Author: Asad

42

ނާޒް

އުޑުމަތިވަނީ ނޫކުލަ އަރައަރައި ހުރި ވިއްސާރަ ވިލާތަކުން ބައްދާފައެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ ގަދަ ވައިން އަމީނީމަގުގައި ހުރި ދިގު ގަސްތަކުގެ ފެހި ފަތްތަކުން ބޫން އަޑު އިވިއިވި ހުއްޓެވެ. މީސް ގިނަ މާލޭގެ ދުވާރު...

21

ހީލީމާ ހިތުގެ ވެރިޔާ

“އެކީއްވެ؟” ކަމަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނަން އިނދެފައި ފަޒާލް ފުރަތަމަވެސް ކުރީ ސުވާލެކެވެ. “ކޮންކަމަކާ؟ ކޮން އެއްޗެއްތަ މައި ލަވް؟” ފަޒާލް ކުރި ސުވާލަށް ނިފޫއަށް ޖަވާބެއްދޭކަށެއް ނޭނގުނެވެ. “މިބުނީ ކީއްވެހޭ؟ ކީއްވެހޭ އަހަރެންނަށް…...

34

ހީލީމާ

ހަނދުވަރުދޭ ހިތްގައިމު ފިނިފިނި ރެއެކެވެ. ވާރޭވެހުމުގެ ސަބަބުން މުޅި ވެށި ވަނީ ފިނީގެ ތެތްކަމުން ފުސްކޮށްލާފައެވެ. ރާޅުތައް އައިސް ގޮނޑުދޮށަށް ބިންދާލައި އަޑުނޫން އެހެން އަޑެއް މާހައުލަކުން ނީވެއެވެ. މޫދު ކައިރިން ގޮނޑުދޮށުގައި...

14

އެކުވެރިޔާ

ޒިޔާރަތްކޮށްލައްވާ http://maawahi.blogspot.com/ އަހަރެންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުރީ ބޭރުން ވެހެމުންދާ ބޯ ވާރޭއަށެވެ. އަހަރެން ބަލަން ހުރި ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ވާރޭގެ ބޮޑުތިކިތައް އައިސް ޖެހި، ކިލާފަނިތަކެއްހެން ވާރޭގެ ތިކިތައް ތިރިޔަށް ދުވެދުވެ ހުއްޓެވެ....

10

ދެއަފި (ޖަވާބު)

“އެއްއޮފިން ކަފިވެފައިވާ އެއްވައްތަރެއްގެ ދެއަފި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އަހަރެން ލޯބިވަނީ ތިބާގެ ސޫރަދެކެއެއްނޫން. އަހަރެން ލޯބިވަނީ އަހަރެންގެ ހިތް އަތުލި، އަހަރެންދެކެ ލޯބިވާ ކިޔަމަންތެރި، އަދަބުވެރި، ތެދުވެރިޔާ ދެކެ. މަކަރުވެރި، ދޮގުވެރިއަކަށް މިހިތަކުން...

27

ދެއަފި

“ދަރިފުޅާ ތިހެން ހުއްޓައި ގަޑި ޖެހިދާނެ.” “އާނ. މާމް މި ނިންމައިލަނީއޭ.” ޖުނައިދު ޗޮކްލެޓު ކުލައިގެ އަތްކުރު ޓީޝާރޓް މަތިން ފަތުދިޔަ ކުލައިގެ ގޮޅިޖެހި ގަމީހެއް ހެޔޮވަރުކޮށްލިއެވެ. ނާޞިރާ ކޮޓަރި ދޮރުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން...

41

ބުނަން ނުކެރުނަސް…

ޘަނާގެ ހިތް ބާރުބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ހިމަތޮޅި ހަށީގައި ތުރުތުރު އަޅަންފެށިއެވެ. މީހާ ދާހިއްލައި ފޯވަނީއެވެ. ޘަނާގެ ދޮންދޮން މޫނުގެ އިސްތިރިވި ގޮތަށް އިސްއުފުއްލާލައި ބަލައިލަންވެސް ނުކެރުނެވެ. ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތުގައި...

22

ކުށްވެރިޔަކީމެވެ.

އާއެކެވެ! އެއީ އަހަރެންގެ ކުށެކެވެ. ފަހުދު ގާތުގައި ފާޑުފާޑުގެ އަންހެންކުދިންނައި ވާހަކަ ނުދައްކާށޭ ބުނެވޭކަށެއް ނޯންނާނެއެވެ. ބުނެގެން ނުވެސް ވާނެއެވެ. ކުށްވެރިވާނީ އަހަރެންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެން އެންމެ ފިރިހެން ކުއްޖަކާ އަނގައިން ބުނެލިޔަސް...

9

ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ކުރިން…

  އެ ލޯބި މަޢުސޫމް މޫނު ފެނުމާއެކު އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަތައް އޮހިގެންފިއެވެ. ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލައިގަތެވެ. ހިތައް ފުން އަސަރުތަކެއް ކުރުވިއެވެ. ހިތުގެ ތެޅުން އަވަސްވިއެވެ. އަޑު ބެދުނެވެ. އެދިމާއަށް އަތް ދިއްކޮށްލެވުނީ...

31

ވަންނި

އަހަރެން އިށީދެލައިގެން އިނީ ކުޑަ ގޮޅިއެއްފަދަ ކޮޓަރީގެ އެއްކަނެއްގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުނދުކުލައިގެ ބެޑް ޝީޓެއް އަޅައިފައިވާ އެނދެއް ހުއްޓެވެ. އެއީ ބަލިމީހުން ބާއްވާ އެނދެކޭ ބުންޏަކަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. އެނދުގެ މަތީގައި އަތްޖެހޭ...

12

ފެންހަފު (2 ވަނަބައި)

ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ ހަނދާނަށް އައީ ކެމެރާގެ ވީޑިއޯގެ ހަނދާނެވެ. ފުލުހުންނަށް ދިން ބަޔާނާއެކު އެވީޑިއޯ އަހަރެންނަށް ދެވިދާނެއެވެ. އަވަހަށް ކެމެރާ ނަގައި ބަލައިލީމެވެ. އެކަމަކު ކެމެރާގެ ބެޓެރިވަނީ މުޅިން ހުލިވެފައެވެ. އަވަހަށް ކެމެރާ...

14

ފެންހަފު

އަހަރެންގެ ހަންގަނޑަށް ވަނީ އަލިކަން ލިބިފައެވެ. އޮމާންވެފައެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ރަށް ނޭކުރަންދޫއަށް އާދެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ރަޙުމަތްތެރިންނާއެކު އެ ހިތްގައިމު ކުޅިޔަށް އަރަންޖެހޭނެ ފަހަރެކެވެ. ޓީވީ.އެމް.ގައި މަސައްކަތްކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޚަބަރުތައް...

11

ނިމުމެއްނުވާ ލޯބި…

   މަޑު މަޑު ފިނި ވައިރޯޅި ބީހިލުމާއިއެކު އަހަރެންގެ ލޯ މަރާލީމެވެ. އަހަރެން އިށީދެގެން އިނީ ގޭ ކުރިމަތީގައި އިން ޖޯޔެއްގައެވެ. ދުރުގައި ހުރި ރަތްފިނިފެންމާގަހުގައި ރީނދޫ ކުލައިގެ ކޮކާލެއް ޖައްސަމުން އެބަދެއެވެ....

12

ހަހަރު

   ޒީޝާ ފޮތަކަށްފަހު ފޮތެއް ދަބަހަށް އަޅަމުންގެންދިޔައީ ފަރިތަކަމާއެކު، އަވަސް އަވަހަށެވެ. އިސްކޫލައް ދާގަޑި ކައިރިވަމުންދާތީވެސް މެއެވެ. ހޫނުކޮށް ހުރި ކޮފީތަށީގެ މަތީފަށުގައި ދެތިން ފަހަރަކު އެ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތް ޖައްސާލުމަށްފަހު،...