Category: ޅެން

13

އިންތިޒާރު ކުރެވެނީއެވެ.

  އިސްމާޢީލް ޢަލީ ކަނދޮޅުދޫ ހާދަވޭނެއް ހާދަތުރާލެއް އުފުލާފައިވާނެއެވެ. ރޭތަކެއްގެ އަރާމު ނިދި ގެއްލިފައި ވާނެއެވެ. އުފާތަކެއް މަޑު ޖައްސައި ހޭހަން ކޮށްދީފައިވާނެއެވެ. އަމިއްލަ ހަށިގަނޑަށްވުރެ ލޯބިދީފައިވާނެއެވެ. ބަނޑަށްހުރެ ދަރިފުޅުގެ ބަނޑު ބޮޑު...

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ވެދުން
6

މުދައްރިސުންގެ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ އާއި ވެދުން

އޮކްޓޯބަރުގެ ފަސްވަނަ ދުވަސް ކިހިނެއް ހިތުން ފިލުވާލަނީ އެކުވެރި ދެވަނަ ތީ ޢާއިލާ ހުރިހާ މުދައްރިސުނަށް ވެދުން ހަންހާރަވެތި އެދުރުންގެ ބިޔަ ގިންތީ ތެރޭ ހިމެނިފަ ވުމުން ދަންނަވަމެދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ޝުކުރާ އެކީ...

9

އުންމީދު

އަބަދު ކުރާ ދުޢާގައި، ހިމެނިފައި ތިނަންވެޔޭ އަކުރުތަކުން ހިތުގައި، ބިންވަޅު ނެގިފަައިވެޔޭ އެހެނާސް މަގޭ ހިތާމޭ، ފުނޑުފުނޑުވެގެންވެޔޭ އިވުމުން ތިނަން މިއަދު، ހިތް ކަތިލެވި ދެޔޭ ނެތަކަސް ލިބުން މިއަދު، އެދުމުގައި މަގޭ...

9

މަންމަ

  ތިފުރާނައިގެ ސަބަބުން، މި ފުރާނަ އައިކަމަށްވީ މިތުރާ ތިއީ ޙަޤީޤީ، ލޮބުވެތި މުރާލި މަންމާ އެދެމޭ ގާތުގައިވުން، އެކުގާ އެ ޖަންނަތު އެހެނާސް އެތަން ލިބުންވީ، ފައިތިލަ ދަށުގަ މަންމާ

6

ދިވެހިން

އެއްބައެކޭ އެއްބައެކޭ ދިވެހިން މީ އެއްބައެކޭ އެއްބަހަކުން ވާހަކަ ދައްކާ އެއްސަޤާފަތެއް ހަމަމިއީ އެއް ދީނެއްގައި އުޅޭ ނަން ރީތި ދިވެހިންނޭ އެއް ބިމެއްގައި ދިރި އުޅޭ ނަމޫނާ ދިވެހިންނޭ  

18

ލޯބި ރަށް

ކެލާ މިއީ ރީތި ރަށޭ ހާއަލިފުގެ ރެެތިރަށޭ ބިން ބޮޑު މީމާ ރަށޭ މީހުން ގިނަ ޗާލު ރަށޭ ފެހިކަން ގަދަ މަލަމައްޗޭ ޗާލުޗާލު ބޮޑު ރަށެކޭ ރީތީ ރީތި ތުނޑި އެކޭ ދާހިއްވާ ބޮދު ރަށެކޭ

11

މަކުނުދޫގެ ޒިޔާރަތް (ބަނދި)

ޒިޔާރަތޭ ޒިޔާރަތޭ               މަކުނުދޫގެ ޒިޔާރަތޭ އަޑު އިވެޔޭ ބިރުވެރިޔޭ            ދެލޯރަތޭ ކެހެރި ހުރޭ ހޯލިތަކެއް މުގުރާފާ              އަންނަ އަޑެއް  އިވޭ ބުނޭ އަންނަ ތަނެއް ވަންނަ ތަނެއް       އެކަކަށްވެސް ނުވެއްފެނޭ އަލިގުޅަތައް...

ތިލޯބި ފިޔަވާ….
5

ތިލޯބި ފިޔަވާ….

ތިލޯބި ފިޔަވާ… ނުދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނޭދެން ތިލޯބި ފިޔަވާ! ނުވާނެ ކަމަކަށް ނޭދެން ތިގާތްކަން ފިޔަވާ! ނުރުހޭނެ ކަމެއް ނުކުރަން ތިބާދެކެ ލޯބިވުން ފިޔަވާ! ނުދެވޭނެ އެއްޗަކަށް ނޭދެން ތިބާގެ ވަގުތުކޮޅެއް ފިޔަވާ! ނުވާނެ...

ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟
12

ކިހިނެތް ހަނދާން ނެތޭނީ؟

ލޯބިވެޔޭކިޔާ އެތައްފޮނި ވާހަކަދައްކާ ކައިވެނި ކުރީ އެވާހަކަތައް ކިހިނެތް ހަނދާންނެތޭނީ؟ ކުދިން ލިބުނީމަވެސް ތިބާޔަށް ވަފާތެރިޔެއް ނުވެވުނު އެދުވަސްތައް ކިހިނެތްހަނދާންނެތޭނީ؟ ދޮގު ހަދާކަން އިނގޭތިސުވާލު ކުރީމަ ޖަވާބު އެކިވަރުގެ އަނިޔާއިން ލިބުނީމަ ކިހިނެތް...

ނޭގޭހޭ؟
5

ނޭގޭހޭ؟

ދިރިއުޅުމަކީ އުފާވެރި އެއްޗެއްކަން ތިބާކަން ހަދާދެނީ ހަމަނޭގޭހޭ؟ ކޮންމެދުވަހަކު ލޯމަތީގަ ތިބާގެ ސޫރައުޅޭކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟ ކޮންމެ ރެޔަކު ހުވަފެނުގަ ތިބާކެނޑި ނޭޅި ފެންނަކަން ހަމަނޭގޭހޭ؟ ނޭވާލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ތިބާގެ ހިތްގައިމުވަސް ދުވާކަން...

16

ކަލާ ހަނދާން ނުވޭ ހެއްޔެވެ…

އަހަރެމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވި ރޭ އަހަރެމެންގެ، ހިތްތައް އުފާވެ ތެޅެން ފެށިކަން ކަލާ ހަނދާން ނުވޭ ހެއްޔެއެވެ؟ އަހަރެމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ދިން ބާއްޖަވެރި ރޭގަނޑުގެ ދޮންތަކާއި، އެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކާ...

5

ފަސްވަނަބައި:-

ޒައިފް އަކީ މާލޭ ގެ ގެދޮރު ހުރި މުއްސަނދި އާއިލާއެެއްގެެ ކުއްޖެކެވެެ.ޝާމިންް ގެ ބައްޕަ އަހަަންމައިދީ އާއި ޒައިފް ގެ ބައްޕަ ފަހުމީ އަކީ ދެ ބިޒްނަސް ޕާޓުނަރުންނެވެ. އެހެެން ކަމުން ވަރަށްް...

27

ޕޮއިންޓް ސިސްޓަމް

އެސްފިޔައިގެ މެމްބަރުންނަށް ވާދަވެރި މާހައުލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މެމްބަރުންނަށް ޕޮއިންޓްލިބޭ ނިޒާމެއް މިވަނީ ތަޢާރަފްކޮށްފައެވެ. މިސިސްޓަމްގެ ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ އެސްފިޔަގައި ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. ޕޮއިންޓް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި ލޮގިންވެފައިވާނަމަ އެވެ....