ނޫރިޝް (ފުރަތަމަ ބައި)

- by - 79- December 2, 2018

އިރު ފެނުން ތޮޅެލީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ހަޔާތުން ވެސް އާ ސޮފްހާ އެއް ހުޅުވައި ދެމުންނެވެ. އެއްބަޔަކަށް ހިތާމަ އާއި ވޭން އަދި އަނެއްބަޔަކަށް އުފަލާ ހިތްހަމަޖެހުން ގެނެސް ދެމުންނެވެ. ދުވަހަކީ ހުކުރު ދުވަހެކެވެ.ބަންދު ދުވަހަކަށް ވުމުން އެންމެންވެސް ތިބީ ތަންމަތިން ތެދުވަން ބޭނުންނުވެފައެވެ.  އަރާމުގައި ނިދާލާފައި އޮތް ނޫރިޝް އަށް ހޭލެވުނީ   ފޯނު އެލާމްވާ އަޑަށެވެ. ކަންނެތް ގޮތަކަށް އެއްލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު އެލާމް އޮފް ކޮށްލަން އުޅެނިކޮށް ރިމައިންޑަރ އަށް އަރާފަ އިން ‘ ކެޑޭޓް ކޭމްޕް’ ފެނި ތެދުވެވުނު ގޮތެއްވެސް ނޭނގުނެވެ. ފޯނު އެނދު މައްޗަށް އެއްލާލުމަށްފަހު ތުވާލި ހިފައިގެން އަވަސް     އަވަހަށް ފެންވަރައިގެން ނިކުމެރީތިވިއެވެ. ބުރުގާ އަށް ފަހު ޕިން ޖަހި ތަނުން ދޮރުގާ ޓަކި ޖަހާ އަޑު އިވުނެވެ. މަޑުހިނގުމެއްގައި ގޮސް ދޮރު ހުޅުވާލި އިރު ދޮރު މަތީ ހުރީ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އީޝަލް އެވެ. ” ކަމަނާފާނަށް އަދިވެސް ރީތިވެވޭ ކަމަށް   ނުވޭތަ! ” އީޝަލް ދިމާކުރާ ރާގަކަށް ބުނެލީ ނޫރިޝް ލޯގަނޑު ކުރިމަތީ ސެންޓު ބުރުވަން ހުރީމައެވެ. ”ސާބަސް! މި ނިމުނީ އޭ…މީނަޔާ ހެދި މަށަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ސެންޓު ކޮޅެއްވެސް ބުރުވާ ނުލެވޭނެ…ވަރަށް ފޫހިވޭ…”އަނގަ އަށް ވައްތަރެއް ޖައްސާލަމުން ނޫރިޝް އެނދުމަތީ އޮތް ދަބަސް ނަގާ ކޮނޑުގައި އަޅުވާލަމުން ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ހިންގައިގަތެވެ.   އޭނާގެ ފަހަތުން ނިކުތް އީޝަލްގެ ކޮނޑުގައި ވެސް ދަބަހެއް އޮތެވެ. ހީވާ ގޮތުން އެއީ ކޭމްޕް ގެންދަން ގެންގުޅޭ ދަބަހެކެވެ.    ދެމީހުން އެކުގައި ގެއިން ނުކުންނަން މިސްރާބު ޖެހި ނަމަވެސް އީޝަލްގެ މިސްރާބު ބަދަލް ކޮށްލީ އެއްޗެއް ނުލާ އާދެވުނު   ހަންދާން ވުމުންނެވެ.  ގޭތެރެއަށް ވަދެފައި އެނބުރި އައި އިރު އަތުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ސްލީޕިންގ ބޭގް އެއް އޮތެވެ. ”އޯ ޝިޓް ” ނިތްކުރިމަތީގައި އަތުން ޖަހާލަމުން ނޫރިޝް ވެސް އޭނާގެ މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލިއެވެ.  އެނބުރި އައީ އޭނާގެ ނޫކުލައިގެ ސްލީޕިންގ ބޭގް ހިފައިގެންނެވެ. ” ތޭންކްސް އީޝް…އީޝްގެ ސްލީޕިންގ ބޭގް ފެނިފައި މި ހަނދާން ވީ ވެސް… ނޫންނަމަ ނުލާ ދެވުނީހީ… ތޭންކް ގޯޑް…” އީޝަލް ބަދަލުގައި ހިނިތުންވެލީއެވެ. މުޅި މަގުމަތިން ވެސް އެވަގުތު ފެންނަނީ ފެހި ކުލައިގެ ކެޑޭޓް ޔުނީފޯރމްގައި ކެޑޭޓަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ތިބި ކުދިންނެވެ. މަޑު ހިންގުމެއްގައި ހިންގަމުން ދިޔަ ދެ މީހުންނަށް މާ ލަސްތަކެއްނުވެ ސްކޫލަށް ފޯރާފިއެވެ. ވަދެ ހަމަ ޖެހިނުލާ އުޅެނިކޮށް ސްކޮޑަށް ގޮވުމުން ދަބަސްތައް ބަހައްޓާފައި ހުރިހާ ކުދިންވެސް  ގޮސް ސްކޮޑަށް އެރިއެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ ރަށް ވަށައިގެން ދުވުމެވެ. އެއަށް ފަހު ހެންދުނުގެ ސަޔެވެ. ހަރަކާތަކަށް ފަހު ހަރަކާތެއް   ނިމެމުން ވަގުތު ހޭދަވަމުން ގޮސް ހަވީރު ވެއްޖެ އެވެ. ބަރާބަރު ހަވީރު ހަތަރަކަށް ހުރިހާ ކުދިން      ހަމަވުމުން ހަވީރުގެ ހަރަކާތްތައް ފަށާފިއެވެ. ފުރަތަމަ އޮތީ ލެޕަޑް ކްރޯލް އެވެ. ލެޕަޑް ކްރޯލް އަށް މުޅި ޕްލޭ ގްރައުންޑް ވަނީ މަގެއް ހެން އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ކޮނެ ތައްޔާރު ކޮއްފައެވެ. ގުރޫޕަކަށްފަހު   ގުރޫޕެއް ނިމެމުން ނޫރިޝް މެން ގުރޫޕަށް ޖެހިއްޖެއެވެ. ކުއްޖަކަށް ފަހު ކުއްޖަކު ފައިބަމުން ގޮސް    ނޫޫޫޫރިޝް އަށް ޖެހިއްޖެއެވެ. އެ ވަޅުގަނޑުގެ ތެރޭ ފައި ޖެހުމާއި އެކު ނޫރިޝް ގެ ލޯމައްޗައް އަނދިރިވާހެން ހީވި އެވެ. ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ރަނގަޅު ވެ ދެން ރިއްސަން ފެށީ ބޮލުގައެވެ. އެވަގުތު   އެތެރެ ހަށި ފިހޭ ފަދަ ދިލަ ހޫނެއް ހަށިގަނޑުގެ ތެރޭ ދައުރު ވަމުން ދާފަދަ އިހްސާސެއް ކުރެވުނެވެ.   ކެތްކުރަން ދަތި ވުމުން ނޫރިޝް ކުޑަކަކޫ މައްޗައް ތިރިވިއެވެ. ކަށިގަނޑު ގޮއްވާލި އަޑަށް ހުރިހާ ކުދިން ޓާސްކު ފުރިހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއެވެ. ވާދަ ވެރި މާހައުލުގެ ތެރެއަށް އެންމެން ގެނބިގެން ދިޔަ އިރު މުޅި މާހައުލު ގުގުމާފައި ވަނީ ސަޕޯޓް ގެ އަޑާއި ހަޅޭކުގެ އަޑުންނެވެ. މިހެން ވުމުން ނޫރިޝް ގެ   ވޭނީ ކުކުރުމުގެ ދިޔައީ އެ އަޑުގެ ތެރެއަށް އޮބިގެންނެވެ. އިރަކަށް ވުރެ އިރެއް އެ ހޫނު ދިޔައީ     ގަދަވަމުންނެވެ. ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ މީހާ ފިހިދާނެހެން ހީވާ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. އިންސާނަކަށް      ކެތްކުރެވޭނެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖަ އަށް ކެތްކުރަމުން ދިޔަ ނޫރިޝް އޮތްތަނަށް ދެމުނީ ހޭނެތިގެންނެވެ.

= ނުނިމޭ =

79

HAAIX

im 13 years old and loves to read and write dhivehi stories

You may also like...

54 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Vvvv salhi stry maasha allah ❤❤❤ Next part ah inthizaaru kurevey 😍😍😍 but paragraph thah hunna gothun baehfaharu kiyan undhagoo😄 ekm lap In liyanyaa liyaa iru ga lap ge language ves dhivessah lain liyuneema kiyaalan faseyhavaane kanne 😊😊😊😊😊😊

  ⚠Report!
 2. Waat…u r one year bigger than me. Good job.waiting for next part…am being impatient for next part. Keep it up.
  👍👍👍👍

  ⚠Report!
 3. tf ehn nukiyaane 13 yrs i know ur in cadet butits not how it is use the right word for it and you said whatever dear be a little nice to your readers btw eyah vureh rangalhuvaane geyga kiyevias

  ⚠Report!
 4. i said that in our school instructers comand to make a sqaud so i wrote like that and sorry for the comment i wrote before i take it back but that doesnt means that i have to study at home ok
  i recommended you to be a nice to writers ok

  ⚠Report!
 5. warah reethi feshun, heewey waahaka warah reethi waane hen, 13yrs ge kujjakaa balaafa hama obiness to the best

  ⚠Report!
 6. Awn vrh reethi vaahaka ehh
  Ekam kudakoh liumuge massala hureema kyan kudakoh undhagu vey

  Btw its awesome
  love u ❤❤

  ⚠Report!
 7. U r 13 yrs old ??? Seriously???? Cnnt believe .. Btw really like this story … Waiting for the nxt

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.