިދިނުމަށްފަހު އަލިޝްކާ...

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….2ވަނަބައި
2

ކުރުހާލެވުނޭ ތި ސޫރަ މިހިތުގައި….2ވަނަބައި

“ހަލޯ” މަލަކު ފޯނުނެގިއެވެ.”މަލަކޫ… ނުވެސް ގުޅަމެއްނު އަހަންނަކަށް… ރިޔާ އެކަނި ގުޅަނީ… ހަނީ މޫންއޭ ކިޔާފައި ނުޖެހޭ އަހަންނަށް ނުގުޅާ ހުންނާކަށް…..” ޒޯޔާ ޝަކުވާކުރަމުންދިޔައިރު މަލަކު ގާތަށް އަންނަނީ ލާނެތް ހިންޏެކެވެ. “ހޫމް..ދެން ހެވޭ ނުކިޔާދިނަސް ސޮރީ..”މަލަކު ހިނިގަނދު ހިފަހައްޓަމުން ބުނެލިއެވެ.” މަލް ނުބުނާތި ރިޔާގާތު އަހަރެން އަންނަ ވާހަކަ…ޕްލީޒް” ޒޯޔާ އާދޭހުގެ ރާގަށް ބުނެލިއެވެ.”ޒޯ…މީ….ރިޔާ…ވަރަށް ޑިފަރެންޓް އުޅޭލެއް…ކުރީގެ ރިޔާ އެއްނޫން އެއީ…”މަލަކު އަޑު މަޑެވެ. “ކިހިނެއްވީ؟ ރިޔާ ބަލިވީތަ؟” “އައި ޑޯންޓް ނޯ.. އަބަދު ފެންނަނީ ހާސްވެފައި ހުންނަތަން… އެހީމަ ބުނަނީ ފްރެންޑެއް ފޯނު ނުނަގާތީއޭ…އައި ތޯޓް އެއީ ޔޫ ކަމަށް…”މަލަކު ބުންޏެވެ.”މަލަކް ޖަސްޓް ޑޫ ވަން ތިންގް…. މޭކް ހާރ ސްމައިލް…މިބުނީ އެނާ ފިކުރުކުރާކަށް ފުރުސަތު ނުދޭށޭ…”ޒޯޔާ ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ…..ޒޯ.. ދާން ވެއްޖެ… ބައި….ހޭވް އަ ސޭފް ޓްރިޕް” އިޒާން އަންނަން އިޝާރަތް ކުރިތަން ފެނިފައި މަލަކު އަވަހަށް ފޯނު ބޭއްވިއެވެ. ***އަނެއް ދުވަސް*** އަރިޔާ ހެނދުނު ހޭލައިގެން ރީތިވެ ހުރިހާ ކަމެއްކޮށް ހެނދުނު ނާސްތާ ކުރަންވެގެން ކޮޓަރިން ނުކުތެވެ. ސިޓިންރޫމްގެ ހާލު ފެނިފައި އަރިޔާ ހުރެވުނީ އަނގަހުޅުވައިގެންނެވެ.”އޯ ގޯޝް” ސިޓިންރޫމްއެކޭ ކުޑަކުދިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީއަށް ތައްޔާރު ކޮއްފައި އޮތް ހޯލްއެކޭ ތަފާތެއްނެތެވެ. އެކި ކުލަކުލައިގެ ފުއްޕާހަންތައް އެލުވާފައި ހުރި އިރު ‘ވެލްކަމް ހޯމް ބްރޯ’ގެ ބެނަރއެއް ހަރުކުރެވިފަވެއެވެ. އަރިޔާހަމަ ބިމަށް އައުމާއެކު އެނާ ބަދިގެއަށް ވަދުނެވެ. ކޮފީތައްޓެއްހަދާލުމަށްފަހު އޭނާ ބަދިގެއިން ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެވޭގޮތަށް ހަދާފައިން ދޮރާއި ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަރިޔާ ދޮރުކަނީ ގައި ލެގިލުމަށްފަހު އަރިޔާ ފުންވިސްނުމަކަށް ގެނބުނެވެ. ބަދިގެއަށް ވަދުނު މަލަކުއަށް އަރިޔާ ހުރި ގޮތް އަރިޔާ ފިކުރު ކުރަނީކަން އެނގުނެވެ. މަލަކު ބަލާކަށްނުހުރެ އަރިޔާ އަތުގައި އޮތް ކޮފީތަށި އަތުލިއެވެ.”ދެން މަގޭ ކޮފީތަށި… މަލަކޫ” މަލަކު ކޮފީ އެއްކޮށް ހުސްކޮށްލިތަންފެނިފައި އަރިޔާ ރުޅިއައިކަމަށް ހެދުނެވެ.”ދެން އަރިޔާ ….. ކޭކް އަޅަންއުޅެބަލަ އެމީހުން އަންނަންވާއިރަށް ނިންމާލަންޖެހޭ ” މަލަކު ޒޯޔާ ބުނިފަދައިން އަރިޔާ ކަންކަމަށް ފިކުރުކުރާކަށް ފުރުސަތުނުދޭން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.”ހޫމް…. ހިނގާ” އަރިޔާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ. ***2 ގަޑިއިރު ފަސް**** “ފައިނަލީ” އަތްފޮޅާލަމުން މަލަކު ސިންކު ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ކޭކްއަޅަންވެގެން އަރިޔާ  ގިނައިރު ކޮޅަށްހުރުމުގެ ސަބަބުން ފަޔަށް ތަދުވާތީ އޭނާ ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެ ކޭކަށް ނަޒަރެއް ހިންގާލިއެވެ. އިޒާން ބުނިގޮތަށް ޗޮކޮލެޓް ކޭކް ވަށައިގެން ޗޮކޮލެޓް ފްރޮސްޓިން އަޅަލެވިފައިވާއިރު އޭގެމަތީގައި ޗޮކޮލެޓް ސްޕްރިންކަލްސް އަޅާލެވިފައިވެއެވެ. އެވަގުތު އޭނާ ހަނދާނަށް އައީ އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕައަށްފަހު އޭނާ އަށް އަލާލި އަދި އޭނާ އަށް ދިރިއުޅެން ދަސްކޮށްދިން އަޒުރާމަތިންނެވެ. އަޒުރާގެ ސޫރަ ލޯކުރިމަތިން ސިފަވި ހިނދު އޭނާގެ ދެލޮލުން ކަރުނަތިއްކެއްވެއްޓުނެވެ. އޭނާ ހިތާހިތުނ އަޒުރާ ހެޔޮހާލުގައި ލެއްވުމަށް އެދި ދުޢާކުރެވުނެވެ. ހިޔާލުތަކުގެ ތެރޭ އެނބުރި އިން އަރިޔާ ސިހިގެން ދިޔައީ އިޒާންގެ އަޑުންނެވެ.”އަރިޔާ…ކޭކް ރެޑީތަ؟އަވަސްކުރޭ” އަރިޔާ ކޭކް ނިމިއްޖޭބުނުމުން އިޒާން ކޭކްހިފައިގެން ސިޓިންރޫމް އަށް ނުކުތެވެ. އަރިޔާ ސިޓިންރޫމްގައި ތިބިކުދިންނަށް ބަލާލިއެވެ.ކުދިންތައް މައިދޮރުގެ ދެފަރާތުގައި އެތުރިގެނ ތިބިއެވެ.އަރިޔާ އެކަމުގައި ބައިވެރިވާން ހިތްއެދުނަސް އެނަ ބއިވެރިކުރާނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތެވެ. އޭނާ އަކީ ނިކަމެތި ފަޤީރެކެވެ. މަންމަ އާއި ބައްޕަ މި ދުނިޔޭގައި ތިބިނަމަ އަރިޔާގެ ދިރިއުޅުން ތަފާތުވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ކެތްތެރިވެލަމުން އަރިޔާ ބަދިގެއަށްވަދުނެވެ. އެތަން މަލަކުއަށް ފެނުނެވެ.

9

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 10

ކެތްތެރިކަމެއްނެތި ދީމާ ޔުނާންގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެން ހުރީ ޔުނާން ބުނާނީ ކީކޭ ކަން ޚިޔާލަށްވެސް ގެންނަން ނޭނގޭ ހާލުގައެވެ. “މި ކައިވެނި ކުރަން ބޭނުންވަނީ ސިއްރުން.” ޔުނާން އަދިވެސް ހުރީ ދީމާ...

36

ޑިސެންބަރު ތިރީސް އެކެއް 1

ބޮޑުތިކި ވާރޭގެ ތެރޭގައި ތެމި ފޯވެފައި ކުޑަ އަންހެންކުއްޖާ ހުރީ ފަސް ބުރީ އިމާރާތުގެ ޓެރަސްމަތީއެވެ. ވަށައިގެން ޖަހާފައިވާ ދަގަނޑުތަކުގެ ބޭރަށް ވާގޮތަށް ހުރި ހަނި ތަންކޮޅުގައި ހުރިއިރު އެކުއްޖާގެ ފައި ތުރުތުރުލީ...

7

މާޔޫސް ކުރުވިއެވެ.

އާޅެން ދީވާނާ ވެވުނެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ނަފްރަތާއެކު މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. ބުޅާ ފެނުމުން ދުވާ މީދަލެކޭ އެއްގޮތެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާލި ރާޅެއް ފަދައެވެ. ބީހި އުޅުމަށްފަހު ވަކިވެ ދިޔައީއެވެ. މަފަކީރުގެ ކުށަކީ...

21

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 3

ދެމީހުންވެސް ގެއިން ނިކުމެ ސުކޫލަށް މިސްރާބުޖެހިއެވެ. ކުރިއަށް ހިނގަމުން ދިޔަ އަޝްރާ އާއި މިންހާ ފަހަތަށް ބަލައިލީ މީހަކު ތުމުން ފުމެލި އަޑުއިވުމުންނެވެ. ފަހަތަށް ބަލައިލިއިރު ރަތް ކުލައިގެ ގަމީހަކާއެކު ކަޅު ކުލައިގެ...

8

ލޯބިވެވުނީ އެވެ. – 9

ދީމާ އޮތީ ހިތްހަމަ ޖެހިފައެވެ. ތުންފަތަށް ވެރިވެފައިވާ ހިތްގައިމު ހިނިތުންވުމުން އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދޭހަވެއެވެ. “ޔުނާންއަށް އެނގިއްޖެއްޔާ އޯ.” ދީމާ މޯޅިއަކަށް ދެމިލަމުން އެއްވެސް ފޭރާމެއް ނެތް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގައި ބެޑްޝީޓް...