Author: Shafag

3

އިއުތިރާފް (9 ވަނަ ބައި)

“ވަކި ހިސާބަކުން އަހަރެން އެނބުރި ބަލައިލިއިރު އަންހެން ކުއްޖަކު ދުވެފައި އެތަނަށް އަންނާތީ ދެކުނިން. އަނދިރި ކަމުން އޭނާގެ މޫނެއް ނުފެނޭ. ފެނުނީ އޭނާގެ ދިގު އިސްތަށިގަނޑު.” ފަހު ޖުމްލަ ބުނިއިރު އަޒާންގެ...

7

އިއުތިރާފް (8 ވަނަ ބައި)

“ރާއިޝް. އަހަރެން މިގުޅީ ކަމަކު ކިޔަންވެގެން. މިކަންތައް ކޮށްދެވޭނެ ހަމައެކަނި މީހަކީތިއީ.” މަޑުމަޑުން އަހަރެން ވާހަކަ ދެއްކީމެވެ. ************** ގޮނޑީގައި އިށީނދެ އިންއިރު ހާސްވެގެން ދެއަތްދެއަތާއި މޮޑެމުން ދިޔައިރު ހިތްހީވަނީ މޭފަޅާފައި ނިކުންނަން...

12

އިއުތިރާފް (7 ވަނަ ބައި)

އެކުގައި ވަގުތުކޮޅެއް ހޭދަކޮށްލުމުން ފައުޒިއްޔާއަކީ ހިތްހެޔޮ މީހެއްކަން އެނގުނެވެ. އަހަރެމެންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެގެން ދިޔައީ ހީވެސް ނުކުރާހައި ފަސޭހައިންނެވެ. މިކަން ވެގެން ދިޔައީ ބޭކާރު ޚިޔާލުތަކާއި އަހަރެން ދުރުކޮށްދިން ކަމަކަށެވެ. ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

3

އިއުތިރާފް (6 ވަނަ ބައި)

“އަޒާންއަށް ކަމެއްވީތަ؟” ލަސްލަހުން އަހަރެން އެހެން ބުނިއިރަށް މަންމަގެ މޫނަށް ވީގޮތް ފެނި އަހަރެންނަށް ނޭވާ ހިފަހައްޓާލެވުނެވެ. ********************** މިއަދަކީ އަހަރެންގެ ކައިވެނި ކުރެވޭދުވަހެވެ. ބައްޕަގެ އެންމެ ހަގު ކޮއްކޮއަކީ މޭކަޕް ކޮށްދޭ...

8

އިއުތިރާފް (5 ވަނަ ބައި)

ކާރު ދުއްވާލުމުން އަޒާންގެ މަންމަ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަޒާން ވަރަށް ބަދަލުވެއްޖެ ދޯ؟ އެކަމާ ނައިރާ އެބަ ވިސްނާކަން މަންމައަށް އެނގޭ.” ހައިރާންވެފައި އަހަރެންނަށް އަޒާންގެ މަންމަގެ މޫނަށް ބަލައިލެވުނީ އެހާވަރުން...

5

އިއުތިރާފް (4 ވަނަ ބައި)

“އެއީ އަހަރެންގެ ބޭބެ.” އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއެކު އަޒާން ސިހިފައި އަހަރެންގެ މޫނަށް ބަލާލިއެވެ. “އަހަރެން ކުރިން މިވާހަކަ ކިޔައިނުދިނީ އަހަރެންގެ އެހާ ހިތްވަރު ނެތީމައި. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ އަޒާންއަށް ވެސް...

10

އިއުތިރާފް (ތިންވަނަ ބައި)

އެމް.ޕީ ރާއިޝްގެ ގެއާ ހަމައަށް ދެވުމުން މަގުގެ އެއްކައިރިއަށް ޖެހިލުމަށްފަހު ފައިހާ ދިން ނަމްބަރަށް ގުޅާލީމެވެ. ދެފަހަރު ގުޅުމުންވެސް އެކޮޅުން ޖަވާބެއް ނުދިނެވެ. މަގުގެ ދެކޮޅަށް ބަލަމުން ދަނިކޮށް ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ކުރިމަތީގައި...

8

އިއުތިރާފް (ދެވަނަ ބައި)

“ނައިރާ.” ފަޔާޒްގެ އަޑު އިވުމުން ސިހިފައި އަހަރެން ބަލާލީމެވެ. “ފަޔާ. ކިހިނެއް؟” އޭނާ އަހަރެންގެ ފުރިހަމަ ނަން ބޭނުންކުރި ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ފުރިހަމަ ނަމުން ގޮވުމުގެ ހިތްވަރެއް ނުލިބުނެވެ. “ރަނގަޅު. ނައިރާ...

4

އިއުތިރާފް

ފުރާވަރުގެ ދުވަސްތަކުގައި ދިމާވާ ކުދިކުދި ކަންތައްތަކާ ވަރަށް ފަސޭހައިން ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވެއްޖޭ ބުނާ ހަނދާން އަދިވެސް އަހަރެން އެބަހުއްޓެވެ. ހަގީގަތުގައި ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހިވުމަކީ ކޮބައިކަން އިހުސާސްމިވަނީ މިހާރުއެވެ. އެއްވެސް ކަމެއް...

7

ބުނެދޭން ބޭނުންވިޔަސް…… (ފަހުބައި)

ބޭރުގައި އުޅިފައި ސާމިހު ގެއަށްއައިސް ވަންއިރު ސީމާ ސޯފާގައި އިށީންދެލައިގެން އިނެވެ. އޭނާއަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ރީއްޗަށް ނުފެންނަތަން ވީދުވަހެއްވެސް ނޭނގެއެވެ. ކޮއްކޮގެ މޫނުމަތި މިލާފައިވާއިރު ބަނޑުބޮޑެއް ކަމަކު މީހާ ހުރީ އަނަރޫފަވެފައެވެ....

14

ބުނެދޭން ބޭނުންވިޔަސް…… (2 ވަނަ ބައި)

އައި.ސީ.ޔޫ ކައިރީގައި ހުރި ގޮނޑި ބަރީގައި އިށީންދެ އިންއިރު ސާފިޔާގެ ހަނދާނަށް އަންނަމުން ދިޔައީ އެކި ދުވަސްމަތިން އެދަރިފުޅު ވައްޓާލަންއެދި ސީމާ ކައިރީ ކިޔުނު އެއްޗެއްސެވެ. އެދަރިފުޅު ބޭނުން ނޫންކަމަށާއި ވިހެޔަސް ނުބަލާނެ...

4

ބުނެދޭން ބޭނުންވިޔަސް……

ހޮސްޕިޓަލުގެ އައި.ސީ.ޔޫ ގެ ދޮރުމަތީގައި ދެކޮޅަށް ދެކޮޅަށް ހިނގަމުންދިޔަ މެދު އުމުރުގެ އަންހެންމީހާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ ހާސްކަމުގެ ކުލަވަރެވެ. ދެއަތްދެއަތާއި މޮޑެމުން ހިނގަމުން ދިޔައިރު ދޭތެރެއިން ދެލޯފޮހެލާތަންވެސް ފެނެއެވެ. ދުރުން އައި އަންހެން...

29

މާޒީގެ ހަޤީގަތް

ބައްދަލުވުން ނިންމާލުމަށްފަހު ކެބިންއަށް ވަދެ ގޮނޑީގައި ހަމަޖެހިލަމުން ނިތްކުރީގައި އަތް ޖައްސާލެވުނީ ބޮލުގައި ރިއްސާތީއެވެ. މިއީ މިހާރު އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ހާލެވެ. ބޮލުގައި ނުފިލާ ރިހުމެއް އުފެދިފައި ހުންނަނީ ފިކުރު ކުރަންޖެހޭ ކައްތައްތައް...

24

މާޒީ

އަތުގައިވާ ގަޑިއަށް ބަލަމުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އަހަރެން ހިނގަމުން ދިޔައީ ރަށުގައި ފޯނު ކުރުމަށް ބެހެއްޓިފައިވާ ފޯނު ބޫތާއި ދިމާއަށެވެ. އާޒިމް ގުޅާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ގަޑިއަށް ނުދެވިދާނެތީ އަހަރެން ހުރީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ....