Author: Angel

15

އެވްލީން 5

” އީވާ މީ ބިރުނުގަންނާތި އިނގޭ”… އަރީޝް އީވާއާ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލަމުން ބުންޏެވެ.  .. ” އަމް .. މީ އޯކޭ”.. ” އަހަރެން ކޮށްލާނަން ދެތިން ސުވާލު އީވާ ވާނެ ތެދަށް...

5

އެވްލީންގެ ކިޔުންތެރިންނަށް

މި ވާހަކައިގެ އިންތިޒާރުގައި އިބި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް މި މިވާހަކައިގެ 5 ވަނަ ބައި އަޕް ނުކުރެވޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުން އަޅުގަނޑު ކިޔުންތެރިންނަށް މާފަށް އެދެމެވެ… އަދި މިވާހަކަ ކުރިއަށް އޮތް...

އަޒުމު
9

އަޒުމު

” ދަރިފުޅާ….. ދަރިފުޅާ ޒިޔާން…..” ބައްޕަގެ އަޑު އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު އަހަރެން ނިދަފައިވާ ފުން ނިދީން ހޭލީ ފުންކަނޑެއްގެ އަޑިން މަހެއް ތިލަވަމުން އައިހެންނެވެ. އަހަންނަށް ހޭލެވުނު ވަގުތު ކަންފަތުގައި ޖެހުނީ...

10

އެވްލީން 4

“އީވާ ޓުބީ އޮނެސްޓް.. ވީ ޑޯންޓް ނޯ ވަޓް އާ ޔޫ ސޭއިން….. އައި މީން ވީ ޑިޑިންޓް ކޯލް އެނީވަން ފޯ ހެލްޕް”.އެ ހަމަހޭ ވެރިކަން ފޫދުއްވައިލީ އަމަންއެވެ. ހުރިހާ ކުދިން...

13

އެވްލީން 3

އެކުދިން ސަކަރާތް ޖަހަމުންދާ ތަން ބަލަން ނިކަ ގަހެއްގެ ނިވަލުގައި ‘އަންހެންކުއްޖެއް’ ހައިރާން ވެފައި ބަލަން ހުއްޓެވެ. އޭނަގެ އަނގައިން ނުކުތީ އެންމެ ބަހެކެވެ. “އީވާ” ***************************************************** ހުރިހާ ކުދިން ޓެންޓު ޖަަހައިފައި...

39

އެވްލީން 2

ފަހަތް ބަލާލި އިރު ކަމަކު ދާކަށް ނެތެވެ. އީވާގެ ހުރިހާ އެކުވެރިން ތިބީ ދަތުރުދާން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. “ސީރިއަސްލީ ކޮންއިރަކު ތިމީހުން ތިއައީ” އީވާ ބުންޏެވެ. ” ކޮންއިރެއް ވެއްޖެ މިތާ ހުންނަތާ …. އީވާ މިއަދު ހާދަ ލަހަކުން ތިއައީ…....

30

އެވްލީން 1

ފަތިހުގެވަގުތެވެ. އީވާއަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު އެލާމް ވާއަޑަށެވެ. ގަޑި ބަލައިލިއިރު ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. ގަޑިން 5:00 އެވެ. އަވަސް އަވަހަށް އެއްޗެހި ބަދަލު ކޮއްލައިގެން ދަބަސް ކޮނޑުގައި އަޅުވައިގެން ފާލަމާ ދިމާއަށް...