Category: ލޯބި

17

މާޒީ (ހަތްވަނަބައި)

ހަމަ އެވަގުތު ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން މީހަކު ހުރިކަމެއް ޝާޔަން އަދި ނައިލްއަށް ވެސް ނޭންގެއެވެ. ޒީނާ ޝާޔަންއާއި ނައިލްއަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިލައިގެން ހުރި އިރުގައި މޫނުމަތިން ފެންނަން ހުރީ...

3

އިއުތިރާފް (6 ވަނަ ބައި)

“އަޒާންއަށް ކަމެއްވީތަ؟” ލަސްލަހުން އަހަރެން އެހެން ބުނިއިރަށް މަންމަގެ މޫނަށް ވީގޮތް ފެނި އަހަރެންނަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. ********************** މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ކައިވެނި ކުރެވޭދުވަހެވެ. ބައްޕަގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮއަކީ މޭކަޕް ކޮށްދޭ...

28

ވާ ލޯބި އެނގޭ ނަމަ 20

“ހަލޯ މައި…… ކިހިނެތްވީ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ތިއިންނަނީ؟ އަނެއްކާ ގޯސް އެއްޗެއްތަ އަހަރެންނަށް މިބުނެވުނީ؟ އެހެން ނޫނީ އެކްސައިޓްމަންޓްގަ ޝޮކެއްޖެހުނީތަ؟” މައިރާގެ ހަބަރެއް ނުވުމުން އަވްލީން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަދެއްކިއެވެ. “ލީން ޔަގީންތަ ހަމަ...

32

ބުނެދޭށޭ ރުހެމޭ 17

“ހައި….” ނޭނގިހުއްޓާ ނައިނާގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ގިނަވީއިރު ހައިޒަލްގެ މޫނަށް ބަލާލެވުނީ ވޭނުން ފުރިގެންވީ ނަޒަރަކުންނެވެ. ހައިޒަލް އެވަގުތު ނައިނާއަށް ފަސްދިންއިރު ނައިނާ ހައިޒަލްގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާލީއެވެ. ހައިޒަލްގެ ދަތްތަކަށް ބާރުކޮށްލަމުން ލޯމަރާލިއެވެ....

12

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 10

އޭރޭގެ ވަގުތެވެ.ބޭރަށް ނުކުތް އަލޫކްގެ ފިޔަވަޅުތަށް ގަނޑުވީ އެގޭ ކުރިމައްޗަށް މަޑުކުރި ޓެކްސީއިން ފޭބި ސަނާ ފެނިފައެވެ.ކަކުލާ ހަމައަށް ހުރި ވައިލެޓް ކުލައިގެ ޓޮޕްގެ ތިރިން ކަޅު ޓައިޓްއެއްގައި ހުރިއިރު ސަނާ ރީތިކަން...

13

ސިއްރު..2

ސިއްރުތަކަކީ ދެމި އޮންނނެ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.ސިިއްރު ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ފަޅާ އަރާނެވެ. މިޒަމާނުގެ ނަމުން ނަމަ “ބަސްޓު” ވާނެވެ. ޒުބާގެ ހިތް ނުތަނަވަސްވަނީ އީމާއަށް 15 އަހަރު ވާތީއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އީމާއަށް...

24

މާޒީ (ހަވަނަބައި)

ނަމަވެސް ތަގުދީރު ނިޔާކޮށްފައި ވާގޮތެއް ނައިލްއަށް އިނގޭނީ ފަހެ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟….ނައިލްގެ ހިތް ހީވީ މޭކަށިގަނޑު ފަޅައިލައިފައި ނިކުމެދާނެހެންނެވެ. ނައިލް ރިޔާޒްއަށް ބަލަމުންގެންދިޔަ އިރުގައި އެއީ ސަމާސާއަކަށް ވޭތޯ ދުއާކުރެވުނު އަދަދެއްވެސް ނޭންގެއެވެ....

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 9

“އައި އެމް ޝުއާ މިހާރު ކިއާއަށް ކިއާގެ ޕާސްޓް ބޯއީ ފްރެންޑް މަތިން ހަނދާންނެއްތޭނެކަން…..ޔާ އަހަރެން ކިއާގެ ފޭކް ބާއްޑޭވެސް ފާހަގަކުރަންވިއްޔާ”ކިއާރާ އުޅޭ އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުރިމައްޗަށް ކާރު މަޑުކުރަމުން އަލޫކް ބުނެލިއެވެ. “ބައި...

5

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 8

ޔުއާން ކިއާރާ އަޅައިގެން ހުރި ޝޯލްގައި ނެއްޓެން ކައިރިވެފަ ހުރި ޕިން ރަގަޅަށް ޖަހާލުމަށްފަހު ދުރުވެލިއެވެ.ކިއާރާއަށް ޔުއާން އޭނައާ ދުރުވިކަމުގެ އިހްސާސްވުމާއެކު ލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. “ކިހިނެތްވީ”ޔުއާން ބަލަން ހުރިގޮތާ އޭނައަށް ޖަންތަށް ކުރެވުނުގޮތުން...

78

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 45

ޑިއުޓީ ނިންމާލުމަށްފަހު އިއާންގެ ކެބިންއަށް ރިޕޯޓްތައް ހިފައިގެން އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައިދިޔަ މިންހާ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި އަތުގައި ހުރި ރިޕޯޓްތައް ވެރުނެވެ. ސިހިފައި މިންހާއަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނެވެ....

2

މިވާވަރު އަންގާހިތްވޭ 7

ޔުއާން ތެދުވިތަނުން ސަނާއަށް އަނެއްކާވެސް ފެނުނީ އެކުރަތްޕެވެ.ވަގުތުން ތެދުވެ ޔުއާންގެ ހަށިގަނޑުގައި ސަނާ ބައްދައިގަތީ ވަރަށް ބާރަށެވެ. “ކިހިނެއްވީ ސަނާ”ސަނާ އޭނަގެ ހަށިގަނޑާ ދުރުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ޔުއާން އެހިއެވެ.”ނޫން ޔުއާން އެ...

4

އެލީން 1

އަރައިގެން އައި އިރުގެ ދޯދިތައް އެނދުގައި އޮތް އެލީންގެ މޫނަށް އެޅުމާއެކު އޭނާ ކަންނެތް ގޮތަކަށް ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ. ފުރަތަމަވެސް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ހުޅުވާފައި ހުރި ކުޑަދޮރެވެ. ރޭގައި ނިދުނީ އެ ދޮރުތައް...

18

މާޒީ (ފަސްވަނަބައި)

ދޮރުންވަދެން އައި ޝާއިންއާއި ނައިލް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ޝާއިންގެ ފަހަތުން ވަތް ނައިލްގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައީ ޝާއިން އަށްވީގޮތްފެނިފައެވެ. ނާއިރާއަށް ނައިލްކަމަށް ހީކޮއް ފުއްބާލަދީއެއް މިޖެހުނީ ޝާއިންގަޔަށެވެ. ނައިލްއާއި ޝާއިންގެއަށް އައިތަން...

7

ޒަވާ – 3

އަނެއްދުވަހުގެ ހަވީރު އަހަރެން އިނީ އަހަރެން އުޅޭ ގެ ކައިރި އިން ޖޯލިފަތީގައެވެ. އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައީ ޖަޒްވާގެ ޖަވާބަކަށެވެ. އަހަރެން ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ އީމާ އަންނަ ތަނެވެ. ” ކޮބާ؟ ޖަވާބެއް ލިބުންތަ؟ ” އަހަރެން ވަރަށް އުއްމީދާއެކު އީމާ އައިސް އަރާ ހަމަކުރިތަނުން އެހީމެވެ. “ނޫން… ޖަޒްވާ ބުނީ އަދި ވިސްނާލަން ވަގުތުކޮޅެއް ބޭނުންވާ ވާހާކަ ” ޖަވާބުގައި އީމާ ބުންޏެވެ. މައްސަލައެއް ނެތެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ލޮއެއްބަށް އިންތިޒާރުކުރާނަމެވެ. އަހަރެން މުޅި އުމުރު ހޭދަކުރަން ބޭނުންވަނީ ޖަޒްވާޔާ އެކުގައެވެ. ހަމަ އެދުވަހު ފިނިކޮއްލުމަށް އަހަރެން ދިޔައީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. ހަމަ އެވަގުތު ޖަޒްވާވެސް އެތަނަށް އައެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ކައިރިއަށް ދިޔައިމެވެ. ” ހާއި….ހާދަ މީރުވަހެކޭ އެދުވަނީ ” ޖަޒްވާ އެއަޑަށް ބަލާލިއެވެ. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ މޫނުމަތީ އަތް އެޅީމެވެ. އަދި ޖަޒްވާ އަހަންނާ ދިމައަށް އެނބުރިލިއެވެ. ” ހުޒާމް މީހަކަށް ފެނިދާނެ. އެހެން ނޫނަސް ރަށުން ބޭރު މީހަކާ އަހަރެން ކިހިނެތް ރައްޓެހިވާނީ؟ ހީކުރީތަ ތަންކޮޅެއް ފައިސާ ގިނަވީމަ ބޭނުންހާ އެއްޗެއް ހެދޭނެ ކަމަށް؟” އަހަންނަށް ހީވީ ގައިގެ އެކި ތަންތާ ހަންޖަރަކުން އަނި އަޅާފަ އެތަންތަނަށް ލޮނުމިރުސް އެޅިހެނެވެ. ވަރަށް އަސަރު ކުރިއެވެ. ” އޯކޭ… އޯކޭ ޖަޒްވާ އަހަރެން ހިއެއް ނުކުރަން މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަކަށް. އަހަރެން ޖަޒްވާގެ ސިޓީއަކަށް އިންތިޒާރު ކުރާނަން. އަދި އަހަރެން މި ރަށުން ފުރައިގެން ދާނީވެސް ޖަޒްވާގެ ޖަވާބެއް ލިބުނީމަ. އެ ޖަވާބު ލިބޭގޮތަކުން އަހަރެން ބަލާނަން އަހަންނަށްވެސް މި ކުޅެވުނީ ކުޅިވަރެއް ކަމަށް” އަހަރެން ވަރަށް އަސަރާއެކު އެހެން ބުނެފައި އެތަނުން ދިޔައިމެވެ. އެރޭވެސް އަހަރެން ނިދަން ވަރަށް މަސަކަތްކުރީމެވެ. ހަމަ އެއްވެސް ވަރަކަށް ނިއްޖެއް ނާދެއެވެ. އަހަރެން ތެދުވުމަށް ފަހު ބޭރަށް ނިކުތީމެވެ. މުޅި ރަށްވަނީ ހަމަހިމޭންކަންމަތީއެވެ. ބޭރު ޖޯލިފަތީގައި އަހަރެން އޮއްވައި އަހަންނަށް ނިދިޖެހެން ފެށިއެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނީ މާޒިން އައިސްސަ އަހަނަށް ގޮވިތަނުންނެވެ. ” އޭ ކިއްވެފަ މިތާ؟ ” ” ކަމެއް ނުވެ. ޖައްސާލާ އޮއްވަ ނިދުނީ.” އަހަރެން ތެދުވަމުން ބުނީމެވެ. ފާހަނައަށް ވަދެ ފެންވަރާލައިގެ ނިކުތްއިރު ވަރަށް ހިނިއއިސްސަ މާޒިން އިނެވެ....

8

އިއުތިރާފް (5 ވަނަ ބައި)

ކާރު ދުއްވާލުމުން އަޒާންގެ މަންމަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަޒާން ވަރަށް ބަދަލުވެއްޖެ ދޯ؟ އެކަމާ ނައިރާ އެބަ ވިސްނާކަން މަންމައަށް އެނގޭ.” ހައިރާންވެފައި އަހަރެންނަށް އަޒާންގެ މަންމަގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނީ އެހާވަރުން...