ފޯޓްނައިޓް (އަންޑެޑް 666)

- by - 27- December 5, 2018

އަލީއާއި އޭނާގެ ރައްޓިސް އަޙްމަދުއާކީި ފޯޓްނައިޓްކިޔާ ގޭމަކަށް ވަރަށް ލޯބިކުރާބައެކެވެ. ރެއާ،ދުވާލު،ނުކައި،ނުބޮއި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އަބަދާ އަބަދު ކުޅެމުންދެއެވެ. އެއްދުވަހުކު އޭނާގެ ރައްޓިސް އަހްމަދު ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 2ވަނައައް އެރިއެވެ. މިކަމާ އަލީ ވަރަށް  ޖޭވިއެވެ. އެހެންވެ އަލީ ގިނަގިނައިން ކުޅެގެން އަލީ ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 5ވަނައަށް ހާސިލް ކުރިއެވެ. އެކަމަކު އަލީ ޗާރްޓުގެ 5ވަނަ ހާަސިލްވިއިރު އޭނާގެ ރައްޓިސް އަހްމަދު ޓޮޕް 5 ޗާރްޓުގެ 2ވަނައިގައިއެއް ނެތެވެ. އަލީ ހީކުރީ އަހްމަދު ބަލިވެގެން    ދެތިން ދުވަހައް ނުކުޅޭތީ ދައްވީކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކަންވީ އެގޮތަކައްނޫނެވެ. އޭނާ ސްކޫލަކައްވެސް 3ހަފްތާވީއިރުވެސް ނުދެއެވެ.  ދެން އަލީ ހީކުރީ މާލެ ދިއައީކަމަށެވެ. ދެން ގެއަށް ގޮސް މަންމަގާތުއެހުމުންބުނީ އަހްމަދު 2ދުވަސްކުރިން މަރުވިވާހަކައެވެ. ދެން  އެއްރޭ އަހްމަދުގެ ގޭގައި ހޭދަކުރިދުވަހެއްގާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮއާއެކީ ފިލްމެއްބަލަންއިދެފާ އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮބުނީ ” އިގޭތަ އެގޭމޭ  ދޮންބެއާއި އަޅުގަނޑުގެ ކުލާހުގާއުޅޭ މުހައްމަދުވެސް މަރާލީ ”. ” ކީކޭ؟ ” އަލީ ބުންޏެވެ. ” ލައްބަ، މުހައްމަދު ގޭމުގައި މަރުވިގޮތަކީ ބޮމެއް ކަރިއަށް ވެއްޓިގެން ގޮވައިގެން، އޭގެ 12ގަޑީރުފަހުން އެގޭގެ ބަދިގޭގައި ރޯވެގެން އުޅުންއިރު އެތަނާއެންމެ ކައިރީހުރީ މުހައްމަދުއެހެންވެގެން އޭނާ މަރުވީ ” އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮ ބުންޏެވެ. ” ތިޔަވެދާނެ އެކްސިޑެންޓެއްކަމަށް ” އަލީ ވަރަށް ބިރުންހުރެ ބުންޏެވެ. ” އެކަމަކު………… ދުންބެ މަރުވި ގޮތަކީ ވަރަާށް މަތީތަނަކުން ވެއްޓިގެން (ގޭމުގައި) އޭގެ 1ދުވަސްފަހުން  ގޭގައި މަރުވި ގޮތަކީ ގޭމަތީބުތިން ވެއްޓިގެން ” އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮ ބުންޏެވެ. ” މިހާރު  ތިހީވަނީ އަސްލުހެން ” އަލީ ބުންޏެވެ. ” ދެމީހުންވެސް މަރުވީ އެކަކެއްގެ އަތުން…………އެއީ އަންޑެޑް 666” އަހްމަދުގެ ކޮއްކޮ ބުންޏެވެ. އަނެއްދުވަހު ހެނދުނު އަލީ ގެއައްގޮސް ފޯޓްނަޓް އައިޑީސްތައް ބެލިއިރު އަންޑެޑް 666 ހޯދަން ބެލިއިރު ނެއްކަމައް ލެޕްޓޮޕުން ދައްކަނީ ، އަރަނީ ނަންބަދަލުކުރީ ކަމަށެވެ.

ނިމުނީ..

 

27

HAAIX

im 13 years old and loves to read and write dhivehi stories

You may also like...

16 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vaahaka v.reethi. Ekamaku kudhi kudhi mistakes ebahuri. Misaalakah, chart kiyaa iru raa sukunei neen naane. Adhi rahtis eh vx nukiyaane. Rangalhu gothakee rahtehi. Unmeedhu kuran improve kuraane kamah. Best of luck 4 next time.😀😀

  ⚠Report!
 2. Hahahaha creepy😱….nice…but there are some mistakes…e ragalhukolleema hama best vaane…keep it up😊👍

  ⚠Report!
 3. I dk fortnite… Bt my friend plays that….. Keehvebaa friend maruvikan 2 dhuvas vee iru vs neyguny… Haadha friend relation kuda ey dw :/> v reethi ekm stry… Masha Allah LY

  ⚠Report!
 4. Whaat i cant believe
  fortune ge sabanunney eyna maru v
  Ma mihaar biruves eba ganeyy
  Btw the story is perfect
  hope kuran thigotha abadhuves vaahaka genes dheyne kamahh

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.