Author: layaaly

54

އައިރާ…( 12 ވަނަބައި)

ފަތިހު ފަތިސް ނަމާދުކޮށްލައިގެން ޒިހާދު އިނީ ސިޓިންރޫމް ސޯފާގައި ހޫނު ކޮފީ ތައްޓެއް ބޯށެވެ.އިރުކޮޅެއް ނުވެ ޒަވީން ކޮޓަރިން ނުތެވެ. ޒަވީން ހުރީ ފަތިހު ޖޮގިންނަށް ދާން ރެޑީވެގެންނެވެ.ލާފައި ހުރި ކޮނޑުކެނޑި ޖޯޒީއާއި...

69

ެަްއައިރާ…( 11 ވަނަބައި)

އައިރާމެން އަރާގެން އައި ޓެކްސީ މަޑުކޮށްލީ އުސްއިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށެވެ.ޓެކްސީ އެމީހުން ބާލަފައި ދިޔަތަނާހެން ފަޒީލް އާއި ޒިހާދުވެސް އެތަނަށް ޓެކްސީއެއްގަ އައިސްފިއެވެ. ޒިހާދު އެދުނީ އޭނަގެ ފަހަތުން އައުމަށެވެ. ފަޒީލް އާއި ފައިޒީން...

25

އައިރާ…( 10 ވަނަބައި)

މިއަދަކީ އައިރާމެން މާލެއަށް ދާން ފުރާދުވަހެއެވެ. އެހެންކަމުން އެގޭ އެންމެންވެސް އުޅެނީ ވަރަށް ބިޒީކޮށެއެވެ.އިޔާޝާ އާއި އައިރާ ދެމީހުން އުޅުނީ މެންދުރު ފުރުމުގެ ކުރިން ފޮށިމަތި ރެޑީކުރުމުގައެވެ. ފުރަންދާން ތައްޔާރުވާންވެގެން ކޮންމެމީހަކުވެސް އެމީހަކު...

51

އައިރާ…( 9 ވަނަބައި)

“ކޮބާތަ ތިބުނަންއުޅޭ ބޮޑު ވާހަކަ؟”އަނެއްކާވެސް އިޔާޝާ އެހިއެވެ.”އިޔާޝާ އަށް ވެސް އިނގޭނުން އައިރާ އަކީ މިހާރު ބޮޑުވެފަ ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްކަން. އޭނާގެ ޒުވާންދުވަސްވަރު އެއްނުން މިއަކީ.ދެން”ދުރަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލާގެން ހުރެ ފަޒީލް...

23

އައިރާ…( 8 ވަނަބައި)

*********************************** މެންދުރު ނަމާދުކޮށް ނިއްމާގެން ކާހަދާގެން ފަޒީލް އާއި ޒިހާދު ދެމީހުން އެކީގައި ދިޔައީ އަތިރިމަތީގައި ހިރުނދު ގަސްތަކާއި ދިމާލުގަ ހުރި ހޮޅުވަށްޓަށެއެވެ. ފަޒީލް އާއި ޒިހާދު ދެމީހުން އެކިވާހަކަތައް ހިއްސާކުރުމުން ގެންދިޔައެވެ.މިހާރު...

aira
34

އައިރާ……. (7 ވަނަބައި)

ޖަވާބުގައި ފައިޒީން ބޯޖަހާލިއެވެ.އަދި ދެމީހުން އެކީ މިސްކިތަށް ދިޔައެވެ. “ދަރިފުޅާ އައިރާ… މިހާރު އެޔޮއް ބަންގި ގޮވަންފެށީ. ދެންދޭ އަވަހަށް ވުޟޫކޮއްގެން ނަމާދަށް އަރަން.މަންމަވެސް މިދަނީ ނަމާދަށް އަރަންވެގެން” އައިރާގެ ކޮޓަރިއަށް ބޯދިއްކޮއްލަމުން...

aira
22

އައިރާ (6…… ވަނަ ބައި)

******************************************* އިރުގެ ގަދަ ހޫނާއި އަވި މަޑުވަމުން ގޮސް ހަވީރުގެ ފިންޏަށް އެޅެން ފެށިއެވެ.ގޭގައި އެކަކުވެސް ނެތްހެން ހީވުމުން ޒިހާދު ބޭރު ގޯތިތެރެއަށް އޭނަގެ ފޯނު އަތަށްލާގެން ނިކުތެއެވެ.އަތުގައޮތް ފޯނުއޮތީ ލާނޗް މައަޗަށް...

އައިރާ (5 ވަނަ ބައި)
42

އައިރާ (5 ވަނަ ބައި)

ފަޒީލް ހިނގައިގަތީ އެމީހާއި ދިމާލަށެއެވެ. “ޢައްސަލާމްޢަލައިކުމް” އެމީހާއި އަރާ ހަމަވުމުން ފަޒީލް ސަލާން ގޮވާލިއެވެ. ޒިހާދު އިސްއުފުލާފައި އޭނަ ކުރިމަރީގަ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި ފިރެހެން މީހާ އަށް ބަލާލިއެވެ. “އަޅުގަނޑަކީ ފަޒީލް. ކީއްވެ...

aira
32

އައިރާ (4….ވަނަ ބައި)

************************************** ފަތިސްވެ ދުނިޔެ މައްޗަށް އިރުދައްކާލުމާއެކު ޒިހާދު ފުރަން ރެޑީ ވަމުން ގެނަދިޔައެވެ. ރެޑީވެ ނިމުމާއެކު އޭނަގެ އެއްޗިތި ޕެކްކޮއްފައިވާ ދަބަސް ކޮނޑުގަ އަޅުވާލިއެވެ.ފުރުމުގެ ކުރިން ލުއި އެއްޗެއް ކާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ބަދިގެއަށް...

aira
19

އައިރާ (3…..ވަނަ ބައި)

“އީން ހިނގާ ގެއަށް ދާން.މިހާރު އިރުއޮއްސެން އެއުޅެނީ”އައިރާ ބުނެލިއެވެ.”އާން ހިނގާ ދާން”އީން ބުނެލިއެވެ.އަދި އައިރާ އާއި އީން އެކީ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތުނެއެވެ. ********************************************************************************** “ދަރިފުޅާ ޒަވާ. ކޮބާ ތިއްތިބެ”ޒަވާ ފެނުމާއެކު ޒިހާދު...

aira
19

އައިރާ…..( 2 ވަނަ ބައި)

ކާމޭޒު ދޮށުގައި އެންމެން ވެސް ކަަމުން ގެންދިޔައީ ވަރަށް ހަމަހިމޭންކަންމަތީގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައިރާ ދެތިން ފަހަރު ކަަލާފައި އޭނަ އިނީ ތައްޓާ ކުޅޭށެވެ. “އައިރާ މިހާރު ކިހިނެތްވެފަ ތިހިރީ” އިޔާޝާ ބުނެލިއެވެ.”މަންމާ އަޅުގަނޑު...

aira
38

އައިރާ (އެއްވަނަ ބައި…….1)

ރިޕޯރޓް ފޮތް އަތަށް ލައިގެން މަގުމަތިން ދުވަމުން ދުވަމުން އަންނަ އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތީ ވަނީ ފުޅާ ހިނިތުންވުމެކެވެ. އެފުޅާ ހިނިތުންވުމުން ވެސް އެ އަންހެންކުއްޖާ އުފާވެފައި ހުރި މިންވަރު ފެންނަ ކޮންމެ...