Category: ލޯބި

3

ކުރު ވާހަަކަ

އައްސަލާމް އަލައިކުމް އެކުވެރި ކިޔުންތެރިން.. އަޅުގަނޑަށް ކިޔަނީ އާނިކާ… ލޯބިން ކިޔާ އުޅެނީ އަކީ… އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރުވާހަކައެއް ކިޔާލަން ލިބޭނެ އިންޝާﷲ.. ލޯތްބާއި ހިތާމަ އާއި އެކުލެވިގެންވާ އަސަރުންފުރިގެންވާ ވާހަކަތައް ކިޔާލަން ބޭނުންނަމަ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލައްވާ.. އިންޝާﷲ ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިން ލޯބި ކުރާނެ ކަހަލަ ހިތްގައިމު ރީތި ވާހަަކަ ތަކެެއް ގެނެސްދެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރާނަން.. ވީމާ ތިއެންމެހާ ކިޔުންތެރިންވެސް އަޅުގަނޑުގެ މަސައްކަތަށް އެއްބާރުލުން ދީ ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަމެއް އޮތް ނަމަ ބުނެލަ ދެއްވުން އެދެން..   ކުޑަ އިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުގެ ފުރަތަމަ ވާހަކަ ” އޭނައަކަށް ނޭނގޭނެއެވެ.” އިންޝާﷲ އަޕްލޯޑްކޮށްލާނަމެވެ.

11

ދިނީ ޒަހަރު… 09

08 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން……. ބެލްކަނީގައި ކޮފީ މަގެއް ހިފައިގެން ހުރި ޔަޒްދާންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައިވަނީ މަތިމައްޗަށް ހިއްލާލާފައި ހުރި މާލޭގެ އުސް އިމާރާތްތަކަށެވެ. އޭނާގެ އަޅިކުލައިގެ ކަޅި އެހެންދިމާލަކަށް ހަރަކާތްވެސް ކޮށްނުލައެވެ....

12

އެނގުމެއްނެތި…11

“އިއްޔެ ކީ އެއްޗިއްސަކީ ތެދުހެން އަޅުގަނޑަށްވެސް ވަރަށް ހީވޭ. ތޫބާއަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު އައިކާކަން މިހާރު ޔަގީނާ ގާތްވެއްޖެ…” ރާއިދާ ބުނެލި އެތިން އެތާ ތިބި އެންމެންގެ އަނގަ ހުޅުވިއްޖެއެވެ. ރާއިދާ ހިތް...

23

ކަލާޔާ ނުލާ 5

އެ ލޯންޗުން ފޭބި ދެފިރިހެން ކުދިން ފެނިފައި ޒޯޔާއާއި ރީނާއަށް އާޝޯހުވެފައި ބަލަހައްޓައިގެން ތިބެވުނީއެވެ. އެ ދެފިރިހެން ކުދިންގެ ކޮޑުގައިވެސް ބޮޑު ދަބަހެއް އަޅުވާފައިވާއިރު ލޮލުގައި މޮޅު އަވިއައިނެއް އަަޅައިފައި ވެއެވެ. އެތަނުން...

6

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 23

21 ޑިސެމްބަރ 2002 އެކުޑަކުޑަ ދާރަ ތަކުގައި ލޯ ޖަހައިގެން ހުރި ރުކާޔަތުގެ ހިތް ހީވަނީ މޭފަޅާފައި ނިކުމެގެން ހިނގައިދާނެ ހެންނެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނެވި ރުކާޔަތުގެ ލޮލުން ކަރުނަގަނޑު އޮހިގަތީ ނިކަތު...

2

ދިނީޒަހަރު…. 08

07 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން…… “މީގެފަހުން ނަނާގެ ތިދެލޮލުން ކަރުނަ ބަލާކަށް އަހަރެން ބޭނުމެއްނޫން. އައި ހޭޓް ޓިއަރސް. އަދި އެވެސް ނަނާގެ ލޮލުން. އަބަދުވެސް ބުނަމެއްނު މިކަހަލަ އަގުބޮޑު އެއްޗެހި ވޭސްޓްނުކުރާށޭ….ނަނާއަށް ނޭނގުނަސް ނަނާ ދެކެ...

55

ރޭދުވާ ނިމެނީ ކުރާ މި ޚިޔާލުގާ…………..! (8 ވަނަ ބައި)

“އައިހަމް ތީ  މި ސްކޫލް މިދިޔައަހަރު ނިންމި ކުއްޖަކަށް ނުވިޔަސް ދޮންތައާއެކު ޕާރޕޯމްކުރާތީ ޗާންސްް ލިބޭނެ.” ލިބާން އެކަށް ޔަގީންކޮށްދިނެވެ. “ސޯ މާދަމާ 9 އަށް  އަހަރުން ގެއަށް ދެމީހުން އަންނައްޗޭ! ޑޯންޓް ބީ ލޭޓް އިނގޭ! އިހަށް ދެން އަހަރުމެން ދަނީ އިނގޭ ބާއި ގާއިސް.” އެކުވެރިންނާއެކު ހިތްހަމަޖައްސާލުމަށް ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމަށްފަހު އިޝްރާއާއި އައިހަމް ގެއަށް ދާން ނިކުތެވެ. ގެއާއި ދިމާލަށް މިސްރާބުޖެހިވަގުތު އިޝްރާ އައިހަމްއާއި ވާހަކަދެއްކީ މާދަމާރޭގެ ޝޯއާއި ގުޅޭގޮތުން ސަމާލުވަންޖެހޭ ބައެއް ކަންތައް ހުރުމުންނެވެ. ” އައީ! އހަރުން ސްކޫލްގައި ބައެއް ގާލްސް ނިކަން އޯވަރ ވާނެ. ސޯ ބެޓަރ ޓު ޕްރެކްޓިސް މޯރ ސޯންގްސް. އައިމީން ލައިކް ސޯލޯ ސޯންގްސް. ސޯ ދެޓް ޔޫ ވިލް ބީ ރެޑީ ފޯރ އިޓް އީވެން އިފް ޔޫ ހޭޑް ޓު ޕާރފޯމް. ހެހެ. އައެމް ސޭއިންގް ތިސް ބިކޯޒް ދެއާރ އިޒް އަ ހައި ޕޮސިބިލިޓީ އޮފް ތިންގްސް ހެޕެނިންގް ލައިކް ދެޓް ވިތް ޔުއަރ ސުޕަރ ސިންގިންގް.” ވާހަކައިގައި ހުއްޓާ ހިސާޕަކު ގެއަ ހިސަބަށް އަދެވުމުން އިޝްރާް މިސްރާބު ޖެހީ ކާގެއާ ދިމަލަށެވެ. ޔަގީނުންވެސް މިގަޑީގައި އެންމެން އުޅޭނީ ކާގޭގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ. އެއާއެކު އައިހަމް ސިޓިންރޫމަށް މިސްރާބު ޖެހިވަގުތު އިލްފް ގޮވައިގެން އިޒާން އުޅޭތަން ފެނުމުން އިލްފްއައިއެކު ސަކަރާތް ޖަހާލަން އައިހަމް އުޅުނެވެ. އޭނާ ކުޑަކުދިންދެކެ އިންތިހާއަށް ލޯބިވާތީ ގަތުގައި ކުޑަކުއްޖަކު ހުރެއްޖެނަމަ ކިތަންމެ ގިނައިރަކުވެސް އޭނަ ފޫހިކަމެއްނެތި އުޅެފާނެއެވެ. “ޒާން! އައިކޮ! އިލްފް ގޮވައިގެން އާދޭ ކާން!” ކާގޭގައި ހުރެފައި އިޝްޔާ ގޮވާލުމުން އައިހަމް އިލްފް އުރާލައިގެންހުރެ ކާގެއަށް ދިޔައެވެ. އެވަގުތު ކާއެއްޗެހީގެ ވަސް ދުވުމުން އައިހަމްއަށް ބަނޑުހައިކަން އިހުސާސްވިއެވެ. “ހަދަ ބަނޑުހައޭ! މި އިޝްއާ ހެދި ރަނގަޅަށް ކައިވެސް ނުލެވި މިއުޅެނީ.” ނިކަން ވެލާފައި އިޝްރައާއި ދިމާލަށް އެހެން ބުނެލުމުން އަިހަމްގެ ބޮލަށް އެރީ އިޝްރާގެ އަތުގެ ހޫނު ހަމަލައެކެވެ. ވީތަދުން އައިހަމްއަށް ބޮލުގައި އަތްއަޅައިލެވުނެވެ. “ދެން ތަދުވީއޭ ނުބުނާތި! އިޝްއެއް ނުހިފަހައްޓަން އައީ ކެޔަ ނުދީއެއް. އެއީ އިޝްގެ މައްސަލައެއް ނޫން އައީ ނުކައި ހުރުމަކީ އިނގޭ!” ގޮނޑި ދަމާލާފައި އިށީންނަމުން އިޝްރަ އައިހަމްއަށް ބުނެލީ އަދި ބޮލުގައި ފުއްޓަތްކެއްވެސް ޖަހާލާފައެވެ. އެވަގުތު ކާމޭޒުކައިރީގައި ތިބި އެންމެންގެ ހިިނިގަނޑުވެސް ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ. “އާނ މަންމާ! އަދި ހަނދާންނެތިފައއޭ މިހިރީ! ބުނީމެއްނު ދޯ މާދަން ރޭ ޝޯއެއް އޮންނަ ވާހަކަ ދޯ! އެޝޯގައި ލަވަކިޔަން އިޝްއާއި އައީއަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ. ވަރަށް ކުއްލި ގޮތަކަށް ވީމަ މާދަމާ ހެނދުނު 9 ޖަހައިރު ލުބޫއާއި ބާންއާއި އަންނާނެ މިގެއަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރަން. ލުބޫއަށްވެސް ފުރުސަތު ލިބުނު. ބާން މިދިޔަ އަހަރު އެންޓަރޓެއިންމެންޓް ކްލަބުގެ ކެޕްޓަނަށް ވީމައި މި ޗާންސް އިޝްމެނަށް އަސްލު މި ލިބުނީ. ހަގީގަތުގައި އައީ މަގޭ ކޮއްކޮއަކަށް ވީކަމުން އައީ ވަރަށް ނަސީބުގަދަ. މި ޝޯގައި ޕާރފޯމްކޮށްލަ އައީގެ މަޤްބޫލުކަން އިތުރުކޮށްލެވޭނެ ފުރުސަތެއް އައީ އަށް ތި ލިބުނީ މަގޭ ސަބަބުންނޭ ބުންޏަކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ. ހެހެ!” ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން އިޝްރާބުނެލި ގޮތުން އެންމެން ގާތަށްވެސް ހިނިއައެވެ. “އާނ ދެން އެހެންވީމައި މާދަމާ އަހަރުންނަށް މައްޗަށް އެރުން މަނާވީ ދޯ!” ހެމުން ހެމުން އިޒަން އެހެން ބުނެލީ އެންމެފަހުންފަހަރު އިޝްރާ، ލުބްނާ އަދި ލިބާން ސްކޫލް...

38

ވިންދޭ ލޯބި ތީ އެދޭ 22

އިތުރު ގަޑީގައިވެސް މިންހާއަށް އޭނަގެ ފުރިހަމަ ސަމާލުކަން ކިޔެވުމަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. އަލޫފް އާއި ޝަމްހާ އާއި ދެމެދު ބަދަލުކުރެވެމުން ދިޔަ ހިނިތުންވުންތަކާއި އެކަކު އަނެކަކާއި ބަދަލުކުރެވެމުންދިޔަ ނަޒަރުތަކުން މިންހާގެ ހިތުގައި...

32

ހަދިޔާ (ތިރީސްވަނަ ބައި)

“ހީވަނީ މަންމަ ހުންނާނީ ސިންގަޕޯރ ގަހެން. އެއީ މެލޭޝިޔާގަ އުޅުނު ދުވަސްވަރު މަންމަ ވަރަށް ސިންގަޕޯރ އަށް ގޮސް ހަދާނެ. އެތާނގަ މަންމަގެ ވަރަށް ގިނަ ފްރެންޑުންވެސް އުޅޭނެ.” މުޙްސިން އެއްދުވަހު ސިޓިންގް...

6

ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާނި އުފެދުނުކަން ނަސީބެވެ.(ވާހަކައާއިއެކު)

އާޅެން ބިރުވެރިކަމުގެ ރާޅުބާނި އުފެދުނުކަން ނަސީބެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޢަދަދު ނުވާހާ ގިނަނިއުމަތް ލިބުނުމެއެވެ. ބުނަން ދަތި އިޙްސާސްތައް ކުރެވުނު މެއެވެ. ދުރަށް ވިސްނުނުކަން ހާދަ ރަގަޅެވެ. ﷲ އީ އެންމެންގެ...

8

ދިނީޒަހަރު…. 07

06 ވަނަ ބައިގެ ތެރެއިން….. “ޕްލީޒް ފައި. މިހާރު އަހަރެންނަށް އިހުސާސް އެބަ ކުރެވޭ އަހަރެންނަށް މިކަންތައް ސިއްރުކޮށްގެން ކަންތައް ކުރެވުނީ ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަން. އަހަރެންނަށް މަޢާފްކުރޭ. އަހަރެން ހުރިހާ ވާހަކައެއް ފައި...

30

ކަލާޔާ ނުލާ 4

ލޯންޗު ކަނޑިންމައިން ނިކުތުމުން ޒޯޔާމެން ގެއަށްދާން ހިގައިގަތެވެ. އެވަގުތު  އިވުނު ބާރުގަދަ އަޑުފަށްގަޑުން ޒޯޔާމެންނަށް ސިއްސައިގެން ގޮސް އަޑުއައި ދިމާލަށް ބަލައި ލެވުނެވެ. ފެނުނު މައްޒަރުން ޒޯޔާގެ ފައިން ވާގިދޫވެގެން ހުރިތަނަށް ތިރިވެވުނެވެ....

18

އެނގުމެއްނެތި…10

ރާއިދާ ގޮވައިިގެން ފެންޑާއަށް ތޫބާ ވަނެވެ. ސޯފާގައި ތިބި ހަނީފުއާއި ހަމީދާގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ދަމައިގަަތްހެންނެވެ. ވާނުވާގައި ހުރި ރާއިދާ ތޫބާއަށާއި ހަމީދާމެނަށް، ބަލާލާފައި އަލީޝާއަށް އެއްބުމަ އަރުވައިލިއެވެ. އަލީޝާ، ތޫބާ...

10

ހުވަފެނުގެ ރާނީ 22

5 މާރޗް 2019 ކޮޓަރިއަށްވަން އަމްރު މަޑުކޮއްލައިގެން ހުރީ ނިކަތު ކުރިން އެއްޗެކޭ ބުނޭތޯއެވެ. ނިކަތު ފާހާނައިން އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮއްލައިގެން ނިކުމެ އަރައި އޮށޯތީއެވެ. ކައިރީގައި މީހަކު އޮތްހެންވެސް ނިކަތުއަށް ހީވާހެނެއް...

39

ހަދިޔާ (ނަވާވީސްވަނަ ބައި)

ހިދާޔަތުގެ ސަބަބުން ހަމަޖެހުން ލިބިގެން ދިޔަ އައްޒާމާއި މާޝާގެ ޙަޔާތަށް ދެން އެއްވެސް ހިތާމަވެރިކަމެއް ނާންނާނެހެން އެ ދެމީހުންނަށް ވެސް ހީވިއެވެ. ދެމީހުން ވެސް ހިނގަންވީ މަގު ނުހަނު ސާފުކޮށް އެމީހުންގެ ކުރިމަތިން...