އައިރީން

- by - 64- August 10, 2019

މި ވާހަކަ އަކީ އަޅުގަނޑު އެއްކޮން ލިޔެ ނިން މާފައި ވާހަކައެކެވެ. ސައިޓަށް އަޕްލޯޯޑް ނުކުރެވި ހުއްޓާ އެ ވާހަކައިގެ ބައިތައް ޑިލިޓް ވީއެވެ. އެހެން ކަ މުން އަޅުގަނޑު މި ވާހަކަ   މި ހިސާބުން އަޕްލޯޑް ކުރުން ހުއްޓާލާފީ މެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ފަރާތުން އައު ވާހަކައެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނެވެ.

64

Butterfly

💔💔💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💔💔

You may also like...

12 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. E mahsalaeh noon btfly….ingey…Ummeedhu kuran aa story eh varah avahah kiyaalan libeyne kamah…😊😁

    ⚠Report!
  2. It’s OK dear…… Ekahala kan thah vaane aslu…… Ehaa hard work kuranyaa… It’s OK 💞💞💞💞

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.