Editor’s note: We request you to change your author name to a valid  name!

އައިރީންގެ ޕާޓީ ނިމިގެން ދިޔައީ އެކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. ”ދޮންތި އަޅުގަނޑަށް ގިފްޓެއް ދޭން ވާނެ.” އައިރީންގެ ކޮއްކޮ އައިލީން އައިސް އައިރީން ކައިރީ ހުރި މޭޒައް އިޝާރަތް ކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ. ”ޔެސް ކޮކީ…” އައިލީންގެ ބޮލުގައި އައިރީން ފިރުމާލަމުން ބުނެލިއެެވެ. އެއީ އޭނާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި ކޮއްކޮ އެވެ. އެވަަރަށް އޭނާ ދެކެ ލޯބި ވެސް ވެއެވެ.

އައިލީން އަކީ އުމުރުން 5 އަހަރަށް ދާވަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެކެވެ. އައިލީން އާއި އައިރީން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އެއީ އަލައް މިކަހަލަ ޕާޓީ އެއް ބޭއްވީ ތީއެވެ.

ދުވަސް އެކަހަލަ ގޮތަކަށް ނިމި އިރުއޮއްސިއްޖެވެ. މަޢްރިބް ނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑު އިވުމާއެކު މުޅި ތަނުގައަި ތިބި މީހުންތައް މަދުވިއެވެ. އެހެން ކަމުން އައިރީންވެސް ނަމާދު ކުރުމައް ތައްޔާރު ވުމައް ގޭތެރެއަށް ވަނީ ހުރިހާާ ހަދިޔާ ތަކެއްް ހިފައިގެންނެވެ. އަވަސް އަވަސް ކޮއްލަފާއި ގޭތެރެއައް ވަނެ ދުއްވައިގަތެވެ. ދުއްވައި ގަތުމުގެ ސަބަބުން އައިރީންގެ ފައި ކައްސާލައިގެން ވެއްޓެ ން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން އައިރީންގެ ގައިގާ ބާރު ގަަދަ ދެއަތުން ހިފެހެއްޓިއެވެ. އައިރީން ވެއްޓޭެ ކަމައް ހީކޮއް އޮތީ ދެލޯ މަރައިގެންނެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން އެ ރީތި ދެލޯ ހުޅުވާލިއެވެ.ފުރަތަމަ ވެސް ފެނުނީ ނޫ ކުލައިގެ އަސަރުގަދަ ދެ ލޮލަކުން އައިރީންއަށް ބަލަން ހުރި ފިރިހެން މީހައެވެ. ކޮންމެވެސްތަނަކުން ފެނުނު ހަނދާން ވިއެވެ. އެއީ ހަމަ ގާއިމުވެސް އައިރީންއާއި އެއް ފުރާ ފިރިހެނެކެވެ. އާންއެކެވެ. އެއީ އޭނާ އާއެއް ގްރޭޑެއްގެ ކުއްޖެކެވެ. އަލަށް ސްކޫލަށް ޖޮއިން ކުރި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

”އޭ ޒާންބުރޯ އަދި ނުވޭ އިނގެ.” އެ ފިރިހެން ކުއްޖާގެ ފަހަތުން އައީ އަނިލްއެވެ.”ޒާން؟؟” ލަދު ން ހުރެ ނަމަވެސް އައިރީން ބުނރލިއެވެ.”އަޒާން” އަނިލް ފުޅާ ހިނިތުން ވުމަކާއެކު ބުނެލިއެވެ.”އައި ރީންއަކައް ނޭނގޭނެ..” އެއްލޯ މަރާލަމުން އަނެއްކާވެސް އަނިލް ބުނެލިއެވެ. ”ދިސް އިޒް އަހްމަދު އަޒާން… އެން ހީ އިޒް ފޯޓީން އިޔާޒް.. ބާތްޑޭ ނޭނގުނަސް އަހަރު އިނގޭ…” އަނިލް އަޒާން އާ ބެހޭ ގޮތުން ކުޑަ ތައާރަފެއް ދިނެވެ.

”އޭ ޒާންބްރޯ ބާތްޑޭ؟؟” އަނިލް ހަމައެކަނި އަޒާން އަށް އިވޭވަރަށް ބުނެލިއެވެ.”މިއަދު” އަޒާން ކުރު ޖަވާބެއް ދިނެވެ.”ވަޓް؟؟؟ ޔޫ އެން ރީން އުފަން ވީ އެއްދިވަހަކު؟” އައިރީން ހުރީ ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭގިފައެވެ.”އަދި ފަހުން ދިމާވާނެ ދޯ… ނިލް… ދަނީ އިނގޭ ނަމާދުކުރަން..” މުށިގަނޑު މަތީ ހުރި ޕާރްސަލްތައް ހޮވާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

”ރީން އެކަނި މައްޗައް އެރޭތަ ގޭނޭ އަހަންނަށް އެއްބައި” އަނިލް ބުނެލިއެވެ. އައިރީން އެއްޗެކޭ ނުބުނުމުން އައިރީން އަތުން އެއްބައި ނަގައިގެން މައްޗައް އަނިލްްްް އެރިއެވެ.”މަށަށް ގެނޭ ބާކީ” އައިރީން އަތުގައި  ބާކީ ހުރި ޕާރްސަލްތައް އަޒާން ދަމައިގަތެވެ.ްް އައިރީން ހުރީ ގަބުވެފައެވެ. ކޮންކަހލަ ދެ ފިރިހެން ކުދިން ހެއްޔެވެ. އައިރީންގެ ބޮޑު ހެދުމުގެ ފަސްބައިގައި ހިފައިގެން ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ވަނެވެެ. އޭރު އަނިލް ސްޓަޑީ ޓޭބަލް ކައިރީ އިން ގޮނޑީގައި އިއްތާލައިގެން އިނެވެ.”އހަރެންގެ ފަރާތުން ރީން އަށް ދޭ ހަދިޔާ.. ” އަނިލް ކުޑަަ ޕާރްސަލަ އެށް ދިއްކޮލިއެވެ. އައިރީން އަނިލް ކުރިމަތީގައި އެ ޕާރްސަލް ކަނޑާލިއެވެ.”ވާވް… ތެންކު ޔޫ ސޯ ސޯ މަޗް އަނިލް.” ޕާރްސަލް ކަނޑާލިއިރު ސްމާޓް ފޯނެއްގެ ފޮށިގަނޑުު ހުއްޓެވެ. އަވހަށް އައިރީން އެ ފޮށި ހުޅުވާލިއެވެ. ރީތި ރީތި ފޯނެކެވެ.

ނުނިމޭ

40

8 Comments

 1. Butterfly

  June 25, 2019 at 6:23 am

  Dear readers here is seconed part of aireen aslu kurin liyefa huryma mi up kohdheny in sha allah vv avahah mamma storyga seazan two fashaanan

  • Butterfly

   June 25, 2019 at 6:39 am

   Mi buru name change kury admin team in request kuryma

 2. Maash al

  June 25, 2019 at 8:47 pm

  Vrh vaahaka liyaa hiyva kujje kamah faahaga kurevey.. Keep it up sweet heart. BTW where are you from… butterfly?? And who is kitty?

  • Butterfly

   August 9, 2019 at 9:05 am

   IT my frend. NUFENUNAS

 3. jiji

  June 25, 2019 at 9:10 pm

  Mistakes v gina..Like sukun kurumuga adhi jumla thah ethurumuga..story liyefa proof read kohfa mistakes huriyya e rangalhu kohlan try kuraathi…avahah liyefa up kurumeh noonehnu dhw muhimmy..Next part dhigukohlaathi ingey..Adhi jiji mibuni kanthah thakah visnaafa rangalhu kohlan masaihkaiy kuraathi ingey Ishaa..keep going dearr…All da best

  • Butterfly

   August 9, 2019 at 9:06 am

   YEAH

 4. Aruva

  June 26, 2019 at 8:35 pm

  So romantic

 5. IsHa

  August 29, 2019 at 6:00 am

  REEEYLYHI

Comments are closed.