ނަމަވެސް އީޝަލްއަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނާގެ ދެބެންގެ ދެދަރިކުއްޖާއަށް ދިމާވި ހާލަތާއި ނޫރިޝްގެ ހާލަތާ އުޑާއި ބިމާހާ ތަފާތު ވާނެކަމެވެ.

އިޝާ އާއި ނޫރާ އީޝަލް އިން ދިމާލަށް އެނބުރުމުން އަތުގެ ނުފުށުން ކަރުނަ ފުހެލުމަށްފަހު ގަދަކަމުން ތުންފަތް މައްޗަށް މަސްނޫއީ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިކުރުވިއެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ހިނގާ ގެއަށް ދާން… މިހާރު އެއޮށް ދިހައެއް ޖަހަންއުޅެނީ… މާދަމާ ސްކޫލަށް ވެސް ދާން ޖެހޭނެއްނު… ” އިޝާ އައިސް އީޝަލްގެ އަތުގައި ހިފައި ތެދުކުރަމުން ބުނެލިއެެވެ. އަދި ދޮރާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތީ ނޫރާ އަށް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލާފައެވެ. ނޫރާވެސް ރައްދުގައި ހިނިތުންވެލިއެއް ކަމަކު އެ ހިނިތުންވުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ވޭން އިޝާ އަށް އަދި އީޝަލްއަށް އިހްސާސް ކުރެވުނެވެ. ނޫރާގެެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމަށް ހަަމަ އެވޯޑެއް ދޭހާ ވެއެވެ. އިޝާ އާއި އީޝަލްގެ އިތުރުން ކަޅުހުއްތުބޭ ފިޔަވާ އިތުރު މީހަކަށް ކަމެއް ވެގެން އުޅޭ ކަންވެސް ނޭނގެ އެވެ. ކޭމްޕް ދިޔަ ބައެއް ކުދިން ނޫރިޝްއަށް ގޮވާލަން އައި ނަމަވެސް ހިތްވަރުގަދަ ކަމުގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ތުންފަތްމަތިން ފެންނަން ހުރި ހިނިތުންވުމުގެ ފަހަތުގައި ހިތުގެ އުދާސްތައް ފޮރުވައިގެން އެންމެންނަށް ނޫރިޝްގެ އަސްލު ހާލަތު ވަންހަނާކޮށްލީ ދެ ލޮލުގެ ނޫރު ފަދަ ލޯބިވާ ދަރިފުޅަށް މީހުންގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަ އަމާޒުވާން ނޭދޭތީއެވެ.

ނޫރިޝްގެ ޚިޔާލުތަކުން ބޯ ގޮއްވަމުން އައި އީޝަލްއަށް ގެއަށް އާދެވުނު އިރުވެސް ނޭނގުނެވެ. ގެއަށް އާދެވުނު ކަން ވެސް ރޭކާ ނުލާ ހާލު ގޭ ދޮރު މަތީގައި ހުއްޓިގެން ހުރި އީޝަލްއަށް އިޝާ ބަލާލީ ހައިރާންވެ ހުރެއެވެ. މިހާރު އޭނާ އީޝަލްއަށް ދެތިން ފަހަރު ގޮވައިވެސް ލައިފިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އީޝަލް ކަހާތަން ހިރުވައި ވެސް ނުލިއެވެ. ހުރިގޮތަށް ހުރީއެވެ. އީޝަލްއަށް ހަމަ ބިމަށް ފޭބުނީ އިޝާ އައިސް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި ހިފާ ތަޅުވައިލުމުން ނެވެ. ” ކީކޭ މަންމާ! ” ހުވަފެނަކުން ހޭލެވުނު މީހެއް ފަދައިން ދެ ފަރާތަށް ބޯ ހޫރާލަމުން އީޝަލް އަހާލި އެވެ. ” ކީކޭ ހޭ … ކާކު އަންނާތީ ތަ ގެއަށް ނުވަދެވިފަ ތިހުންނަނީ… އެހެންޏަ… މިހާރު އީޝަލް އަށް ގޮވާތާ ވެސް ދެ މިނެޓު ވެދާނެ… ކޮން ކަމަކާތަ ތިހާ ވަރަށް ތި ވިސްނަނީ… ” ޕިސް ޕިސް ލައްވާ ލަމުން އިޝާ ސަމާސާ ރާގެއްގައި ބުނެލި އެވެ. ” އަޅޭ… ދެން މަންމަ ވެސް ދޯ… މީހަކު އަންނާތީ އެއްނޫނޭ… ނޫރިޝްގެ ކަންތަކާ ވިސްނަން ހުރީމަ ނޭނގުނީ…. ” އިޝާގެ އެ މަޖާ މިޒާޖުން އީޝަލް މި ފަހަރު ރަނގަޅަށްވެސް ރަކި ވެއްޖެ އެވެ. ދުވެފައި ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން ދިޔަ އީޝަލް އަށް ބަލާލުމަށްފަހު އިޝާ ގޭ ދޮރު ތަޅުލާފައި އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން ދިޔަ އެވެ.

ރޭގަނޑުގެ އަނދިރިކަމާއި ހަނދާއި ތަރިތައް ދުނިޔެ އާ އަލްވަދާއު ކިޔުމާއި އެކު އިރު ތަޚްތަށް އަރާ އޭގެ ރަން އަލިން މުޅި ދުނިޔެ ޖަރީކޮށްލި އެވެ. މާޒީ އަށް އެއް ސޮފްހާ އިތުރު ކޮށްދެމުން ނެވެ. ހާލާއި ކޮވެލިތައް އޭއްޗެއް ގެ ހާލިން ނުކުމެ އިރުގެ ރަން ދޯދި ތަކުން އަރާމާއި ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދަމުން ދިޔައެވެ. ދުވަހަކީ އާދިއްތަ ދުވަހަކަށް ވުމުން މަގުތައް މަތިން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ސްކޫލު ކުދިންނާއި އޮފީސް ތަކަށް މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް ގިނައީ ސައިކަލުތަކުގަ އާއި ބައިސްކަލު ތަކުގައި ދަތުރު ކުރާ މީހުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފައި މަގުގައި އުޅޭ މީހުން ވެސް މަދެކޭ ނުބުނެވޭނެއެވެ. އެހެން ދުވަސް ދުވަހާއި ޚިލާފަށް އީޝަލް މިއަދު ސްކޫލަށް ދިޔައީ އީޝަލްގެ ބައްޕަ މާޝަލް އާ އެކުގަ އެވެ. ނޫރިޝް ނެތް ކަމުގެ ފަޅުކަން އިހްސާސްވެ ހިތް ރޮމުން ދާ ހާލުގަ އެވެ. ” ދަރިފުޅާ! ބަސް އަހައިގެން ކިޔަވާތި އިނގޭ! ” ސްކޫލުގެ ގޭޓު ކުރި މައްޗަށް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލަމުން ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ނަސޭހަތް ދޭ ފަދައިން މާޝަލް އޭނާގެ ހުރި ހަމަ އެކަނި އަންހެން ދަރިފުޅަށް ނަސޭހަތް ދިނެވެ. އީޝަލްއަށް ހެވުނީ އޭނާގެ ބައްޕަ ކޮއްކޮއަށް ނަސޭހަތް ދޭހެން އޭނާއަށް ނަސޭހަތް ދޭން ފެށުމުންނެވެ. ” ކިހިނެއް ވީ… ތި ހެނީ… ” އެއްޗެއް ނުބުނެ އީޝަލް ހޭން ހުރުމުން މާޝަލް ދެ ބުމަ ކައިރި ކޮށްލާ ހައިރާންވެފައި ހުރެ އަހާލި އެވެ. އަނެއްކާ އަހަންނަށް މި ބުނެވުނީ މާ މަޖާ އެއްޗެއް ބާ އޭ މާޝަލްގެ ހިތަށް އެރިއެވެ. ” ދެން ޑޭޑް ވެސް ދޯ… އީޝް މީ މިހާރު ކުޑަ ކުއްޖެއް ނޫނޭ… އަސްލު ޝާލް ކަމަށް ދޯ… ” ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މައްޗަށް ވެރި ކޮށްގެން ހުރެ އީޝަލް ބުނެލުމުން މާޝަލް އަށް ބޯ ކަހާލެވުނީ ރަކިވީ ވަރުން ނެވެ.

އިޝާލްއަކީ ހަލަނި ކަމުން ހަމަ އެއް ވަނަ އެވެ. ކުލާސް ތެރޭ އެނބުރޭ ވަރުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ޓީޗަރުން އެ ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ. އެނބުރޭ ބުމަރަކަށް ވުރެ އެންމެ ތަންފުކެއް ވެސް ދެރައެއް ނޫނެވެ. އެ ކަންތަައް ހުއްޓާ ތޯ ކޮންމެ ދުވަހަކު ސްކޫލަށް ގެންނަމުން އަދި ނިމިގެން ދަމުން ވެސް އެތައް ފަހަރަކު ނަސޭހަތް ދެވެެއެވެ. ނަމަވެސް ވާ ކަމެއް ހަރާމެވެ. މަދުވެގެން ދެ ދުވަހުން އެއްދުވަހު މާޝަލް ނޫނީ އިޝާއަށް ސްކޫލު ސުޕަވައިޒަރސް ރޫމަށް ދާން ޖެހެ އެވެ. ނަސޭހަތް ދީދީ މިހާރު އެކަންތަކަށް ވަނީ އާދަވެފައެވެ. އީޝަލްއަށް ވެސް މިއަދު އެ ނަސޭހަތް ދެވުނީ އެހެންވެ އެވެ.

” ޑެޑީ ހީކުރީ ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށް… ” ކަޑަވިކަން ދައްކަން ބޭނުން ނުވާތީ މާޝަލް ބުނެލީ އެއް ބުމަ އަރުވާލަމުން ނެވެ. ” ހަމަ ކަޑަ ނުވާން ވެގެން… ” މާޝަލް ސައިކަލު ދުއްވާލުމާއި އެކު އީޝަލް ބުނެލީ މާޝަލްއަށް އިވޭ ވަރަށް ތަންކޮޅެއް ބާރަށެވެ. މިއީ އެ ދެބަފައިން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ހާލަތެވެ. ދެ މީހުން ދެ މީހުންނަށް ޖެއްސުން ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނޯވެ އެވެ.  ބުޅަލަކަަށް ވެސް ދޫ ނުކުރާނެ އެވެ.

ސްކޫލް ނިންމާފައި ގެއަށް ދާން ނުކުތް އީޝަލް ހުރީ ފޫހިވެގެން ގޮސް ހަލާކުވާ ވަރު ވެފައެވެ. މި ނޫނީ މިހާ ފޫހިވި ދުވަހެއް އޭނާގެ ހަނދާނަށްވެސް ނާދެއެވެ. ނޫރިޝް ނެތް ކަމުގެ ފަޅުކަން އިހްސާސް ކުރެވެމުން ދިޔައީ އިންތިހާ އަށެވެ. ގެއަށް ވަދެ ވުމާއި އެކު ފެންވަރާ ތާޒާވެލައިގެން ނަމާދުކޮށް ކައިގެން އައިސް ޖައްސާލީ ފިލާވަޅު ހަދާށެވެ. ފިލާވަޅުތައް ހަދާ ނިމުނު  އަސުރަށް ބަންގި ގޮވަނީ އެވެ. ނަމާދުކޮށްގެން ރީތިވެލީ ނޫރިޝް ކައިރިއަށް ދިއުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ” މަންމާ! މި ދަނީ ނޫރިޝް ކައިރިއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް އިނގޭ…” އަރައިގެން ހުރި ސްނިކާރސް ބޫޓުގެ ނާޑުވާ އައްސާލަމުން އީޝަލް ގޮވާލީ ބަދިގެ ތެރޭގައި ހުރި އިޝާ އަށްއަޑު އިވޭ ވަރަށެވެ. އިޝާގެ ޖަވާބު ލިބުމުން އީޝަލް ގެއިން ނުކުތީ ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރެ އެވެ.

” އައްސަލާމް އަލައިކުމް…” ނުދަންނަ ނަމްބަރަކުން ގުޅުމުން ނޫރާ ފޯނު ނެގީ ކަޅުހުއްތުބެއަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. އެ ކޮޅުން ފިރިހެނެއްގެ ބަރު އަޑަކުން ސަލާމް ގޮވާލުމުން ނޫރާއަށް އެއީ ކަޅުހުއްތުބޭގެ އަޑުކަން ޔަގީންވި އެވެ. ” ވައަލައިކުމުއް ސަލާމް… ކަޅުހުއްތުބޭ ތޯ…” ނަމަވެސް ނޫރާ ބޭނުންވީ އިތުރަށް ޔަގީން ކުރާށެވެ. ” އާނ… ކަޅުހުއްތުބޭ… ބޭބެ މި ގުޅާލީ ތި ކޮޅަށް ދާން ވެގެން…މިހާރު އެކޮއެގެ ހާލު ކިހިނެތް ތަ… އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ތަ… ” ކަޅުހުއްތުބޭ އަންނަން އުޅޭކަން އިނގުމުން އޭނާގެ ހިތް އުފަލުން ނަށާލީ ނޫރިޝް ރަނގަޅު ވާން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ދެން ނެތޭ ހިތަށް އެރުމުން ނެވެ. ނޫރިޝް އެ ހާލުގައި އޮއްވާ އޭނާއަށް ހަމަޖެހިލައިގެން ލޮލު ފިޔައެއް ވެސް ޖަހާ ނުލެވޭނެ އެވެ. ލޯ މަރަލާ އިރަށް ލޯ ކުރިމަތިން ވެސް ސިފަ ވަނީ ނޫރިޝް އަކީ މޮޔަ އެކޭ ކިޔައިގެން އެންމެން މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާކުރާ ތަނާއި ނޫރިޝް ސަލާމަތަށް އެދި އޭނާއަށް ގޮވާ ތަނެވެ. ” ނޫރިޝް… ދެން ހަމަ އެކަހަލަ ގޮތެއް… އަަބަދުވެސް ކޮންމެސް ކަމަކާއިި ބިރުން އުޅޭހެން ހީވަނީ… އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި މި އުޅެނީ… ކޮން އިރަކުން ތޯ މި ކޮޅަށް ދުރުވާނީ… ” ހިތުތެރޭގައި އުއްމީދުގެ ބިންގާ އަޅަމުން ނޫރާ ވާހަކަ ދެއްކި އިރު ހީވަނީ ލައި ނުގަނެގެން އުޅޭހެންނެވެ.

ވޯޑަށް ވަދެގެން އައި އީޝަލް އަށް ލައި ނުގަނެގެން ދެކޮޅަށް ހިނގަމުން ދިޔަ ނޫރާ ފެނި ހުއްޓެވުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ވެސް ނޭނގުނެވެ. ދެކޮޅަށް ހިނގާލާފައި ހުއްޓި ދާނެ އެވެ. ދެން ފެންނާނީ އަތުގެ ނިޔަފަތިތައް ހަފަން ހުއްޓައެވެ. ނޫނީ ފައިން މުށިތައް މަތީގައި ތަޅަން ހުރި ތަނެވެ. މިއީ ކަޅުހުއްތުބޭ މިހާރު މިދަނީ އޭ ބުނި ފަހުން އޭނާގެ ހާލަތެވެ. އޭނާ ވިސްނަމުން ދިޔައީ ނޫރިޝްއަށް ކަޅުހުއްތުބޭ ފެނިގެން ކޮށްފާނެ ސުވާލަކާއި ދޭތެރޭގަ އެވެ köpa cipro. އެ ސުވާލަކަށް ދޭނެ ޖަވާބެއް އޭނާގެ އަތުގައި ނޯންނާނެ ކަން އޭނާއަށް އިނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެ ހަނު ހުރެވޭކަށް ވެސް ނެތެވެ. ދޮގު ހަދާ ނޫރިޝްއަށް އޮޅުވާލާކަށް ވެސް ހިތެއް ނޭދުނެވެ. ނަމަވެސް ތެދު ހަދައިގެން ނޫރިޝްގެ ހިތް އުދާސް ކުރުވުމަށް ވުރެ ދޮގުހެދުން ވެސް އެތައް ހާސް ގޮތަކުން ރަނގަޅެވެ. ދޮގު ހެދުމަކީ ކިތަންމެ އުނދަގޫކަމަކަށް ވިޔަސް ލޯބިވާ ދަރިފުޅުގެ ހައްޤުގައި އެކަންވެސް ކުރަން ނޫރާ ހުރީ ތައްޔާރަށެވެ.

” ނޫއްތާ ” ނޫރާ އުޅޭގޮތުން ހިތަށް ކެތް ނުކުރެވިގެން އީޝަލް ނޫރާ އަށް ގޮވާލިއެވެ. އީޝަލް ގޮވާލުމާއި އެކު ނޫރާ ހީވީ ރޯ މަހެއް ފެން ނުލިބިގެން ތެޅިގަތް ހެންނެވެ. މޫނު މައްޗަށް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔަ ކުލަވަރުން ހީވީ ވައްކަމެއް ކުރަނިކޮށް ފަޅާ އެރީ ހެންނެވެ. ރޭހެއްގައި ދުވަމުން ދިޔަ އަހެއްގެ ބާރު މިނުގައި ތެޅެމުން ދިޔަ ހިތް ހަމައަކަށް އަޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ފުން ނޭވާއެއް ބޭރުކޮށްލަމުން ނޫރާ އީޝަލް އަށް ހިނިތުންވެލީ ހަމަޖެހިފައި ހުރި މީހެއް ފަދައިން އަސްލު ކުލަވަރު ފަރުދާ ކޮށްލަމުން ނެވެ. ނޫރާގެ އެ އުޅުމުގެ އަސްލު ކިތަންމެ އިނގެން ބޭނުންވި ނަމަވެސް ނޫރާ ހަމަޖެހިފަ ހުރިކަން ދެއްކުމުން އީޝަލްވެސް އެހާ ބޮޑަށް އަޅައިނުލީ އެ މައުލޫއަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން އޭނާއަށް ނޫރިޝްގެ ހާލަތު އިނގޭކަން ހާމަ ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތުމުން ނެވެ.

” އަނހަ… ބޭބެ މިއައީ… ކޮބައިތަ އެ މަންޖެ… ” ކަޅުހުއްތުބޭގެ އަޑަށް ނޫރާގެ އިތުރުން އީޝަލްވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެން ނެވެ. ކަޅުހުއްތުބެއަށް ހިނިތުންވެލަމުން ނޫރާ އެނދުގައި ނިދިފައި އޮތް އީޝަލް ދައްކާލިއެވެ. ” އެ މަންޖެއަށް ނިދިފަ ދޯ… މައްސަލަ އެއް ނެތް… އެކަމަކު ކިހިނެތް ވީ ކަމެއް ތޯ ބަލާލެވި ދާނެ… ” ނޫރިޝް އޮތް އެނދު ކައިރިގައި ހުރި ގޮނޑީގައި އިށީނދެ ނޫރިޝްގެ ނިތްކުރީގައި އަތް އަޅައިގެން ހުރެ ކަޅުހުއްތުބޭ ތުން ތަޅުވަން ފެށިއެވެ. ނޫރާއަށް އީޝަލް އާއި ދިމާލަށް ބަލާލެވުނީ އީޝަލް އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލު ކުރާނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އީޝަލްގެ ފަރާތުން އެފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުފެނުނުތާ އީޝަލްގެ މޫނުމަތިން ހައިރާންކަމުގެ ނިޝާނެއްވެސް ނުފެނުނެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އިނީ ކަޅުހުއްތުބޭ ގެ ކޮންމެ ހަރަކާތަކަށް ފަރުވާތެރިވެ ޝައުގުވެރި ކަމާއި އެކު ބަލާށެވެ.

” ނޫރިޝްގެ މަންމަ ފަރާތު ބޮޑުދައިތައެއް ހުރޭތަ…؟ ” ކަޅުހުއްތުބޭގެ ސުވާލުން ނޫރާއަށް ހައިރާން ކަމެއް ލިބުނު ނަމަވެސް އާނ އެކޭ ބުނެ އޭނާ ތެދަށް ޖަވާބު ދިނެވެ. ދެންވެސް ކަޅުހުއްތުބޭ ދެލޯ މަރާލާ ތުންތަޅުވަން ފެށިއެވެ. ލޯ ހުޅުވާލުމަށްފަހު ކަޅުހުއްތުބޭ އަނެއްކާވެސް އިތުރު ސުވާލެއް ނޫރާ އާއި ކުރިމަތި ކުރުވި އެވެ. ” ނޫރިޝްގެ މަންމަ އާއި ނޫރިޝްގެ ބޮޑުދައިތަ އާ އެއްވެސް ދުޝްމިން ކަމެއް އޮވޭތަ…؟ ” ކަޅުހުއްތުބޭގެ މި ސުވާލުން ނޫރާގެ ހައިރާންކަން އިތުރު ވިއެވެ. ނޫރިޝްގެ ހައިރާން ކަން ކަޅުހުއްތުބެ އަށް އިނގުނީ ތޯއްޗެކެވެ. ”މިހެން މި އެހީ އަހަރެންގެ ހޯދުންތަކުން ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ނޫރިޝްއަށް ވަނީ ނޫރިޝްގެ ބޮޑުދައިތަ މީހަކު ލައްވާ ސިހުރު ހަދާފަ… އެއީ ކޮން ކަމަކަށް ހަދާފަ ހުރި ސިހުރެއް ކަމެއް އަދި ނޭނގެ… ” ކަޅުހުއްތުބޭ ގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަަފްޒުތައް ނޫރާގެ ކަންފަތާއި ހަމައަސް ފޯރީ ހޮނު ގުގުރި އެއްގެ ސިފައިގަ އެވެ.

 

60

62 Comments

 1. someone

  December 11, 2018 at 9:49 am

  hatharuvana bai repeat vefa?

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 11:24 am

   noon…mii 5 vana bai….
   kyvve ehen thi buny…. komme part e ga ves kurii partge last sentence innaane

 2. RaI❤

  December 11, 2018 at 10:44 am

  Wow.

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 11:25 am

   thankss Rai…

 3. Nicky

  December 11, 2018 at 11:11 am

  v nyc…aslu real stry eh thr mee?

 4. Sara

  December 11, 2018 at 11:32 am

  Wht a story

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 1:09 pm

   thankss sara

 5. Nicky

  December 11, 2018 at 11:49 am

  V nyc stry….real stry eh thr mee aslah vx???

 6. Raaya

  December 11, 2018 at 12:14 pm

  What a story. Mashallah. Am very very big fan of yours. Love you. Best of luck. 🙂

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 1:12 pm

   ???thankss Raaya…. um reallyy proud to have a fan like u… luv u lots???

 7. nash

  December 11, 2018 at 12:22 pm

  maashaa allah. eagerly waiting for the next part

 8. HAAIX

  December 11, 2018 at 1:14 pm

  thankss nash❤❤❤

 9. Cute Lips

  December 11, 2018 at 2:21 pm

  Oh my …. Sihuru… Its nt new to me… I hve seen my family some members experiencing that horrible situation… Even my mom
  …… 🙁 ….. Gud luk bro …. Big fan of urs…. 😉 …. V habeys stry ingey…. 🙂 …

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 2:39 pm

   really… um feeling really very sorry for you and your family ☹☹☹… i even dont know how to thank u for your support… um really happy and proud to have fans like u ???thankss….and luv you lotss❤❤❤

  • Cute Lips

   December 11, 2018 at 6:09 pm

   Its ok… They hve got out of that SIHURU… Lov u 2 bro…. Keep uploading new strys… <3… 🙂

 10. Hajja

  December 11, 2018 at 2:25 pm

  Nice..

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 2:41 pm

   thankss Hajja ☺☺☺

 11. Raaya

  December 11, 2018 at 2:26 pm

  If u ever feel lonely do msg me. My number is 9961297.

 12. HAAIX

  December 11, 2018 at 2:42 pm

  hehe… ok??

 13. Naaiy

  December 11, 2018 at 6:46 pm

  Reethi mi part ves..

  • HAAIX

   December 11, 2018 at 8:49 pm

   thankss naaiy???

 14. heem

  December 11, 2018 at 7:30 pm

  reethi mibai wes

 15. HAAIX

  December 11, 2018 at 9:43 pm

  cute lipss… how do u know that im a bro…. why u calling me bro???

  • Cute Lips

   December 11, 2018 at 11:11 pm

   I guess so ?
   ….. Dnt mind it…..in my island we call girls also bro.. Hehe

 16. Raaya

  December 11, 2018 at 10:13 pm

  R a girl then? 😉

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 9:55 am

   yeah… hehe???

 17. Cutey

  December 12, 2018 at 3:08 am

  When next part . Killing story love it

 18. ixwan

  December 12, 2018 at 3:45 am

  kalhu huhthube ah hinithun velamun nooraa endhugai nidhifai oi Eshal dhakkaali eve…Eshal tha noony NOORISH tha mistaskeh hen heevany

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 9:50 am

   yeah… thats a mistake… thnkss for pointing the mistake ???

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 9:50 am

   yeah… thats a mistake… thnkss for pointing the mistake ???

 19. Anonymous

  December 12, 2018 at 9:49 am

  kudhi kudhi mistake huttakas vaahaka varah reethi.. 13 aharuge kujjekey bunymakaa gabooleh nukurevey ekam varah molhu liyuntheriyeh thy.. im a big fan of yours haaix. ;*

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 9:53 am

   thankss Anonymous…. um really happy to have fans like u???

 20. Raaya

  December 12, 2018 at 10:30 am

  Haaix is a girl name?

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 11:38 am

   no… thats not my real name

  • Cute Lips

   December 12, 2018 at 2:09 pm

   Raaya vedhaane dw HAAIX aky mi stry liyaa kuhjage bf ah :p

 21. winter beauty

  December 12, 2018 at 12:17 pm

  wowww…. v habeyss story eh… i love sihuru stories… thank u for the lovely story????luvs u lots

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 1:04 pm

   thankss winter beauty for the lovely comment❤❤❤

 22. mimi

  December 12, 2018 at 12:21 pm

  v salhi mi story… luv it

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 1:05 pm

   thankss mimi ?

 23. moomi

  December 12, 2018 at 12:24 pm

  story is awesome…. its really interesting❤❤❤❤

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 1:08 pm

   thanks moomi ?

 24. nuurish

  December 12, 2018 at 12:31 pm

  eyy ahannah sihuru hedhi miihakah kuli dhahkaalaanan
  varihama bodu daitha eh noon kuda daitha akas ???

  • noorish ge bodu dhaitha

   December 12, 2018 at 12:37 pm

   e oh thy hadhaafa
   alhe kameh kohala???

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 1:10 pm

   hehe… time for the revenge

 25. its me ??

  December 12, 2018 at 12:35 pm

  alheyyy noorish ah ehen nuhadha bala dhw…☹?

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 1:11 pm

   kihineh tha nuhadhan v

 26. Nazar

  December 12, 2018 at 3:57 pm

  Vaahaka v reethi ♥

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 7:46 pm

   thankss nazar

 27. Xiwerrkie

  December 12, 2018 at 6:29 pm

  Well vara rythi story??????kn iraku ane bai up kurany
  Mihury kemadhuvegfa ane bai kiyan

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 7:48 pm

   thankkss Xiwerrkie….

 28. Xiwerrkie

  December 12, 2018 at 6:30 pm

  And imma big fan of uuuuuu

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 7:49 pm

   hehe…. mihaar haadha fans gina vehjje yey dhw…. thank u and luv u lotss

 29. Raaya

  December 12, 2018 at 9:51 pm

  When next part. Am being impatient. 🙂

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 10:21 pm

   trying to submit tomorrow… just wait

 30. Cute Lips

  December 12, 2018 at 10:46 pm

  Dhoooooongnaaaaa…. Mihaar cute lips roe roe loluga rihey.. Anehba kiyaalan nulobigen … 🙁

  • HAAIX

   December 12, 2018 at 10:53 pm

   hehe… lolah faruvaa kohlaigen keiy kohlaa… dhoonya…. doc eh fonuvaidhen tha???

  • Cute Lips

   December 13, 2018 at 8:48 am

   Loluge faruva aky doc eh noon HAAIX.. Mi faharu loluge faruvaa akh vany anehba kiyaalun.. 🙂

 31. Cute Lips

  December 12, 2018 at 10:46 pm

  Dhoooooongnaaaaa…. Mihaar cute lips roe roe loluga rihey.. Anehba kiyaalan nulibigen … 🙁

 32. HAAIX

  December 13, 2018 at 10:12 am

  hehe…ok… doc akah vegen mi dhany ingey

 33. HAAIX

  December 13, 2018 at 1:20 pm

  vaahaka up kohfin but still in pending

 34. Rose

  December 17, 2018 at 5:00 pm

  Nice

 35. Zuha

  January 10, 2019 at 11:57 am

  What a beautiful story.im your biggest fan.luv you

Comments are closed.