Author: HAAIX

ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )
12

ނޫރިޝް ( ފަހުބައި )

ތުއި ހިނގުމެއްގައި ފޮނި ގޮތަކަށް ހިނގާފައި އައިސް ވޯޑުން އެތެރެއަށް ވަން އާރާ ފެނި އީޝަލްގެ ލޭ ކެކިގަތެވެ. ބާރު ހިނގުމެއްގައި އޭނާ އާރާ އާ ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ނޫރިޝް އާ ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރި ގޮތް ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. އެ ދިޔަ ބާރުމިނުގައި ގޮސް އާރާގެ ކޯތާފަތް މަތީގައި އަތުގައި ހުރި ބާރެއް ލާފައި ޖެހި އެވެ. ވޯޑުން ވަދެގެން އައި އާރާގެ މޫނުމައްޗަށް އަނދިރި ވީ އަރައިގަތް ދިލަ ތަދަށް ކެތް ނުކުރެވުމުން ނެވެ. މީހާ ހަމައަކަށް އެޅިލުމަށްފަހު ކޯ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ކުރިމަތި ބަަލާލީ ވީކީތް ތޯ ބަލާލުމުގެ ނިޔަތު ގައެވެ. ކުރިމަތީގައި ދެ ބުމަ ގޮށް ޖަހައި ލައިގެން ރުޅި އައިސް ރަތް ވެފައި ހުރި އީޝަލް ފެނުމާއިއެކު އާރާގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވީ ހައިރާން ކަމެވެ. އެއް ފަހަރު އީޝަލް އާ ދިމާލަށް އަނެއް ފަހަރު އަނގަ މަތީގައި އަތް އަޅައިގެން ދެ ލޯ ބޮޑު ކޮށްލައިގެން ދުރުގައި ހުރި ނޫރާ އާ ދިމާލަށް ބަލަން ހުރެފައި ކޯމަތީގައި އަޅައިފައި އޮތް އަތް ނަގާ އީޝަލްގެ ގައިގައި ޖަހަން މަޅާލި ވަގުތު ފަހަތުން މީހަކު އައިސް އާރާގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓާ ބާރަށް ފޮޅުވާލި އެވެ. ވީ ތަދުން އާރާއަށް އަޑުގައި ނެތް ތަނަށް ހަޅޭއްލަވައި ގަނެވުނެވެ. އަތަށް ތަދުވެފައިވާ ކަން އާރާގެ ދެ ލޮލުގެ ތެރޭގައި ބޮނޑިވެފައިވާ ތާޒާ ކަރުނަތައް ހެކިވެ އެވެ. ނަމަވެސް އާރާ ކަހަލަ ހިތެއް ނެތް އަނިޔާވެރިންނަށް އަނިޔާ ހައްޤެވެ. އާރާ އެއްފަރާތަކަށް ކޮއްޕާލުމަށްފަހު އީޝަލް ފަހަތް ބަލާލީ އާރާގެ އަތުގައި ހިފެހެއްޓީ ކާކު ތޯ ބެެލުމުގެ ޝައުގު ހިތުގައި އޮތްލެއް ބޮޑު ކަމުންނެވެ. އަތުގެ މުލައްދަނޑިން އެއީ ފިރިހެނެއް ކަން ޔަގީންވި ނަމަވެސް ކާކު ކަމެއް ނޭނގުނެވެ. ތެޅި ތެޅި އޮތް ހިތަކާއެކު ފަހަތް ބަލާލި ވަގުތު ކުރި މަތިން މާޝަލް ފެނުމުން ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު މާޝަލްއަށް ހިނިތުންވެލަމުން އީޝަލް އެ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އާރާ ކައިރިއަށް ޖެހިލިއެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރި މީހާއަށް އީޝަލް ހިނިތުންވެލިގޮތުން އެއީ އޭނާ ދަންނަ މީހެއްކަން އާރާއަށް އިނގުނެވެ. ރަނގަޅަށް ކުރިމަތީގައި ހުރި ފިރިހެން މީހާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު އީޝަލްއަށް ބަލާލެވުމުން ދެ މީހުންގެ އެއް ގޮތް ސިފަތަކެއް ހުރި ކަން ފާހަގަ ވިއެވެ. އެ ވާނީ އީޝަލްގެ ބޭބެ އަކަށޭ އާރާގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ” ކަލޭ ލަދެއް ނުގަނޭ ތަ… ނޫރިޝް އެހެން ހަދާފަ މި ތަނަށް އަންނާކަށްވެސް ” އީޝަލް ހުރީ ރުޅި އައިސްގެން ގޮސް ހަލާކު ވާވަރު ވެފަ އެވެ. ” އަހަރެން ނޫރިޝްއަށް ކީތްތަ ކުރީ…...

19

ނޫރިޝް ( ހަވަނަ ބައި )

ކަޅުހުއްތުބޭގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒުތައް ނޫރާގެ ކަންފަތާއި ހަމަ އަށް ފޯރީ ހޮނު ގުގުރިއެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ. ދެލޯ ބޮޑުވެ އަނގަ ތަންމިނަށް ހުޅުވުނު އިރު ދެލޮޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަ އެވެ. މަޑު ގިސްލުމެއްގެ އަޑު އިވިފައި ދެން ފެނުނީ އަނގަ މަތީ އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ބާރަށް ރޮއެގަތް ތަނެވެ. އޭނައަށް ހިތުގެ އުދާސްތައް ބޭރުކޮށް ނުލާ ކެތްނުވީ އެވެ. ނޫރާއަށް އޭނާގެ...

62

ނޫރިޝް ( ފަސްވަނަ ބައި )

ނަމަވެސް އީޝަލްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރިކުއްޖާއަށް ދިމާވި ހާލަތާއި ނޫރިޝްގެ ހާލަތާ އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތު ވާނެކަމެވެ. އިޝާ އާއި ނޫރާ އީޝަލް އިން ދިމާލަށް އެނބުރުމުން އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ފުހެލުމަށްފަހު ގަދަކަމުން ތުންފަތް މައްޗަށް މަސްނޫއީ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ހިނގާ ގެއަށް ދާން… މިހާރު އެއޮށް ދިހައެއް ޖަހަންއުޅެނީ… މާދަމާ...

37

ނޫރިޝް ( ހަތަރުވަނަ

ބަލާކަށް ނުހުރެ އީޝަލް ގޮސް އެ ދޮރު ފޮތިގަނޑު ކަހާލިއެވެ. ނޫރާ އީޝަލް އަށް ބަލާލީ ޝުކުރުވެރި ނަޒަރަކުންނެވެ. އޭނާ އެ ދޮރުފޮތިގަނޑު ކަހާލަ ދޭން ކިތަންމެ ބޭނުންވިޔަސް ނޭނގޭ ބިރުވެރިކަމެއް އޭނާގެ   ހިތުގެ ތެރޭގައި ވަށާލުމުން މުޅި މީހާ ފިނޑިވެ ހާސްވީއެވެ. އީޝަލް އައިކަން ނަސީބެކޭ ނޫރާގެ ހިތަށް  އެރިއެވެ. ނޫން ނަމަ އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް ވާނެ ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ވަގުތުން ކަޅުހުއްތުބޭ ކައިރި ގޮސް މި ވާގޮތެއް ބަލަން ނޫރާ ގެ ކިތް އެދެމުން ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް ދެ ނަމާދު ދޭތެރޭގައި ބޭރަށް ނިކުތުން  ރަނގަޅު ނުވާނެތީ އިޝާގެ ފަހުން ދާން ނިންމިއެވެ. ދޮރުފަތިގަނޑު ކަހާލި ފަހުން ނޫރިޝްގެ ކިބައިން އެއްވެސް އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ނުފެނެއެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އޮތީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ބޮޑު ކަމެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކުއްޖެކޭ ފެންނަ މީހަކު ނުބުނާނެ އެވެ. އީޝަލް އާއި ދެމީހުން ސަކަރާތް ޖަހަން ތިބި މަންޒަރު ބަލަން ނޫރާ ހުރީ ހިނިތުންވެފައެވެ. އީޝަލްގެ ކައިރީގައި އިޝާ ނަމާދު ކޮށްލައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް އައިސް ދޭން ނޫރާ އެދިފައި އޮތުމުން އީޝަލް ތައްޔާރު ވަމުން ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދާށެވެ. ކަކުލާ ހަމައަށް އަންނަ ރަތް ކުލައިގެ ގަމީހަކާއި އެކު އައިސް ބުލޫ ޖިންސެއް ލާ ނޭވީ ބްލޫ ކުލައިގެ ޝޯވލްއެއް އަޅައިގެން ހުރި އިރު ހީވަނީ ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދު ބިމަށް ފައިބައިފައި ހުރި ހެންނެވެ. އެހާވެސް އީޝަލް ފުރިހަމަ އެވެ. ހަރުގަނޑުން ކަޅުކުލައިގެ ހައިހީލްއެއް ނެގުމަށްފަހު އެއަށް އަރައިގެން އަވަސް ފިޔަވަޅު ތަކެއްގައި ހިނގައިގަތީ ހޮސްޕިޓަލާއި ދިމާލަށެވެ. ވޯޑަށް ވަދެގެން އައި އީޝަލް ފެނުމާއިއެކު ނޫރާ އިން ތަނުން ތެދުވެ އީޝަލް އަށް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކުރުމަށްފަހު ހިނގައިގަތީ އެތަނުން ނިކުންނާށެވެ. ” އީޝްއަށް އިނގޭތަ އީޝް އެގަޑީ ކާރޓެެއިން ކަހާލީމަ އޭތި ބުނީ އީޝް މަރާލާނަމޯ… އަހަރެން ވަރަށް ދެރަ ވާނެ އަހަރެންގެ ސަބަބުން އީޝް ދެރަ ގޮތެއްވެއްޖިއްޔާ… ” ނޫރާ ނިކުމެގެން ދިޔަ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ދެރަވެފައިވާ މޫނަކާއިއެކު ނޫރިޝް ބުނެލިއެވެ. ” އެއްކަލަ ނޫ… އަހަންނަށް ކަމެއްވެއްޖެތަ… ދެންމެވެސް މިއައީ އެކަނި… ގަބުރުސްތާނު ކައިރިން ހިނގާލާފަ… ނުވެއެއްނު ކަމެއް… ނޫ މާ ބިރުން އުޅޭތީ އޭ އޭއްޗަށް ބިރު ދައްކަން ކެރެނީ… ތަންކޮޅެއް ކޫލް ކޮށް އުޅެބަލަ… އެއް އިރަކުވެސް ނޫ އަކީ ފިނޑި ކުއްޖެއް ނޫނެއްނު ދޯ… ދެން ނުވެސް ގުޅޭ ތިހެން ބިރުން އުޅެންޏަކާ… އަހަރެން ގޮތަށް އުޅެބަލަ… ” އީޝަލްގެ ބޭނުމަކަށް ވީ ނޫރިޝްގެ މޫޑު ރަނގަޅު ކޮށްލުމެވެ. އެކަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކާމިޔާބުވެސް ވިއެވެ. ދެމީހުން ގަޔާ ވެފައި ސަކަރާތް ޖަހަމުން ދިޔައީ ކުޑަކުދިން ތަކެއް ފަދައިންނެވެ.     ބިރުވެރި...

38

ނޫރިޝް ( ތިންވަނަ ބައި )

ފުން ވިސްނުމެއްގައި ހުރެ ގޮސް ވޯޑަށް ވަތް ނޫރާ ގެ ދެ ލޯ ބޮޑުވެ އަތް ތުރުތުރު ލާން ފެށީ ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން ނެވެ. ދެ ލޯ ފެންކަޅި ވީ ހިތަށް ކުރި ފުން އަސަރަކުން ނެވެ. ނޫރިޝް އެކޭ ބުއްދި ހަމަ ނުޖެހޭ މޮޔަ އެކޭ އެއްވަރެވެ. އެނދު މަތީގައި ބޯ ހާވައިލައިގެން ދެ ފައި ވައް ކޮށްލައިގެން އެކަނި އިނދެ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ އިރު ދޭތެރެ އަކުން ޖަހާލާ ބާރު ހިނިގަނޑުން މާހައުލުގެ ހިމޭން ކަން ނަގާލަ އެވެ. ހީވަނީ އެހެން މީހުންނަށް ނުފެންނަ މީހަކު   ނޫރިޝް އަށް ފެންނަނީ ހެންނެވެ. ނޫރާ އަށް ފެންނަމުން ދިޔަ މަންޒަރުން ހިތުގެ ހިނގުން ހުއްޓުނު ހެން ހީވިއެވެ. މަންޒަރު ފުސްވީ ލޮލަށް ކަރުނަ ޖަމާވުމުން ނެވެ. އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރި ރޮވޭ ހާލު    ދުވެފައި ދިޔައީ ޑޮކްޓަރަށް ގޮވާށެވެ. ޑޮކްޓަރު ގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ގައި ޓަކި ޖެހުމުމުން އެތެރެއިން ...

16

ފޯޓްނައިޓް (އަންޑެޑް 666)

އަލީއާއި އޭނާގެ ރައްޓިސް އަޙްމަދުއާކީި ފޯޓްނައިޓްކިޔާ ގޭމަކަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާބައެކެވެ. ރެއާ،ދުވާލު،ނުކައި،ނުބޮއި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އަބަދާ އަބަދު ކުޅެމުންދެއެވެ. އެއްދުވަހުކު އޭނާގެ ރައްޓިސް އަހްމަދު ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 2ވަނައައް އެރިއެވެ. މިކަމާ އަލީ ވަރަށް  ޖޭވިއެވެ. އެހެންވެ އަލީ ގިނަގިނައިން ކުޅެގެން އަލީ ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 5ވަނައަށް ހާސިލް ކުރިއެވެ. އެކަމަކު އަލީ ޗާރްޓުގެ 5ވަނަ ހާަސިލްވިއިރު އޭނާގެ ރައްޓިސް އަހްމަދު ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 2ވަނައިގައިއެއް ނެތެވެ. އަލީ ހީކުރީ އަހްމަދު ބަލިވެގެން    ދެތިން ދުވަހައް ނުކުޅޭތީ ދައްވީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީ އެގޮތަކައްނޫނެވެ. އޭނާ ސްކޫލަކައްވެސް 3ހަފްތާވީއިރުވެސް ނުދެއެވެ.  ދެން އަލީ ހީކުރީ މާލެ ދިއައީކަމަށެވެ. ދެން ގެއަށް ގޮސް މަންމަގާތުއެހުމުންބުނީ އަހްމަދު 2ދުވަސްކުރިން މަރުވިވާހަކައެވެ. ދެން  އެއްރޭ އަހްމަދުގެ ގޭގައި ހޭދަކުރިދުވަހެއްގާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮއާއެކީ ފިލްމެއްބަލަންއިދެފާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮބުނީ ” އިގޭތަ އެގޭމޭ  ދޮންބެއާއި އަޅުގަނޑުގެ ކުލާހުގާއުޅޭ މުހައްމަދުވެސް މަރާލީ ”. ” ކީކޭ؟ ” އަލީ ބުންޏެވެ. ”...

48

ނޫރިޝް ( ދެވަނަ ބައި )

އިންސާނަކަށް ކެތްކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ އަށް ކެތްކުރަމުން ދިޔަ ނޫރިޝް އޮތް ތަނަށް ދެމުނީ ހޭނެތިގެންނެވެ. ޓާސްކު ފުރިހަމަ ކުރަމުން ދިޔަ ކުދިންނަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި އީޝަލް ގެ ދެލޯ ހޯދަމުން ދިޔައީ ނޫރިޝް އެވެ. ކުއްޖަކަށްފަހު ކުއްޖަކު ޓާސްކު ފުރިހަމަ ހަމަ ކޮށްފައި ސްކޮޑަށް ވަންނަން ދިޔަ އިރު އެތަނަށް އައި އެންމެ ފަހު ކުއްޖާ ފެނުމާއި އެކު އީޝަލް އަށް ނޫރިޝް އޭ ކިޔާލެވުނެވެ. ދެން ފެނުނީ ވަޅުގަނޑު ކައިރީ ހުއްޓައެވެ. ވަޅުގަނޑު ގެ ތެރޭގައި ހޭނެތިފައި އޮތް ނޫރިޝް ފެނުމާއިއެކު އީޝްލް ހުރެވުނު ތަންވެސް ނޭނގުނެވެ. ނޫރިޝް އޭ ކިޔާ ރޮއިގަތުމަށް ފަހު ވަޅުގަނޑުގެ ތެރެއަށް ފުންމާލިއެވެ. އީޝަލް ގެ އަޑަށް ހުރިހާ ކުދިންތައް ވީ ގޮތެއް ބަލާލަން ވަޅުގަނޑު ދޮށަށް އެއްވާން  ފެށިއެވެ. ފެނުނު މަންޒަރުން ހުރިހާ ކުދިން ގެ މޫނު މައްޗަށް ވެރިވީ ހައިރާން ކަމެވެ. ނަމަވެސް ހުރިހާ ކުދިންނާއި ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ހުރި އަންހެންކުއްޖާގެ މޫނު މަތިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ހައިރާން ކަމެއް ނުފެނެއެވެ. އެހެން ކުދިންނާއި ޚިލާފަށް އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލާފައެވެ. ނޫރިޝްގެ ބޯ އީޝަލް ގެ ފައި މަތީ ބާއްވައިގެން ނޫރިޝްގެ ކޮލުގައި ތަޅާ ގޮވަމުން ދިޔަ އީޝަލްގެ ހޭބުއްދި ފިލައިފައިވާ ފަދައެވެ. އެކުވެރިޔާ އެ ހާލުގައި އޮތް ތަން ފެނުމުން އޭނާގެ ހިތަށް ކެތްނުވީއެވެ. ހައިރާންވެފައި ތިބި ކުދިންތައް ހޭވެރިކަން ވީ އީޝަލް އެމްބިއުލެންސް އަށް  ގުޅާށޭ ކިޔާ ހަޅޭއްލަވައި ގަތުމުން ނެވެ. ދެ ކުއްޖަކު ގޮސް ފޯނު ހިފައިގެން އައިސް އެމްބިއުލެންސް އަށް ގުޅިއެވެ. ‘ވީއޫ ވީއޫ ‘ ސައިރެން އަޅަމުން ބާރު ދުވެލީގައި ދުއްވަމުން އައި އެމްބިއުލެންސް ސްކޫލުގެ ގޭޓު ތެރެއިން ވަދެގެން ގޮސް ކޭމްޕް އޮތް ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އައި އިރު ސައިރެންގެ އަޑު ގަދަ ކަމުން ސްކޫލް ދޮށަށް ކޭންޕް އަށް އައިސް ތިބި ކުދިން ގެ ބެލެނިވެރިން އެއްވަމުން ދިޔައީ އެމީހެއްގެ ދަރިއަކަށް ގޮތެއް ނުވޭތޯ ހިތާ ހިތުން ދުއާ ކުރާ ހާލުގައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ނޫރިޝް ގެ މަންމަ ނޫރާ ވެސް ހިމެނުނެވެ. ސްޓްރެޗާރ އަކަށް ލައިގެން ގެނެސް އެންބިއުލެންސް އަށް އެރުވި ނޫރިޝް ފެނި ނޫރާ މަގޭ ދަރި އޭ ކިޔާ އެންބިއުލެންސް އާ ދިމާލަށް ދުއްވައި ގަތެވެ. ނޫރާ އެންބިއުލެންސް އަށް އެރީ ނޫރިޝް ގެ އެހީތެރި އަކު އެބަހުރި ހޭ...

54

ނޫރިޝް (ފުރަތަމަ ބައި)

އިރު ފެނުން ތޮޅެލީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުން ވެސް އާ ސޮފްހާ އެއް ހުޅުވައި ދެމުންނެވެ. އެއްބަޔަކަށް ހިތާމަ އާއި ވޭން އަދި އަނެއްބަޔަކަށް އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސް ދެމުންނެވެ. ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ.ބަންދު ދުވަހަކަށް ވުމުން އެންމެންވެސް ތިބީ ތަންމަތިން ތެދުވަން ބޭނުންނުވެފައެވެ.  އަރާމުގައި ނިދާލާފައި އޮތް ނޫރިޝް އަށް ހޭލެވުނީ   ފޯނު އެލާމްވާ އަޑަށެވެ. ކަންނެތް ގޮތަކަށް އެއްލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެލާމް އޮފް ކޮށްލަން އުޅެނިކޮށް ރިމައިންޑަރ އަށް އަރާފަ އިން ‘ ކެޑޭޓް ކޭމްޕް’ ފެނި ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ފޯނު އެނދު މައްޗަށް އެއްލާލުމަށްފަހު ތުވާލި ހިފައިގެން އަވަސް     އަވަހަށް ފެންވަރައިގެން ނިކުމެރީތިވިއެވެ. ބުރުގާ އަށް ފަހު ޕިން ޖަހި ތަނުން ދޮރުގާ ޓަކި ޖަހާ އަޑު އިވުނެވެ. މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލި އިރު ދޮރު މަތީ ހުރީ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އީޝަލް އެވެ. ” ކަމަނާފާނަށް އަދިވެސް ރީތިވެވޭ ކަމަށް   ނުވޭތަ! ” އީޝަލް ދިމާކުރާ ރާގަކަށް ބުނެލީ ނޫރިޝް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ސެންޓު ބުރުވަން ހުރީމައެވެ. ”ސާބަސް! މި ނިމުނީ އޭ…މީނަޔާ ހެދި މަށަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ސެންޓު ކޮޅެއްވެސް ބުރުވާ ނުލެވޭނެ…ވަރަށް ފޫހިވޭ…”އަނގަ އަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ނޫރިޝް އެނދުމަތީ އޮތް ދަބަސް ނަގާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލަމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ހިންގައިގަތެވެ.   އޭނާގެ ފަހަތުން ނިކުތް އީޝަލްގެ ކޮނޑުގައި ވެސް ދަބަހެއް އޮތެވެ. ހީވާ ގޮތުން އެއީ ކޭމްޕް ގެންދަން ގެންގުޅޭ ދަބަހެކެވެ.    ދެމީހުން އެކުގައި ގެއިން ނުކުންނަން މިސްރާބު ޖެހި ނަމަވެސް އީޝަލްގެ މިސްރާބު ބަދަލް ކޮށްލީ އެއްޗެއް ނުލާ އާދެވުނު   ހަންދާން ވުމުންނެވެ.  ގޭތެރެއަށް ވަދެފައި އެނބުރި އައި އިރު އަތުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސްލީޕިންގ ބޭގް އެއް އޮތެވެ. ”އޯ ޝިޓް ” ނިތްކުރިމަތީގައި އަތުން ޖަހާލަމުން ނޫރިޝް ވެސް އޭނާގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ.  އެނބުރި އައީ އޭނާގެ ނޫކުލައިގެ ސްލީޕިންގ ބޭގް ހިފައިގެންނެވެ....