Category: ލޯބި

13

އިމްތިޙާން (7ވަނަ ބައި)

ހުމާ ކޮޓަރިން ނުކުތްތަން ބަލަން ހިބާއަށް އިނދެވުނީ ވެގެން އުޅޭ ގޮތަކާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވީ މޫނަކާއެކުގައެވެ. ލީޝާއަށް އެކަން ރަނގަޅަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ހިބާގެ މޫނާއި ދިމާލުގައި ލީޝާ އަތް ހޫރާލީ ހިބާ...

8

ނަމޫނާ

ނޯޓް: މިއީ ޙަޤީޤީ ޙާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔެފައިވާ ޚިޔާލީ ވާހަކައެކެވެ. އުމުރުން ތިރީހުގެ އަހަރުތައް ގުނަމުންދާ ނިޔާޒްއަކީ މަތިވެރީ އަންހެނަކާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އެރަށުގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާތާ އަށް އަހަރު ވެފައިވާ މީހެކެވެ. ޒިންމާދާރު ފިރިއެކެވެ. ލޯބިލޯބި ދެކުދިންގެ ބައްޕައެކެވެ. މީހުންގެ ލޯތްބާއި ޤަދަރު ލިބިފައިވާ...

8

އިންސާނުންނަކީ ނިކަމެތި ބައެކެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންސާނުންނަކީ،ﷲގެ އަޅުންނެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އިންސާނުން ހައްދަވާފައިވަނީ ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަށްޓަކައެވެ. ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ އަކީ އެންމެ ބާރުގަދަ އެންމެ މަތިވެރި...

8

ހިތް ރޮއްވާނުލާނަމޭ 1

ދޫނި ސޫފާ ސޫފީގެ އަޑު ފަޒާގައި ގުގުމަން ފެށުމާއެކު އިރުގެ ރަން ދޯދިތަށްވެސް ދުނިޔެމައްޗަށް އަލިކުރަން ފެށިއެވެ. ރޭގަނޑުގެ ފިނިފިނި ވަގުތުތަކަށް ޢަލްވަދާޢު ކީ ނަމަވެސް ރޭ އިއްސުރެއް ވެހެމުން ދިޔަ ވިއްސާރައިގެ...

12

އެ ކީއްވެހޭ ހިތަށް މަގޭ މިހެންވަނީ 29

” ދެން އެކަންވެސް ނިމުނީއެއްނު, އެހާ ބޮޑު ވަރެއް ނުވެސްވެއެއްނު, ދެން ނުވިސްނާ” ފަޒީލް އެހެން ބުނުމުން ސާރާ ޝުކުރު އަދާކުރިއެވެ. ކުއްލިއަކަށް ދެމީހުންނަށް ސިހުން ލިބުނީ ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެތެރެއަށް ވަދެެގެން...

0

ބީވެދިޔައީ ދެލޮލުގެ ނޫރު އެކަންޏެއްނޫނެވެ

އިސްލާޢިލް ޢަލީ، ރ.ކަނދޮޅުދޫ މުޙައްމަދުގެކޮންމެ ބަލައިލުމެއްގައިވަނީ ފޮނިކަމާއި އަސަރެވެ. ހިތުގެ ވިންދާ ކުޅެލާފަދަ ޖާޒުބިއްޔަތު އޭނާއަށް ލިބިފައިވެއެވެ. އެ ބެލުމުގައިވާ އަސަރަކީ ދަގަތްފާނީ ބާރެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އަހަރެންގެ ހިތް އެމަޢުސޫމު ޒުވާނާ ފަތަޙަ...

43

ކައިރީގައި އެހެނަސް ދުރުގައި 9

” ނައިރާ… މީގެ ފަހުން ތީ މިނިވަނެއް… ތިހުރީ ވަރިކޮށްފަ…. ގުޑް ލަކް ފޯ ޔޯ ފިއުޗަރ ” އެންމެ ފަހު ޖުމްލަ އިއްވާލަމުން އެންމެ ހިނދުކޮޅަކުވެސް އެތާ މަޑުނުކޮށް އާޔަން އެތަނުން...

5

އިމްތިޙާން (6 ވަނަ ބައި)

މާހިލްގެ ސިކުނޑީގައި ދައުރުވަމުންދާ ނަފްރަތުގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އިތުރު އެއްވެސް ކަމަކަށް ސަމާލުކަމެއް ދެވޭކަށް ނެތެވެ. އަނެއްކާވެސް ބޮލުގައި އަތްއަޅައިގެން ދެކަކޫމަތީ ބޯ ޖަހާލެވުނީ ލޯބިވާ މައިންބަފައިންގެ ހަނދާންތައް އާވުމުންނެވެ. “އޭނާގެ މައިންބަފައިން...

5

ދޫކޮށްފައި ނުދޭ ލޯބިވާ.. ( 2 )

ކާރު ބާރު ބޮޑު މާލޭގައި އެހާ ބާރަށް ދުއްވާފައި ދިއުމުން މިޝްޔާ އިނީ ތުން ދަމައިގެންނެވެ. ޒައިން ކައިރީގައި ކިޔާ ކިޔާ ވެސް މަޑެއް ނުކުރިއެވެ. ވިލާ ކޮލެޖު ކައިރީގައި ސައިކަލު ޕާރކު...

17

މަންޒިލް ތިއޭ މި ހިތް އެދޭ (13) ފަހުބައި

” މި ކައިވެންޏަކީ ކުރިންވެސް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކައިވެންޏެއް. އެހެންވީމަ ކައިވެނި އަވަސް ކުރުމަކީ މައްސަލަ އެއް ނޫން ކަންނޭގެ” މީރާގެ މަންމަ އާރިފާ ، ނާސިހާ އާއި ދިމާއަށް ބަލާލާފައި ބުންޏެވެ....

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 3
2

މާފްކުރާށޭ ކަލާ 3

ކުއްލިއަކަށް ސިކުނޑި ހާސްވެ މީހާގެ މޫނު މަތިން ދާތިކިތައް ފާއްދާލިއެވެ. އަޔާން އަނެއްކާވެސް ދަހާ ގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. އޭރު ދަހާ ވެސް އަޔާން އަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހެވިފައި ހުއްޓެވެ. “ނުހާ. މީ...

18

ވާލޯބިން

އަހަރެންނަކީ ރަށު ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެމުންދާ ޓީޗަރެކެވެ. އަހަރެންގެ އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ނުހަނު ގަޔާވެގެންނެވެ. ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކި އަމިއްލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން އަހަރެންނަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ރަނގަޅުވަމުންދާކަށް އަހަރެންނަށް...

3

އިމްތިޙާން (5ވަނަ ބައި)

އިސްކޮޅުން ދިގު ރީތި ޒުވާން ހަށިގަނޑެކެވެ. ފެހިކުލައިގެ ޓީޝާޓަކާއި ކަށިމައްޗައް އަރާ ދިގު ސޯޓެއް ލައިގެން ޖޮގިން ބޫޓަކައް އަރާފައި ހުއްޓެވެ. މެދުމިންވަރަކަށް ތުނބުޅި ދިގުކޮށްފައިހުރިއިރު، މަތިމަސް ތުނިކޮށް ކޮށާލާފައި ވެއެވެ. ކަޅެއް...

20

ހާސިލް ވުމަށް އެދި ހިތް ރޮނީ 22

ހަމަ ވަގުތުން ދުވެފައި ގޮސް އަލްޔާން ގެ ގައިގައި ބައްދާލަން އީން ގެ ހިތް އެދެމުން ދިޔައެވެ.އެދުލުން އެންމެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ނަމުން ގޮވާލާތޯ އިންތިޒާރުގައި ހުރި އީން ގެ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލީ...

5

އިމްތިޙާން (4ވަނަ ބައި)

ހިތުގެ އެ ގޮވުމަށް އިޖާބަދީ ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް އޭނާ ފާއިތު ކުރަމުން ދިޔައީ ހެޔޮ ކަންތައް ތަކުގައި ޝާމިލުވުމުގައި އިސްނެގުމުގައެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ނަމާދު ޤާއިމްކުރުމަށްފަހު، ފަހަރަކު ކަމަކަށް ފަހު ކަމެއް އިސްލާހުކުރަމުން...

18

ސަޕްރައިޒް

އެއީ 2012ވަނަ އަހަރެވެ. އަހަރެންނަކީ މާލޭގައި ޓީޗިންގ ކޯހެއްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދަރިވަރަކީމެވެ. އަހަރެންގެ މަންމައާއި ބައްޕަ އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށްޓަކައި ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. އަތްމަތި ހުސްކޮށްލައިގެންވެސް އަހަރެންނަށް ކިޔަވައިދެވޭތޯ އެމީހުން...