Category: ޅެން

3

ފެންނަ ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.

އާޅެން ފެންނަ ކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްދޭކަށް ނުވާނެއެވެ.   އިސްމާއީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ރީތިކޮންމެ ސޫރައަކަށް ހިތްކިޔަސް މިލްކެއްނުކުރެވޭނެއެވެ. މިލްކު ނުކުރެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ހިޔަންޏެއްފަދައެވެ. ފުޅާ ބާމައްޗާއި ތަނަވަސް މޭމަތި ފެނުމުން...

0

ބޯހިޔާވަހި ކަމަކީ މިނިވަން ކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ.

އާޅެން ބޯހިޔާވަހި ކަމަކީ މިނިވަން ކަމުގެ ރަމްޒެކެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ގޭގެއަށް ވަނުމުގެ ތަޅުދަނޑިއަކީ ސަލާމް ކުރުމެވެ. ސަލާމްގެ ރައްދު ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އެނބުރިދާންވީއެވެ. ގޭގެއަކީ ޙިމާޔަތުގެ މަރުކަޒު ތަކެކެވެ. ތަޅުދަނޑިއާއިނުލައި...

6

މަޢާފް ކުރާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އަޚާ ހޯދަން ދިޔައީ އުފެދުނު ގަދަރުޅިގަނޑު ބާލާށެވެ. ފެންނަން ނެތުމުން ރުޅިގަނޑު ބޭލީ ފާރުގައި ހުރި ގަޑިއަށެވެ. ބިއްލޫރިތައް އަތަށް ވަދެ އަތް ހަލާކުވީއެވެ. އަޚާގެ ރީތ އަގުބޮޑު...

4

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު

ބޮޑުގެ އިދި ކޮޅު އިސްމާއީލް އަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ރައްކާތެރި ކަމުގެ ގެއެއް ފަދައެވެ. އިރުގެ ގަދަ ހޫނުން ސަލާމަތް ކޮށްދެއެވެ. ވާރޭގެ ގަދަ ފިނިން ޙިމާޔަތް ކޮށް ދެއެވެ. ހުރިހާ ޢުމުރެއްގެ މީހުންނަށް...

0

ޖާހިލުކަން ނިއްވާލާ ފެނަކީ ޢިލްމެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ އިންސާނަކަށް ވުމުގެ ތަޅުދަނޑި އަކީ ބުއްދި އެވެ. ބުއްދީގެ ކާނާއަކީ ޢިލްމެވެ. ކަޅާއި ހުދުގައިވާ ތަފާތު އެނގުމާއި ނޭގުމުގައި ވެއެވެ. ޖާހިލުކަން ނިއްވާލާ ފެނަކީ ޢިލްމެވެ. ފަޚްރާއި ޝަރަފް...

2

ދުއްވާފައި ދާ ދޯންޏެއް ހުއްޓުވި ދާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ފަހު ނޭވާ ލުމުގެ ކުރިން އެފަކީރަށް އެހީވެވުނު ނަމައެވެ. ނިމި އެދިޔައީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތެއް ނެތިއެވެ. ގުލާނު ކޮށްގެން އަހަރެންނަށް ހޭހަން ކުރިއެވެ. ބޮޑުވެ މީހަކަށްވީދުވަހު އެފަކީރު ދޫކޮށް...

4

ލޯތްބަށް ވުރެ މުއްސަނދިކަން މުހިއްމުވީ އެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ   ސާފު ގޮނޑުދޮށްތައް ނަލަ ހަނދުވަރުގައި ފަޅު ފިލުވީމުއެވެ. ހިކިދިޔަވަރުގައި އާނުގަނޑު މަތީގައި ތިބީމުއެވެ. އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ރަތްވިލާ އުފެދޭނެތީ އިންތިޒާރު ކުރީމުއެވެ. ގަދައަވީގައި ރާޅުބީއްސާ ހިސާބުގައި އަރިކަށި...

2

އީމާންކަމުގެ ފޭރާން

އީމާންކަމުގެ ފޭރާން ޢިސްމާއީލް ޢަލީ، ރ. ކަނދޮޅުދޫ ފޭރާން ނެތި އިންސާނަކަށް ނުވެވެއެވެ. އީމާންކަމުގެ ފޭރާމަކީ ސާފުތާހިރުކަމެވެ. ހާސް ނިޢުމަތް ގުޅިފައިވަނީ ފުރިހަމަ ސިއްޙަތާ އެވެ. ސިއްޙަތު ސަލާމަތުން ހުރުމުގެ އަސްލަކީ ސާފުތާހިރު...

0

މީހުންގެ ހައްޤު ތަކަށް ރައްކާތެރި ވާށެވެ.

އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ދަތް ހުރި ދުވަހު ކާށި ކެވޭތީ ފަޚުރުވެރި ވީމެވެ. މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުބަލަންމެއެވެ. ބަދަހި ޢާއިލާތައް ރޫޅާލީމެވެ. އުފާ ބޭނުން ނަމަ ދަރިންކޮޅު ދޫކޮށްލަން ބުނީމެވެ. ފިރިމީހާގެ އަސާއަކަށް...

9

މިހަާރުގެ ހާލަތު!

ދަސްކޮށްލުމީ އަދު ބުރަކަމެއް، މުސްހަފް ބަލައިގެން ތިން އަކުރު ދަސްވެއްޖެ ނަމަވެސް އާޔަތެއް، ނޯންނާނެ ހިތުގައި ހަރުލައެއް ގަސްދެއްނުކޮށް ތަކުރާރުކޮށް، ކިޔަވާނެޔޭ ސޫރަތްތަކެއް ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާނެނަމަ، އޭގައިވެޔޭ އިބުރަތް ތަކެއް

0

އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ.

އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އިސްމާޢީލް އަލީ،ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހިތުންނުފިލާތީ އަބަދު އެކުގައި ވާން ބޭނުމެވެ. އެހެން މީހަކާއިއެކު ގުޅުން ބާއްވަފާނެތީ ހިތްތެޅެއެވެ. ތިޔަނަން އަބަދު ކިޔޭ ތަސްބީޙައަކަށް ވެއްޖެއެވެ. ތިޔަނަން އަބަދު ފޮޅުވަތެއްހެން ލިޔެވެނީއެވެ....

0

ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ.

ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ކާވެނި ޙަރާމްވާ އަންހެނެއްކަން ކުދިވެރީން ހިތާމަތަކެއް ކުރާނެކަން މުޖްތަމަޢުގައި ޤަދަރު ގެއްލޭނެކަން ފުރިހަމަ ނަމޫނާއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެކަން ދިރިއުޅުން ބަރުބާދު ވާނެކަން ދަޅައެޅުމުން...

8

ތިންދުވަހުން ދޮންވާ ކްރީމް

އިސްމާޢީލްއަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ ހަނދެއްފަދަ މޫނަކަށް ހަދަން ބޭނުންވެއެވެ. ތިންދުވަހުން ދޮންވާ ކްރީމް އުނގުޅީމެވެ. ތިންމަސް ވީއިރުވެސް ބަދަލެއްނައެވެ. އުފެއްދެވުމުގައި ހުރިގޮތް އެންމެ ރަގަޅުކަމުގައިބެލީމެވެ. ދޮންކުރުމަށް ހޭދަވާ ވަގުތު ފައިދާ ހުރިކަމެއްގައި ހޭދަކުރެވޭގޮތްވިއެވެ. ދޮންކުރުމަށް...

0

ބަހުގެ އިތުބާރު

އިސްމާޢީލްޢަލީ ރ.ކަނދޮޅުދޫ   އިރުއިރުކޮޅާ ހިތުގައި ވިކާހެން ހީވެއެވެ. ހަފަރާތް ބަލާ ނުފެނުމުން ދެރަވެއެވެ. ކެޔޮގަޑު ކަނޑާލީމާ ގަހުގެ ބޭނުމެއް އޮވޭހެއްޔެވެ؟ ޝުކުރުވެރިވުން ވާޖިބެއްކަމުގައި ދެކޭހެއްޔެވެ؟ ކޫރުމެއް ހިތުގައި އެޅޭނެކަން ވިސްނޭހެއްޔެވެ؟ ރުޅި...

އެކުވެރިން
6

އެކުވެރިން

  އެކުވެރި ރަހުމަތްތެރިއަކު ކަމުގައި ދެކުދިން އައި އުޅެމުން އެކުގައި މެދު ނުކެނޑި ނަސޭހަތްތެރިވުމުގައި ދެމިތިބެ ސާބިތު ވާގޮތުގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުނު ކޮންމެ ހިނދަކުގައި ބަލިހާލު ދުރުގައިވިވަގުތުގައި އެދި ކުރަމެ ދުޢާ ރައްބުގެ...

0

ނަސީބުގެ މާތައް ބިންނާށެވެ.

އާޅެން ނަސީބުގެ މާތައް ބިންނާށެވެ. އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ޚުލްޤު ހެޔޮވުމީ ފިޔަޖަހާ ތަރިތަކެއް ފަދައިން އުޖާލާވާ ކަމެކެވެ. ރިވެތި ޚުލްޤު ނެތުމީ ކަޅުފޮއިރޭގަޑެއް ފަދައިން  އަނދިރިވާކަމެކެވެ. ޢިލްމުވެރި ކަމުގެ ފާހަގައަކީ،މީހާގެ ޢަމަލުތައް...